Blame test-marathi.txt

Packit 2e2b2b
# Test File For Lohit Marathi
Packit 2e2b2b
# Created by Sneha Kore <skore AT redhat DOT com> - 2013
Packit 2e2b2b
Packit 2e2b2b
स्वर : अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॡ ए एॅ ऐ ओ ऑ औ 		
Packit 2e2b2b
Packit 2e2b2b
स्वरादी : ं ः 
Packit 2e2b2b
Packit 2e2b2b
व्यंजन : क् ख् ग् घ् ङ् च् छ् ज् झ् ञ् ट् ठ् ड् ढ् ण् त् थ् द् ध् न् प् फ् ब् भ् म् य् र् ल् व् श् ष् स् ह् ळ् 
Packit 2e2b2b
Packit 2e2b2b
इतर व्यंजने : क्ष् ज्ञ् 
Packit 2e2b2b
Packit 2e2b2b
अंक : ० १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 
Packit 2e2b2b
Packit 2e2b2b
Packit 2e2b2b
	As per Microsoft typography for Developing OpenType Fonts for Devanagari Script, the features can be specified in the order given as : 
Packit 2e2b2b
Packit 2e2b2b
>>Localized Forms :
Packit 2e2b2b
Packit 2e2b2b
<feature tag >locl : Localized form substitution
Packit 2e2b2b
 				  ल श क्क श्श क्त 
Packit 2e2b2b
Packit 2e2b2b
>>Basic Shaping Forms :
Packit 2e2b2b
Packit 2e2b2b
<feature tag > nukt : Nukta form substitution
Packit 2e2b2b
Packit 2e2b2b
				क़ ख़ ग़ ज़ ड़ ढ़ फ़ य़ 
Packit 2e2b2b
Packit 2e2b2b
<feature tag> akhn : Akhand ligature substitution
Packit 2e2b2b
Packit 2e2b2b
				क्ष ज्ञ 
Packit 2e2b2b
Packit 2e2b2b
<feature tag> rphf : Reph form substitution
Packit 2e2b2b
Packit 2e2b2b
				र् 
Packit 2e2b2b
				र्क र्ख र्ग र्घ र्ङ र्च र्छ र्ज र्झ र्ञ र्ट र्ठ र्ड र्ढ र्ण र्त र्थ र्द र्ध र्न र्प र्फ र्ब र्भ र्म र्य र्र र्ल र्व र्श र्ष र्स र्ह र्ळ र्क्ष र्ज्ञ .. 
Packit 2e2b2b
Packit 2e2b2b
<feature tag> pref : Rakaar form substitution
Packit 2e2b2b
Packit 2e2b2b
				 क्र ख्र ग्र घ्र च्र ज्र झ्र ञ्र ण्र त्र थ्र द्र ध्र न्र प्र फ्र ब्र भ्र म्र य्र र्र ल्र व्र श्र ष्र स्र ह्र क्ष्र ज्ञ्र .. 
Packit 2e2b2b
Packit 2e2b2b
<feature tag> blwf : Below-base form substitution
Packit 2e2b2b
Packit 2e2b2b
 				्र 
Packit 2e2b2b
				छ्र ट्र ठ्र ड्र ढ्र ळ्र 
Packit 2e2b2b
Packit 2e2b2b
<feature tag> half : Half-form substitution
Packit 2e2b2b
Packit 2e2b2b
				क्क ख्ख ग्ग घ्घ च्च छ्छ ज्ज झ्झ ञ्ञ ट् ठ् ड् ढ् ण् त्त त्त्त थ्थ द्द ध्ध न्न प्प फ्फ ब्ब भ्भ म्म 
Packit 2e2b2b
				य्य ल्ल व्व श्श स्स ह्ह ळ्ळ क्ष्क्ष ज्ञ्ज्ञ  
Packit 2e2b2b
Packit 2e2b2b
<feature tag> cjct : Conjunct form substitution
Packit 2e2b2b
Packit 2e2b2b
				द्ग द्न द्व द्म द्ध द्घ द्ध्र्य द्भ 
Packit 2e2b2b
Packit 2e2b2b
>>Mandatory Presentation forms : 
Packit 2e2b2b
Packit 2e2b2b
<feature tag> pres : Pre-base substitution
Packit 2e2b2b
Packit 2e2b2b
				ि िं 
Packit 2e2b2b
 				कि खि गि घि ङि चि छि जि झि ञि टि ठि डि ढि णि ति थि दि धि नि पि फि बि भि मि यि रि लि वि शि षि सि हि ळि क्षि ज्ञि
Packit 2e2b2b
				र्कि र्खि र्गि र्घि र्ङि र्चि र्छि र्जि र्झि र्ञि र्टि र्ठि र्डि र्ढि र्णि र्ति र्थि र्दि र्धि र्नि र्पि र्फि र्बि र्भि र्मि र्यि र्रि र्लि र्वि र्शि र्षि र्सि र्हि र्ळि र्क्षि र्ज्ञि
Packit 2e2b2b
				र्किं र्खिं र्गिं र्घिं र्ङिं र्चिं र्छिं र्जिं र्झिं र्ञिं र्टिं र्ठिं र्डिं र्ढिं र्णिं र्तिं र्थिं र्दिं र्धिं र्निं र्पिं र्फिं र्बिं र्भिं र्मिं र्यिं र्रिं र्लिं र्विं र्शिं र्षिं र्सिं र्हिं र्ळिं र्क्षिं र्ज्ञिं
Packit 2e2b2b
Packit 2e2b2b
                शृि ज्जि ङ्क ङ्खि ङ्गि ङ्घि ङ्क्षि ङ्मि छ्वि द्मि द्यि द्बि द्भि द्दि द्घि द्नि द्वि ड्डि ड्ढि ड्यि ढ्ढि ढ्यि ग्नि ह्मि ह्नि ह्वि ह्लि ह्रि ह्णि ह्यि
Packit 2e2b2b
			    ल्लि न्नि ञ्चि ञ्जि प्ति श्चि श्नि श्लि श्वि ष्टि ष्ठि क्ति त्ति ट्टि ट्ठि ट्यि ट्वि ठ्ठि ठ्यि  
Packit 2e2b2b
			    त्ति ग्गि क्गि ग्कि
Packit 2e2b2b
			    
Packit 2e2b2b
                शृ ज्ज ङ्क ङ्ख ङ्ग ङ्घ ङ्क्ष ङ्म छ्व द्म द्य द्ब द्भ द्द द्घ द्न द्व ड्ड ड्ढ ड्य ढ्ढ ढ्य ग्न ह्म ह्न ह्व ह्ल ह्र ह्ण ह्य
Packit 2e2b2b
				ल्ल न्न ञ्च ञ्ज प्त श्च श्न श्ल श्व ष्ट ष्ठ क्त त्त ट्ट ट्ठ ट्य ट्व ठ्ठ ठ्य  
Packit 2e2b2b
Packit 2e2b2b
<feature tag> abvs : Above-base substitution
Packit 2e2b2b
Packit 2e2b2b
				े ै ो ौ ें ैं ों ौं 
Packit 2e2b2b
				के खे गे घे ङे चे छे जे झे ञे टे ठे डे ढे णे ते थे दे धे ने पे फे बे भे मे ये रे ले वे शे षे से हे ळे क्षे ज्ञे 
Packit 2e2b2b
				र्के र्खे र्गे र्घे र्ङे र्चे र्छे र्जे र्झे र्ञे र्टे र्ठे र्डे र्ढे र्णे र्ते र्थे र्दे र्धे र्ने र्पे र्फे र्बे र्भे र्मे र्ये र्रे र्ले र्वे र्शे र्षे र्से र्हे र्ळे र्क्षे र्ज्ञे
Packit 2e2b2b
				र्के र्खे र्गे र्घे र्ङे र्चे र्छे र्जे र्झे र्ञे र्टे र्ठे र्डे र्ढे र्णे र्ते र्थे र्दे र्धे र्ने र्पे र्फे र्बे र्भे र्मे र्ये र्रे र्ले र्वें र्शें र्षें र्सें र्हें र्ळें र्क्षें र्ज्ञें
Packit 2e2b2b
				कै खै गै घै ङै चै छै जै झै ञै टै ठै डै ढै णै तै थै दै धै नै पै फै बै भै मै यै रै लै वै शै षै सै है ळै क्षै ज्ञै 
Packit 2e2b2b
				र्कै र्खै र्गै र्घै र्ङै र्चै र्छै र्जै र्झै र्ञै र्टै र्ठै र्डै र्ढै र्णै र्तै र्थै र्दै र्धै र्नै र्पै र्फै र्बै र्भै र्मै र्यै र्रै र्लै र्वै र्शै र्षै र्सै र्है र्ळै र्क्षै र्ज्ञै
Packit 2e2b2b
				को खो गो घो ङो चो छो जो झो ञो टो ठो डो ढो णो तो थो दो धो नो पो फो बो भो मो यो रो लो वो शो षो सो हो ळो क्षो 
Packit 2e2b2b
 				र्को र्खो र्गो र्घो र्ङो र्चो र्छो र्जो र्झो र्ञो र्टो र्ठो र्डो र्ढो र्णो र्तो र्थो र्दो र्धो र्नो र्पो र्फो र्बो र्भो र्मो र्यो र्रो र्लो र्वो र्शो र्षो र्सो र्हो र्ळो र्क्षो 					
Packit 2e2b2b
				कौ खौ गौ घौ ङौ चौ छौ जौ झौ ञौ टौ ठौ डौ ढौ णौ तौ थौ दौ धौ नौ पौ फौ बौ भौ मौ यौ रौ लौ वौ शौ षौ सौ हौ ळौ क्षौ 
Packit 2e2b2b
				र्कौ र्खौ र्गौ र्घौ र्ङौ र्चौ र्छौ र्जौ र्झौ र्ञौ र्टौ र्ठौ र्डौ र्ढौ र्णौ र्तौ र्थौ र्दौ र्धौ र्नौ र्पौ र्फौ र्बौ र्भौ र्मौ र्यौ र्रौ र्लौ र्वौ र्शौ र्षौ र्सौ र्हौ र्ळौ र्क्षौ 				
Packit 2e2b2b
Packit 2e2b2b
<feature tag> abvs : Below-base substitution
Packit 2e2b2b
Packit 2e2b2b
				ु  ू  ्रु ्रू  ृ 
Packit 2e2b2b
				छु टु ठु डु ढु ळु 
Packit 2e2b2b
				छू टू ठू डू ढू ळू 				
Packit 2e2b2b
				छ्रु ट्रु ठ्रु ड्रु ढ्रु ळ्रु
Packit 2e2b2b
				छ्रू ट्रू ठ्रू ड्रू ढ्रू ळ्रू
Packit 2e2b2b
	
Packit 2e2b2b
<feature tag> psts : Post-base substitution
Packit 2e2b2b
Packit 2e2b2b
				 ी ीं 
Packit 2e2b2b
				की खी गी घी ङी ची छी जी झी ञी टी ठी डी ढी णी ती थी दी धी नी पी फी बी भी मी यी री ली वी शी षी सी ही ळी क्षी ज्ञी 
Packit 2e2b2b
				र्की र्खी र्गी र्घी र्ङी र्ची र्छी र्जी र्झी र्ञी र्टी र्ठी र्डी र्ढी र्णी र्ती र्थी र्दी र्धी र्नी र्पी र्फी र्बी र्भी र्मी र्यी र्री र्ली र्वी र्शी र्षी र्सी र्ही र्ळी र्क्षी र्ज्ञी 
Packit 2e2b2b
				र्कीं र्खीं र्गीं र्घीं र्ङीं र्चीं र्छीं र्जीं र्झीं र्ञीं र्टीं र्ठीं र्डीं र्ढीं र्णीं र्तीं र्थीं र्दीं र्धीं र्नीं र्पीं र्फीं र्बीं र्भीं र्मीं र्यीं र्रीं र्लीं र्वीं र्शीं र्षीं र्सीं र्हीं र्ळीं र्क्षीं र्ज्ञीं 
Packit 2e2b2b
                
Packit 2e2b2b
Packit 2e2b2b
<feature tag> haln : Halant form substitution
Packit 2e2b2b
Packit 2e2b2b
				क् ख् ग् घ् ङ् च् छ् ज् झ् ञ् ट् ठ् ड् ढ् ण् त् थ् द् ध् न् प् फ् ब् भ् म् य् र् ल् व् श् ष् स् ह् ळ् क्ष् ज्ञ् 
Packit 2e2b2b
            	ऱ्य 
Packit 2e2b2b
Glyph Testing Section :
Packit 2e2b2b
 
Packit 2e2b2b
				क्वि  ट्वि  ट्विट  झ्रि  ड्ढि  ढ्ढि  ञ्चि  ह्नि  ह्णि  स्ञि  ग़्नि क्त  शृ  र्ख्वौं  र्ख्वैं  र्ख्वें  र्कौं  र्किं  ट्ट्रु  ट्वू  दृ  र्कि  क्ल  खि  ख्वि  ग्नि  र्कीं  ह्णि 					
Packit 2e2b2b
				ऱ्य				
Packit 2e2b2b
				विदर्भ
Packit 2e2b2b
				शिक्षक असावेत "बेस्ट ऑफ दी ब्रेन्स'
Packit 2e2b2b
				परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी केवायसी नियम शिथिल 
Packit 2e2b2b
				तंटामुक्तीतील ८७ जिल्ह्यांना पुरस्कार रकमेची प्रतीक्षा
Packit 2e2b2b
				ठ्ठ  ट्ठ  ह्र  हृ  ठ्ठ्रु  क्र 
Packit 2e2b2b
				अधिकारी 
Packit 2e2b2b
				अश्वमेध अश्विनी अस्मिता
Packit 2e2b2b
				पैश्याच्या
Packit 2e2b2b
				मुंब्र्यात 
Packit 2e2b2b
				मुंब्रा
Packit 2e2b2b
				ब्र्य 
Packit 2e2b2b
				र्खैं 
Packit 2e2b2b
				र्‍ह र्‍य 	
Packit 2e2b2b
				ऱ्क
Packit 2e2b2b
				द्ध्र्य	
Packit 2e2b2b
				श्र
Packit 2e2b2b
		
Packit 2e2b2b
Packit 2e2b2b