Blob Blame History Raw
5.006001
SvGAMAGIC           # U
apply_attrs_string       # U
bytes_to_utf8         # U
gv_efullname4         # U
gv_fullname4          # U
isBLANK            # U
isPSXSPC            # U
is_utf8_string         # U
save_generic_pvref       # U
utf16_to_utf8         # E (Perl_utf16_to_utf8)
utf16_to_utf8_reversed     # E (Perl_utf16_to_utf8_reversed)
utf8_to_bytes         # U
G_METHOD            # added by devel/scanprov
NVef              # added by devel/scanprov
NVff              # added by devel/scanprov
NVgf              # added by devel/scanprov