Blob Blame History Raw
# this is the affix file of the de_DE Hunspell dictionary
# derived from the igerman98 dictionary
#
# Release date: 20080306
#
# Copyright (C) 1998-2007 Bjoern Jacke <bjoern@j3e.de>
#
# License: GPLv2 or OASIS distribution license agreement
# There should be a copy of both of this licenses included
# with every distribution of this dictionary. Modified
# versions using the GPL may only include the GPL

SET ISO8859-1
TRY esijanrtolcdugmphbyfvkwqxzESIJANRTOLCDUGMPHBYFVKWQXZ-.

###### Fre'e Prefixen: YÄÖ
#
# Kanditaten: ran, rüm, mit
#
#	af		Q
#	an		A
#	be		B
#	dör+dörch	R
#	her		S
#	hen		E
#	in		J
#	na		H
#	op		P
#	rin		N
#	rop		K
#	rut		G
#	to		T
#	ut		U
#	ver		V
#	vör		F
#	weg		X
#	üm		Ü
#	-s		L
#	-e		C
#	-en		Z

PFX A Y 2
PFX A 0 an .
PFX A 0 anto .

PFX Q Y 2
PFX Q 0 af .
PFX Q 0 afto .

PFX B Y 1
PFX B 0 be .

PFX R Y 4
PFX R 0 dör .
PFX R 0 dörch .
PFX R 0 dörto .
PFX R 0 dörchto .

PFX S Y 2
PFX S 0 her .
PFX S 0 herto .

PFX E Y 2
PFX E 0 hen .
PFX E 0 hento .

PFX J Y 2
PFX J 0 in .
PFX J 0 into .

PFX H Y 2
PFX H 0 na .
PFX H 0 nato .

PFX P Y 2
PFX P 0 op .
PFX P 0 opto .

PFX N Y 2
PFX N 0 rin .
PFX N 0 rinto .

PFX K Y 2
PFX K 0 rop .
PFX K 0 ropto .

PFX G Y 2
PFX G 0 rut .
PFX G 0 rutto .

PFX T Y 2
PFX T 0 to .
PFX T 0 toto .

PFX U Y 2
PFX U 0 ut .
PFX U 0 utto .

PFX V Y 1
PFX V 0 ver .

PFX F Y 2
PFX F 0 vör .
PFX F 0 vörto .

PFX X Y 2
PFX X 0 weg .
PFX X 0 wegto .

PFX Ü Y 2
PFX Ü 0 üm .
PFX Ü 0 ümto .

SFX C Y 1
SFX C 0 e [^e]

SFX Z Y 2
SFX Z 0 en [^e]
SFX Z 0 n [e]

SFX L Y 1
SFX L 0 s .

###### Suffixen för Verben
# I=ik, Ennen för 1.Persoon
# D=du
# W=wi
# M=Mehrtall vun't Part.Perf. ("leeste Böker")
# O=Part.Perf.Eentall in'n Objektiv ("den fohrten Mann")
# 1. Reeg: Verben op -en (schicken, mellen)
# 2. Reeg: Verben op -rn un -ln (ännern, sekern, hanneln, stapeln)
# 3. Reeg: Verben mit Vokaalverdubbeln, Formen warrt vun de 1.Pers. afleddt: maken, (ik) maak/DWMO; lesen, (ik) lees/WMO)
# 4. Reeg: Verben op -sen/-ten (passen, setten, stütten))

SFX I Y 2
SFX I en 0 en
SFX I n 0 [lr]n

SFX D Y 4
SFX D en st [^s]en
SFX D n st [lr]n
SFX D 0 st [^n]
SFX D en t sen

SFX W Y 4
SFX W en t [^t]en
SFX W n t [lr]n
SFX W 0 t [^n]
SFX W en 0 ten

SFX M Y 4
SFX M en te [^t]en
SFX M n te e[lr]n
SFX M 0 te [^n]
SFX M en e ten

SFX O Y 4
SFX O en ten [^t]en
SFX O n ten e[lr]n
SFX O 0 ten [^n]
SFX O en en ten