Blame tests.py

Packit Service 4b33e2
import unittest
Packit Service 4b33e2
from utils import *
Packit Service 4b33e2
from ksc import Ksc
Packit Service 4b33e2
from mock import Mock, patch
Packit Service 4b33e2
Packit Service 4b33e2
Packit Service 4b33e2
class ReadListTest(unittest.TestCase):
Packit Service 4b33e2
  """
Packit Service 4b33e2
  Test reading whitelist
Packit Service 4b33e2
  """
Packit Service 4b33e2
  def runTest(self):
Packit Service 4b33e2
    data, _ = read_list("x86_64", "kabi-current")
Packit Service 4b33e2
    assert len(data) != 0
Packit Service 4b33e2
Packit Service 4b33e2
Packit Service 4b33e2
class ReadTotalListTest(unittest.TestCase):
Packit Service 4b33e2
  """
Packit Service 4b33e2
  Test reading all symbol names
Packit Service 4b33e2
  """
Packit Service 4b33e2
  def runTest(self):
Packit Service 4b33e2
    data = read_total_list()
Packit Service 4b33e2
    assert len(data) != 0
Packit Service 4b33e2
Packit Service 4b33e2
Packit Service 4b33e2
class RunCommandTest(unittest.TestCase):
Packit Service 4b33e2
  """
Packit Service 4b33e2
  To test our own set function
Packit Service 4b33e2
  """
Packit Service 4b33e2
  def runTest(self):
Packit Service 4b33e2
    data = run('uname -a')
Packit Service 4b33e2
    self.assertTrue(data.startswith('Linux'))
Packit Service 4b33e2
Packit Service 4b33e2
Packit Service 4b33e2
class GetConfigTest(unittest.TestCase):
Packit Service 4b33e2
  """
Packit Service 4b33e2
  To test our own set function
Packit Service 4b33e2
  """
Packit Service 4b33e2
  def runTest(self):
Packit Service 4b33e2
    data = getconfig('./data/ksc.conf', True)
Packit Service 4b33e2
    assert 'user' in data
Packit Service 4b33e2
    assert 'partner' in data
Packit Service 4b33e2
    assert 'group' in data
Packit Service 4b33e2
    assert 'server' in data
Packit Service 4b33e2
Packit Service 4b33e2
Packit Service 4b33e2
class CreateBugTest(unittest.TestCase):
Packit Service 4b33e2
  """
Packit Service 4b33e2
  Code to test createbug function
Packit Service 4b33e2
  """
Packit Service 4b33e2
  def runTest(self):
Packit Service 4b33e2
    bugid = createbug('./data/ksc.conf', 'x86_64', True) # This is mock
Packit Service 4b33e2
Packit Service 4b33e2
Packit Service 4b33e2
class ParseKOTest(unittest.TestCase):
Packit Service 4b33e2
  """
Packit Service 4b33e2
  Code to test parse_ko
Packit Service 4b33e2
  """
Packit Service 4b33e2
  @patch('ksc.run')
Packit Service 4b33e2
  def runTest(self, mock_run):
Packit Service 4b33e2
    mock_run.return_value = 'U add_disk\nU add_drv\nU call_rcu_bh'
Packit Service 4b33e2
    k = Ksc(mock=True)
Packit Service 4b33e2
    k.read_data('x86_64', 'kabi-current')
Packit Service 4b33e2
    k.parse_ko('./ksc.py')
Packit Service 4b33e2
    assert len(k.all_symbols_used) == 2
Packit Service 4b33e2
    assert len(k.nonwhite_symbols_used) == 1
Packit Service 4b33e2
    assert len(k.white_symbols) == 1
Packit Service 4b33e2
Packit Service 4b33e2
Packit Service 4b33e2
if __name__ == '__main__':
Packit Service 4b33e2
  unittest.main()