Blob Blame History Raw
BEGIN {
  if ($ENV{'PERL_CORE'}){
    chdir 't';
  unshift @INC, '../lib';
  }
  require Config; import Config;
  if ($Config{'extensions'} !~ /\bEncode\b/) {
   print "1..0 # Skip: Encode was not built\n";
   exit 0;
  }
  if (ord("A") == 193) {
  print "1..0 # Skip: EBCDIC\n";
  exit 0;
  }
  $| = 1;
}

use strict;
use Test::More tests => 29;
use Encode;

no utf8; # we have raw Chinese encodings here

BEGIN {
  use_ok('Encode::CN');
}

# Since JP.t already tests basic file IO, we will just focus on
# internal encode / decode test here. Unfortunately, to test
# against all the UniHan characters will take a huge disk space,
# not to mention the time it will take, and the fact that Perl
# did not bundle UniHan.txt anyway.

# So, here we just test a typical snippet spanning multiple Unicode
# blocks, and hope it can point out obvious errors.

run_tests('Simplified Chinese only', {
  'utf'	=> (
12298.26131.32463.12299.31532.19968.21350.
24406.26352.65306.
22823.21705.20094.20803.65292.19975.29289.36164.22987.65292.
20035.32479.22825.12290.
20113.34892.38632.26045.65292.21697.29289.27969.24418.12290.
22823.26126.22987.32456.65292.20845.20301.26102.25104.65292.
26102.20056.20845.40857.20197.24481.22825.12290.
20094.36947.21464.21270.65292.21508.27491.24615.21629.65292.
20445.21512.22823.21644.65292.20035.21033.36126.12290.
39318.20986.24246.29289.65292.19975.22269.21688.23425.12290
  ),

  'euc-cn'	=> join('',
'¡¶Ò×¾­¡·µÚÒ»ØÔ',
'åèÔ»£º',
'´óÔÕǬԪ£¬ÍòÎï×Êʼ£¬',
'ÄËͳÌì¡£',
'ÔÆĞĞÓêÊ©£¬Æ·ÎïÁ÷ĞΡ£',
'´óÃ÷ʼÖÕ£¬Áùλʱ³É£¬',
'ʱ³ËÁùÁúÒÔÓùÌì¡£',
'ǬµÀ±ä»¯£¬¸÷ÕıĞÔÃü£¬',
'±£ºÏ´óºÍ£¬ÄËÀûÕê¡£',
'Ê׳öÊüÎÍò¹úÏÌÄş¡£',
  ),

  'gb2312-raw'	=> join('',
'!6RW>-!75ZR;XT',
'ehT;#:',
'4sTUG,T*#,MrNoWJJ<#,',
'DKM3Ll!#',
'TFPPSjJ)#,F7NoAwPN!#',
'4sCwJ<VU#,AyN;J13I#,',
'J13KAyAzRTSyLl!#',
'G,5@1d;/#,8wU}PTC|#,',
'1#:O4s:M#,DK@{Uj!#',
'JW3vJ|No#,Mr9zOLD~!#'
  ), 

  'iso-ir-165'=> join('',
'!6RW>-!75ZR;XT',
'ehT;#:',
'4sTUG,T*#,MrNoWJJ<#,',
'DKM3Ll!#',
'TFPPSjJ)#,F7NoAwPN!#',
'4sCwJ<VU#,AyN;J13I#,',
'J13KAyAzRTSyLl!#',
'G,5@1d;/#,8wU}PTC|#,',
'1#:O4s:M#,DK@{Uj!#',
'JW3vJ|No#,Mr9zOLD~!#'
  ), 
});

run_tests('Simplified Chinese + ASCII', {
  'utf'	=> (
35937.26352.65306.10.
22825.34892.20581.65292.21531.23376.20197.33258.24378.19981.24687.12290.10.
28508.40857.21247.29992.65292.38451.22312.19979.20063.12290.32.
35265.40857.22312.30000.65292.24503.26045.26222.20063.12290.32.
32456.26085.20094.20094.65292.21453.22797.36947.20063.12290.10.
25110.36291.22312.28170.65292.36827.26080.21646.20063.12290.39134.
40857.22312.22825.65292.22823.20154.36896.20063.12290.32.
20130.40857.26377.24724.65292.30408.19981.21487.20037.20063.12290.10.
29992.20061.65292.22825.24503.19981.21487.20026.39318.20063.12290
  ),

  'cp936'	=> join(chr(10),
'ÏóÔ»£º',
'ÌìĞн¡£¬¾ı×ÓÒÔ×ÔÇ¿²»Ï¢¡£',
'DZÁúÎğÓã¬ÑôÔÚÏÂÒ²¡£ ¼ûÁúÔÚÌµÂÊ©ÆÕÒ²¡£ ÖÕÈÕǬǬ£¬·´¸´µÀÒ²¡£',
'»òÔ¾ÔÚÔ¨£¬½øÎŞ¾ÌÒ²¡£·ÉÁúÔÚÌ죬´óÈËÔìÒ²¡£ ¿ºÁúÓлڣ¬Ó¯²»¿É¾ÃÒ²¡£',
'Óþţ¬ÌìµÂ²»¿ÉΪÊ×Ò²¡£',
  ),

  'hz'	=> join(chr(10),
'~{OsT;#:~}',
'~{LlPP=!#,>}WSRTWTG?2;O"!#~}',
'~{G1AzNpSC#,QtTZOBR2!#~} ~{<{AzTZLo#,5BJ)FUR2!#~} ~{VUHUG,G,#,74845@R2!#~}',
'~{;rT>TZT(#,=xN^>LR2!#7IAzTZLl#,4sHKTlR2!#~} ~{?:AzSP;Z#,S/2;?I>CR2!#~}',
'~{SC>E#,Ll5B2;?IN*JWR2!#~}',
  ),
});

run_tests('Traditional Chinese', {
  'utf',	=> 20094.65306.20803.12289.20136.12289.21033.12289.35998,
  'gb12345-raw'	=> 'G,#:T*!":`!"@{!"Uj',
  'gbk'	=> 'Ǭ£ºÔª¡¢ºà¡¢Àû¡¢Ø‘',
});

sub run_tests {
  my ($title, $tests) = @_;
  my $utf = delete $tests->{'utf'};

  # $enc = encoding, $str = content
  foreach my $enc (sort keys %{$tests}) {
  my $str = $tests->{$enc};

  is(Encode::decode($enc, $str), $utf, "[$enc] decode - $title");
  is(Encode::encode($enc, $utf), $str, "[$enc] encode - $title");

  my $str2 = $str;
  my $utf8 = Encode::encode('utf-8', $utf);

  Encode::from_to($str2, $enc, 'utf-8');
  is($str2, $utf8, "[$enc] from_to => utf8 - $title");

  Encode::from_to($utf8, 'utf-8', $enc); # convert $utf8 as $enc
  is($utf8, $str, "[$enc] utf8 => from_to - $title");
  }
}