Blob Blame History Raw
2014-06-27 Caolán McNamara <cmc at LibO>:
    * fix some clang scan-build warnings
2012-06-28 Caolán McNamara <cmc at LibO>:
    * fix some cppcheck warnings
    * fix some parfait warnings
2011-12-21 Caolán McNamara <cmc at LibO>:
    * fix some coverity warnings
2011-02-15 Caolán McNamara <cmc at OOo>:
    * rhbz#675806 crash in es thesaurus
2010-03-04 Caolán McNamara <cmc at OOo>:
    * hun#2005643 tidy string functions