Blob Blame History Raw
# Vietnamese translation for libgdata.
# Bản dịch tiếng Việt dành cho libgdata.
# Copyright (C) 2011 libgdata's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the libgdata package.
# Nguyễn Thái Ngọc Duy <pclouds@gmail.com>, 2011.
# Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>, 2016.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: libgdata master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=libgdata&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2016-01-18 19:49+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-01-19 08:21+0700\n"
"Last-Translator: Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>\n"
"Language-Team: Vietnamese <gnome-vi-list@gnome.org>\n"
"Language: vi\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"

#: ../gdata/gdata-batch-operation.c:635
#, c-format
msgid "Batch operations are unsupported by this service."
msgstr "Các thao tác bó lệnh không được hỗ trợ bởi dịch vụ này."

#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:629
#: ../gdata/gdata-oauth1-authorizer.c:840
#: ../gdata/gdata-oauth1-authorizer.c:1116
#: ../gdata/gdata-oauth2-authorizer.c:953
#: ../gdata/gdata-oauth2-authorizer.c:964
#: ../gdata/gdata-oauth2-authorizer.c:983
#: ../gdata/gdata-oauth2-authorizer.c:999
#: ../gdata/gdata-oauth2-authorizer.c:1064
#: ../gdata/gdata-oauth2-authorizer.c:1076
#: ../gdata/gdata-oauth2-authorizer.c:1087
#: ../gdata/gdata-oauth2-authorizer.c:1102
#: ../gdata/gdata-oauth2-authorizer.c:1118
msgid "The server returned a malformed response."
msgstr "Máy chủ trả lời không đúng định dạng."

#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:649 ../gdata/gdata-service.c:361
#, c-format
msgid "Cannot connect to the service's server."
msgstr "Không thể kết nối đến máy chủ của dịch vụ."

#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:654 ../gdata/gdata-service.c:366
#, c-format
msgid "Cannot connect to the proxy server."
msgstr "Không thể kết nối đến máy ủy nhiệm."

#. Translators: the parameter is an error message returned by the server.
#. Translators: the parameter is an
#. * error message returned by the
#. * server.
#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:660 ../gdata/gdata-service.c:372
#: ../gdata/services/calendar/gdata-calendar-service.c:325
#, c-format
msgid "Invalid request URI or header, or unsupported nonstandard parameter: %s"
msgstr ""
"URI hoặc dòng đầu của yêu cầu không hợp lệ, hoặc tham số không chuẩn, không "
"được hỗ trợ: %s"

#. Translators: the parameter is an error message returned by the server.
#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:666 ../gdata/gdata-service.c:378
#, c-format
msgid "Authentication required: %s"
msgstr "Cần xác thực: %s"

#. Translators: the parameter is an error message returned by the server.
#. Translators: the parameter is an
#. * error message returned by the
#. * server.
#. Translators: the parameter is an error message returned by the server.
#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:671 ../gdata/gdata-service.c:383
#: ../gdata/services/calendar/gdata-calendar-service.c:313
#: ../gdata/services/youtube/gdata-youtube-video.c:1013
#, c-format
msgid "The requested resource was not found: %s"
msgstr "Không tìm thấy tài nguyên yêu cầu: %s"

#. Translators: the parameter is an error message returned by the server.
#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:677 ../gdata/gdata-service.c:389
#, c-format
msgid "The entry has been modified since it was downloaded: %s"
msgstr "Mục tin đã bị sửa đổi từ lần tải về cuối cùng: %s"

#. Translators: the first parameter is an HTTP status,
#. * and the second is an error message returned by the server.
#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:689 ../gdata/gdata-service.c:403
#, c-format
msgid "Error code %u when authenticating: %s"
msgstr "Mã lỗi %u khi xác thực: %s"

#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:788
msgid "A CAPTCHA must be filled out to log in."
msgstr "Phải điền CAPTCHA trước khi đăng nhập."

#. Translators: the parameter is a URI for further information.
#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:826
#, c-format
msgid "This account requires an application-specific password. (%s)"
msgstr "Tài khoản này cần mật khẩu riêng của ứng dụng. (%s)"

#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:833
msgid "Your username or password were incorrect."
msgstr "Tên người dùng hoặc mật khẩu không đúng."

#. Translators: the parameter is a URI for further information.
#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:854
#, c-format
msgid "Your account's e-mail address has not been verified. (%s)"
msgstr "Địa chỉ thư điện tử của tài khoản của bạn chưa được xác minh. (%s)"

#. Translators: the parameter is a URI for further information.
#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:859
#, c-format
msgid "You have not agreed to the service's terms and conditions. (%s)"
msgstr "Bạn chưa đồng ý với các điều khoản của dịch vụ. (%s)"

#. Translators: the parameter is a URI for further information.
#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:865
#, c-format
msgid ""
"This account has been migrated. Please log in online to receive your new "
"username and password. (%s)"
msgstr ""
"Dịch vụ này đã di dời. Vui lòng đăng nhập trực tuyến để nhận tên người dùng "
"và mật khẩu mới. (%s)"

#. Translators: the parameter is a URI for further information.
#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:870
#, c-format
msgid "This account has been deleted. (%s)"
msgstr "Tài khoản này đã bị xóa. (%s)"

#. Translators: the parameter is a URI for further information.
#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:875
#, c-format
msgid "This account has been disabled. (%s)"
msgstr "Tài khoản này đã bị tắt. (%s)"

#. Translators: the parameter is a URI for further information.
#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:880
#, c-format
msgid "This account's access to this service has been disabled. (%s)"
msgstr "Truy cập vào dịch vụ của tài khoản này đã bị tắt. (%s)"

#. Translators: the parameter is a URI for further information.
#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:885
#, c-format
msgid "This service is not available at the moment. (%s)"
msgstr "Dịch vụ tạm thời không sẵn sàng. (%s)"

#. Translators: This is an error message for if a user attempts to retrieve comments from an entry (such as a video) which doesn't
#. * support comments.
#: ../gdata/gdata-commentable.c:172 ../gdata/gdata-commentable.c:262
msgid "This entry does not support comments."
msgstr "Mục này không hỗ trợ bình luận."

#. Translators: This is an error message for if a user attempts to add a comment to an entry (such as a video) which doesn't support
#. * comments.
#: ../gdata/gdata-commentable.c:349 ../gdata/gdata-commentable.c:435
msgid "Comments may not be added to this entry."
msgstr "Không thể thêm bình luận vào mục này."

#. Translators: This is an error message for if a user attempts to delete a comment they're not allowed to delete.
#: ../gdata/gdata-commentable.c:518 ../gdata/gdata-commentable.c:594
msgid "This comment may not be deleted."
msgstr "Bình luận không thể bị xóa."

#. Tried to seek too far
#: ../gdata/gdata-download-stream.c:762
msgid "Invalid seek request"
msgstr "Yêu cầu di chuyển (seek) không hợp lệ."

#: ../gdata/gdata-oauth1-authorizer.c:815
msgid "The server rejected the temporary credentials request."
msgstr "Máy chủ từ chối yêu cầu giấy ủy nhiệm tạm thời."

#. Server returned an error. This either means that there was a server error or, more likely, the server doesn't trust the client
#. * or the user denied authorization to the token on the authorization web page.
#: ../gdata/gdata-oauth1-authorizer.c:1090
#: ../gdata/gdata-oauth2-authorizer.c:1113
#: ../gdata/services/calendar/gdata-calendar-service.c:340
#, c-format
msgid "Access was denied by the user or server."
msgstr "Truy cập bị từ chối bởi máy chủ hoặc người dùng."

#. Translators: the parameter is an error message
#: ../gdata/gdata-parsable.c:352 ../gdata/gdata-parsable.c:363
#, c-format
msgid "Error parsing XML: %s"
msgstr "Lỗi phân tích XML: %s"

#. Translators: this is a dummy error message to be substituted into "Error parsing XML: %s".
#: ../gdata/gdata-parsable.c:365
msgid "Empty document."
msgstr "Tài liệu rỗng."

#. Translators: the parameter is an error message
#: ../gdata/gdata-parsable.c:483 ../gdata/gdata-parsable.c:521
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-access-rule.c:144
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-access-rule.c:154
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-document.c:286
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-entry.c:458
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-entry.c:469
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-entry.c:480
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-entry.c:527
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-entry.c:538
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-entry.c:636
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-entry.c:671
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-entry.c:686
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-entry.c:701
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-entry.c:731
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-entry.c:747
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-feed.c:81
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-feed.c:92
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-feed.c:142
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-feed.c:160
#, c-format
msgid "Error parsing JSON: %s"
msgstr "Gặp lỗi khi phân tích JSON: %s"

#: ../gdata/gdata-parsable.c:522
msgid "Outermost JSON node is not an object."
msgstr "Nút JSON ngoài cùng nhất không phải là một đối tượng."

#. Translators: the parameter is the name of an XML element, including the angle brackets ("<" and ">").
#. *
#. * For example:
#. * A <title> element was missing required content.
#: ../gdata/gdata-parser.c:69
#, c-format
msgid "A %s element was missing required content."
msgstr "Thẻ %s thiếu nội dung cần có."

#. Translators: the first parameter is the name of an XML element (including the angle brackets ("<" and ">")),
#. * and the second parameter is the erroneous value (which was not in ISO 8601 format).
#. *
#. * For example:
#. * The content of a <media:group/media:uploaded> element ("2009-05-06 26:30Z") was not in ISO 8601 format.
#: ../gdata/gdata-parser.c:85
#, c-format
msgid "The content of a %s element (\"%s\") was not in ISO 8601 format."
msgstr "Nội dung của thẻ %s (\"%s\") không theo định dạng ISO 8601."

#. Translators: the first parameter is the name of an XML property, the second is the name of an XML element
#. * (including the angle brackets ("<" and ">")) to which the property belongs, and the third is the unknown value.
#. *
#. * For example:
#. * The value of the @time property of a <media:group/media:thumbnail> element ("00:01:42.500") was unknown.
#: ../gdata/gdata-parser.c:105
#, c-format
msgid "The value of the %s property of a %s element (\"%s\") was unknown."
msgstr "Giá trị của thuộc tính %s, thẻ %s (\"%s\") không được hỗ trợ."

#. Translators: the first parameter is the name of an XML element (including the angle brackets ("<" and ">")),
#. * and the second parameter is the unknown content of that element.
#. *
#. * For example:
#. * The content of a <gphoto:access> element ("protected") was unknown.
#: ../gdata/gdata-parser.c:123
#, c-format
msgid "The content of a %s element (\"%s\") was unknown."
msgstr "Nội dung của thẻ %s (\"%s\") không được hỗ trợ."

#. Translators: the first parameter is the name of an XML element (including the angle brackets ("<" and ">")),
#. * and the second is the name of an XML property which it should have contained.
#. *
#. * For example:
#. * A required property of a <entry/gAcl:role> element (@value) was not present.
#: ../gdata/gdata-parser.c:143
#, c-format
msgid "A required property of a %s element (%s) was not present."
msgstr "Thuộc tính bắt buộc %s của thẻ (%s) không có."

#. Translators: the first two parameters are the names of XML properties of an XML element given in the third
#. * parameter (including the angle brackets ("<" and ">")).
#. *
#. * For example:
#. * Values were present for properties @rel and @label of a <entry/gContact:relation> element when only one of the
#. * two is allowed.
#: ../gdata/gdata-parser.c:166
#, c-format
msgid ""
"Values were present for properties %s and %s of a %s element when only one "
"of the two is allowed."
msgstr ""
"Có giá trị cho cả thuộc tính %s và %s của thẻ %s trong khi chỉ một trong hai "
"thuộc tính được phép."

#. Translators: the parameter is the name of an XML element, including the angle brackets ("<" and ">").
#. *
#. * For example:
#. * A required element (<entry/title>) was not present.
#: ../gdata/gdata-parser.c:185
#, c-format
msgid "A required element (%s) was not present."
msgstr "Thẻ (%s) bắt buộc nhưng lại không có."

#. Translators: the parameter is the name of an XML element, including the angle brackets ("<" and ">").
#. *
#. * For example:
#. * A singleton element (<feed/title>) was duplicated.
#. Translators: the parameter is the name of an JSON element.
#. *
#. * For example:
#. * A singleton element (title) was duplicated.
#: ../gdata/gdata-parser.c:200 ../gdata/gdata-parser.c:287
#, c-format
msgid "A singleton element (%s) was duplicated."
msgstr "The duy nhất (%s) bị trùng lắp."

#. Translators: the parameter is the name of an JSON element.
#. *
#. * For example:
#. * A 'title' element was missing required content.
#: ../gdata/gdata-parser.c:273
#, c-format
msgid "A '%s' element was missing required content."
msgstr "Phần tử “%s” thiếu nội dung cần có."

#. Translators: the first parameter is the name of an JSON element,
#. * and the second parameter is the erroneous value (which was not in ISO 8601 format).
#. *
#. * For example:
#. * The content of a 'uploaded' element ("2009-05-06 26:30Z") was not in ISO 8601 format.
#: ../gdata/gdata-parser.c:303
#, c-format
msgid "The content of a '%s' element (\"%s\") was not in ISO 8601 format."
msgstr "Nội dung của phần tử “%s” (\"%s\") không theo định dạng ISO 8601."

#. Translators: the parameter is an error message.
#: ../gdata/gdata-parser.c:314
#, c-format
msgid "Invalid JSON was received from the server: %s"
msgstr "Đã nhận được JSON không hợp lệ từ máy phục vụ: %s"

#. Translators: the first parameter is the name of an XML element (including the angle brackets
#. * ("<" and ">"), and the second parameter is the erroneous value (which was not in hexadecimal
#. * RGB format).
#. *
#. * For example:
#. * The content of a <entry/gCal:color> element ("00FG56") was not in hexadecimal RGB format.
#: ../gdata/gdata-parser.c:1179
#, c-format
msgid "The content of a %s element (\"%s\") was not in hexadecimal RGB format."
msgstr "Nội dung thẻ %s (\"%s\") không phải định dạng RGB thập lục phân."

#. Translators: the first parameter is an HTTP status,
#. * and the second is an error message returned by the server.
#: ../gdata/gdata-service.c:409
#, c-format
msgid "Error code %u when querying: %s"
msgstr "Mã lỗi %u khi truy vấn: %s"

#. Translators: the first parameter is an HTTP status,
#. * and the second is an error message returned by the server.
#: ../gdata/gdata-service.c:415
#, c-format
msgid "Error code %u when inserting an entry: %s"
msgstr "Mã lỗi %u khi thêm một mục: %s"

#. Translators: the first parameter is an HTTP status,
#. * and the second is an error message returned by the server.
#: ../gdata/gdata-service.c:421
#, c-format
msgid "Error code %u when updating an entry: %s"
msgstr "Mã lỗi %u khi cập nhật một mục: %s"

#. Translators: the first parameter is an HTTP status,
#. * and the second is an error message returned by the server.
#: ../gdata/gdata-service.c:427
#, c-format
msgid "Error code %u when deleting an entry: %s"
msgstr "Mã lỗi %u khi xóa một mục: %s"

#. Translators: the first parameter is an HTTP status,
#. * and the second is an error message returned by the server.
#: ../gdata/gdata-service.c:433
#, c-format
msgid "Error code %u when downloading: %s"
msgstr "Mã lỗi %u khi tải về: %s"

#. Translators: the first parameter is an HTTP status,
#. * and the second is an error message returned by the server.
#: ../gdata/gdata-service.c:439
#, c-format
msgid "Error code %u when uploading: %s"
msgstr "Mã lỗi %u khi tải lên: %s"

#. Translators: the first parameter is a HTTP status,
#. * and the second is an error message returned by the server.
#: ../gdata/gdata-service.c:445
#, c-format
msgid "Error code %u when running a batch operation: %s"
msgstr "Mã lỗi %u khi thực hiện hành động theo gói: %s"

#. Translators: the parameter is the URI which is invalid.
#: ../gdata/gdata-service.c:737
#, c-format
msgid "Invalid redirect URI: %s"
msgstr "URI tái định hướng không hợp lệ: %s"

#: ../gdata/gdata-service.c:1454
#: ../gdata/services/picasaweb/gdata-picasaweb-service.c:624
#: ../gdata/services/youtube/gdata-youtube-service.c:1022
msgid "The entry has already been inserted."
msgstr "Mục này đã được thêm rồi."

#. Resumable upload error.
#: ../gdata/gdata-upload-stream.c:788 ../gdata/gdata-upload-stream.c:870
#, c-format
msgid "Error received from server after uploading a resumable upload chunk."
msgstr "Lỗi nhận từ máy chủ sau khi đưa lên một đoạn có thể đưa lên từng phần."

#: ../gdata/gdata-upload-stream.c:936
msgid "Stream is already closed"
msgstr "Luồng đã đóng"

#: ../gdata/services/calendar/gdata-calendar-service.c:302
#: ../gdata/services/tasks/gdata-tasks-service.c:195
#: ../gdata/services/youtube/gdata-youtube-service.c:541
#, c-format
msgid ""
"You have made too many API calls recently. Please wait a few minutes and try "
"again."
msgstr ""
"Bạn thực hiện lời gọi API quá thường xuyên. Vui lòng chờ vài phút và thử lại."

#: ../gdata/services/calendar/gdata-calendar-service.c:334
#: ../gdata/services/tasks/gdata-tasks-service.c:204
#: ../gdata/services/youtube/gdata-youtube-service.c:557
#, c-format
msgid "You must be authenticated to do this."
msgstr "Bạn phải xác thực để thực hiện hành động này."

#: ../gdata/services/calendar/gdata-calendar-service.c:465
#: ../gdata/services/calendar/gdata-calendar-service.c:516
msgid "You must be authenticated to query all calendars."
msgstr "Bạn phải xác thực để truy vấn toàn bộ các lịch."

#: ../gdata/services/calendar/gdata-calendar-service.c:562
#: ../gdata/services/calendar/gdata-calendar-service.c:613
#: ../gdata/services/calendar/gdata-calendar-service.c:675
#: ../gdata/services/calendar/gdata-calendar-service.c:734
msgid "You must be authenticated to query your own calendars."
msgstr "Bạn phải xác thực để truy vấn lịch của mình."

#: ../gdata/services/contacts/gdata-contacts-service.c:258
#: ../gdata/services/contacts/gdata-contacts-service.c:308
msgid "You must be authenticated to query contacts."
msgstr "Bạn phải xác thực để truy vấn liên lạc."

#: ../gdata/services/contacts/gdata-contacts-service.c:424
#: ../gdata/services/contacts/gdata-contacts-service.c:474
msgid "You must be authenticated to query contact groups."
msgstr "Bạn phải xác thực để truy vấn nhóm liên lạc."

#: ../gdata/services/contacts/gdata-contacts-service.c:514
msgid "The group has already been inserted."
msgstr "Nhóm đã được thêm rồi."

#: ../gdata/services/contacts/gdata-contacts-service.c:521
msgid "You must be authenticated to insert a group."
msgstr "Bạn phải xác thực để thêm một nhóm."

#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-document.c:392
msgid "You must be authenticated to download documents."
msgstr "Bạn phải xác thực để tải tài liệu về."

#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-document.c:401
#, c-format
msgid "Unknown or unsupported document export format ‘%s’."
msgstr "Định dạng tài liệu xuất chưa biết hoặc không được hỗ trợ “%s”."

#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-service.c:513
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-service.c:563
msgid "You must be authenticated to query documents."
msgstr "Bạn phải xác thực để truy vấn tài liệu."

#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-service.c:628
msgid "You must be authenticated to upload documents."
msgstr "Bạn phải xác thực để tải tài liệu lên."

#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-service.c:634
msgid "The document has already been uploaded."
msgstr "Tài liệu đã được đưa lên rồi."

#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-service.c:779
msgid "You must be authenticated to update documents."
msgstr "Bạn phải xác thực để cập nhật tài liệu."

#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-service.c:946
#, c-format
msgid ""
"The content type of the supplied document ('%s') could not be recognized."
msgstr "Nội dung tài liệu bổ sung (“%s”) không nhận dạng được."

#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-service.c:986
msgid "You must be authenticated to copy documents."
msgstr "Bạn phải xác thực để chép tài liệu."

#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-service.c:1014
msgid "Parent folder not found"
msgstr "Không tìm thấy thư mục cha"

#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-service.c:1160
msgid "You must be authenticated to insert or move documents and folders."
msgstr "Bạn phải xác thực để chèn hay di chuyển tài liệu và thư mục."

#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-service.c:1359
msgid "You must be authenticated to move documents and folders."
msgstr "Bạn phải xác thực để di chuyển tài liệu và thư mục."

#: ../gdata/services/freebase/gdata-freebase-service.c:479
#, c-format
msgid "Property '%s' does not hold an image"
msgstr "Thuộc tính “%s” không chứa một ảnh"

#: ../gdata/services/picasaweb/gdata-picasaweb-service.c:244
msgid "You must specify a username or be authenticated to query a user."
msgstr ""
"Bạn phải xác định tên người dùng hoặc phải xác thực để truy vấn người dùng."

#: ../gdata/services/picasaweb/gdata-picasaweb-service.c:387
#: ../gdata/services/picasaweb/gdata-picasaweb-service.c:444
msgid "Query parameter not allowed for albums."
msgstr "Tham số truy vấn không được phép cho tập ảnh."

#: ../gdata/services/picasaweb/gdata-picasaweb-service.c:394
#: ../gdata/services/picasaweb/gdata-picasaweb-service.c:455
msgid "You must specify a username or be authenticated to query all albums."
msgstr ""
"Bạn phải xác định tên người dùng hoặc phải xác thực để truy vấn tất cả tập "
"ảnh."

#: ../gdata/services/picasaweb/gdata-picasaweb-service.c:476
msgid "The album did not have a feed link."
msgstr "Tập ảnh không có liên kết feed."

#: ../gdata/services/picasaweb/gdata-picasaweb-service.c:631
msgid "You must be authenticated to upload a file."
msgstr "Bạn phải xác thực để đưa tập tin lên."

#: ../gdata/services/picasaweb/gdata-picasaweb-service.c:707
msgid "The album has already been inserted."
msgstr "Tập ảnh đã được thêm rồi."

#: ../gdata/services/picasaweb/gdata-picasaweb-service.c:714
msgid "You must be authenticated to insert an album."
msgstr "Bạn phải xác thực để thêm tập ảnh."

#: ../gdata/services/tasks/gdata-tasks-service.c:330
#: ../gdata/services/tasks/gdata-tasks-service.c:381
msgid "You must be authenticated to query all tasklists."
msgstr "Bạn phải xác thực để truy vấn toàn bộ các danh sách công việc."

#: ../gdata/services/tasks/gdata-tasks-service.c:430
#: ../gdata/services/tasks/gdata-tasks-service.c:487
msgid "You must be authenticated to query your own tasks."
msgstr "Bạn phải xác thực để truy vấn lịch của mình."

#: ../gdata/services/youtube/gdata-youtube-service.c:548
#, c-format
msgid ""
"You have exceeded your entry quota. Please delete some entries and try again."
msgstr "Bạn đã đạt định mức cho phép. Vui lòng xóa bớt và thử lại."

#. Translators: the parameter is a URI.
#: ../gdata/services/youtube/gdata-youtube-service.c:565
#, c-format
msgid ""
"Your Google Account must be associated with a YouTube channel to do this. "
"Visit %s to create one."
msgstr ""
"Tài khoản Google của bạn phải liên kết với một kênh YouTube để thực thi việc "
"này. Truy cập %s để tạo một cái cho mình."

#: ../gdata/services/youtube/gdata-youtube-service.c:1031
msgid "You must be authenticated to upload a video."
msgstr "Bạn phải xác thực để có thể tải phim lên mạng."

#~ msgid "The calendar did not have a content URI."
#~ msgstr "Lịch không có URI dữ liệu."

#~ msgid "This service is not available at the moment."
#~ msgstr "Dịch vụ không sẵn sàng ở thời điểm này."

#~ msgid ""
#~ "Unknown error code \"%s\" in domain \"%s\" received with location \"%s\"."
#~ msgstr "Nhận mã lỗi lạ \"%s\" trong vùng \"%s\" với vị trí \"%s\"."

#~ msgid "Unknown and unparsable error received."
#~ msgstr "Nhận mã lỗi lạ và không thể phân tích."

#~ msgid "The video did not have a related videos <link>."
#~ msgstr "Phim không có <link> phim liên quan."