Blame po/or.po

Packit d37888
# translation of or.po to Oriya
Packit d37888
# Oriya translation of metacity.HEAD.pot.
Packit d37888
# Copyright (C) 2004, 2006, 2009, Free Software Foundation, Inc.
Packit d37888
# This file is distributed under the same license as the libgtop package.
Packit d37888
# $Id: or.po,v 1.5 2006/03/21 18:44:20 gmohanty Exp $
Packit d37888
#
Packit d37888
# Sony Mohanty <sonalika_04@sify.com>, 2004.
Packit d37888
# Jeeban <srujanik@sancharnet.in>, 2004.
Packit d37888
# Gora Mohanty <gora_mohanty@yahoo.co.in>, 2006.
Packit d37888
# Manoj Kumar Giri <mgiri@redhat.com>, 2009.
Packit d37888
msgid ""
Packit d37888
msgstr ""
Packit d37888
"Project-Id-Version: or\n"
Packit d37888
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Packit d37888
"POT-Creation-Date: 2008-11-07 14:35+0100\n"
Packit d37888
"PO-Revision-Date: 2009-03-10 19:21+0530\n"
Packit d37888
"Last-Translator: Manoj Kumar Giri <mgiri@redhat.com>\n"
Packit d37888
"Language-Team: Oriya <oriya-it@googlegroups.com>\n"
Packit d37888
"Language: or\n"
Packit d37888
"MIME-Version: 1.0\n"
Packit d37888
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
Packit d37888
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Packit d37888
"Plural-Forms:  nplurals=2; plural=(n!=1);\n\n"
Packit d37888
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
Packit d37888
Packit d37888
#: ../lib/read.c:51
Packit d37888
#, c-format
Packit d37888
msgid "read %d byte"
Packit d37888
msgid_plural "read %d bytes"
Packit d37888
msgstr[0] "%d ବାଇଟ ପଢ଼ନ୍ତୁ"
Packit d37888
msgstr[1] "%d ବାଇଟଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ"
Packit d37888
Packit d37888
#: ../lib/read_data.c:51
Packit d37888
msgid "read data size"
Packit d37888
msgstr "ତଥ୍ଯ ଆକାର ପଢ଼ନ୍ତୁ"
Packit d37888
Packit d37888
#: ../lib/read_data.c:70
Packit d37888
#, c-format
Packit d37888
msgid "read %lu byte of data"
Packit d37888
msgid_plural "read %lu bytes of data"
Packit d37888
msgstr[0] "%lu ବାଇଟ ପଢ଼ନ୍ତୁ"
Packit d37888
msgstr[1] "%lu ବାଇଟଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ"
Packit d37888
Packit d37888
#: ../lib/write.c:51
Packit d37888
#, c-format
Packit d37888
msgid "wrote %d byte"
Packit d37888
msgid_plural "wrote %d bytes"
Packit d37888
msgstr[0] "%d ବାଇଟ ଲେଖଗଲା"
Packit d37888
msgstr[1] "%d ବାଇଟଗୁଡ଼ିକ ଲେଖାଗଲା"
Packit d37888
Packit d37888
#: ../src/daemon/gnuserv.c:458
Packit d37888
msgid "Enable debugging"
Packit d37888
msgstr "ତ୍ରୁଟିମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ"
Packit d37888
Packit d37888
#: ../src/daemon/gnuserv.c:460
Packit d37888
msgid "Enable verbose output"
Packit d37888
msgstr "ଦୃଷ୍ଟ ସୂଚନାଯୁକ୍ତ ନିର୍ଗମ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ"
Packit d37888
Packit d37888
#: ../src/daemon/gnuserv.c:462
Packit d37888
msgid "Don't fork into background"
Packit d37888
msgstr "ପୃଷ୍ଠଭୂମିକୁ ଶାଖାଯୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ"
Packit d37888
Packit d37888
#: ../src/daemon/gnuserv.c:464
Packit d37888
msgid "Invoked from inetd"
Packit d37888
msgstr "ଆଇନେଟଡିରୁ ଡକାଯାଇଛି"
Packit d37888
Packit d37888
#: ../src/daemon/gnuserv.c:498
Packit d37888
#, c-format
Packit d37888
msgid "Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
Packit d37888
msgstr "ଉପଲବ୍ଧ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠ୍ଯ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିକଳ୍ପର ତାଲିକା ଦେଖିବା ପାଇଁ '%s --help' ଚଳାନ୍ତୁ.\n"
Packit d37888
Packit d37888
#: ../sysdeps/osf1/siglist.c:27 ../sysdeps/sun4/siglist.c:27
Packit d37888
msgid "Hangup"
Packit d37888
msgstr "ସଂଯୋଗ ଛିନ୍ନ କରନ୍ତୁ"
Packit d37888
Packit d37888
#: ../sysdeps/osf1/siglist.c:28 ../sysdeps/sun4/siglist.c:28
Packit d37888
msgid "Interrupt"
Packit d37888
msgstr "ବ୍ଯାହତ କରନ୍ତୁ"
Packit d37888
Packit d37888
#: ../sysdeps/osf1/siglist.c:29 ../sysdeps/sun4/siglist.c:29
Packit d37888
msgid "Quit"
Packit d37888
msgstr "ବିଦାୟ ନିଅନ୍ତୁ"
Packit d37888
Packit d37888
#: ../sysdeps/osf1/siglist.c:30 ../sysdeps/sun4/siglist.c:30
Packit d37888
msgid "Illegal instruction"
Packit d37888
msgstr "ଅବୈଧ ଅନୁଦେଶ"
Packit d37888
Packit d37888
#: ../sysdeps/osf1/siglist.c:31 ../sysdeps/sun4/siglist.c:31
Packit d37888
msgid "Trace trap"
Packit d37888
msgstr "ଅନୁସନ୍ଧାନ ଯନ୍ତା"
Packit d37888
Packit d37888
#: ../sysdeps/osf1/siglist.c:32 ../sysdeps/sun4/siglist.c:32
Packit d37888
msgid "Abort"
Packit d37888
msgstr "ପରିତ୍ଯାଗ"
Packit d37888
Packit d37888
#: ../sysdeps/osf1/siglist.c:33 ../sysdeps/sun4/siglist.c:33
Packit d37888
msgid "EMT error"
Packit d37888
msgstr "ଇ.ଏମ.ଟି. ତ୍ରୁଟି"
Packit d37888
Packit d37888
#: ../sysdeps/osf1/siglist.c:34 ../sysdeps/sun4/siglist.c:34
Packit d37888
msgid "Floating-point exception"
Packit d37888
msgstr "ଅସ୍ଥାୟୀ ବିନ୍ଦୁ ତ୍ରୁଟି"
Packit d37888
Packit d37888
#: ../sysdeps/osf1/siglist.c:35 ../sysdeps/sun4/siglist.c:35
Packit d37888
msgid "Kill"
Packit d37888
msgstr "ସମାପନ"
Packit d37888
Packit d37888
#: ../sysdeps/osf1/siglist.c:36 ../sysdeps/sun4/siglist.c:36
Packit d37888
msgid "Bus error"
Packit d37888
msgstr "ପରିପଥ ତ୍ରୁଟି"
Packit d37888
Packit d37888
#: ../sysdeps/osf1/siglist.c:37 ../sysdeps/sun4/siglist.c:37
Packit d37888
msgid "Segmentation violation"
Packit d37888
msgstr "ଖଣ୍ଡକରଣ ଉଲଂଘନ"
Packit d37888
Packit d37888
#: ../sysdeps/osf1/siglist.c:38 ../sysdeps/sun4/siglist.c:38
Packit d37888
msgid "Bad argument to system call"
Packit d37888
msgstr "ତନ୍ତ୍ର ଡାକରାକୁ ଅବୈଧ ସ୍ବତନ୍ତ୍ରଚର"
Packit d37888
Packit d37888
#: ../sysdeps/osf1/siglist.c:39 ../sysdeps/sun4/siglist.c:39
Packit d37888
msgid "Broken pipe"
Packit d37888
msgstr "ଭଙ୍ଗା ପାଇପ"
Packit d37888
Packit d37888
#: ../sysdeps/osf1/siglist.c:40 ../sysdeps/sun4/siglist.c:40
Packit d37888
msgid "Alarm clock"
Packit d37888
msgstr "ସତର୍କ ଘଡ଼ି"
Packit d37888
Packit d37888
#: ../sysdeps/osf1/siglist.c:41 ../sysdeps/sun4/siglist.c:41
Packit d37888
msgid "Termination"
Packit d37888
msgstr "ସମାପ୍ତି"
Packit d37888
Packit d37888
#: ../sysdeps/osf1/siglist.c:42 ../sysdeps/sun4/siglist.c:42
Packit d37888
msgid "Urgent condition on socket"
Packit d37888
msgstr "ସକେଟରେ ଅତ୍ଯାଶ୍ଯକ ଅବସ୍ଥା"
Packit d37888
Packit d37888
#: ../sysdeps/osf1/siglist.c:43 ../sysdeps/sun4/siglist.c:43
Packit d37888
msgid "Stop"
Packit d37888
msgstr "ବନ୍ଦ"
Packit d37888
Packit d37888
#: ../sysdeps/osf1/siglist.c:44 ../sysdeps/sun4/siglist.c:44
Packit d37888
msgid "Keyboard stop"
Packit d37888
msgstr "ଚାବିପଟି ବନ୍ଦ"
Packit d37888
Packit d37888
#: ../sysdeps/osf1/siglist.c:45 ../sysdeps/sun4/siglist.c:45
Packit d37888
msgid "Continue"
Packit d37888
msgstr "ଚାଲୁ ରଖନ୍ତୁ"
Packit d37888
Packit d37888
#: ../sysdeps/osf1/siglist.c:46 ../sysdeps/sun4/siglist.c:46
Packit d37888
msgid "Child status has changed"
Packit d37888
msgstr "ନିର୍ଭରକ ଅବସ୍ଥିତି ବଦଳି ଯାଇଛି"
Packit d37888
Packit d37888
#: ../sysdeps/osf1/siglist.c:47 ../sysdeps/sun4/siglist.c:47
Packit d37888
msgid "Background read from tty"
Packit d37888
msgstr "ଟି.ଟି.ୱାଇ.ଠାରୁ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ପଠନ"
Packit d37888
Packit d37888
#: ../sysdeps/osf1/siglist.c:48 ../sysdeps/sun4/siglist.c:48
Packit d37888
msgid "Background write to tty"
Packit d37888
msgstr "ଟି.ଟି.ୱାଇ.କୁ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଲିଖନ"
Packit d37888
Packit d37888
#: ../sysdeps/osf1/siglist.c:49 ../sysdeps/sun4/siglist.c:49
Packit d37888
msgid "I/O now possible"
Packit d37888
msgstr "ବର୍ତ୍ତମାନ ନିବେଶ/ନିର୍ଗମ ସମ୍ଭବ"
Packit d37888
Packit d37888
#: ../sysdeps/osf1/siglist.c:50 ../sysdeps/sun4/siglist.c:50
Packit d37888
msgid "CPU limit exceeded"
Packit d37888
msgstr "କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସାଧକ ସୀମା ପାର ହୋଇଯାଇଛି"
Packit d37888
Packit d37888
#: ../sysdeps/osf1/siglist.c:51 ../sysdeps/sun4/siglist.c:51
Packit d37888
msgid "File size limit exceeded"
Packit d37888
msgstr "ଫାଇଲ ଆକାର ସୀମା ପାର ହୋଇଯାଇଛି"
Packit d37888
Packit d37888
#: ../sysdeps/osf1/siglist.c:52 ../sysdeps/sun4/siglist.c:52
Packit d37888
msgid "Virtual alarm clock"
Packit d37888
msgstr "ଆଭାସୀ ସତର୍କ ଘଡ଼ି"
Packit d37888
Packit d37888
#: ../sysdeps/osf1/siglist.c:53 ../sysdeps/sun4/siglist.c:53
Packit d37888
msgid "Profiling alarm clock"
Packit d37888
msgstr "ସତର୍କ ଘଡ଼ିର ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତି"
Packit d37888
Packit d37888
#: ../sysdeps/osf1/siglist.c:54 ../sysdeps/sun4/siglist.c:54
Packit d37888
msgid "Window size change"
Packit d37888
msgstr "ୱିଣ୍ଡୋ ଆକାର ବଦଳା"
Packit d37888
Packit d37888
#: ../sysdeps/osf1/siglist.c:55 ../sysdeps/sun4/siglist.c:55
Packit d37888
msgid "Information request"
Packit d37888
msgstr "ସୂଚନା ଅନୁରୋଧ"
Packit d37888
Packit d37888
#: ../sysdeps/osf1/siglist.c:56 ../sysdeps/sun4/siglist.c:56
Packit d37888
msgid "User defined signal 1"
Packit d37888
msgstr "ଚାଳକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଙ୍କେତ ୧"
Packit d37888
Packit d37888
#: ../sysdeps/osf1/siglist.c:57 ../sysdeps/sun4/siglist.c:57
Packit d37888
msgid "User defined signal 2"
Packit d37888
msgstr "ଚାଳକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଙ୍କେତ ୨"
Packit d37888