Blob Blame History Raw
# Vietnamese translation for Lib. GPG Error.
# Copyright © 2009 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the libgpg-error package.
# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2006-2009.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: libgpg-error 1.7\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
"POT-Creation-Date: 2018-05-02 20:32+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-21 19:04+0100\n"
"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
"Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
"Language: vi\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Generator: LocFactoryEditor 1.8\n"

#: src/err-sources.h:28
msgid "Unspecified source"
msgstr "Nguồn chưa ghi rõ"

#: src/err-sources.h:29
msgid "gcrypt"
msgstr "gcrypt"

#: src/err-sources.h:30
msgid "GnuPG"
msgstr "GnuPG"

#: src/err-sources.h:31
msgid "GpgSM"
msgstr "GpgSM"

#: src/err-sources.h:32
msgid "GPG Agent"
msgstr "Tác nhân GPG"

#: src/err-sources.h:33
msgid "Pinentry"
msgstr "Pinentry"

#: src/err-sources.h:34
msgid "SCD"
msgstr "SCD"

#: src/err-sources.h:35
msgid "GPGME"
msgstr "GPGME"

#: src/err-sources.h:36
msgid "Keybox"
msgstr "Keybox"

#: src/err-sources.h:37
msgid "KSBA"
msgstr "KSBA"

#: src/err-sources.h:38
msgid "Dirmngr"
msgstr "Dirmngr"

#: src/err-sources.h:39
msgid "GSTI"
msgstr "GSTI"

#: src/err-sources.h:40
msgid "GPA"
msgstr "GPA"

#: src/err-sources.h:41
msgid "Kleopatra"
msgstr "Kleopatra"

#: src/err-sources.h:42
msgid "G13"
msgstr "G13"

#: src/err-sources.h:43
msgid "Assuan"
msgstr "Assuan"

#: src/err-sources.h:44
msgid "TLS"
msgstr ""

#: src/err-sources.h:45
msgid "Any source"
msgstr "Bất cứ nguồn nào"

#: src/err-sources.h:46
msgid "User defined source 1"
msgstr "Nguồn tự xác định 1"

#: src/err-sources.h:47
msgid "User defined source 2"
msgstr "Nguồn tự xác định 2"

#: src/err-sources.h:48
msgid "User defined source 3"
msgstr "Nguồn tự xác định 3"

#: src/err-sources.h:49
msgid "User defined source 4"
msgstr "Nguồn tự xác định 4"

#: src/err-sources.h:50
msgid "Unknown source"
msgstr "Nguồn không rõ"

#: src/err-codes.h:28
msgid "Success"
msgstr "Thành công"

#: src/err-codes.h:29
msgid "General error"
msgstr "Lỗi chung"

#: src/err-codes.h:30
msgid "Unknown packet"
msgstr "Gói tin không rõ"

#: src/err-codes.h:31
msgid "Unknown version in packet"
msgstr "Gặp phiên bản không rõ trong gói tin"

#: src/err-codes.h:32
msgid "Invalid public key algorithm"
msgstr "Thuật toán khoá công không hợp lệ"

#: src/err-codes.h:33
msgid "Invalid digest algorithm"
msgstr "Thuật toán bộ tóm tắt (digest) không hợp lệ"

#: src/err-codes.h:34
msgid "Bad public key"
msgstr "Khoá công sai"

#: src/err-codes.h:35
msgid "Bad secret key"
msgstr "Khoá bí mật sai"

#: src/err-codes.h:36
msgid "Bad signature"
msgstr "Chữ ký sai"

#: src/err-codes.h:37
msgid "No public key"
msgstr "Không có khoá công"

#: src/err-codes.h:38
msgid "Checksum error"
msgstr "Lỗi tổng kiểm tra"

#: src/err-codes.h:39
msgid "Bad passphrase"
msgstr "Cụm từ mật khẩu sai"

#: src/err-codes.h:40
msgid "Invalid cipher algorithm"
msgstr "Thuật toán mật mã không hợp lệ"

#: src/err-codes.h:41
msgid "Cannot open keyring"
msgstr "Vòng khoá đã mở"

#: src/err-codes.h:42
msgid "Invalid packet"
msgstr "Gói tin không hợp lệ"

#: src/err-codes.h:43
msgid "Invalid armor"
msgstr "Bọc sắt không hợp lệ"

#: src/err-codes.h:44
msgid "No user ID"
msgstr "Không có mã số người dùng"

#: src/err-codes.h:45
msgid "No secret key"
msgstr "Không có khoá bí mật"

#: src/err-codes.h:46
msgid "Wrong secret key used"
msgstr "Đã dùng khoá bí mật không đúng"

#: src/err-codes.h:47
msgid "Bad session key"
msgstr "Khoá buổi hợp sai"

#: src/err-codes.h:48
msgid "Unknown compression algorithm"
msgstr "Thuật toán nén không rõ"

#: src/err-codes.h:49
msgid "Number is not prime"
msgstr "Số không phải nguyên tố"

#: src/err-codes.h:50
msgid "Invalid encoding method"
msgstr "Phương pháp mã hoá không hợp lệ"

#: src/err-codes.h:51
msgid "Invalid encryption scheme"
msgstr "Lược đồ mật mã hoá không hợp lệ"

#: src/err-codes.h:52
msgid "Invalid signature scheme"
msgstr "Lược đồ chữ ký không hợp lệ"

#: src/err-codes.h:53
msgid "Invalid attribute"
msgstr "Thuộc tính không hợp lệ"

#: src/err-codes.h:54
msgid "No value"
msgstr "Không có giá trị"

#: src/err-codes.h:55
msgid "Not found"
msgstr "Không tìm thấy"

#: src/err-codes.h:56
msgid "Value not found"
msgstr "Không tìm thấy giá trị"

#: src/err-codes.h:57
msgid "Syntax error"
msgstr "Lỗi cú pháp"

#: src/err-codes.h:58
msgid "Bad MPI value"
msgstr "Giá trị MPI sai"

#: src/err-codes.h:59
msgid "Invalid passphrase"
msgstr "Cụm từ mật khẩu không hợp lệ"

#: src/err-codes.h:60
msgid "Invalid signature class"
msgstr "Hạng chữ ký không hợp lệ"

#: src/err-codes.h:61
msgid "Resources exhausted"
msgstr "Cạn tài nguyên"

#: src/err-codes.h:62
msgid "Invalid keyring"
msgstr "Vòng khoá không hợp lệ"

#: src/err-codes.h:63
msgid "Trust DB error"
msgstr "Lỗi CSDL tin cậy"

#: src/err-codes.h:64
msgid "Bad certificate"
msgstr "Chứng nhận sai"

#: src/err-codes.h:65
msgid "Invalid user ID"
msgstr "Mã số người dùng không hợp lệ"

#: src/err-codes.h:66
msgid "Unexpected error"
msgstr "Gặp lỗi bất thường"

#: src/err-codes.h:67
msgid "Time conflict"
msgstr "Giờ xung đột"

#: src/err-codes.h:68
msgid "Keyserver error"
msgstr "Lỗi máy phục vụ khoá"

#: src/err-codes.h:69
msgid "Wrong public key algorithm"
msgstr "Thuật toán khoá công không đúng"

#: src/err-codes.h:70
msgid "Tribute to D. A."
msgstr "Cống cho D. A."

#: src/err-codes.h:71
msgid "Weak encryption key"
msgstr "Khoá mật mã yếu"

#: src/err-codes.h:72
msgid "Invalid key length"
msgstr "Chiều dài khoá không hợp lệ"

#: src/err-codes.h:73
msgid "Invalid argument"
msgstr "Đối số không hợp lệ"

#: src/err-codes.h:74
msgid "Syntax error in URI"
msgstr "Lỗi cú pháp trong URI"

#: src/err-codes.h:75
msgid "Invalid URI"
msgstr "URI không hợp lệ"

#: src/err-codes.h:76
msgid "Network error"
msgstr "Lỗi chạy mạng"

#: src/err-codes.h:77
msgid "Unknown host"
msgstr "Không nhận ra máy chủ"

#: src/err-codes.h:78
msgid "Selftest failed"
msgstr "Lỗi tự thử"

#: src/err-codes.h:79
msgid "Data not encrypted"
msgstr "Chưa mật mã dữ liệu"

#: src/err-codes.h:80
msgid "Data not processed"
msgstr "Chưa xử lý dữ liệu"

#: src/err-codes.h:81
msgid "Unusable public key"
msgstr "Khoá công vô ích"

#: src/err-codes.h:82
msgid "Unusable secret key"
msgstr "Khoá bí mật vô ích"

#: src/err-codes.h:83
msgid "Invalid value"
msgstr "Giá trị không hợp lệ"

#: src/err-codes.h:84
msgid "Bad certificate chain"
msgstr "Dây chứng nhận sai"

#: src/err-codes.h:85
msgid "Missing certificate"
msgstr "Chứng nhận còn thiếu"

#: src/err-codes.h:86
msgid "No data"
msgstr "Không có dữ liệu"

#: src/err-codes.h:87
msgid "Bug"
msgstr "Lỗi"

#: src/err-codes.h:88
msgid "Not supported"
msgstr "Không được hỗ trợ"

#: src/err-codes.h:89
msgid "Invalid operation code"
msgstr "Mã thao tác không hợp lệ"

#: src/err-codes.h:90
msgid "Timeout"
msgstr "Quá giờ"

#: src/err-codes.h:91
msgid "Internal error"
msgstr "Lỗi nội bộ"

#: src/err-codes.h:92
msgid "EOF (gcrypt)"
msgstr "Kết thúc tập tin (gcrypt)"

#: src/err-codes.h:93
msgid "Invalid object"
msgstr "Đối tượng không hợp lệ"

#: src/err-codes.h:94
msgid "Provided object is too short"
msgstr "Đã cung cấp một đối tượng quá ngắn"

#: src/err-codes.h:95
msgid "Provided object is too large"
msgstr "Đã cung cấp một đối tượng quá lớn"

#: src/err-codes.h:96
msgid "Missing item in object"
msgstr "Thiếu mục trong đối tượng"

#: src/err-codes.h:97
msgid "Not implemented"
msgstr "Không được thực hiện"

#: src/err-codes.h:98
msgid "Conflicting use"
msgstr "Cách sử dụng xung đột"

#: src/err-codes.h:99
msgid "Invalid cipher mode"
msgstr "Chế độ mật mã không hợp lệ"

#: src/err-codes.h:100
msgid "Invalid flag"
msgstr "Cờ không hợp lệ"

#: src/err-codes.h:101
msgid "Invalid handle"
msgstr "Bộ quản lý không hợp lệ"

#: src/err-codes.h:102
msgid "Result truncated"
msgstr "Kết quả bị cắt ngắn"

#: src/err-codes.h:103
msgid "Incomplete line"
msgstr "Dòng không hoàn toàn"

#: src/err-codes.h:104
msgid "Invalid response"
msgstr "Đáp ứng không hợp lệ"

#: src/err-codes.h:105
msgid "No agent running"
msgstr "Không có tác nhân đang chạy"

#: src/err-codes.h:106
#, fuzzy
#| msgid "agent error"
msgid "Agent error"
msgstr "lỗi tác nhân"

#: src/err-codes.h:107
msgid "Invalid data"
msgstr "Dữ liệu không hợp lệ"

#: src/err-codes.h:108
msgid "Unspecific Assuan server fault"
msgstr "Lỗi máy phục vụ Assuan chung"

#: src/err-codes.h:109
msgid "General Assuan error"
msgstr "Lỗi Assuan chung"

#: src/err-codes.h:110
msgid "Invalid session key"
msgstr "Khoá buổi hợp không hợp lệ"

#: src/err-codes.h:111
msgid "Invalid S-expression"
msgstr "Biểu thức S không hợp lệ"

#: src/err-codes.h:112
msgid "Unsupported algorithm"
msgstr "Thuật toán không được hỗ trợ"

#: src/err-codes.h:113
msgid "No pinentry"
msgstr "Không có pinentry"

#: src/err-codes.h:114
msgid "pinentry error"
msgstr "Lỗi pinentry"

#: src/err-codes.h:115
msgid "Bad PIN"
msgstr "PIN sai"

#: src/err-codes.h:116
msgid "Invalid name"
msgstr "Tên không hợp lệ"

#: src/err-codes.h:117
msgid "Bad data"
msgstr "Dữ liệu sai"

#: src/err-codes.h:118
msgid "Invalid parameter"
msgstr "Tham số không hợp lệ"

#: src/err-codes.h:119
msgid "Wrong card"
msgstr "Thẻ không đúng"

#: src/err-codes.h:120
msgid "No dirmngr"
msgstr "Không có dirmngr"

#: src/err-codes.h:121
msgid "dirmngr error"
msgstr "Lỗi dirmngr"

#: src/err-codes.h:122
msgid "Certificate revoked"
msgstr "Chứng nhận bị thu hồi"

#: src/err-codes.h:123
msgid "No CRL known"
msgstr "Không co CRL đã biết"

#: src/err-codes.h:124
msgid "CRL too old"
msgstr "CRL quá cũ"

#: src/err-codes.h:125
msgid "Line too long"
msgstr "Dòng quá dài"

#: src/err-codes.h:126
msgid "Not trusted"
msgstr "Không tin cậy"

#: src/err-codes.h:127
msgid "Operation cancelled"
msgstr "Thao tác bị hủy bỏ"

#: src/err-codes.h:128
msgid "Bad CA certificate"
msgstr "Chứng nhận CA (nhà cầm quyền chứng nhận) sai"

#: src/err-codes.h:129
msgid "Certificate expired"
msgstr "Chứng nhận đã hết hạn"

#: src/err-codes.h:130
msgid "Certificate too young"
msgstr "Chứng nhận quá mới"

#: src/err-codes.h:131
msgid "Unsupported certificate"
msgstr "Chứng nhận không được hỗ trợ"

#: src/err-codes.h:132
msgid "Unknown S-expression"
msgstr "Biểu thức S không rõ"

#: src/err-codes.h:133
msgid "Unsupported protection"
msgstr "Sự bảo vệ không được hỗ trợ"

#: src/err-codes.h:134
msgid "Corrupted protection"
msgstr "Sự bảo vệ bị hỏng"

#: src/err-codes.h:135
msgid "Ambiguous name"
msgstr "Tên mờ hồ"

#: src/err-codes.h:136
msgid "Card error"
msgstr "Lỗi thẻ"

#: src/err-codes.h:137
msgid "Card reset required"
msgstr "Cần thiết lập lại thẻ"

#: src/err-codes.h:138
msgid "Card removed"
msgstr "Thẻ bị gỡ bỏ"

#: src/err-codes.h:139
msgid "Invalid card"
msgstr "Thẻ không hợp lệ"

#: src/err-codes.h:140
msgid "Card not present"
msgstr "Không có thẻ"

#: src/err-codes.h:141
msgid "No PKCS15 application"
msgstr "Không có ứng dụng PKCS15"

#: src/err-codes.h:142
msgid "Not confirmed"
msgstr "Chưa xác nhận"

#: src/err-codes.h:143
msgid "Configuration error"
msgstr "Lỗi cấu hình"

#: src/err-codes.h:144
msgid "No policy match"
msgstr "Không có chính sách tương ứng"

#: src/err-codes.h:145
msgid "Invalid index"
msgstr "Chỉ mục không hợp lệ"

#: src/err-codes.h:146
msgid "Invalid ID"
msgstr "Mã số không hợp lệ"

#: src/err-codes.h:147
msgid "No SmartCard daemon"
msgstr "Không có trình nền Thẻ Khéo"

#: src/err-codes.h:148
msgid "SmartCard daemon error"
msgstr "Lỗi trình nền Thẻ Khéo"

#: src/err-codes.h:149
msgid "Unsupported protocol"
msgstr "Giao thức không được hỗ trợ"

#: src/err-codes.h:150
msgid "Bad PIN method"
msgstr "Phương pháp PIN sai"

#: src/err-codes.h:151
msgid "Card not initialized"
msgstr "Chưa sơ khởi thẻ"

#: src/err-codes.h:152
msgid "Unsupported operation"
msgstr "Thao tác không được hỗ trợ"

#: src/err-codes.h:153
msgid "Wrong key usage"
msgstr "Sai dùng khoá"

#: src/err-codes.h:154
msgid "Nothing found"
msgstr "Không tìm thấy"

#: src/err-codes.h:155
msgid "Wrong blob type"
msgstr "Sai kiểu blob"

#: src/err-codes.h:156
msgid "Missing value"
msgstr "Thiếu giá trị"

#: src/err-codes.h:157
msgid "Hardware problem"
msgstr "Lỗi phần cứng"

#: src/err-codes.h:158
msgid "PIN blocked"
msgstr "PIN bị chặn"

#: src/err-codes.h:159
msgid "Conditions of use not satisfied"
msgstr "Chưa thỏa mãn các điều kiện dùng"

#: src/err-codes.h:160
msgid "PINs are not synced"
msgstr "Các PIN chưa đồng bộ"

#: src/err-codes.h:161
msgid "Invalid CRL"
msgstr "CRL không hợp lệ"

#: src/err-codes.h:162
msgid "BER error"
msgstr "Lỗi BER"

#: src/err-codes.h:163
msgid "Invalid BER"
msgstr "BER không hợp lệ"

#: src/err-codes.h:164
msgid "Element not found"
msgstr "Không tìm thấy phần tử"

#: src/err-codes.h:165
msgid "Identifier not found"
msgstr "Không tìm thấy bộ nhận diện"

#: src/err-codes.h:166
msgid "Invalid tag"
msgstr "Thẻ (tag) không hợp lệ"

#: src/err-codes.h:167
msgid "Invalid length"
msgstr "Chiều dài không hợp lệ"

#: src/err-codes.h:168
msgid "Invalid key info"
msgstr "Thông tin khoá không hợp lệ"

#: src/err-codes.h:169
msgid "Unexpected tag"
msgstr "Thẻ (tag) bất thường"

#: src/err-codes.h:170
msgid "Not DER encoded"
msgstr "Không phải mã hoá DER"

#: src/err-codes.h:171
msgid "No CMS object"
msgstr "Không có đối tượng CMS"

#: src/err-codes.h:172
msgid "Invalid CMS object"
msgstr "Đối tượng CMS không hợp lệ"

#: src/err-codes.h:173
msgid "Unknown CMS object"
msgstr "Đối tượng CMS không rõ"

#: src/err-codes.h:174
msgid "Unsupported CMS object"
msgstr "Đối tượng CMS không được hỗ trợ"

#: src/err-codes.h:175
msgid "Unsupported encoding"
msgstr "Bảng mã không được hỗ trợ"

#: src/err-codes.h:176
msgid "Unsupported CMS version"
msgstr "Phiên bản CMS không được hỗ trợ"

#: src/err-codes.h:177
msgid "Unknown algorithm"
msgstr "Thuật toán không rõ"

#: src/err-codes.h:178
msgid "Invalid crypto engine"
msgstr "Cơ chế mật mã không hợp lệ"

#: src/err-codes.h:179
msgid "Public key not trusted"
msgstr "Khoá công không tin cậy"

#: src/err-codes.h:180
msgid "Decryption failed"
msgstr "Lỗi giải mật mã"

#: src/err-codes.h:181
msgid "Key expired"
msgstr "Khoá hết hạn"

#: src/err-codes.h:182
msgid "Signature expired"
msgstr "Chữ ký hết hạn"

#: src/err-codes.h:183
msgid "Encoding problem"
msgstr "Lỗi mã hoá"

#: src/err-codes.h:184
msgid "Invalid state"
msgstr "Tình trạng không hợp lệ"

#: src/err-codes.h:185
msgid "Duplicated value"
msgstr "Giá trị trùng"

#: src/err-codes.h:186
msgid "Missing action"
msgstr "Thiếu hành động"

#: src/err-codes.h:187
msgid "ASN.1 module not found"
msgstr "Không tìm thấy mô-đun ASN.1"

#: src/err-codes.h:188
msgid "Invalid OID string"
msgstr "Chuỗi OID không hợp lệ"

#: src/err-codes.h:189
msgid "Invalid time"
msgstr "Thời gian không hợp lệ"

#: src/err-codes.h:190
msgid "Invalid CRL object"
msgstr "Đối tượng CRL không hợp lệ"

#: src/err-codes.h:191
msgid "Unsupported CRL version"
msgstr "Phiên bản CRL không được hỗ trợ"

#: src/err-codes.h:192
msgid "Invalid certificate object"
msgstr "Đối tượng chứng nhận không hợp lệ"

#: src/err-codes.h:193
msgid "Unknown name"
msgstr "Tên không rõ"

#: src/err-codes.h:194
msgid "A locale function failed"
msgstr "Một hàm miền địa phương bị lỗi"

#: src/err-codes.h:195
msgid "Not locked"
msgstr "Không phải bị khoá"

#: src/err-codes.h:196
msgid "Protocol violation"
msgstr "Vi phạm giao thức"

#: src/err-codes.h:197
msgid "Invalid MAC"
msgstr "MAC không hợp lệ"

#: src/err-codes.h:198
msgid "Invalid request"
msgstr "Yêu cầu không hợp lệ"

#: src/err-codes.h:199
msgid "Unknown extension"
msgstr "Phần mở rộng không rõ"

#: src/err-codes.h:200
msgid "Unknown critical extension"
msgstr "Phần mở rộng nghiêm trọng không rõ"

#: src/err-codes.h:201
msgid "Locked"
msgstr "Bị khoá"

#: src/err-codes.h:202
msgid "Unknown option"
msgstr "Tùy chọn không rõ"

#: src/err-codes.h:203
msgid "Unknown command"
msgstr "Lệnh không rõ"

#: src/err-codes.h:204
msgid "Not operational"
msgstr "Không hoạt động được"

#: src/err-codes.h:205
msgid "No passphrase given"
msgstr "Chưa đưa ra cụm từ mật khẩu"

#: src/err-codes.h:206
msgid "No PIN given"
msgstr "Chưa đưa ra số cá nhân PIN"

#: src/err-codes.h:207
#, fuzzy
msgid "Not enabled"
msgstr "Không phải bị khoá"

#: src/err-codes.h:208
#, fuzzy
msgid "No crypto engine"
msgstr "Cơ chế mật mã không hợp lệ"

#: src/err-codes.h:209
#, fuzzy
msgid "Missing key"
msgstr "Thiếu giá trị"

#: src/err-codes.h:210
#, fuzzy
msgid "Too many objects"
msgstr "Không có đối tượng CMS"

#: src/err-codes.h:211
msgid "Limit reached"
msgstr ""

#: src/err-codes.h:212
#, fuzzy
msgid "Not initialized"
msgstr "Chưa sơ khởi thẻ"

#: src/err-codes.h:213
#, fuzzy
msgid "Missing issuer certificate"
msgstr "Chứng nhận còn thiếu"

#: src/err-codes.h:214
msgid "No keyserver available"
msgstr ""

#: src/err-codes.h:215
#, fuzzy
msgid "Invalid elliptic curve"
msgstr "Thời gian không hợp lệ"

#: src/err-codes.h:216
#, fuzzy
msgid "Unknown elliptic curve"
msgstr "Nguồn không rõ"

#: src/err-codes.h:217
#, fuzzy
#| msgid "Duplicated value"
msgid "Duplicated key"
msgstr "Giá trị trùng"

#: src/err-codes.h:218
#, fuzzy
#| msgid "Ambiguous name"
msgid "Ambiguous result"
msgstr "Tên mờ hồ"

#: src/err-codes.h:219
#, fuzzy
msgid "No crypto context"
msgstr "Cơ chế mật mã không hợp lệ"

#: src/err-codes.h:220
#, fuzzy
msgid "Wrong crypto context"
msgstr "Cơ chế mật mã không hợp lệ"

#: src/err-codes.h:221
#, fuzzy
#| msgid "Invalid crypto engine"
msgid "Bad crypto context"
msgstr "Cơ chế mật mã không hợp lệ"

#: src/err-codes.h:222
msgid "Conflict in the crypto context"
msgstr ""

#: src/err-codes.h:223
#, fuzzy
#| msgid "No public key"
msgid "Broken public key"
msgstr "Không có khoá công"

#: src/err-codes.h:224
#, fuzzy
#| msgid "No secret key"
msgid "Broken secret key"
msgstr "Không có khoá bí mật"

#: src/err-codes.h:225
#, fuzzy
#| msgid "Invalid digest algorithm"
msgid "Invalid MAC algorithm"
msgstr "Thuật toán bộ tóm tắt (digest) không hợp lệ"

#: src/err-codes.h:226
#, fuzzy
msgid "Operation fully cancelled"
msgstr "Thao tác bị hủy bỏ"

#: src/err-codes.h:227
msgid "Operation not yet finished"
msgstr "Thao tác chưa kết thúc"

#: src/err-codes.h:228
msgid "Buffer too short"
msgstr "Vùng đệm quá ngắn"

#: src/err-codes.h:229
msgid "Invalid length specifier in S-expression"
msgstr "Chỉ thị chiều dài không hợp lệ trong biểu thức S"

#: src/err-codes.h:230
msgid "String too long in S-expression"
msgstr "Chuỗi quá dài trong biểu thức S"

#: src/err-codes.h:231
msgid "Unmatched parentheses in S-expression"
msgstr "Có dấu ngoặc chưa khớp trong biểu thức S"

#: src/err-codes.h:232
msgid "S-expression not canonical"
msgstr "Biểu thức S không phải chuẩn tắc"

#: src/err-codes.h:233
msgid "Bad character in S-expression"
msgstr "Ký tự sai trong biểu thức S"

#: src/err-codes.h:234
msgid "Bad quotation in S-expression"
msgstr "Đoạn trích dẫn sai trong biểu thức S"

#: src/err-codes.h:235
msgid "Zero prefix in S-expression"
msgstr "Tiền tố số không trong biểu thức S"

#: src/err-codes.h:236
msgid "Nested display hints in S-expression"
msgstr "Có mẹo trình bày lồng nhau trong biểu thức S"

#: src/err-codes.h:237
msgid "Unmatched display hints"
msgstr "Có mẹo trình bày chưa khớp"

#: src/err-codes.h:238
msgid "Unexpected reserved punctuation in S-expression"
msgstr "Có dấu chấm câu dành riêng bất thường trong biểu thức S"

#: src/err-codes.h:239
msgid "Bad hexadecimal character in S-expression"
msgstr "Ký tự thập lục sai trong biểu thức S"

#: src/err-codes.h:240
msgid "Odd hexadecimal numbers in S-expression"
msgstr "Có số thập lục lẻ trong biểu thức S"

#: src/err-codes.h:241
#, fuzzy
msgid "Bad octal character in S-expression"
msgstr "Ký tự bát phân sai trong biểu thức S"

#: src/err-codes.h:242
msgid "All subkeys are expired or revoked"
msgstr ""

#: src/err-codes.h:243
#, fuzzy
#| msgid "Data not encrypted"
msgid "Database is corrupted"
msgstr "Chưa mật mã dữ liệu"

#: src/err-codes.h:244
msgid "Server indicated a failure"
msgstr ""

#: src/err-codes.h:245
#, fuzzy
#| msgid "Unknown name"
msgid "No name"
msgstr "Tên không rõ"

#: src/err-codes.h:246
#, fuzzy
#| msgid "No public key"
msgid "No key"
msgstr "Không có khoá công"

#: src/err-codes.h:247
msgid "Legacy key"
msgstr ""

#: src/err-codes.h:248
#, fuzzy
#| msgid "Buffer too short"
msgid "Request too short"
msgstr "Vùng đệm quá ngắn"

#: src/err-codes.h:249
#, fuzzy
#| msgid "Line too long"
msgid "Request too long"
msgstr "Dòng quá dài"

#: src/err-codes.h:250
msgid "Object is in termination state"
msgstr ""

#: src/err-codes.h:251
#, fuzzy
#| msgid "Bad certificate chain"
msgid "No certificate chain"
msgstr "Dây chứng nhận sai"

#: src/err-codes.h:252
#, fuzzy
#| msgid "Certificate too young"
msgid "Certificate is too large"
msgstr "Chứng nhận quá mới"

#: src/err-codes.h:253
#, fuzzy
#| msgid "Invalid card"
msgid "Invalid record"
msgstr "Thẻ không hợp lệ"

#: src/err-codes.h:254
msgid "The MAC does not verify"
msgstr ""

#: src/err-codes.h:255
#, fuzzy
#| msgid "Unexpected tag"
msgid "Unexpected message"
msgstr "Thẻ (tag) bất thường"

#: src/err-codes.h:256
msgid "Compression or decompression failed"
msgstr ""

#: src/err-codes.h:257
msgid "A counter would wrap"
msgstr ""

#: src/err-codes.h:258
msgid "Fatal alert message received"
msgstr ""

#: src/err-codes.h:259
#, fuzzy
#| msgid "Invalid cipher algorithm"
msgid "No cipher algorithm"
msgstr "Thuật toán mật mã không hợp lệ"

#: src/err-codes.h:260
#, fuzzy
msgid "Missing client certificate"
msgstr "Chứng nhận còn thiếu"

#: src/err-codes.h:261
#, fuzzy
#| msgid "Certificate revoked"
msgid "Close notification received"
msgstr "Chứng nhận bị thu hồi"

#: src/err-codes.h:262
#, fuzzy
#| msgid "Key expired"
msgid "Ticket expired"
msgstr "Khoá hết hạn"

#: src/err-codes.h:263
#, fuzzy
#| msgid "Bad public key"
msgid "Bad ticket"
msgstr "Khoá công sai"

#: src/err-codes.h:264
#, fuzzy
#| msgid "Unknown packet"
msgid "Unknown identity"
msgstr "Gói tin không rõ"

#: src/err-codes.h:265
#, fuzzy
#| msgid "Bad certificate chain"
msgid "Bad certificate message in handshake"
msgstr "Dây chứng nhận sai"

#: src/err-codes.h:266
msgid "Bad certificate request message in handshake"
msgstr ""

#: src/err-codes.h:267
msgid "Bad certificate verify message in handshake"
msgstr ""

#: src/err-codes.h:268
msgid "Bad change cipher message in handshake"
msgstr ""

#: src/err-codes.h:269
msgid "Bad client hello message in handshake"
msgstr ""

#: src/err-codes.h:270
msgid "Bad server hello message in handshake"
msgstr ""

#: src/err-codes.h:271
msgid "Bad server hello done message in handshake"
msgstr ""

#: src/err-codes.h:272
msgid "Bad finished message in handshake"
msgstr ""

#: src/err-codes.h:273
msgid "Bad server key exchange message in handshake"
msgstr ""

#: src/err-codes.h:274
msgid "Bad client key exchange message in handshake"
msgstr ""

#: src/err-codes.h:275
msgid "Bogus string"
msgstr ""

#: src/err-codes.h:276
msgid "Forbidden"
msgstr ""

#: src/err-codes.h:277
#, fuzzy
#| msgid "Key expired"
msgid "Key disabled"
msgstr "Khoá hết hạn"

#: src/err-codes.h:278
msgid "Not possible with a card based key"
msgstr ""

#: src/err-codes.h:279
#, fuzzy
#| msgid "Invalid object"
msgid "Invalid lock object"
msgstr "Đối tượng không hợp lệ"

#: src/err-codes.h:280
msgid "True"
msgstr ""

#: src/err-codes.h:281
msgid "False"
msgstr ""

#: src/err-codes.h:282
msgid "General IPC error"
msgstr "Lỗi IPC chung"

#: src/err-codes.h:283
msgid "IPC accept call failed"
msgstr "Lời gọi chấp nhận IPC bị lỗi"

#: src/err-codes.h:284
msgid "IPC connect call failed"
msgstr "Lời gọi kết nối IPC bị lỗi"

#: src/err-codes.h:285
msgid "Invalid IPC response"
msgstr "Đáp ứng IPC không hợp lệ"

#: src/err-codes.h:286
msgid "Invalid value passed to IPC"
msgstr "Giá trị không hợp lệ được gửi cho IPC"

#: src/err-codes.h:287
msgid "Incomplete line passed to IPC"
msgstr "Dòng không hoàn toàn được gửi cho IPC"

#: src/err-codes.h:288
msgid "Line passed to IPC too long"
msgstr "Dòng quá dài được gửi cho IPC"

#: src/err-codes.h:289
msgid "Nested IPC commands"
msgstr "Các câu lệnh IPC lồng nhau"

#: src/err-codes.h:290
msgid "No data callback in IPC"
msgstr "Không có lời gọi ngược lại dữ liệu trong IPC"

#: src/err-codes.h:291
msgid "No inquire callback in IPC"
msgstr "Không có lời gọi ngược lại yêu cầu trong IPC"

#: src/err-codes.h:292
msgid "Not an IPC server"
msgstr "Không phải trình phục vụ IPC"

#: src/err-codes.h:293
msgid "Not an IPC client"
msgstr "Không phải ứng dụng khách IPC"

#: src/err-codes.h:294
msgid "Problem starting IPC server"
msgstr "Gặp khó khăn trong việc khởi chạy trình phục vụ IPC"

#: src/err-codes.h:295
msgid "IPC read error"
msgstr "Lỗi đọc IPC"

#: src/err-codes.h:296
msgid "IPC write error"
msgstr "Lỗi ghi IPC"

#: src/err-codes.h:297
msgid "Too much data for IPC layer"
msgstr "Quá nhiều dữ liệu cho lớp IPC"

#: src/err-codes.h:298
msgid "Unexpected IPC command"
msgstr "Câu lệnh IPC bất thường"

#: src/err-codes.h:299
msgid "Unknown IPC command"
msgstr "Câu lệnh IPC không rõ"

#: src/err-codes.h:300
msgid "IPC syntax error"
msgstr "Lỗi cú pháp IPC"

#: src/err-codes.h:301
msgid "IPC call has been cancelled"
msgstr "Lời gọi IPC bị thôi"

#: src/err-codes.h:302
msgid "No input source for IPC"
msgstr "Không có nguồn nhập vào cho IPC"

#: src/err-codes.h:303
msgid "No output source for IPC"
msgstr "Không có nguồn kết xuất cho IPC"

#: src/err-codes.h:304
msgid "IPC parameter error"
msgstr "Lỗi tham số IPC"

#: src/err-codes.h:305
msgid "Unknown IPC inquire"
msgstr "Yêu cầu IPC không rõ"

#: src/err-codes.h:306
#, fuzzy
msgid "Crypto engine too old"
msgstr "Cơ chế mật mã không hợp lệ"

#: src/err-codes.h:307
msgid "Screen or window too small"
msgstr ""

#: src/err-codes.h:308
msgid "Screen or window too large"
msgstr ""

#: src/err-codes.h:309
msgid "Required environment variable not set"
msgstr ""

#: src/err-codes.h:310
msgid "User ID already exists"
msgstr ""

#: src/err-codes.h:311
msgid "Name already exists"
msgstr ""

#: src/err-codes.h:312
#, fuzzy
#| msgid "Duplicated value"
msgid "Duplicated name"
msgstr "Giá trị trùng"

#: src/err-codes.h:313
#, fuzzy
#| msgid "Certificate too young"
msgid "Object is too young"
msgstr "Chứng nhận quá mới"

#: src/err-codes.h:314
#, fuzzy
#| msgid "Provided object is too short"
msgid "Object is too old"
msgstr "Đã cung cấp một đối tượng quá ngắn"

#: src/err-codes.h:315
#, fuzzy
#| msgid "Unknown name"
msgid "Unknown flag"
msgstr "Tên không rõ"

#: src/err-codes.h:316
#, fuzzy
#| msgid "Invalid operation code"
msgid "Invalid execution order"
msgstr "Mã thao tác không hợp lệ"

#: src/err-codes.h:317
msgid "Already fetched"
msgstr ""

#: src/err-codes.h:318
msgid "Try again later"
msgstr ""

#: src/err-codes.h:319
#, fuzzy
#| msgid "Unknown name"
msgid "Wrong name"
msgstr "Tên không rõ"

#: src/err-codes.h:320
msgid "System bug detected"
msgstr ""

#: src/err-codes.h:321
#, fuzzy
#| msgid "Unknown system error"
msgid "Unknown DNS error"
msgstr "Gặp lỗi hệ thống không rõ"

#: src/err-codes.h:322
#, fuzzy
#| msgid "Invalid OID string"
msgid "Invalid DNS section"
msgstr "Chuỗi OID không hợp lệ"

#: src/err-codes.h:323
#, fuzzy
#| msgid "Invalid S-expression"
msgid "Invalid textual address form"
msgstr "Biểu thức S không hợp lệ"

#: src/err-codes.h:324
#, fuzzy
msgid "Missing DNS query packet"
msgstr "Chứng nhận còn thiếu"

#: src/err-codes.h:325
msgid "Missing DNS answer packet"
msgstr ""

#: src/err-codes.h:326
msgid "Connection closed in DNS"
msgstr ""

#: src/err-codes.h:327
#, fuzzy
#| msgid "Decryption failed"
msgid "Verification failed in DNS"
msgstr "Lỗi giải mật mã"

#: src/err-codes.h:328
#, fuzzy
#| msgid "Timeout"
msgid "DNS Timeout"
msgstr "Quá giờ"

#: src/err-codes.h:329
#, fuzzy
#| msgid "General IPC error"
msgid "General LDAP error"
msgstr "Lỗi IPC chung"

#: src/err-codes.h:330
#, fuzzy
#| msgid "General error"
msgid "General LDAP attribute error"
msgstr "Lỗi chung"

#: src/err-codes.h:331
#, fuzzy
#| msgid "General error"
msgid "General LDAP name error"
msgstr "Lỗi chung"

#: src/err-codes.h:332
#, fuzzy
#| msgid "General Assuan error"
msgid "General LDAP security error"
msgstr "Lỗi Assuan chung"

#: src/err-codes.h:333
#, fuzzy
#| msgid "General error"
msgid "General LDAP service error"
msgstr "Lỗi chung"

#: src/err-codes.h:334
#, fuzzy
#| msgid "General Assuan error"
msgid "General LDAP update error"
msgstr "Lỗi Assuan chung"

#: src/err-codes.h:335
msgid "Experimental LDAP error code"
msgstr ""

#: src/err-codes.h:336
#, fuzzy
#| msgid "IPC write error"
msgid "Private LDAP error code"
msgstr "Lỗi ghi IPC"

#: src/err-codes.h:337
#, fuzzy
#| msgid "General IPC error"
msgid "Other general LDAP error"
msgstr "Lỗi IPC chung"

#: src/err-codes.h:338
#, fuzzy
#| msgid "IPC connect call failed"
msgid "LDAP connecting failed (X)"
msgstr "Lời gọi kết nối IPC bị lỗi"

#: src/err-codes.h:339
#, fuzzy
#| msgid "General error"
msgid "LDAP referral limit exceeded"
msgstr "Lỗi chung"

#: src/err-codes.h:340
msgid "LDAP client loop"
msgstr ""

#: src/err-codes.h:341
#, fuzzy
#| msgid "Card reset required"
msgid "No LDAP results returned"
msgstr "Cần thiết lập lại thẻ"

#: src/err-codes.h:342
#, fuzzy
#| msgid "Element not found"
msgid "LDAP control not found"
msgstr "Không tìm thấy phần tử"

#: src/err-codes.h:343
#, fuzzy
#| msgid "Not supported"
msgid "Not supported by LDAP"
msgstr "Không được hỗ trợ"

#: src/err-codes.h:344
#, fuzzy
#| msgid "Unexpected error"
msgid "LDAP connect error"
msgstr "Gặp lỗi bất thường"

#: src/err-codes.h:345
msgid "Out of memory in LDAP"
msgstr ""

#: src/err-codes.h:346
msgid "Bad parameter to an LDAP routine"
msgstr ""

#: src/err-codes.h:347
#, fuzzy
#| msgid "Unsupported operation"
msgid "User cancelled LDAP operation"
msgstr "Thao tác không được hỗ trợ"

#: src/err-codes.h:348
#, fuzzy
#| msgid "Bad certificate"
msgid "Bad LDAP search filter"
msgstr "Chứng nhận sai"

#: src/err-codes.h:349
#, fuzzy
#| msgid "Unknown extension"
msgid "Unknown LDAP authentication method"
msgstr "Phần mở rộng không rõ"

#: src/err-codes.h:350
#, fuzzy
#| msgid "Timeout"
msgid "Timeout in LDAP"
msgstr "Quá giờ"

#: src/err-codes.h:351
#, fuzzy
#| msgid "dirmngr error"
msgid "LDAP decoding error"
msgstr "Lỗi dirmngr"

#: src/err-codes.h:352
#, fuzzy
#| msgid "dirmngr error"
msgid "LDAP encoding error"
msgstr "Lỗi dirmngr"

#: src/err-codes.h:353
#, fuzzy
#| msgid "IPC read error"
msgid "LDAP local error"
msgstr "Lỗi đọc IPC"

#: src/err-codes.h:354
#, fuzzy
#| msgid "Not an IPC server"
msgid "Cannot contact LDAP server"
msgstr "Không phải trình phục vụ IPC"

#: src/err-codes.h:355
#, fuzzy
#| msgid "Success"
msgid "LDAP success"
msgstr "Thành công"

#: src/err-codes.h:356
#, fuzzy
#| msgid "Configuration error"
msgid "LDAP operations error"
msgstr "Lỗi cấu hình"

#: src/err-codes.h:357
#, fuzzy
#| msgid "Protocol violation"
msgid "LDAP protocol error"
msgstr "Vi phạm giao thức"

#: src/err-codes.h:358
msgid "Time limit exceeded in LDAP"
msgstr ""

#: src/err-codes.h:359
msgid "Size limit exceeded in LDAP"
msgstr ""

#: src/err-codes.h:360
msgid "LDAP compare false"
msgstr ""

#: src/err-codes.h:361
msgid "LDAP compare true"
msgstr ""

#: src/err-codes.h:362
#, fuzzy
#| msgid "Unknown extension"
msgid "LDAP authentication method not supported"
msgstr "Phần mở rộng không rõ"

#: src/err-codes.h:363
msgid "Strong(er) LDAP authentication required"
msgstr ""

#: src/err-codes.h:364
msgid "Partial LDAP results+referral received"
msgstr ""

#: src/err-codes.h:365
#, fuzzy
#| msgid "General error"
msgid "LDAP referral"
msgstr "Lỗi chung"

#: src/err-codes.h:366
msgid "Administrative LDAP limit exceeded"
msgstr ""

#: src/err-codes.h:367
msgid "Critical LDAP extension is unavailable"
msgstr ""

#: src/err-codes.h:368
#, fuzzy
#| msgid "Card reset required"
msgid "Confidentiality required by LDAP"
msgstr "Cần thiết lập lại thẻ"

#: src/err-codes.h:369
msgid "LDAP SASL bind in progress"
msgstr ""

#: src/err-codes.h:370
msgid "No such LDAP attribute"
msgstr ""

#: src/err-codes.h:371
#, fuzzy
#| msgid "Invalid attribute"
msgid "Undefined LDAP attribute type"
msgstr "Thuộc tính không hợp lệ"

#: src/err-codes.h:372
#, fuzzy
#| msgid "Unsupported protection"
msgid "Inappropriate matching in LDAP"
msgstr "Sự bảo vệ không được hỗ trợ"

#: src/err-codes.h:373
#, fuzzy
#| msgid "Protocol violation"
msgid "Constraint violation in LDAP"
msgstr "Vi phạm giao thức"

#: src/err-codes.h:374
msgid "LDAP type or value exists"
msgstr ""

#: src/err-codes.h:375
#, fuzzy
#| msgid "Invalid state"
msgid "Invalid syntax in LDAP"
msgstr "Tình trạng không hợp lệ"

#: src/err-codes.h:376
#, fuzzy
#| msgid "No CMS object"
msgid "No such LDAP object"
msgstr "Không có đối tượng CMS"

#: src/err-codes.h:377
#, fuzzy
#| msgid "Hardware problem"
msgid "LDAP alias problem"
msgstr "Lỗi phần cứng"

#: src/err-codes.h:378
#, fuzzy
#| msgid "Invalid state"
msgid "Invalid DN syntax in LDAP"
msgstr "Tình trạng không hợp lệ"

#: src/err-codes.h:379
msgid "LDAP entry is a leaf"
msgstr ""

#: src/err-codes.h:380
#, fuzzy
#| msgid "Encoding problem"
msgid "LDAP alias dereferencing problem"
msgstr "Lỗi mã hoá"

#: src/err-codes.h:381
msgid "LDAP proxy authorization failure (X)"
msgstr ""

#: src/err-codes.h:382
#, fuzzy
#| msgid "Unsupported protection"
msgid "Inappropriate LDAP authentication"
msgstr "Sự bảo vệ không được hỗ trợ"

#: src/err-codes.h:383
#, fuzzy
#| msgid "Invalid card"
msgid "Invalid LDAP credentials"
msgstr "Thẻ không hợp lệ"

#: src/err-codes.h:384
msgid "Insufficient access for LDAP"
msgstr ""

#: src/err-codes.h:385
msgid "LDAP server is busy"
msgstr ""

#: src/err-codes.h:386
msgid "LDAP server is unavailable"
msgstr ""

#: src/err-codes.h:387
msgid "LDAP server is unwilling to perform"
msgstr ""

#: src/err-codes.h:388
msgid "Loop detected by LDAP"
msgstr ""

#: src/err-codes.h:389
#, fuzzy
#| msgid "Missing action"
msgid "LDAP naming violation"
msgstr "Thiếu hành động"

#: src/err-codes.h:390
#, fuzzy
#| msgid "Protocol violation"
msgid "LDAP object class violation"
msgstr "Vi phạm giao thức"

#: src/err-codes.h:391
#, fuzzy
#| msgid "Operation not yet finished"
msgid "LDAP operation not allowed on non-leaf"
msgstr "Thao tác chưa kết thúc"

#: src/err-codes.h:392
#, fuzzy
#| msgid "Operation cancelled"
msgid "LDAP operation not allowed on RDN"
msgstr "Thao tác bị hủy bỏ"

#: src/err-codes.h:393
msgid "Already exists (LDAP)"
msgstr ""

#: src/err-codes.h:394
msgid "Cannot modify LDAP object class"
msgstr ""

#: src/err-codes.h:395
#, fuzzy
#| msgid "Line too long"
msgid "LDAP results too large"
msgstr "Dòng quá dài"

#: src/err-codes.h:396
#, fuzzy
#| msgid "Operation cancelled"
msgid "LDAP operation affects multiple DSAs"
msgstr "Thao tác bị hủy bỏ"

#: src/err-codes.h:397
msgid "Virtual LDAP list view error"
msgstr ""

#: src/err-codes.h:398
#, fuzzy
#| msgid "General IPC error"
msgid "Other LDAP error"
msgstr "Lỗi IPC chung"

#: src/err-codes.h:399
#, fuzzy
#| msgid "Resources exhausted"
msgid "Resources exhausted in LCUP"
msgstr "Cạn tài nguyên"

#: src/err-codes.h:400
#, fuzzy
#| msgid "Protocol violation"
msgid "Security violation in LCUP"
msgstr "Vi phạm giao thức"

#: src/err-codes.h:401
#, fuzzy
#| msgid "Invalid state"
msgid "Invalid data in LCUP"
msgstr "Tình trạng không hợp lệ"

#: src/err-codes.h:402
#, fuzzy
#| msgid "Unsupported certificate"
msgid "Unsupported scheme in LCUP"
msgstr "Chứng nhận không được hỗ trợ"

#: src/err-codes.h:403
#, fuzzy
#| msgid "Card reset required"
msgid "Reload required in LCUP"
msgstr "Cần thiết lập lại thẻ"

#: src/err-codes.h:404
#, fuzzy
#| msgid "Success"
msgid "LDAP cancelled"
msgstr "Thành công"

#: src/err-codes.h:405
#, fuzzy
#| msgid "Not operational"
msgid "No LDAP operation to cancel"
msgstr "Không hoạt động được"

#: src/err-codes.h:406
#, fuzzy
#| msgid "Not operational"
msgid "Too late to cancel LDAP"
msgstr "Không hoạt động được"

#: src/err-codes.h:407
#, fuzzy
#| msgid "Not an IPC server"
msgid "Cannot cancel LDAP"
msgstr "Không phải trình phục vụ IPC"

#: src/err-codes.h:408
#, fuzzy
#| msgid "Decryption failed"
msgid "LDAP assertion failed"
msgstr "Lỗi giải mật mã"

#: src/err-codes.h:409
msgid "Proxied authorization denied by LDAP"
msgstr ""

#: src/err-codes.h:410
msgid "User defined error code 1"
msgstr "Mã lỗi tự xác định 1"

#: src/err-codes.h:411
msgid "User defined error code 2"
msgstr "Mã lỗi tự xác định 2"

#: src/err-codes.h:412
msgid "User defined error code 3"
msgstr "Mã lỗi tự xác định 3"

#: src/err-codes.h:413
msgid "User defined error code 4"
msgstr "Mã lỗi tự xác định 4"

#: src/err-codes.h:414
msgid "User defined error code 5"
msgstr "Mã lỗi tự xác định 5"

#: src/err-codes.h:415
msgid "User defined error code 6"
msgstr "Mã lỗi tự xác định 6"

#: src/err-codes.h:416
msgid "User defined error code 7"
msgstr "Mã lỗi tự xác định 7"

#: src/err-codes.h:417
msgid "User defined error code 8"
msgstr "Mã lỗi tự xác định 8"

#: src/err-codes.h:418
msgid "User defined error code 9"
msgstr "Mã lỗi tự xác định 9"

#: src/err-codes.h:419
msgid "User defined error code 10"
msgstr "Mã lỗi tự xác định 10"

#: src/err-codes.h:420
msgid "User defined error code 11"
msgstr "Mã lỗi tự xác định 11"

#: src/err-codes.h:421
msgid "User defined error code 12"
msgstr "Mã lỗi tự xác định 12"

#: src/err-codes.h:422
msgid "User defined error code 13"
msgstr "Mã lỗi tự xác định 13"

#: src/err-codes.h:423
msgid "User defined error code 14"
msgstr "Mã lỗi tự xác định 14"

#: src/err-codes.h:424
msgid "User defined error code 15"
msgstr "Mã lỗi tự xác định 15"

#: src/err-codes.h:425
msgid "User defined error code 16"
msgstr "Mã lỗi tự xác định 16"

#: src/err-codes.h:426
msgid "System error w/o errno"
msgstr "Lỗi hệ thống không có số thứ tự lỗi"

#: src/err-codes.h:427
msgid "Unknown system error"
msgstr "Gặp lỗi hệ thống không rõ"

#: src/err-codes.h:428
msgid "End of file"
msgstr "Kết thúc tập tin"

#: src/err-codes.h:429
msgid "Unknown error code"
msgstr "Mã lỗi không rõ"

#: src/argparse.c:318
#, fuzzy
#| msgid "Data not encrypted"
msgid "argument not expected"
msgstr "Chưa mật mã dữ liệu"

#: src/argparse.c:320
#, fuzzy
#| msgid "IPC read error"
msgid "read error"
msgstr "Lỗi đọc IPC"

#: src/argparse.c:322
#, fuzzy
#| msgid "Line too long"
msgid "keyword too long"
msgstr "Dòng quá dài"

#: src/argparse.c:324
#, fuzzy
#| msgid "Missing value"
msgid "missing argument"
msgstr "Thiếu giá trị"

#: src/argparse.c:326
#, fuzzy
#| msgid "Invalid argument"
msgid "invalid argument"
msgstr "Đối số không hợp lệ"

#: src/argparse.c:328
#, fuzzy
#| msgid "Invalid card"
msgid "invalid command"
msgstr "Thẻ không hợp lệ"

#: src/argparse.c:330
#, fuzzy
#| msgid "Invalid OID string"
msgid "invalid alias definition"
msgstr "Chuỗi OID không hợp lệ"

#: src/argparse.c:332
msgid "out of core"
msgstr ""

#: src/argparse.c:334
#, fuzzy
#| msgid "Invalid operation code"
msgid "invalid option"
msgstr "Mã thao tác không hợp lệ"

#: src/argparse.c:343
#, c-format
msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
msgstr ""

#: src/argparse.c:345
#, c-format
msgid "invalid argument for option \"%.50s\"\n"
msgstr ""

#: src/argparse.c:347
#, c-format
msgid "option \"%.50s\" does not expect an argument\n"
msgstr ""

#: src/argparse.c:350
#, c-format
msgid "invalid command \"%.50s\"\n"
msgstr ""

#: src/argparse.c:352
#, c-format
msgid "option \"%.50s\" is ambiguous\n"
msgstr ""

#: src/argparse.c:354
#, c-format
msgid "command \"%.50s\" is ambiguous\n"
msgstr ""

#: src/argparse.c:356
msgid "out of core\n"
msgstr ""

#: src/argparse.c:358
#, fuzzy, c-format
#| msgid "Invalid operation code"
msgid "invalid option \"%.50s\"\n"
msgstr "Mã thao tác không hợp lệ"

#: src/gpg-error.c:458
msgid "Please report bugs to <https://bugs.gnupg.org>.\n"
msgstr ""

#: src/gpg-error.c:627
#, c-format
msgid "warning: could not recognize %s\n"
msgstr "cảnh báo : không thể nhận ra %s\n"

#~ msgid "Usage: %s GPG-ERROR [...]\n"
#~ msgstr "Sử dụng: %s GPG-ERROR [...]\n"

#, fuzzy
#~| msgid "Resources exhausted"
#~ msgid "LCUP Resources exhausted"
#~ msgstr "Cạn tài nguyên"

#, fuzzy
#~| msgid "Invalid data"
#~ msgid "LCUP Invalid data"
#~ msgstr "Dữ liệu không hợp lệ"

#, fuzzy
#~| msgid "General error"
#~ msgid "LDAP Other general error"
#~ msgstr "Lỗi chung"

#, fuzzy
#~| msgid "dirmngr error"
#~ msgid "Encoding error"
#~ msgstr "Lỗi dirmngr"