Blob Blame History Raw
libxklavier - utility library to make XKB stuff easier

Sergey V. Udaltsov