Blame doc/FAQ.ja

Packit b89d10
FAQ    2016/04/06
Packit b89d10
Packit b89d10
1. 最長マッチ
Packit b89d10
Packit b89d10
   onig_new()の中で、ONIG_OPTION_FIND_LONGESTオプション
Packit b89d10
   を使用すれば最長マッチになる。
Packit b89d10
Packit b89d10
Packit b89d10
2. CR + LF
Packit b89d10
Packit b89d10
   DOSの改行(CR(0x0c) + LF(0x0a)の連続)
Packit b89d10
Packit b89d10
   regenc.hの中の、以下の部分を有効にする。
Packit b89d10
Packit b89d10
     /* #define USE_CRNL_AS_LINE_TERMINATOR */
Packit b89d10
Packit b89d10
Packit b89d10
3. メーリングリスト
Packit b89d10
Packit b89d10
   鬼車に関するメーリングリストは存在しない。
Packit b89d10
Packit b89d10
//END