Blob Blame History Raw
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<assembly manifestVersion="1.0" xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1" xmlns:asmv3="urn:schemas-microsoft-com:asm.v3">
  <application xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v3">
    <windowsSettings xmlns:ws2="http://schemas.microsoft.com/SMI/2016/WindowsSettings">
      <ws2:longPathAware>true</ws2:longPathAware>
    </windowsSettings>
  </application>
</assembly>