Blame po/vi.po

Packit 4b6dd7
# Vietnamese translation for libgdata.
Packit 4b6dd7
# Bản dịch tiếng Việt dành cho libgdata.
Packit 4b6dd7
# Copyright (C) 2011 libgdata's COPYRIGHT HOLDER
Packit 4b6dd7
# This file is distributed under the same license as the libgdata package.
Packit 4b6dd7
# Nguyễn Thái Ngọc Duy <pclouds@gmail.com>, 2011.
Packit 4b6dd7
# Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>, 2016.
Packit 4b6dd7
#
Packit 4b6dd7
msgid ""
Packit 4b6dd7
msgstr ""
Packit 4b6dd7
"Project-Id-Version: libgdata master\n"
Packit 4b6dd7
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
Packit 4b6dd7
"product=libgdata&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
Packit 4b6dd7
"POT-Creation-Date: 2016-01-18 19:49+0000\n"
Packit 4b6dd7
"PO-Revision-Date: 2016-01-19 08:21+0700\n"
Packit 4b6dd7
"Last-Translator: Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>\n"
Packit 4b6dd7
"Language-Team: Vietnamese <gnome-vi-list@gnome.org>\n"
Packit 4b6dd7
"Language: vi\n"
Packit 4b6dd7
"MIME-Version: 1.0\n"
Packit 4b6dd7
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
Packit 4b6dd7
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Packit 4b6dd7
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
Packit 4b6dd7
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-batch-operation.c:635
Packit 4b6dd7
#, c-format
Packit 4b6dd7
msgid "Batch operations are unsupported by this service."
Packit 4b6dd7
msgstr "Các thao tác bó lệnh không được hỗ trợ bởi dịch vụ này."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:629
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-oauth1-authorizer.c:840
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-oauth1-authorizer.c:1116
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-oauth2-authorizer.c:953
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-oauth2-authorizer.c:964
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-oauth2-authorizer.c:983
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-oauth2-authorizer.c:999
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-oauth2-authorizer.c:1064
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-oauth2-authorizer.c:1076
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-oauth2-authorizer.c:1087
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-oauth2-authorizer.c:1102
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-oauth2-authorizer.c:1118
Packit 4b6dd7
msgid "The server returned a malformed response."
Packit 4b6dd7
msgstr "Máy chủ trả lời không đúng định dạng."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:649 ../gdata/gdata-service.c:361
Packit 4b6dd7
#, c-format
Packit 4b6dd7
msgid "Cannot connect to the service's server."
Packit 4b6dd7
msgstr "Không thể kết nối đến máy chủ của dịch vụ."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:654 ../gdata/gdata-service.c:366
Packit 4b6dd7
#, c-format
Packit 4b6dd7
msgid "Cannot connect to the proxy server."
Packit 4b6dd7
msgstr "Không thể kết nối đến máy ủy nhiệm."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#. Translators: the parameter is an error message returned by the server.
Packit 4b6dd7
#. Translators: the parameter is an
Packit 4b6dd7
#. * error message returned by the
Packit 4b6dd7
#. * server.
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:660 ../gdata/gdata-service.c:372
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/calendar/gdata-calendar-service.c:325
Packit 4b6dd7
#, c-format
Packit 4b6dd7
msgid "Invalid request URI or header, or unsupported nonstandard parameter: %s"
Packit 4b6dd7
msgstr ""
Packit 4b6dd7
"URI hoặc dòng đầu của yêu cầu không hợp lệ, hoặc tham số không chuẩn, không "
Packit 4b6dd7
"được hỗ trợ: %s"
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#. Translators: the parameter is an error message returned by the server.
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:666 ../gdata/gdata-service.c:378
Packit 4b6dd7
#, c-format
Packit 4b6dd7
msgid "Authentication required: %s"
Packit 4b6dd7
msgstr "Cần xác thực: %s"
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#. Translators: the parameter is an error message returned by the server.
Packit 4b6dd7
#. Translators: the parameter is an
Packit 4b6dd7
#. * error message returned by the
Packit 4b6dd7
#. * server.
Packit 4b6dd7
#. Translators: the parameter is an error message returned by the server.
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:671 ../gdata/gdata-service.c:383
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/calendar/gdata-calendar-service.c:313
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/youtube/gdata-youtube-video.c:1013
Packit 4b6dd7
#, c-format
Packit 4b6dd7
msgid "The requested resource was not found: %s"
Packit 4b6dd7
msgstr "Không tìm thấy tài nguyên yêu cầu: %s"
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#. Translators: the parameter is an error message returned by the server.
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:677 ../gdata/gdata-service.c:389
Packit 4b6dd7
#, c-format
Packit 4b6dd7
msgid "The entry has been modified since it was downloaded: %s"
Packit 4b6dd7
msgstr "Mục tin đã bị sửa đổi từ lần tải về cuối cùng: %s"
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#. Translators: the first parameter is an HTTP status,
Packit 4b6dd7
#. * and the second is an error message returned by the server.
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:689 ../gdata/gdata-service.c:403
Packit 4b6dd7
#, c-format
Packit 4b6dd7
msgid "Error code %u when authenticating: %s"
Packit 4b6dd7
msgstr "Mã lỗi %u khi xác thực: %s"
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:788
Packit 4b6dd7
msgid "A CAPTCHA must be filled out to log in."
Packit 4b6dd7
msgstr "Phải điền CAPTCHA trước khi đăng nhập."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#. Translators: the parameter is a URI for further information.
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:826
Packit 4b6dd7
#, c-format
Packit 4b6dd7
msgid "This account requires an application-specific password. (%s)"
Packit 4b6dd7
msgstr "Tài khoản này cần mật khẩu riêng của ứng dụng. (%s)"
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:833
Packit 4b6dd7
msgid "Your username or password were incorrect."
Packit 4b6dd7
msgstr "Tên người dùng hoặc mật khẩu không đúng."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#. Translators: the parameter is a URI for further information.
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:854
Packit 4b6dd7
#, c-format
Packit 4b6dd7
msgid "Your account's e-mail address has not been verified. (%s)"
Packit 4b6dd7
msgstr "Địa chỉ thư điện tử của tài khoản của bạn chưa được xác minh. (%s)"
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#. Translators: the parameter is a URI for further information.
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:859
Packit 4b6dd7
#, c-format
Packit 4b6dd7
msgid "You have not agreed to the service's terms and conditions. (%s)"
Packit 4b6dd7
msgstr "Bạn chưa đồng ý với các điều khoản của dịch vụ. (%s)"
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#. Translators: the parameter is a URI for further information.
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:865
Packit 4b6dd7
#, c-format
Packit 4b6dd7
msgid ""
Packit 4b6dd7
"This account has been migrated. Please log in online to receive your new "
Packit 4b6dd7
"username and password. (%s)"
Packit 4b6dd7
msgstr ""
Packit 4b6dd7
"Dịch vụ này đã di dời. Vui lòng đăng nhập trực tuyến để nhận tên người dùng "
Packit 4b6dd7
"và mật khẩu mới. (%s)"
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#. Translators: the parameter is a URI for further information.
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:870
Packit 4b6dd7
#, c-format
Packit 4b6dd7
msgid "This account has been deleted. (%s)"
Packit 4b6dd7
msgstr "Tài khoản này đã bị xóa. (%s)"
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#. Translators: the parameter is a URI for further information.
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:875
Packit 4b6dd7
#, c-format
Packit 4b6dd7
msgid "This account has been disabled. (%s)"
Packit 4b6dd7
msgstr "Tài khoản này đã bị tắt. (%s)"
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#. Translators: the parameter is a URI for further information.
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:880
Packit 4b6dd7
#, c-format
Packit 4b6dd7
msgid "This account's access to this service has been disabled. (%s)"
Packit 4b6dd7
msgstr "Truy cập vào dịch vụ của tài khoản này đã bị tắt. (%s)"
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#. Translators: the parameter is a URI for further information.
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:885
Packit 4b6dd7
#, c-format
Packit 4b6dd7
msgid "This service is not available at the moment. (%s)"
Packit 4b6dd7
msgstr "Dịch vụ tạm thời không sẵn sàng. (%s)"
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#. Translators: This is an error message for if a user attempts to retrieve comments from an entry (such as a video) which doesn't
Packit 4b6dd7
#. * support comments.
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-commentable.c:172 ../gdata/gdata-commentable.c:262
Packit 4b6dd7
msgid "This entry does not support comments."
Packit 4b6dd7
msgstr "Mục này không hỗ trợ bình luận."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#. Translators: This is an error message for if a user attempts to add a comment to an entry (such as a video) which doesn't support
Packit 4b6dd7
#. * comments.
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-commentable.c:349 ../gdata/gdata-commentable.c:435
Packit 4b6dd7
msgid "Comments may not be added to this entry."
Packit 4b6dd7
msgstr "Không thể thêm bình luận vào mục này."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#. Translators: This is an error message for if a user attempts to delete a comment they're not allowed to delete.
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-commentable.c:518 ../gdata/gdata-commentable.c:594
Packit 4b6dd7
msgid "This comment may not be deleted."
Packit 4b6dd7
msgstr "Bình luận không thể bị xóa."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#. Tried to seek too far
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-download-stream.c:762
Packit 4b6dd7
msgid "Invalid seek request"
Packit 4b6dd7
msgstr "Yêu cầu di chuyển (seek) không hợp lệ."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-oauth1-authorizer.c:815
Packit 4b6dd7
msgid "The server rejected the temporary credentials request."
Packit 4b6dd7
msgstr "Máy chủ từ chối yêu cầu giấy ủy nhiệm tạm thời."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#. Server returned an error. This either means that there was a server error or, more likely, the server doesn't trust the client
Packit 4b6dd7
#. * or the user denied authorization to the token on the authorization web page.
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-oauth1-authorizer.c:1090
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-oauth2-authorizer.c:1113
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/calendar/gdata-calendar-service.c:340
Packit 4b6dd7
#, c-format
Packit 4b6dd7
msgid "Access was denied by the user or server."
Packit 4b6dd7
msgstr "Truy cập bị từ chối bởi máy chủ hoặc người dùng."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#. Translators: the parameter is an error message
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-parsable.c:352 ../gdata/gdata-parsable.c:363
Packit 4b6dd7
#, c-format
Packit 4b6dd7
msgid "Error parsing XML: %s"
Packit 4b6dd7
msgstr "Lỗi phân tích XML: %s"
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#. Translators: this is a dummy error message to be substituted into "Error parsing XML: %s".
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-parsable.c:365
Packit 4b6dd7
msgid "Empty document."
Packit 4b6dd7
msgstr "Tài liệu rỗng."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#. Translators: the parameter is an error message
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-parsable.c:483 ../gdata/gdata-parsable.c:521
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-access-rule.c:144
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-access-rule.c:154
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-document.c:286
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-entry.c:458
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-entry.c:469
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-entry.c:480
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-entry.c:527
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-entry.c:538
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-entry.c:636
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-entry.c:671
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-entry.c:686
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-entry.c:701
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-entry.c:731
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-entry.c:747
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-feed.c:81
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-feed.c:92
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-feed.c:142
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-feed.c:160
Packit 4b6dd7
#, c-format
Packit 4b6dd7
msgid "Error parsing JSON: %s"
Packit 4b6dd7
msgstr "Gặp lỗi khi phân tích JSON: %s"
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-parsable.c:522
Packit 4b6dd7
msgid "Outermost JSON node is not an object."
Packit 4b6dd7
msgstr "Nút JSON ngoài cùng nhất không phải là một đối tượng."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#. Translators: the parameter is the name of an XML element, including the angle brackets ("<" and ">").
Packit 4b6dd7
#. *
Packit 4b6dd7
#. * For example:
Packit 4b6dd7
#. * A <title> element was missing required content.
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-parser.c:69
Packit 4b6dd7
#, c-format
Packit 4b6dd7
msgid "A %s element was missing required content."
Packit 4b6dd7
msgstr "Thẻ %s thiếu nội dung cần có."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#. Translators: the first parameter is the name of an XML element (including the angle brackets ("<" and ">")),
Packit 4b6dd7
#. * and the second parameter is the erroneous value (which was not in ISO 8601 format).
Packit 4b6dd7
#. *
Packit 4b6dd7
#. * For example:
Packit 4b6dd7
#. * The content of a <media:group/media:uploaded> element ("2009-05-06 26:30Z") was not in ISO 8601 format.
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-parser.c:85
Packit 4b6dd7
#, c-format
Packit 4b6dd7
msgid "The content of a %s element (\"%s\") was not in ISO 8601 format."
Packit 4b6dd7
msgstr "Nội dung của thẻ %s (\"%s\") không theo định dạng ISO 8601."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#. Translators: the first parameter is the name of an XML property, the second is the name of an XML element
Packit 4b6dd7
#. * (including the angle brackets ("<" and ">")) to which the property belongs, and the third is the unknown value.
Packit 4b6dd7
#. *
Packit 4b6dd7
#. * For example:
Packit 4b6dd7
#. * The value of the @time property of a <media:group/media:thumbnail> element ("00:01:42.500") was unknown.
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-parser.c:105
Packit 4b6dd7
#, c-format
Packit 4b6dd7
msgid "The value of the %s property of a %s element (\"%s\") was unknown."
Packit 4b6dd7
msgstr "Giá trị của thuộc tính %s, thẻ %s (\"%s\") không được hỗ trợ."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#. Translators: the first parameter is the name of an XML element (including the angle brackets ("<" and ">")),
Packit 4b6dd7
#. * and the second parameter is the unknown content of that element.
Packit 4b6dd7
#. *
Packit 4b6dd7
#. * For example:
Packit 4b6dd7
#. * The content of a <gphoto:access> element ("protected") was unknown.
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-parser.c:123
Packit 4b6dd7
#, c-format
Packit 4b6dd7
msgid "The content of a %s element (\"%s\") was unknown."
Packit 4b6dd7
msgstr "Nội dung của thẻ %s (\"%s\") không được hỗ trợ."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#. Translators: the first parameter is the name of an XML element (including the angle brackets ("<" and ">")),
Packit 4b6dd7
#. * and the second is the name of an XML property which it should have contained.
Packit 4b6dd7
#. *
Packit 4b6dd7
#. * For example:
Packit 4b6dd7
#. * A required property of a <entry/gAcl:role> element (@value) was not present.
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-parser.c:143
Packit 4b6dd7
#, c-format
Packit 4b6dd7
msgid "A required property of a %s element (%s) was not present."
Packit 4b6dd7
msgstr "Thuộc tính bắt buộc %s của thẻ (%s) không có."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#. Translators: the first two parameters are the names of XML properties of an XML element given in the third
Packit 4b6dd7
#. * parameter (including the angle brackets ("<" and ">")).
Packit 4b6dd7
#. *
Packit 4b6dd7
#. * For example:
Packit 4b6dd7
#. * Values were present for properties @rel and @label of a <entry/gContact:relation> element when only one of the
Packit 4b6dd7
#. * two is allowed.
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-parser.c:166
Packit 4b6dd7
#, c-format
Packit 4b6dd7
msgid ""
Packit 4b6dd7
"Values were present for properties %s and %s of a %s element when only one "
Packit 4b6dd7
"of the two is allowed."
Packit 4b6dd7
msgstr ""
Packit 4b6dd7
"Có giá trị cho cả thuộc tính %s và %s của thẻ %s trong khi chỉ một trong hai "
Packit 4b6dd7
"thuộc tính được phép."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#. Translators: the parameter is the name of an XML element, including the angle brackets ("<" and ">").
Packit 4b6dd7
#. *
Packit 4b6dd7
#. * For example:
Packit 4b6dd7
#. * A required element (<entry/title>) was not present.
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-parser.c:185
Packit 4b6dd7
#, c-format
Packit 4b6dd7
msgid "A required element (%s) was not present."
Packit 4b6dd7
msgstr "Thẻ (%s) bắt buộc nhưng lại không có."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#. Translators: the parameter is the name of an XML element, including the angle brackets ("<" and ">").
Packit 4b6dd7
#. *
Packit 4b6dd7
#. * For example:
Packit 4b6dd7
#. * A singleton element (<feed/title>) was duplicated.
Packit 4b6dd7
#. Translators: the parameter is the name of an JSON element.
Packit 4b6dd7
#. *
Packit 4b6dd7
#. * For example:
Packit 4b6dd7
#. * A singleton element (title) was duplicated.
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-parser.c:200 ../gdata/gdata-parser.c:287
Packit 4b6dd7
#, c-format
Packit 4b6dd7
msgid "A singleton element (%s) was duplicated."
Packit 4b6dd7
msgstr "The duy nhất (%s) bị trùng lắp."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#. Translators: the parameter is the name of an JSON element.
Packit 4b6dd7
#. *
Packit 4b6dd7
#. * For example:
Packit 4b6dd7
#. * A 'title' element was missing required content.
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-parser.c:273
Packit 4b6dd7
#, c-format
Packit 4b6dd7
msgid "A '%s' element was missing required content."
Packit 4b6dd7
msgstr "Phần tử “%s” thiếu nội dung cần có."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#. Translators: the first parameter is the name of an JSON element,
Packit 4b6dd7
#. * and the second parameter is the erroneous value (which was not in ISO 8601 format).
Packit 4b6dd7
#. *
Packit 4b6dd7
#. * For example:
Packit 4b6dd7
#. * The content of a 'uploaded' element ("2009-05-06 26:30Z") was not in ISO 8601 format.
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-parser.c:303
Packit 4b6dd7
#, c-format
Packit 4b6dd7
msgid "The content of a '%s' element (\"%s\") was not in ISO 8601 format."
Packit 4b6dd7
msgstr "Nội dung của phần tử “%s” (\"%s\") không theo định dạng ISO 8601."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#. Translators: the parameter is an error message.
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-parser.c:314
Packit 4b6dd7
#, c-format
Packit 4b6dd7
msgid "Invalid JSON was received from the server: %s"
Packit 4b6dd7
msgstr "Đã nhận được JSON không hợp lệ từ máy phục vụ: %s"
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#. Translators: the first parameter is the name of an XML element (including the angle brackets
Packit 4b6dd7
#. * ("<" and ">"), and the second parameter is the erroneous value (which was not in hexadecimal
Packit 4b6dd7
#. * RGB format).
Packit 4b6dd7
#. *
Packit 4b6dd7
#. * For example:
Packit 4b6dd7
#. * The content of a <entry/gCal:color> element ("00FG56") was not in hexadecimal RGB format.
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-parser.c:1179
Packit 4b6dd7
#, c-format
Packit 4b6dd7
msgid "The content of a %s element (\"%s\") was not in hexadecimal RGB format."
Packit 4b6dd7
msgstr "Nội dung thẻ %s (\"%s\") không phải định dạng RGB thập lục phân."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#. Translators: the first parameter is an HTTP status,
Packit 4b6dd7
#. * and the second is an error message returned by the server.
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-service.c:409
Packit 4b6dd7
#, c-format
Packit 4b6dd7
msgid "Error code %u when querying: %s"
Packit 4b6dd7
msgstr "Mã lỗi %u khi truy vấn: %s"
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#. Translators: the first parameter is an HTTP status,
Packit 4b6dd7
#. * and the second is an error message returned by the server.
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-service.c:415
Packit 4b6dd7
#, c-format
Packit 4b6dd7
msgid "Error code %u when inserting an entry: %s"
Packit 4b6dd7
msgstr "Mã lỗi %u khi thêm một mục: %s"
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#. Translators: the first parameter is an HTTP status,
Packit 4b6dd7
#. * and the second is an error message returned by the server.
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-service.c:421
Packit 4b6dd7
#, c-format
Packit 4b6dd7
msgid "Error code %u when updating an entry: %s"
Packit 4b6dd7
msgstr "Mã lỗi %u khi cập nhật một mục: %s"
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#. Translators: the first parameter is an HTTP status,
Packit 4b6dd7
#. * and the second is an error message returned by the server.
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-service.c:427
Packit 4b6dd7
#, c-format
Packit 4b6dd7
msgid "Error code %u when deleting an entry: %s"
Packit 4b6dd7
msgstr "Mã lỗi %u khi xóa một mục: %s"
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#. Translators: the first parameter is an HTTP status,
Packit 4b6dd7
#. * and the second is an error message returned by the server.
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-service.c:433
Packit 4b6dd7
#, c-format
Packit 4b6dd7
msgid "Error code %u when downloading: %s"
Packit 4b6dd7
msgstr "Mã lỗi %u khi tải về: %s"
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#. Translators: the first parameter is an HTTP status,
Packit 4b6dd7
#. * and the second is an error message returned by the server.
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-service.c:439
Packit 4b6dd7
#, c-format
Packit 4b6dd7
msgid "Error code %u when uploading: %s"
Packit 4b6dd7
msgstr "Mã lỗi %u khi tải lên: %s"
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#. Translators: the first parameter is a HTTP status,
Packit 4b6dd7
#. * and the second is an error message returned by the server.
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-service.c:445
Packit 4b6dd7
#, c-format
Packit 4b6dd7
msgid "Error code %u when running a batch operation: %s"
Packit 4b6dd7
msgstr "Mã lỗi %u khi thực hiện hành động theo gói: %s"
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#. Translators: the parameter is the URI which is invalid.
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-service.c:737
Packit 4b6dd7
#, c-format
Packit 4b6dd7
msgid "Invalid redirect URI: %s"
Packit 4b6dd7
msgstr "URI tái định hướng không hợp lệ: %s"
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-service.c:1454
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/picasaweb/gdata-picasaweb-service.c:624
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/youtube/gdata-youtube-service.c:1022
Packit 4b6dd7
msgid "The entry has already been inserted."
Packit 4b6dd7
msgstr "Mục này đã được thêm rồi."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#. Resumable upload error.
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-upload-stream.c:788 ../gdata/gdata-upload-stream.c:870
Packit 4b6dd7
#, c-format
Packit 4b6dd7
msgid "Error received from server after uploading a resumable upload chunk."
Packit 4b6dd7
msgstr "Lỗi nhận từ máy chủ sau khi đưa lên một đoạn có thể đưa lên từng phần."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/gdata-upload-stream.c:936
Packit 4b6dd7
msgid "Stream is already closed"
Packit 4b6dd7
msgstr "Luồng đã đóng"
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/calendar/gdata-calendar-service.c:302
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/tasks/gdata-tasks-service.c:195
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/youtube/gdata-youtube-service.c:541
Packit 4b6dd7
#, c-format
Packit 4b6dd7
msgid ""
Packit 4b6dd7
"You have made too many API calls recently. Please wait a few minutes and try "
Packit 4b6dd7
"again."
Packit 4b6dd7
msgstr ""
Packit 4b6dd7
"Bạn thực hiện lời gọi API quá thường xuyên. Vui lòng chờ vài phút và thử lại."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/calendar/gdata-calendar-service.c:334
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/tasks/gdata-tasks-service.c:204
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/youtube/gdata-youtube-service.c:557
Packit 4b6dd7
#, c-format
Packit 4b6dd7
msgid "You must be authenticated to do this."
Packit 4b6dd7
msgstr "Bạn phải xác thực để thực hiện hành động này."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/calendar/gdata-calendar-service.c:465
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/calendar/gdata-calendar-service.c:516
Packit 4b6dd7
msgid "You must be authenticated to query all calendars."
Packit 4b6dd7
msgstr "Bạn phải xác thực để truy vấn toàn bộ các lịch."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/calendar/gdata-calendar-service.c:562
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/calendar/gdata-calendar-service.c:613
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/calendar/gdata-calendar-service.c:675
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/calendar/gdata-calendar-service.c:734
Packit 4b6dd7
msgid "You must be authenticated to query your own calendars."
Packit 4b6dd7
msgstr "Bạn phải xác thực để truy vấn lịch của mình."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/contacts/gdata-contacts-service.c:258
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/contacts/gdata-contacts-service.c:308
Packit 4b6dd7
msgid "You must be authenticated to query contacts."
Packit 4b6dd7
msgstr "Bạn phải xác thực để truy vấn liên lạc."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/contacts/gdata-contacts-service.c:424
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/contacts/gdata-contacts-service.c:474
Packit 4b6dd7
msgid "You must be authenticated to query contact groups."
Packit 4b6dd7
msgstr "Bạn phải xác thực để truy vấn nhóm liên lạc."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/contacts/gdata-contacts-service.c:514
Packit 4b6dd7
msgid "The group has already been inserted."
Packit 4b6dd7
msgstr "Nhóm đã được thêm rồi."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/contacts/gdata-contacts-service.c:521
Packit 4b6dd7
msgid "You must be authenticated to insert a group."
Packit 4b6dd7
msgstr "Bạn phải xác thực để thêm một nhóm."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-document.c:392
Packit 4b6dd7
msgid "You must be authenticated to download documents."
Packit 4b6dd7
msgstr "Bạn phải xác thực để tải tài liệu về."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-document.c:401
Packit 4b6dd7
#, c-format
Packit 4b6dd7
msgid "Unknown or unsupported document export format ‘%s’."
Packit 4b6dd7
msgstr "Định dạng tài liệu xuất chưa biết hoặc không được hỗ trợ “%s”."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-service.c:513
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-service.c:563
Packit 4b6dd7
msgid "You must be authenticated to query documents."
Packit 4b6dd7
msgstr "Bạn phải xác thực để truy vấn tài liệu."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-service.c:628
Packit 4b6dd7
msgid "You must be authenticated to upload documents."
Packit 4b6dd7
msgstr "Bạn phải xác thực để tải tài liệu lên."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-service.c:634
Packit 4b6dd7
msgid "The document has already been uploaded."
Packit 4b6dd7
msgstr "Tài liệu đã được đưa lên rồi."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-service.c:779
Packit 4b6dd7
msgid "You must be authenticated to update documents."
Packit 4b6dd7
msgstr "Bạn phải xác thực để cập nhật tài liệu."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-service.c:946
Packit 4b6dd7
#, c-format
Packit 4b6dd7
msgid ""
Packit 4b6dd7
"The content type of the supplied document ('%s') could not be recognized."
Packit 4b6dd7
msgstr "Nội dung tài liệu bổ sung (“%s”) không nhận dạng được."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-service.c:986
Packit 4b6dd7
msgid "You must be authenticated to copy documents."
Packit 4b6dd7
msgstr "Bạn phải xác thực để chép tài liệu."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-service.c:1014
Packit 4b6dd7
msgid "Parent folder not found"
Packit 4b6dd7
msgstr "Không tìm thấy thư mục cha"
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-service.c:1160
Packit 4b6dd7
msgid "You must be authenticated to insert or move documents and folders."
Packit 4b6dd7
msgstr "Bạn phải xác thực để chèn hay di chuyển tài liệu và thư mục."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-service.c:1359
Packit 4b6dd7
msgid "You must be authenticated to move documents and folders."
Packit 4b6dd7
msgstr "Bạn phải xác thực để di chuyển tài liệu và thư mục."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/freebase/gdata-freebase-service.c:479
Packit 4b6dd7
#, c-format
Packit 4b6dd7
msgid "Property '%s' does not hold an image"
Packit 4b6dd7
msgstr "Thuộc tính “%s” không chứa một ảnh"
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/picasaweb/gdata-picasaweb-service.c:244
Packit 4b6dd7
msgid "You must specify a username or be authenticated to query a user."
Packit 4b6dd7
msgstr ""
Packit 4b6dd7
"Bạn phải xác định tên người dùng hoặc phải xác thực để truy vấn người dùng."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/picasaweb/gdata-picasaweb-service.c:387
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/picasaweb/gdata-picasaweb-service.c:444
Packit 4b6dd7
msgid "Query parameter not allowed for albums."
Packit 4b6dd7
msgstr "Tham số truy vấn không được phép cho tập ảnh."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/picasaweb/gdata-picasaweb-service.c:394
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/picasaweb/gdata-picasaweb-service.c:455
Packit 4b6dd7
msgid "You must specify a username or be authenticated to query all albums."
Packit 4b6dd7
msgstr ""
Packit 4b6dd7
"Bạn phải xác định tên người dùng hoặc phải xác thực để truy vấn tất cả tập "
Packit 4b6dd7
"ảnh."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/picasaweb/gdata-picasaweb-service.c:476
Packit 4b6dd7
msgid "The album did not have a feed link."
Packit 4b6dd7
msgstr "Tập ảnh không có liên kết feed."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/picasaweb/gdata-picasaweb-service.c:631
Packit 4b6dd7
msgid "You must be authenticated to upload a file."
Packit 4b6dd7
msgstr "Bạn phải xác thực để đưa tập tin lên."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/picasaweb/gdata-picasaweb-service.c:707
Packit 4b6dd7
msgid "The album has already been inserted."
Packit 4b6dd7
msgstr "Tập ảnh đã được thêm rồi."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/picasaweb/gdata-picasaweb-service.c:714
Packit 4b6dd7
msgid "You must be authenticated to insert an album."
Packit 4b6dd7
msgstr "Bạn phải xác thực để thêm tập ảnh."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/tasks/gdata-tasks-service.c:330
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/tasks/gdata-tasks-service.c:381
Packit 4b6dd7
msgid "You must be authenticated to query all tasklists."
Packit 4b6dd7
msgstr "Bạn phải xác thực để truy vấn toàn bộ các danh sách công việc."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/tasks/gdata-tasks-service.c:430
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/tasks/gdata-tasks-service.c:487
Packit 4b6dd7
msgid "You must be authenticated to query your own tasks."
Packit 4b6dd7
msgstr "Bạn phải xác thực để truy vấn lịch của mình."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/youtube/gdata-youtube-service.c:548
Packit 4b6dd7
#, c-format
Packit 4b6dd7
msgid ""
Packit 4b6dd7
"You have exceeded your entry quota. Please delete some entries and try again."
Packit 4b6dd7
msgstr "Bạn đã đạt định mức cho phép. Vui lòng xóa bớt và thử lại."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#. Translators: the parameter is a URI.
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/youtube/gdata-youtube-service.c:565
Packit 4b6dd7
#, c-format
Packit 4b6dd7
msgid ""
Packit 4b6dd7
"Your Google Account must be associated with a YouTube channel to do this. "
Packit 4b6dd7
"Visit %s to create one."
Packit 4b6dd7
msgstr ""
Packit 4b6dd7
"Tài khoản Google của bạn phải liên kết với một kênh YouTube để thực thi việc "
Packit 4b6dd7
"này. Truy cập %s để tạo một cái cho mình."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#: ../gdata/services/youtube/gdata-youtube-service.c:1031
Packit 4b6dd7
msgid "You must be authenticated to upload a video."
Packit 4b6dd7
msgstr "Bạn phải xác thực để có thể tải phim lên mạng."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#~ msgid "The calendar did not have a content URI."
Packit 4b6dd7
#~ msgstr "Lịch không có URI dữ liệu."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#~ msgid "This service is not available at the moment."
Packit 4b6dd7
#~ msgstr "Dịch vụ không sẵn sàng ở thời điểm này."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#~ msgid ""
Packit 4b6dd7
#~ "Unknown error code \"%s\" in domain \"%s\" received with location \"%s\"."
Packit 4b6dd7
#~ msgstr "Nhận mã lỗi lạ \"%s\" trong vùng \"%s\" với vị trí \"%s\"."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#~ msgid "Unknown and unparsable error received."
Packit 4b6dd7
#~ msgstr "Nhận mã lỗi lạ và không thể phân tích."
Packit 4b6dd7
Packit 4b6dd7
#~ msgid "The video did not have a related videos <link>."
Packit 4b6dd7
#~ msgstr "Phim không có <link> phim liên quan."