Blob Blame History Raw
36827

०/49
१/49
२/49
३/49
४/49
५/49
६/49
७/49
८/49
९/49
१०/49
११/49
१२/49
१३/49
१४/49
१५/49
१६/49
१७/49
१८/49
१९/49
२०/49
२१/49
२२/49
२३/49
२४/49
२५/49
२६/49
२७/49
२८/49
२९/49
३०/49
३१/49
३२/49
३३/49
३४/49
३५/49
३६/49
३७/49
३८/49
३९/49
४०/49
४१/49
४२/49
४३/49
४४/49
४५/49
४६/49
४७/49
४८/49
४९/49
५०/49
५१/49
५२/49
५३/49
५४/49
५५/49
५६/49
५७/49
५८/49
५९/49
६०/49
६१/49
६२/49
६३/49
६४/49
६५/49
६६/49
६७/49
६८/49
६९/49
७०/49
७१/49
७२/49
७३/49
७४/49
७५/49
७६/49
७७/49
७८/49
७९/49
८०/49
८१/49
८२/49
८३/49
८४/49
८५/49
८६/49
८७/49
८८/49
८९/49
९०/49
९१/49
९२/49
९३/49
९४/49
९५/49
९६/49
९७/49
९८/49
९९/49
अँकाइ/8,43
अँकाउ/9,42
अँगार/18,22,15
अँगारे
अँगाले
अँगालो/15,22
अँगुठी/18,22,15
अँगेठी/18,22,15
अँगेरी/15,22
अँगोछा/18,22,15
अँचेट्/1,41
अँचेट्नु
अँचेट्याइ/8,43
अँचेट्याउ/9,42
अँचेटाइ
अँचेटि/8,43
अँचेला/15,22
अँजुली/18,22,15
अँठ्याउनु
अँठिनु
अँठिया/15,22
अँडुवा
अँध्यार
अँध्यारो/15,22
अँधेर
अँधेरी
अँधेरो
अँवल
अंग/18,22,15
अंधलोचन
अंश/18,22,15
अंशदान/15,22
अंशबन्डा
अंशभागी
अंशवण्डा/15,22
अंशा
अंशावतार
अंशियार/18,22,15
अंशु/18,22,15
अंशुवर्मा/18,22,15
अंसियार
अंसियारी
अउ
अऋणी
अकृतज्ञ
अकृतिम/33
अकडिनु
अकडी
अकडो
अकण्टक/15,22
अकथनिय
अकथन/34
अकथ्य
अकथित
अकपट
अकबर/18,22,15
अकबरि
अकबरी/15,22
अकबरे
अकमक्क
अकमकाउनु
अकर
अकर /15,22
अकरण/18,22,15
अकरण/34
अकर्तव्य/15,22
अकर्म/18,22,15
अकर्मक/31,37
अकर्मण्य/33
अकरुण
अकल
अकलगुम
अकलदार
अकलमन्द
अकल्पन/34
अकल्पित
अकल्याण
अकल्याणकारी
अकलुषित
अकस्मात्
अक्क न बक्क
अक्कर
अक्करिलो
अक्कल/15,22
अक्कलदार
अक्कली
अक्किल
अक्टुबर
अक्टोपस/30,18
अक्टोबर/28
अक्र/8,45
अक्रम
अक्राइ/8,43
अक्राउ/9,42
अक्रि/8,43
अक्रूर
अक्वेरीअम/29,18
अक्ष/18,22,15
अक्षत
अक्षता/18,22,15
अक्षम/33
अक्षम्य
अक्षमाला
अक्षय
अक्षय्य
अक्षर/18,22,15,36
अक्षरजीवी
अक्षरपत्ती
अक्षरविन्यास
अक्षरश
अक्षरारम्भ
अक्षरेखा
अक्षरेपि
अक्षांश/18,22,15
अक्षार
अक्षुण्ण/33
अक्षोभ्य
अक्सफोर्ड/29,18
अक्सर/15,22
अक्सिजन/29,18
अकाउडो/14
अकाट्य
अकाय
अकार
अकारण
अकारन्त
अकारादि/15,22
अकारादिक्रम
अकारान्त
अकाल/15,22
अकालमृत्यु
अकास/15,22
अकासिँदो
अकासिनु
अकासे
अकिञ्चन/15,22
अकुण्ठित
अकुत
अकुपञ्चर/15,22
अकुलिन
अकुशल/33
अकूत
अकेला
अकेलोपन
अखटो/15,22
अखडा/18,22,15
अखण्ड/33
अखण्डन/34
अखण्डित
अखबार/18,22,15
अखबारी
अख्तियार/15,22
अख्तियारनामा/15,22
अख्तियारवाला
अख्तियारी/15,22
अख्र/8,45
अख्रक्क
अख्रनु
अख्राइ/8,43
अख्राउ/9,42
अख्रि/8,43
अख्रिनु
अखाद्य
अखानु
अखानो/15,22
अखिल/15,22
अगच
अगडम-बगडम
अगडमबगडम
अगणन/34
अगणित
अगत्या
अगति/15,22
अगतिलो/14
अगती
अगम
अगम्य/33
अगरबत्ती/18,22,15
अगर्हित
अगलबगल
अगस्त/28
अगस्त्य/18,22,15
अगस्ति/15,22
अग्घोर
अग्न्यस्त्र
अग्न्यास्त्र/18,22,15
अग्नि/89
अग्निकण/15,22
अग्निकाण्ड/15,22
अग्निकुंड
अग्निकुण्ड
अग्निकुन्ड/18,29
अग्निज्वाला/15,22
अग्निदाह
अग्निपथ
अग्निपरीक्षा/15,22
अग्निपूजक
अग्निपूजा/18,22,15
अग्निमन्थ
अग्निमन्द
अग्निमोचक
अग्निरेखा
अग्निवर्धक
अग्निवाण
अग्निवासफलम्
अग्निवाससारिणी
अग्निविकार
अग्निशाला
अग्निशिखा
अग्निशुद्धि
अग्निसंस्कार
अग्निस्थापना
अग्निसाक्षी
अग्निसात्
अग्निहोत्र
अग्निहोत्री
अग्र/33
अग्रगण्य/32
अग्रगति/15,22
अग्रगमन/18,22,15
अग्रगामी
अग्रज/18,22,15
अग्रजन्मा/15,22
अग्रणी
अग्रदूत/18,22,15
अग्रपंङ्क्ति
अग्रपङ्क्ति/15,22
अग्रपूजा/15,22
अग्रभाग/18,22,15
अग्रभूमि/15,22
अग्रलेख/18,22,15
अग्रवर्ती
अग्रवाल/18,22,15
अग्रसर/33
अग्रस्थान/15,22
अग्रस्वर
अग्रसूचक
अग्रसूचना
अग्रसूचित
अग्राख
अग्रासन
अग्राह्य
अग्रिम
अग्ल्याइ/8,43
अग्ल्याइनु
अग्ल्याउ/9,42
अग्ल्याउनु
अग्लाइ
अग्लि/8,43
अग्लिनु
अग्ली
अग्लो/14
अगाडि
अगाध
अगावै
अगि
अगिल्तिर
अगिल्लो/14
अगिसरा
अगुल्टो/18,22,15
अगुवा
अगुवाइ/15,22
अगेना/18,22,15
अगेनो/18,22,15
अगोचर/15,22
अगोलित
अगौटे
अघच
अघचिलो
अघटित
अघाइ/8,43
अघाउ/9,42
अघाउँजी
अघाउन्जेल
अघाउनु
अघासुर/15,22
अघि
अघिल्तिर
अघिल्लो/14
अघोर
अघोरपन्थी
अघोर्याइँ
अघोरी
अघोरीपन
अघोरै
अघोष
अघोषित
अङ्क/18,22,15
अङ्कगणित
अङ्कतालिका/18,22,15
अङ्कधारण
अङ्कन
अङ्कनयोजना
अङ्कपत्र/18,22,15
अङ्कमाल/15,22
अङ्कल/18,22,15
अङ्कविद्या
अङ्कसारिणी
अङ्कारा/15,22
अङ्कित
अङ्कुर/18,22,15
अङ्कुरण/15,22
अङ्कुराउनु
अङ्कुरित
अङ्कुश
अङ्कुस/18,22,15
अङ्कुसे/18,22,15
अङ्खोरा/18,22,15
अङ्ग/18,22,15,37
अङ्गक्षय
अङ्गच्छेदन/15,22
अङ्गचालन
अङ्गज
अङ्गत-गुना
अङ्गदान
अङ्गना
अङ्गपतन
अङ्गप्रत्यङ्ग
अङ्गपीडन
अङ्गभङ्ग/15,22
अङ्गमर्दन
अङ्गरक्षक/18,22,15
अङ्गरक्षा/15,22
अङ्गरखा
अङ्गराग
अङ्गवाक्य
अङ्गविकार
अङ्गसञ्चालन
अङ्गहार
अङ्गहीन
अङ्ग्रेज/18,22,15
अङ्ग्रेजी/18,22,15
अङ्गी
अङ्गीकार/15,22
अङ्गीवाक्य
अङ्गुठो
अङ्गुर/18,22,15
अङ्गुरमान/18,22,15
अङ्गुल/18,22,15
अङ्गुलिका/15,22
अङ्गुलीनिर्देश
अङ्गुष्ठ/15,22
अङ्गोछा/18,22,15
अङ्गोला/15,22
अङ्भर
अचकच
अचकल्टो/14
अचम्म/15,22
अचर
अचल/15,22
अचलगढ
अच्छा
अच्छिन्न
अच्छेद्य
अच्छेरिपी/15,22
अच्युत/15,22
अचाक्ली
अचाडु
अचाडू
अचानक
अचानु/18,22,15
अचानो/18,22,15
अचार/15,22
अचिन्तन/34
अचिन्त्य
अचिन्तित
अचिनारु
अचुक
अचूक
अचेटो
अचेत
अचेतन/15,22
अचेल
अचैतन्य
अछापे
अछाम/26
अछुत/18,22,15
अछुतो/15,22
अछेता/18,22,15
अछेद्य
अज
अजङ/15,22
अजङ्ग
अजत/15,22
अजनबी
अजन्मा
अजब
अजम्मर
अजम्मरी/15,22
अजम्मरे
अजमाउनु
अजय
अजर
अजस्र
अज्ञ/32
अज्ञात
अज्ञान/33
अज्ञानवश
अज्ञानी
अज्ञेय
अजात/15,22
अजाति
अजान
अजायब
अजायबघर
अजिगारा
अजिङ्गर/18,22,15
अजित
अजिब
अजिमा/15,22
अजिर/15,22
अजीर्ण/15,22
अजीव
अजुर
अजेय
अजोग्गे
अजोड
अजोडी
अजोर
अजोरी
अझ
अझै
अञ्चल/18,22,15
अञ्चलव्यापी
अञ्चलस्तर/34
अञ्चलाधीश/18,22,15
अञ्जली/18,22,15
अञ्जुली/18,22,15
अटमट्ट
अटल
अट्/1,41
अट्टहास/15,22
अट्टान
अट्टालि
अट्टालिका/15,22
अट्ठा/15,22
अट्ठाइसौँ
अट्नु
अटाइ/8,43
अटाइनु
अटाई-नअटाई
अटाउ/9,42
अटाउनु
अटाली/18,22,15
अटि/8,43
अटुट
अटेर/15,22
अटेर्याइँ
अटेरी
अटेरीपन/15,22
अटेरीपारा/15,22
अटेसमटेस
अटो
अटोग्राफ
अटोमेटिक
अठचालिसौँ
अठचालीस/15,22
अठतीस/15,22
अठतीसौँ
अठन्नी/18,22,15
अठबा
अठसट्ठी/15,22
अठसट्ठीऔँ
अठहत्तर/15,22
अठ्याङ
अठ्याङमठ्याङ
अठार/15,22
अठारभाइ/18,22,15
अठारौँ
अठासी/15,22
अठासीऔँ
अठिया/15,22
अठोट/15,22
अठोट्/1,41
अठोटि/8,43
अठोत्तरसय
अड
अडकल/15,22
अडकलगीता
अडकलपच्चु
अडकलबाज
अडकलाइ
अडग
अडङ्गा
अडचन
अडबाङगो
अडबाङ्गे
अडबाङ्गो/14
अडबेखडबे
अडभङ्ग्याहा
अडभङ्गे
अडमिल्दो
अडर
अड्‍डा/18,22,15
अड्/1,41
अड्क/8,45
अड्कनु
अड्कल/15,22
अड्कल्/1,41
अड्कलि/8,43
अड्काइ/8,43
अड्काउ/9,42
अड्कि/8,43
अड्को/15,22
अड्कोपड्को
अड्चन/18,22,15
अड्डा/26
अड्डी/15,22
अड्नु
अड्याइ/8,43
अड्याउ/9,42
अडाइ/15,22
अडाउ
अडाउनु
अडान/15,22
अडाहा
अडि/8,43
अडिग
अडिटोरीयम/18,22,15
अडिनु
अडियल
अडियो/18,22,15
अडिलो/14
अडेस/15,22
अडेसदार
अडेस्याइ/8,43
अडेस्याउ/9,42
अडेसि/8,43
अडेसो
अडैया
अढाइ/15,22
अढाई
अण्ड/18,22,15
अण्डज
अण्डा/18,22,15
अण्डाशय/18,22,15
अण्डे
अणु/15,22
अणुबम/18,22,15
अतृप्त
अतृप्ति/15,22
अतः
अतः
अतएव
अतथ्य
अतन्द्रित
अतर्कन/34
अतर्क्य
अतर्कित
अतल
अतलस्पर्शी
अत्तर/18,22,15
अत्तरछाला
अत्तालि/8,43
अत्तो/15,22
अत्तोपत्तो/15,22
अत्यधिक
अत्यधिकरुप/15,22
अत्यन्त
अत्यल्प
अत्याइ/8,43
अत्याउ/9,42
अत्याउनु
अत्याकर्षण/15,22
अत्याचार/18,22,15
अत्याचारी
अत्याज्य
अत्याधुनिक
अत्यावस्यक/15,22
अत्यावस्यकरुप/15,22
अत्यास/18,22,15
अत्यासलाग्दो/14
अत्यासिलो/14
अत्याहट
अत्युक्त
अत्युक्ति/15,22
अत्युत्तम
अत्र
अत्रि/15,22
अताराङ्कित
अतालिनु
अताले
अतासिनु
अति
अतिकण्ठ्य
अतिक्रमण/15,22
अतिक्रान्त
अतिकामी
अतिगोप्य
अतिचार
अतिचारी
अतितृप्ति/15,22
अतिथि/18,22,15
अतिथिघर/18,22,15
अतिथिशाला/18,22,15
अतिदानी
अतिदीर्घ
अतिदुर्लभ
अतिदूर
अतिदेय
अतिमानव/34
अतिमूत्र
अतियथार्थ
अतिरञ्जक
अतिरञ्जन/15,22
अतिरञ्जना
अतिरञ्जित
अतिरथी/18,22,15
अतिरेक
अतिलोभी
अतिवाद/15,22
अतिवादी
अतिविकट
अतिशय
अतिशयमध्यपान/15,22
अतिशयोक्ति/18,22,15
अतिसम्पर्क
अतिसमीप
अतिसामान्य
अतिसार/15,22
अतिसूक्ष्म
अतीत/15,22
अतीन्द्रिय
अतीव
अतुकान्त
अतुल
अतुलनीय
अतुल्य
अथ
अथइति
अथक
अथर्व/15,22
अथर्ववेद
अथवा
अथारे
अथारो/14
अथाह
अथुल्याइ/8,43
अथुलाइ/8,43
अथुलाउ/9,42
अथुलाउनु
अथुलो/14
अदृश्य
अदृष्ट
अदृष्टपूर्व
अदृष्टवादी
अदक्ष/32
अदना/15,22
अदप/15,22
अदब/15,22
अदम्य
अदल/34
अदलबदल/15,22
अदलाबदली
अदलीबदली
अद्‌भूत
अद्भुत/15,22
अद्य
अद्यतन
अद्यपि
अद्यापि
अद्यावधि
अद्यावधिक
अद्वितीय
अद्वैत/15,22
अद्वैतवाद
अद्वैतवादी
अदाच्छे
अदायगी
अदालत/18,22,15
अदालती
अदिति/15,22
अदीक्षित
अदुवा/18,22,15
अदूरदर्शी
अदूषित
अदेख
अदेखा
अदेय
अधः
अधःपतन/15,22
अधकट्टी/18,22,15
अधकल्च्याइ/8,43
अधकल्च्याउ/9,42
अधकल्चि/8,43
अधकल्चिनु
अधकल्चो
अधखुला
अधन/15,22
अधपक्का
अधपिल्टो/14
अधबेस्रो
अधबेसुरो/14
अधबैँसे
अधबैंसे
अधम/15,22
अधमरो/14
अधर/15,22
अधर्म/15,22
अधर्मी
अधस्थ
अध्यक्ष/18,22,15,33
अध्यक्ष्य/18,22,15
अध्ययन/15,22,34
अध्ययनकक्ष
अध्ययनशिल
अध्यवसाय/18,22,15
अध्यवसायी
अध्यागमन/15,22
अध्यागमित
अध्यात्म/15,22
अध्यात्मवाद
अध्यादेश/18,22,15
अध्यापक/18,22,15
अध्यापन/15,22
अध्यापिका
अध्यापित
अध्याय/18,22,15
अध्येता/18,22,15
अध्येय
अधा
अधार्मिक
अधिक/33
अधिकृत/18,22,15
अधिकतम
अधिकतर
अधिकर्ता
अधिक्रो/15,22
अधिकांश
अधिकार/18,22,15
अधिकारकर्मी/18,22,15
अधिकारदि/15,22
अधिकारपत्र/18,22,15
अधिकारवाद/15,22
अधिकारवाला
अधिकारसम्पन्न/15,22
अधिकारहनन
अधिकारहरण/15,22
अधिकारी/18,22,15
अधिकारीचौर
अधिगत
अधिगम
अधिगम्य
अधिग्रो/15,22
अधितो/14
अधिन
अधिनायकत्व
अधिनायकवाद/15,22
अधिनियमित
अधिपति
अधिभार
अधियाँ/18,22,15
अधियुक्त
अधिराज/18,22,15
अधिराजकुमार/18,22,15
अधिराज्य/18,22,15
अधिरोही
अधिलेखन/15,22
अधिवक्ता/18,22,15
अधिवेशन/18,22,15
अधिशुल्क
अधिष्ठान
अधिष्ठित
अधीक्षक/15,22
अधीन/15,22,32
अधीनस्थ/32
अधीर/32
अधीश
अधीश्वर
अधुना
अधुनातन
अधुरो/14
अधेरी
अधैर्य/33
अधोगति/15,22
अधोगमन
अधोगामि
अधोदृष्टि
अधोभाग
अधोभूमि
अधोमति
अधोमार्ग
अधोमुख
अधोरेखा
अधोरेखाङ्कित
अधोलोक/18,22,15
अधोवस्त्र
अधोवायु
अधोविन्दु
अनृण
अनृणी
अनृत
अनृतभाषी
अनृतवादी
अनकन/15,22
अनकन्टार/15,22
अनकनाउनु
अनक्षर/36
अनखट्टा
अनगन्ती
अनग्र
अनगिन्ती/15,22
अनङ्कित
अनङ्ग
अनङ्गक्रिडा/18,22,15
अनजान
अनत
अनतिक्रमण/34
अनद्यतन
अनदी/15,22
अनदेखी
अनधिकृत
अनधिकार/39
अनधीत
अनन्त/33
अनन्तर
अनन्य
अननुनास/39
अननुभूत
अनपढ/18,22,15
अनपत्यार
अनपाम्मे
अनपेक्षित
अनभ्यस्त
अनभिज्ञ/33
अनभिव्यक्त
अनमन
अनम्र
अनमेल/15,22
अनमोल/15,22
अनरसा/18,22,15
अनर्गल
अनर्थ/15,22
अनर्थक
अनर्थकारी/18,22,15
अनर्ध्य
अनर्ह
अनरीत
अनरेरी
अनल/15,22
अनलङ्कृत
अनलाइन/15,22
अनलिमिटेड/18,22,15
अनवच्छिन्न
अनवरत
अनवरुद्ध
अनवरोध
अनवसर
अनविश्वास
अनविश्वासी
अनव/37
अनशन
अनश्वर
अनसन/15,22
अन्खासी
अन्जान/18,22,15
अन्जाम/18,22,15
अन्टसन्ट
अन्ठाउन्न/15,22
अन्ठाउन्नौं
अन्ठानब्बे/15,22
अन्ठान्नब्बेयौं
अन्डबन्ड
अन्डर
अन्डवृत्त/18,22,15
अन्डस
अन्डा/18,22,15
अन्डावाल
अन्त
अन्तः
अन्तःकालीन
अन्तःपुर
अन्तःशुल्क/18,22,15
अन्तक
अन्तक्रिर्या/18,22,15
अन्ततः
अन्तर/18,22,15
अन्तरक्याम्पस
अन्तरक्रिया/18,22,15
अन्तरकुन्तर/18
अन्तरगत
अन्तरङ्ग/18,22,15
अन्तरतम
अन्तरवर्ती
अन्तरविरोध/15,22
अन्तरसम्बन्ध
अन्तरस्थ
अन्तर्कथा
अन्तर्कलह
अन्तर्गत
अन्तर्घटना/15,22
अन्तर्घात/18,22,15
अन्तर्घाती
अन्तर्ज्ञान
अन्तर्ज्ञानी
अन्तर्ज्वाला/15,22
अन्तर्जात/34
अन्तर्त्वचा/15,22
अन्तर्दृष्टि
अन्तर्दर्शी
अन्तर्दाह/15,22
अन्तर्देश/34
अन्तर्ध्वंस/15,22
अन्तर्धान
अन्तर्निहित
अन्तर्प्रादेश/39
अन्तर्बोध
अन्तर्भावित
अन्तर्भूत
अन्तर्भौम
अन्तर्मन
अन्तर्मुखी
अन्तर्मूख
अन्तर्यामी
अन्तर्राष्‍ट्रिय/15,22
अन्तर्राष्ट्रवादी
अन्तर्राष्ट्रिय
अन्तर्राष्ट्रियस्तर/15,22
अन्तर्वर्ती
अन्तर्व्यथा
अन्तर्वार्ता/18,22,15
अन्तर्वाष्प
अन्तर्वास/15,22
अन्तर्विकास/15,22
अन्तर्विदना
अन्तर्विरोध/18,22,15
अन्तर्विरोधी
अन्तर्विष्फोटन/15,22
अन्तर्हृदय
अन्तरात्मा
अन्तराल/18,22,15
अन्तराष्ट्रिय
अन्तरिक्ष/18,22,15
अन्तरिक्षयान/18,22,15
अन्तरिक्ष्ययात्री/18,22,15
अन्तरिम/15,22
अन्तरी/18,22,15
अन्तरीक्ष/15,22
अन्तरे/18,22,15
अन्तवार्ता/18,22,15
अन्तश्चक्षु
अन्तश्चेतना
अन्तस्करण/15,22
अन्तस्तल/15,22
अन्तस्थ/15,22
अन्त्य/15,22
अन्त्येष्टि/18,22,15
अन्ताक्षर/15,22
अन्ताक्षरी/18,22,15
अन्ति/15,22
अन्तिम/15,22
अन्तिमम्याद/15,22
अन्दाज/18,22,15
अन्दाजी/15,22
अन्ध/32
अन्धकार/15,22
अन्धकारमय
अन्धकूप/18,22,15
अन्धभक्त/18,22,15
अन्धभक्ति
अन्धमुष्टि/15,22
अन्धविश्वास/15,22
अन्धाधुन्ध
अन्धो/14
अन्धो/15,22
अन्धोपन/15,22
अन्न/18,22,15
अन्नत
अन्नतर
अन्नदाता
अन्नप्राशन
अन्नपात/15,22
अन्नपूर्ण/15,22
अन्नभण्डार/18,22,15
अन्नमय
अन्नान/18,22,15
अन्मनु
अन्माउ/9,42
अन्य
अन्यजात/34
अन्यतम
अन्यत्र
अन्यत्री
अन्यथा
अन्याय/18,22,15
अन्यायवाला
अन्यायी
अन्योन्य
अन्योन्याश्रित
अन्योल/18,22,15
अन्योलमय
अन्योली
अन्वय/15,22
अन्वर्थ
अन्वित
अन्विति
अन्वेशण/15,22
अन्वेषक/18,22,15
अन्वेषण/15,22
अन्वेषी
अन्सारी/18,22,15
अनाकर्षक
अनाकर्षण
अनाकार
अनागत
अनागरिक
अनाचार/15,22
अनाज/15,22
अनाडी
अनाथ/18,22,15
अनाथालय/18,22,15
अनादृत
अनादर/15,22
अनादि/15,22
अनादिष्ट
अनाम/15,22
अनामनगर/18,22,15
अनामिका/15,22
अनायक
अनायास
अनार/18,22,15
अनारमनी
अनारम्भ
अनारस/18,22,15
अनार्य
अनार्ष
अनावृत
अनावृष्ट
अनावृष्टि
अनावरण/15,22
अनावर्तक
अनावरित
अनावश्यक
अनावास/34
अनाश्रय
अनाश्रित
अनासक्त
अनासक्ति
अनास्था/29
अनासीन
अनाहक
अनाहत/15,22
अनाहार/15,22
अनि
अनिकाल/15,22
अनिकाली
अनिच्छा/15,22
अनिच्छित
अनिच्छु
अनिच्छुक
अनित्य
अनिता/18,22,15
अनिद्रा/15,22
अनिदो/14
अनिन्दन/34
अनिन्द्य
अनिन्दित
अनिपुण
अनिमन्त्रित
अनिमिष
अनिमेष
अनियत
अनियन्त्रित
अनियम
अनियमित/15,22,32
अनियमितरुप/15,22
अनिर्णय/15,22
अनिर्णीत
अनिर्दिष्ट
अनिर्धारित
अनिर्वचन/34
अनिर्वाचित
अनिरुद्ध
अनिल/18,22,15
अनिवार्य/33
अनिश्चित/33
अनिष्ट/18,22,15
अनिष्टकर
अनिष्टकारी
अनिष्टसूचक
अनिष्टसूचन/15,22
अनीति
अनीश्वर
अनीश्वरवाद
अनीश्वरवादी
अनुकृत
अनुकथन
अनुकम्पा/15,22
अनुकरण/15,22,36
अनुकरणशील
अनुकरण/34
अनुकर्ता/18,22,15
अनुक्त
अनुक्रम/18,22,15,39
अनुक्रमण/15,22
अनुक्रमणिका/18,22,15
अनुक्रमाङ्क/18,22,15
अनुक्रिया
अनुकार्य
अनुकारी
अनुकुलनशील/15,22
अनुकूल
अनुकूलन/15,22
अनुकूलित
अनुगृहीत
अनुगत
अनुगमन/15,22
अनुग्रह/15,22
अनुगामी
अनुगुण
अनुचर/18,22,15
अनुच्च
अनुच्चरित
अनुच्चारण/34
अनुच्चार्य
अनुच्चारित
अनुच्चेद
अनुच्छेद/18,22,15
अनुचित
अनुचितरुप/15,22
अनुज/18,22,15
अनुज्ञा/15,22
अनुजीवी
अनुतप्त
अनुत्तम
अनुत्तर
अनुत्तरदायित्व
अनुत्तरित
अनुत्तीर्ण/32
अनुत्पन्न
अनुत्पादक
अनुत्पादकत्व
अनुत्पादन/18,22,15
अनुत्पादित
अनुत्साह
अनुत्साहित
अनुत्साही
अनुतान
अनुताप/15,22
अनुद्यमी
अनुद्योग/15,22
अनुद्योगी
अनुद्विग्न
अनुदात्त
अनुदान/18,22,15
अनुदार/32
अनुदारवाद
अनुदारवादी
अनुनय/15,22
अनुन्नत
अनुन्मुक्त
अनुनादक
अनुनादित
अनुनास/39
अनुप/18,22,15
अनुपकार
अनुपकारी
अनुपम/15,22
अनुपमेय
अनुपयुक्त/32
अनुपयोग
अनुपयोगी
अनुपराज/18,22,15
अनुपलब्ध/32
अनुपलब्धि
अनुपस्थित
अनुपस्थिति/15,22
अनुप्रयोग/18,22,15
अनुप्राणित
अनुप्रास/15,22
अनुप्रेरणा
अनुप्रेरित
अनुपात/15,22
अनुपाती
अनुपादेय/32
अनुपूरक
अनुपूरित
अनुबद्ध
अनुबन्ध/18,22,15
अनुबन्धपत्र/18,22,15
अनुबन्धित
अनुबन्धितवाद
अनुबन्धितवादी
अनुभव/18,22,15,36
अनुभवहीन/32
अनुभवाश्रित
अनुभवी
अनुभाव/15,22
अनुभाव्य
अनुभूत/15,22
अनुभूति/18,22,15
अनुभूतिमूलक
अनुभूतिशून्य
अनुमत
अनुमति/15,22
अनुमतिपत्र/18,22,15
अनुमतिप्राप्त
अनुमान/15,22
अनुमानित
अनुमित
अनुमेय
अनुमोदक
अनुमोदन/15,22
अनुमोदित
अनुयायी
अनुरक्त
अनुरक्ति
अनुरणन/36
अनुरणित
अनुरत
अनुर्वर
अनुराग/18,22,15
अनुरागी
अनुराधा
अनुरूप/32
अनुरोध/15,22
अनुरोधक
अनुरोधी
अनुल्लङ्घन/34
अनुल्लङ्घ्य
अनुलिपि
अनुलेपन
अनुलोम/15,22
अनुवृत्त
अनुवंश/15,22
अनुवंश्य
अनुवक्ता/18,22,15
अनुवर्ति
अनुवाद/18,22,15
अनुवादक
अनुवाद्य
अनुवादित
अनुविभाग/34
अनुशंसा
अनुशरण/15,22
अनुश्रुत
अनुशासन/15,22
अनुशासनप्रिय
अनुशासनहीन
अनुशासित
अनुशीलन
अनुशीलनकारी
अनुष्टुप्/15,22
अनुष्ठाता
अनुष्ठान/18,22,15,39
अनुष्ठित
अनुष्ण
अनुसृत
अनुसन्धाता
अनुसन्धान/18,22,15,36
अनुसन्धानकर्ता/18,22,15
अनुसन्धेय
अनुसरण/15,22
अनुस्मृति/15,22
अनुस्मरण/15,22
अनुस्यूत
अनुसार
अनुसारी
अनुसूचक
अनुसूचित
अनुसूची/18,22,15
अनुहार/18,22,15
अनुहारी
अनूढ
अनूढा
अनूदित
अनूप/18,22,15
अनेक/33
अनेकन्
अनेकरूप/32
अनेकवचन/15,22
अनेकवर्ण
अनेकाच्
अनेकानेक
अनेकार्थक
अनेकार्थी/15,22
अनेकाश्रय
अनेकाश्रयी
अनेकाश्रित
अनेकौं
अनेरास्ववियु/15,22
अनैकान्त/39
अनैच्छिक
अनैतिक/33
अनैसर्गिक
अनौ/18,22,15
अनौचित्य
अनौठो/14
अनौठोचाल/18,22,15
अनौठोपन/15,22
अनौपचारिक
अपकृत
अपकर्ता
अपकर्म
अपकर्ष/15,22
अपकर्षक
अपक्व
अपक्ष
अपक्षपात
अपक्षय
अपकार/15,22
अपकारक
अपकारी
अपकीर्ति/18,22,15
अपगत
अपगति
अपच/15,22
अपचालक
अपचालित
अपजस/18,22,15
अपजसे
अपजात
अपटु
अपठित
अपढ
अपढन्ता
अपत्यारिलो/14
अपथ्य
अपदस्थ
अपनत्व/15,22
अपनाउ/9,42
अपभ्रंश/15,22
अपभ्रष्ट/18,22,15
अपभोगी
अपमान/18,22,15
अपमानकारि
अपमानजनक
अपमानि
अपमानित
अपयश
अपर
अपरतन्त्र
अपरम्पार/15,22
अपर्झट
अपर्याप्त/33
अपराजिता/15,22
अपराध/18,22,15
अपराधी/18,27
अपरान्ह/15,22
अपरिचित
अपरिणामी
अपरिणीता
अपरिपक्व/33
अपरिमित
अपरिमेय
अपरिवर्तन/34
अपरिवर्त्य
अपरिवर्तित
अपरिष्कृत
अपरिहार्य/33
अपरीक्षित
अपरुष
अपरूप
अपरेटर/18,22,15
अपरेटिङ/15,22
अपरेसन/18,22,15
अपरोक्ष
अपवर्त्य
अपव्यय
अपव्ययी
अपवाद/15,22
अपवादक
अपवित्र/33
अपविद्या
अपशकुन
अपशब्द
अपश्री/15,22
अपशोच/15,22
अपसृत
अपसृता
अपसर्पण
अपसव्य
अपस्मार/15,22
अपस्मारी
अपसारक
अपसारित
अपसारी
अपसोच/15,22
अपहृत
अपहत
अपहत्ते/15,22
अपहरण/18,22,15
अपहरणकारी
अपहरित
अपहसित
अपहारक
अपहेलन/18,22,15
अपहेलना/18,22,15
अपहेलित
अप्ठ्यारा/18,22,15
अप्ठ्यारो/15,22
अप्ठेरो/14
अप्रकृत
अप्रकट
अप्रकटित
अप्रकाशित
अप्रकासित
अप्रचलित
अप्रच्छन्न
अप्रत्यक्ष
अप्रत्याशित
अप्रत्याशितरुप/15,22
अप्रतिकार
अप्रतिद्वन्द्व
अप्रतिदेय
अप्रतिबन्ध
अप्रतिभ
अप्रतिम
अप्रतिष्ठित
अप्रदर्शित
अप्रधान/32
अप्रमत्त
अप्रमाण
अप्रमाणित
अप्रमाद
अप्रमेय
अप्रयुक्त
अप्रवीणता/15,22
अप्रशिक्षित
अप्रशोधित
अप्रसङ्ग
अप्रसन्न/33
अप्रस्तावित
अप्रस्तुत
अप्रसिद्ध
अप्राकृत/39
अप्राज्ञ
अप्राप्त
अप्राप्ति
अप्राप्य
अप्रामाणिक
अप्रासङ्गिक/32
अप्रिय/32
अप्रिल/15,22
अप्रीति
अप्रेशन/18,22,15
अप्रौढ
अप्रौढा
अप्वाइन्टमेन्ट/15,22
अप्सरा/18,22,15
अपाक/15,22
अपाक्य
अपाङ्ग/18,22,15
अपात्र
अपान/15,22
अपानवायु
अपाम्मे
अपामार्ग/15,22
अपायक
अपार/15,22
अपारगामी
अपारदर्शक
अपावन
अपाहिज/18,22,15
अपाही
अपितु
अपिल
अपील/15,22
अपुग/15,22
अपुग्दो/14
अपुङ्गी
अपुङ्गे
अपुङ्गो/15,22
अपुत/18,22,15
अपुत्र
अपुत्री
अपुताली/15,22
अपुर्ण/33
अपुष्ट
अपूरण/34
अपूर्ण
अपूर्व
अपूरो/14
अपेक्षण/34
अपेक्ष्य
अपेक्षा/15,22
अपेक्षाकृत
अपेक्षित
अपेन्डीसाइटिस/15,22
अपेय
अपौरुष
अपौरुषेय
अपौष्टिक
अफ/15,22
अफगान/18,22,15
अफगानिस्तान/15,22
अफबाह
अफर/18,22,15
अफल/32
अफलाइन/15,22
अफलाकाङ्क्षी
अफसेट/15,22
अफसोस/15,22
अफ्रिका/18,22,15
अफ्रिकाली
अफाप
अफाल्/1,41
अफालि/8,43
अफिम/18,22,15
अफिम्ची
अफिस/18,22,15
अफिसर/18,22,15
अफिसरी
अब
अबगाल/15,22
अबद्ध
अबध्य
अबन्ध्य
अबल
अबलम्बी
अबला
अबस्था/15,22
अबस्से
अब्खाजीया/15,22
अब्झट
अब्दुल/18,22,15
अब्बल/15,22
अब्बास/15,22
अब्रह्मचर्य
अब्रह्मण्य
अब्राहम/15,22
अबाटो
अबाद/15,22
अबादी
अबाध
अबाध्य
अबाधित
अबिरी
अबिलम्ब
अबुजा/15,22
अबुझ
अबुझकी
अबुद्धि
अबेर/15,22
अबेहोर
अबोध
अबोधगम्य/15,22
अबोधव्यक्ति/15,22
अबोला
अभक्ष्य
अभङ्ग
अभद्र
अभय/15,22
अभर
अभ्यञ्जन/15,22
अभ्यन्तर/15,22
अभ्यर्थना/15,22
अभ्यर्थन/34
अभ्यर्थी
अभ्यस्त
अभ्यस्तरुप/15,22
अभ्यसित
अभ्यास/18,22,15,36
अभ्यासमूलक
अभ्यासी
अभ्युत्थान
अभ्युदय/15,22
अभ्युन्नत
अभ्रक/15,22
अभाग
अभागी
अभाव/18,22,15
अभावग्रस्त/33
अभावुक
अभाषित
अभिकाङ्क्षी
अभिघातक
अभिचारक
अभिज्ञ/33
अभिज्ञात
अभिज्ञान/15,22
अभिजात
अभिजातवर्ग/18,22,15
अभिताप/15,22
अभिधा/15,22
अभिध/36
अभिधान/15,22
अभिनन्दन/18,22,15,34
अभिनन्दित
अभिनय/18,22,15
अभिनव
अभिन्न/32
अभिन्यास/15,22
अभिनीत
अभिनेत्री/18,22,15
अभिनेता/18,22,15
अभिनेय
अभिप्राय/15,22
अभिप्रेत
अभिप्रेरक
अभिप्रेरणा
अभिप्रेरित
अभिपोषण/34
अभिबृद्धि/15,22
अभिभारा/15,22
अभिभावक/18,22,15
अभिभावकत्व/15,22
अभिभावन
अभिभूत
अभिमत/15,22
अभिमन्त्रित
अभिमन्यु/15,22
अभिमान/18,22,15
अभिमानी
अभिमुख/15,22,33
अभियन्ता/15,22
अभियान/18,22,15
अभियुक्त/18,22,15
अभियोक्ता
अभियोग/18,22,15
अभियोगाधीन
अभियोगी
अभियोज्य/33
अभिराम/15,22
अभिरावा
अभिरुचि/15,22
अभिरुचित
अभिलक्षण/15,22
अभिलषित
अभिलाषा/18,22,15
अभिलाषी
अभिलिखित
अभिलेख/18,22,15
अभिलेखन/15,22
अभिलेखालय/18,22,15
अभिलेखिकरण
अभिलेखी
अभिवृत्ति
अभिवृद्धि/15,22
अभिवक्ता/18,22,15
अभिवन्दन/15,22,34
अभिव्यक्त
अभिव्यक्ति/18,22,15
अभिव्यञ्जक
अभिव्यञ्जना/15,22
अभिव्यञ्जनावादी
अभिवादक
अभिवादन/18,22,15
अभिशप्त
अभिश्रुत/15,22
अभिश्रुति/15,22
अभिशाप/18,22,15
अभिशून्य/37
अभिषिक्त
अभिषेक/15,22
अभिषेचन/15,22,34
अभिसन्धि/15,22
अभिसार/15,22
अभिसारी
अभिहर्ता
अभीप्सित
अभीरु
अभीष्ट/15,22
अभुक्त
अभुज
अभुत
अभूतपूर्व
अभेक
अभेकिलो/14
अभेद
अभेद्य
अभोग
अभोग्य
अभोगी
अभोज्य
अभौतिक
अमृत/18,22,15
अमृत्यु
अमृता/15,22
अमङ्गल
अमङ्गलकारी
अमचुर/15,22
अमडुवा
अमन/15,22
अमनक/37
अमनचैन/15,22
अमनस्क
अमर/15,22,32
अमरअर्बाथोक
अमरकोश/15,22
अमरगढी
अमरत्व/15,22
अमरदह
अमरपट्टी
अमरपाटी
अमरपुर
अमरभूमि
अमरवाणी/18,22,15
अमरसिंह/18,22,15
अमर्त्य
अमर्यादा
अमर्यादित
अमराउट
अमरापुरी
अमल/15,22
अमलची
अमलबाज
अमल्दार/18,22,15
अमला/18,22,15
अमलाचौर
अमली
अमलेख/18,22,15
अमलेखगन्ज
अम्खोरा/18,22,15
अम्बक/18,22,15
अम्बर/18,22,15
अम्बा/18,22,15
अम्बुज
अम्बे
अम्मल
अम्मली
अम्मान/15,22
अम्रिसो/18,22,15
अम्रे
अम्रो/15,22
अम्ल/15,22
अम्लपित्त
अम्लान
अम्लिसो/18,22,15
अम्लेट/18,22,15
अमान
अमानक
अमानत/18,22,15
अमानती
अमानव/15,22
अमानवी
अमानवीय/32
अमान्य/15,22
अमानी
अमानुष/39
अमानुषी
अमार्जित
अमारे
अमारो/15,22
अमाहीबरीयाती
अमाहीबेल्हा
अमिक/15,22
अमिट
अमित
अमित्र/15,22,32
अमिताभ/18,22,15
अमिन
अमिर
अमिल्चुके
अमिल्चो/14
अमिल्दो/14
अमिल्याइ/8,43
अमिल्याउ/9,42
अमिल्सो
अमिलि/8,43
अमिलुवा
अमिलो/18,22,15
अमिश्रित
अमीबा/18,22,15
अमीर/18,22,15
अमीरी/15,22
अमुक
अमुककालिक
अमुक्त
अमुख्य
अमुग्ध
अमुवा
अमूर्त/33
अमूर्ति
अमूल
अमूलक
अमूल्य
अमेरिकन/18,22,15
अमेरिका/15,22
अमेरिकाली
अमेरिकी
अमोक्ष
अमोघ
अमोघवाञ्छित
अमोल
अमौलिक
अयत्‌न
अयथार्थ/32
अयन्त्रित
अयशस्वी
अयसी
अयाचित
अयु
अयुक्त
अयुग्म
अये
अयोग/36
अयोगवाह
अयोग्य/33
अयोध्या/18,22,15
अयोध्यापुरी
अयोनि
अयोनिज
अयोनिजा
अयौग्यता
अयौगिक
अयौन
अरक
अरकच्च/15,22
अरक्षित
अरगज्ज
अरट्ठ
अरट्ठिनु
अरट्ठो/14
अरत
अरनिको/18,22,15
अरनी/15,22
अरब/18,22,15
अरबी/18,22,15
अरर्याइ/8,43
अरर्याउ/9,42
अररि/8,43
अररी/15,22
अररो/14
अरल्याइ/8,43
अरल्याउ/9,42
अरविन्दाक्ष
अरस/39
अर्कना
अर्का/15,27
अर्को/14
अर्को/19
अर्खले
अर्खौले
अर्खौलेजीतपुर
अर्गज्ज
अर्गला/15,22
अर्गली
अर्गाल
अर्घा/15,22
अर्घाखाँची/15,22
अर्घातोस
अर्घेलो/14
अर्घौतो/18,22,15
अर्च/15,22
अर्चना/15,22
अर्चन/34
अर्चल/15,22
अर्चलबोट
अर्चले
अर्जक
अर्जन/34
अर्जाप्/1,41
अर्जापि/8,43
अर्जित
अर्जी/15,22
अर्जुन/18,22,15
अर्जुनचौपारी
अर्जुनधारा
अर्जुननरसिंह/18,22,15
अर्जुनप्रसाद/18,22,15
गिरिजाप्रसाद/18,22,15
अर्जेन्टीना/15,22
अर्जेवा
अर्डर/18,22,15
अर्ती/18,22,15
बर्थ
अर्थ/18,22,15,35
अर्थकर
अर्थकरी
अर्थगत
अर्थतन्त्र/18,22,15
अर्थतम्त्र
अर्थदण्ड/15,22
अर्थपूर्ण/33
अर्थबोध
अर्थमन्त्रालय/18,22,15
अर्थमन्त्री/18,22,15
अर्थमूलक
अर्थव्यवस्था/15,22
अर्थवान्
अर्थविद्/18,22,15
अर्थशास्त्र/18,22,15
अर्थशास्त्री/18,22,15
अर्थसाध्य
अर्थसिद्धि/15,22
अर्थहिन
अर्थ्याउनु
अर्थात्
अर्थान्वित
अर्थिनु
अर्थी/15,22
अर्थुङे
अर्ध
अर्धकट्टी/18,22,15
अर्धगोलाकार
अर्धङ्गी
अर्धचन्द्र/15,22
अर्धचेतन
अर्धजीवन/15,22
अर्धनिद्रा
अर्धभाग
अर्धवृत्त
अर्धवयस्क
अर्धविकसित
अर्धविराम/18,22,15
अर्धाङ्ग
अर्धाङ्गिनी
अर्धानु
अर्धाश
अर्धो/14
अर्नामारा
अर्नाहा
अर्प/8,45
अर्पक
अर्पण/15,22,38
अर्पाइ/8,43
अर्पाउ/9,42
अर्पि/8,43
अर्पित
अर्पिनु
अर्ब/15,22
अर्बानी
अर्बुद/15,22
अर्मल/15,22
अर्मल्/1,41
अर्मलाउ/9,42
अर्मलि/8,43
अर्माला
अर्माली/15,22
अर्याल/15,22
अर्लाङकोट
अर्वाचीन
अर्सा/15,22
अर्ह
अराइ/8,43
अराइपराइ
अराउ/9,42
अराजक/33
अराजी
अराल्/1,41
अरालि/8,43
अराष्ट्रिय
अरिङ्गाल/18,22,15
अरिनी
अरिमट्ठ
अरिमट्ठे
अरिमठे/18,22,15
अरिष्ट/15,22
अरुचि
अरुचिकर
अरुण/18,22,15
अरुणा/15,22
अरुणिमा
अरुणोदय
अरुन्धती/15,22
अरुवा/15,22
अरू/15,18
अरूप
अरूपक
अरूपायित
अरे
अरोचक
अरोट/15,22
अरौटे
अरौटेभरौटे
अलक
अलकत्रा/15,22
अलक्षण
अलक्ष्य
अलक्षित
अलका
अलकाई
अलख/15,22
अलग
अलगर्जी
अलग्ग
अलग्गि/8,43
अलग्गिनु
अलग्याइ/8,43
अलग्याउ/9,42
अलङ्कृत
अलङ्करण/34
अलङ्कार/18,22,15
अलङ्कारवादी
अलङ्कार्य
अलङ्घन/34
अलच्छिन
अलच्छिनाहा
अलच्छिनी
अलचिलो/14
अलत्र
अलन्तर
अलनाबिलना
अलप/15,22
अलपत्र/15,22
अलपत्रिनु
अलपत्रे
अलप्नु
अलबम/15,22
अलबल्ले
अलभ्य
अलमल/15,22
अलमल्ल
अलमलिनु
अलमस्त
अलमस्ती
अलम्
अलम्पट
अलम्पु
अलस
अलसाइलो/14
अल्ग्याइ/8,43
अल्ग्याउ/9,42
अल्गो
अल्छ्याइँ
अल्छी
अल्जीयर्स/15,22
अल्जेरीया/15,22
अल्झ/8,45
अल्झाइ/8,43
अल्झाउ/9,42
अल्झाउनु
अल्झाउने
अल्झि/8,43
अल्झिनु
अल्झो/18,22,15
अल्ट्रासाउन्ड/18,22,15
अल्टिमेटम/18,22,15
अल्प/8,45,32
अल्पकाल/39
अल्पकालीन
अल्पज्ञ/32
अल्पज्ञान
अल्पजीवी
अल्पप्राण/15,22
अल्पबुद्धि
अल्पभाषी
अल्पमत/18,22,15
अल्पवयस्क
अल्पवादी
अल्पविकसित
अल्पविराम/18,22,15
अल्पसंख्या/18,22,15
अल्पसङ्ख्यक
अल्पस्मृति/15,22
अल्पाइ/15,22
अल्पाइ/8,43
अल्पाइन/15,22
अल्पाउ/9,42
अल्पाउनु
अल्पायु
अल्पार्थक
अल्पावधि
अल्पावधिक
अल्पाहार
अल्पि/8,43
अल्पिनु
अल्बानीया/15,22
अल्मल्याउ/9,42
अल्याङटल्याङ
अल्लड
अल्ला
अल्लारि/8,43
अल्लारिनु
अल्लारे/18,22,15
अल्लाह/15,22
अल्लि
अल्लो/15,22
अलाप/15,22
अलापविलाप
अलाप्/1,41
अलापि/8,43
अलाभकर
अलि
अलिअलि
अलिक
अलिकति
अलिखित
अलिखेर
अलिताल
अलिनु/15,22
अलिनो/14
अलिनोभट्ट
अलिप्त
अलिबार
अलेख
अलेख्य
अलैंची/18,22,15
अलैङ्गिक
अलोक
अलोकप्रिय/33
अलोप/15,22
अलौकिक
अलौटो/14
अलौटो/18,22,15
अलौपर्व/15,22
अवंश
अवकर्षण
अवक्तव्य
अवकाश/15,22
अवकाशप्राप्त/18,22,15
अवकीर्ण
अवकुण्ठित
अवगत/15,22
अवगतार्थ
अवगाल/18,22,15
अवगुण/18,22,15
अवगुण्ठित
अवगुम्फित
अवच्छिन्न
अवचेतन/15,22
अवज्ञा/18,22,15
अवज्ञात
अवतरण/15,22
अवतरित
अवतार/18,22,15
अवतारी
अवतारे
अवतीर्ण
अवध्य
अवधारणा/18,22,15
अवधारणार्थक
अवधारित
अवधि/18,22,15
अवनत
अवनति/15,22
अवबोध
अवमूल्यन/18,22,15
अवयव/18,22,15
अवयवी
अवयस्क
अवर
अवरक्त/15,22
अवर्ग
अवर्ण
अवर्णन/34
अवर्ण्य
अवरुद्ध/15,22
अवरोध/18,22,15
अवरोधक
अवरोधित
अवरोधी
अवरोपित
अवरोह/18,22,15
अवरोहण/15,22
अवरोही
अवलम्बन/34
अवलम्बित
अवलम्वन/15,22
अवलुञ्चित
अवलुण्ठित
अवलोकन/15,22,34
अवलोकित
अवश
अवश्य
अवश्यम्भावी
अवश्यमेव
अवशिष्ट
अवशेष/18,22,15
अवसन्न
अवसर/18,22,15
अवसरग्रहण
अवसरवाद/15,22
अवसरवादी
अवस्था/18,22,15,40
अवस्थित
अवस्थी/18,22,15
अवसाद
अवसान/15,22
अवसिञ्चित
अवहेलक
अवहेलन/15,22
अवहेलना/18,22,15
अवहेलित
अव्यक्त/33
अव्यय/18,22,15,35
अव्यर्थ
अव्यवस्था/18,22,15
अव्यवस्थित
अव्यवसायी
अव्यवहृत
अव्यवहार/18,22,15
अव्यवहार्य
अव्याघात
अव्याप्त
अव्याहत
अव्युत्पत्ति
अव्युत्पन्न
अव्युत्पादित
अव्वल
अवाइजवाइ
अवाक्
अवाङ्‌मुख
अवाच्य
अवाञ्छन/34
अवाञ्छित
अवान्तर
अवार्ड/18,22,15
अवाल
अवास्तव/39
अविकृत
अविकल
अविकल्प
अविकसित
अविक्षण
अविकार
अविकारी
अविघ्न
अविघात
अविचल
अविचलित
अविच्छिन्न/15,22
अविच्छेद
अविचार/18,22,15
अविचारित
अविचारी
अविज्ञ/32
अविज्ञात
अविजित
अविद्यमान
अविद्या/15,22
अविदित
अविनव/15,22
अविनश्वर
अविनाश/15,22
अविनाशी
अविनीत
अविपन्न
अविभक्त
अविभाज्य
अविरल
अविराम
अविरुद्ध
अविरोधी
अविलक्ष्य
अविलम्ब
अविलम्बित
अविलय
अविवाह
अविवाहित
अविवाहिता
अविवेक
अविवेकी
अविश्रान्त
अविश्वसन/34
अविश्वस्त
अविश्वास/18,22,15
अविश्वासी
अविषय
अविस्तृत
अविस्तारित
अविस्तीर्ण
अविस्मरण/34
अविहित
अवीर/18,22,15
अवेक्षेण/34
अवेस्ताली
अवैज्ञानिक
अवैतनिक
अवैध/15,22
अवैधाता/15,22
अवैधानिक
अशक
अशक्त/33
अशक्य
अशङ्कित
अशब्द
अशरण
अश्‌लाघ्य
अश्‌लिष्ट
अश्‌लील
अश्मीभूत
अश्रद्धा/15,22
अश्रपूर्ण
अश्रान्त
अश्रु/15,22
अश्रुत
अश्रुतपूर्व
अश्रुपात
अश्रुसिक्त
अश्रेयस्कर
अश्लील/33
अश्लेषा
अश्व/15,22
अश्वत्थामा/18,22,15
अश्वमेघ/15,22
अश्वयान
अश्वशक्ति/15,22
अश्वश्रृअंगार/15,22
अश्वशाला
अश्वस्त
अश्वारोही
अश्वारोही /18,22,15
अश्वारोही/18,22,15
अश्विनी/18,22,15
अशान्त
अशान्ति/15,22
अशास्त्र/34
अशिक्षा/15,22
अशिक्षित
अशिव
अशिष्ट/33
अशुचि
अशुद्ध
अशुद्धि/18,22,15
अशुभ/15,22
अशेष/15,22
अशोक/15,22
अशोकपुर
अशोच्य
अशोधित
अशोभन
अष्‍टमी/15,22
अष्ट/18,22,15
अष्टनारान/18,22,15
अष्टभुजा
अष्टम
अष्टमान/18,22,15
अष्ट्रीया/15,22
अष्ट्रेलीया/15,22
अष्टाक्षर
अष्टाङ्ग/15,22
अष्टाबक्र/18,22,15
असंयत
असंयमित
असंयमी
असंयुक्त
असंलग्न/32
असंवृत
असंवेदन/33
असंशय
असंश्‌लिष्ट
असंश्लिष्ट
असंसद/34
असंस्कृत
असक
असक्त
असक्ष्यम/33
असङ्ख्य
असङ्खे
असङ्ग
असङ्गत
असङ्गति/18,22,15
असङ्गम
असजिलो/14
असञ्चित
असतर्क
असत्/15,22
असत्कृत
असत्ती/18,22,15
असत्य/15,22,33
असत्यवादी
असती
असदृश
असद्भाव
असन/18,22,15
असनपुर
असन्तुलन/15,22
असन्तुलित
असन्तुष्ट
असन्तुष्टि/18,22,15
असन्तोकी
असन्तोष/18,22,15
असन्तोषी
असन्दिग्ध
असफल/33
असबल्ले
असभ्य
असभ्य /33
असभ्यपन/15,22
असम/15,22
असमझदारी/18,22,15
असमञ्जस/15,22
असमय
असमर्थ/32
असमवयस्क
असम्पन्न
असम्पर्कित
असम्प्रज्ञात
असम्बद्ध
असम्भव
असम्भ्रम
असम्भार
असम्भाव्य
असम्भावित
असम्मत
असम्मति
असम्मान
असमान/15,22,33
असमापक
असमाप्त
असर/18,22,15
असरदार
असरल्ल
असरल्ले
असर्द
असर्दो/14
असर्फी/18,22,15
असल/15,22
असलियत
असली/18,22,15
असवर्ण
असहज/15,22
असहन/34
असहमत/15,22
असहमति/18,22,15
असहयोग/15,22
असहयोगी
असहयोवादी
असह्य
असहाय/18,22,15
असहिष्णु
अस्खलित
अस्ट्रेलिया/15,22
अस्त
अस्तबल/15,22
अस्तब्यस्त/15,22
अस्तव्यस्त
अस्त्र/18,22,15
अस्त्रशस्त्र/18,22,15
अस्ताइ/8,43
अस्ताउ/9,42
अस्ताउनु
अस्ताचल/15,22
अस्ति
अस्तित्व/15,22,35
अस्तित्ववाद/15,22
अस्तु/15,22
अस्थायी/18,22,15
अस्थि /18,22,15
अस्थिपन्जर/18,22,15
अस्थिर/33
अस्पृश्य
अस्पट
अस्पटे
अस्पताल/18,22,15
अस्पष्ट/33
अस्फुट
अस्म्भाव्य/33
अस्मारा/15,22
अस्मिता/15,22
अस्मेल
अस्राङ
अस्वस्थ/33
अस्वाभाविक
अस्वामिक
अस्विकार/15,22
अस्वीकृत
अस्वीकृति/15,22
अस्वीकार
असांसद
असांसारिक
असाक्षिक
असाढ/15,22
असाद्धे
असाध्य
असाधारण
असान्दर्भिक
असामयिक
असाम्प्रदायिक
असामान्य/33
असार/15,22
असावधान/15,22
असावधानी
असिजीवी
असित
असिद्ध/15,22
असिनपसिन
असिना/18,22,15
असिने
असिम/18,22,15
असिस्टेन्ट/18,22,15
असी/15,22
असीऔं
असीग्राम
असीम
असीमित
असु/15,22
असुद्दी
असुन्दर
असुबिस्ता
असुभो/14
असुर/15,22
असुरक्षा/15,22
असुरक्षित
असुरकोट
असुरो/15,22
असुल/15,22
असुलउपर/15,22
असुली/15,22
असुविधा/15,22
असुविस्ता/15,22
असैनिक
असोज/15,22
असोजे
असोमतिलो/14
असौं
असौजे
असौम्य
अहँ
अहङ्कार/18,22,15
अहङ्कारी
अहमद/15,22
अहम्/15,22
अहम्भाव/15,22
अहर्निश
अहल्या
अहह
अह्वोट
अह्वौटे
अहा
अहार्य
अहिंसक
अहिंस्य
अहिंस्रक
अहिंसावादी
अहित/15,22
अहिर/15,22
अहिले
अहिलै
अहिलेका
अहिलेको
अहिलेदेखि
अहिलेसम्म
अहेतुक
अहेव/18,22,15
अहै
अहो
अहोभाग्य/15,22
अहोरात्र/15,22
अाफ्नै
आः
आँ
आँक/15,22
आँकडा/18,22,15
आँक्/1,41
आँकि/8,43
आँकुरो/18,22,15
आँख्ले
आँखा/18,22,15
आँखादार
आँखालाग्दो/14
आँखीझ्याल/18,22,15
आँखीभुईँ/15,22
आँखीभौँ/15,22
आँखीसल्ला
आँखे/15,22
आँगन/18,22,15
आँगना
आँङसराङ
आँच/15,22
आँचल/18,22,15
आँचिलो/14
आँट/15,22
आँट्/1,41
आँटि/8,43
आँटिलो/14
आँटी/18,22,15
आँठा/18,22,15
आँठी
आँठो/18,22,15
आँडे
आँत/15,22
आँधी/15,22
आँप-बगैंचा/18,22,15
आँप/18,22,15
आँपगाछी
आँपचौर
आँपटार
आँपपिपल
आँसु/15,22
आंशिक
आइ
आइजाइ
आइटम/18,22,15
आइडल/18,22,15
आइत/15,22
आइन्दा
आइमाई/18,22,15
आइरन/18,22,15
आइसक्रिम/18,22,15
आइसल्यान्ड/15,22
आइसहकी/15,22
आइसीयु/15,22
आइसीसी/15,22
आई/15,22
आईएसपी/18,22,15
आईटी/15,22
आईसल्याण्ड/18,22,15
आईसीआरसी/15,22
आईसीसी/15,22
आउ/9,42
आउँ/15,22
आउँदो/14
आउजाउ/15,22
आउट/15,22
आउरे
आकृति/18,22,15
आकृष्ट/15,22
आकण्ठ
आकर्ष/18,22,15
आकर्षक/32
आकर्षण/18,22,15
आकर्षित
आकलन/15,22,34
आकल्प
आकलित
आकस्मिक/15,22,33
आकस्मिकतावादी
आक्यान/36
आक्रन्दित
आक्रमण/18,22,15
आक्रमणकारी
आक्रमित
आक्रान्त
आक्रामक
आक्रोश/18,22,15
आक्रोशित
आक्षेप/18,22,15
आक्षेपक
आका/15,22
आकाङ्क्षा/18,22,15
आकाङ्क्षित
आकाङ्क्षी
आकार/18,22,15
आकारवान्
आकारित
आकाश/26
आकाशदेवी
आकाशभाषित
आकाशवाणी/18,22,15
आकास/15,22
आकासिँदो
आकासे
आकासेपुल/18,22,15
आकिर्ण
आकुल/33
आकुलव्याकुल
आकुलित
आख्ते
आख्यात/15,22
आख्यान/18,22,15
आख्यानकार/18,22,15
आख्यायक
आखा/18,22,15
आखिभूइँ/15,22
आखिर
आखिरी/15,22
आखेट/15,22,39
आखेटक
आगजनी/18,22,15
आगत
आगन्तुक
आगम
आगमन/18,22,15,36
आगरा
आगलागी/15,22
आग्निक
आग्नेय
आग्रह/18,22,15
आग्रही
आग्लिनु
आग्ले
आग्लो/18,22,15
आगा/15,22
आगामी
आगे
आगो/15,22
आघ्रात
आघात/18,22,15
आघुँ
आघौँ/15,22
आघौं
आङ/15,22
आङदिम
आङ्खेप
आङ्खोरा/18,22,15
आङ्ग्ल
आङ्गारिक
आङ्गिक
आङ्गिरस
आचमन/15,22
आचरण/18,22,15,34
आचरित
आच्छन्न
आच्छादक
आच्छादन
आच्छादित
आच्छु
आचार/18,22,15
आचारभ्रष्ट
आचारवान्
आचारसंहिता/18,22,15
आचार्य/18,22,15
आचार/39
आचारी
आचिन्त्य
आची/15,22
आचे
आज/15,22
आजकल
आजकाल
आजन्म
आज्ञप्त
आज्ञा/18,22,15
आज्ञाकारी/18,22,15
आज्ञानुसार
आज्ञापक
आज्ञापत्र
आज्ञापालक
आज्ञापित
आजाद
आजानुबाहु
आजित
आजीवन
आजीविका/15,22
आञ्जलिक
आट/18,22,15
आटा/15,22
आठ/15,22
आठबीसकोट
आठबीसडाँडा
आठा
आड/18,22,15
आडम्बर/18,22,15
आड्य
आडिलो/14
आढक
आणविक
आतङ्क/18,22,15
आतङ्ककारी/18,22,15
आतङ्कपूर्ण
आतङ्कवाद/15,22
आतङ्कवादी
आतङ्कित
आततायी
आतपी
आतस/15,22
आत्ति/8,43
आत्तिनु
आत्था
आत्थु
आत्म/15,22,34
आत्मक
आत्मकथा/18,22,15
आत्मगत
आत्मग्लानि/18,22,15
आत्मगौरव
आत्मघात
आत्मघाती
आत्मज/15,22
आत्मत्यागी
आत्मनाश
आत्मनियन्त्रण/15,22
आत्मनिर्भर/15,22,33
आत्मनिवेदन
आत्मनिष्ट
आत्मपरक
आत्मप्रशंसा/15,22
आत्मबल/15,22
आत्मरक्षक
आत्मरोग/15,22
आत्मलाप/15,22
आत्मविद्या
आत्मविश्वास/15,22
आत्मसंयम/15,22
आत्मसंयमी
आत्मसन्तुष्टि/18,22,15
आत्मसन्तोष/15,22
आत्मसमर्पण/15,22
आत्मसम्मान/15,22
आत्मसमीक्षा/15,22
आत्मस्तुति
आत्मस्वीकृति/15,22
आत्महत्या/18,22,15
आत्मा/15,22,40
आत्मानुभव
आत्मानुभूति
आत्माभिमान/15,22
आत्माभिमुख
आत्मालोचना/15,22
आत्मिक
आत्मीयबन्धु/18,22,15
आत्मोद्धार
आत्मोपजीवी
आत्रय
आत्रेय
आतिथ्य/15,22
आतिथ्यसत्कार/15,22
आती
आतुर/15,22
आते
आतेजाते
आदत/18,22,15
आदमी/18,22,15
आदर/15,22
आदरण/34
आदरसम्मान
आदर्श/18,22,15
आदर्शवाद/15,22
आदर्शवादी
आदरार्थी/15,22
आद्य
आद्योपान्त
आदाता
आदान/36
आदानप्रदान/15,22
आदाब
आदि/15
आदिकवि/18,22,15
आदिकारण/15,22
आदिकाल/15,22
आदिकाव्य/15,22
आदिजाति/18,22,15
आदित्य/15,22
आदित्यवार/15,22
आदिभूत
आदिम
आदिमानव
आदिवासी/18,22,15
आदिष्ट
आदेय
आदेश/18,22,15
आदेशक
आदेशहरफ/18,22,15
आदेशानुसार
आध्यात्मिक
आधा/15,22
आधाआधी
आधान
आधामाने
आधार/18,22,15
आधारतत्त्व
आधारभूत
आधाररेखा/18,22,15
आधारशिला/18,22,15
आधारहीन
आधार्य
आधारात/15,22
आधारित
आधि/15,22
आधिक्य
आधिकारिक
आधिदैविक
आधिपत्य/15,22
आधिभौतिक
आधी/15,22
आधुनिक/33,31
आधेय/15,22
आनका तान
आनत
आनन्द/15,22
आनन्ददायी
आनन्दप्रद/15,22
आनन्दमय/15,22
आनन्दवन
आनन्दित
आनन्दी
आनन्दीदेवी/18,22,15
आनम्य
आन्डोरा/15,22
आन्तरिक
आन्द्रा/15,22
आन्द्राभुँडी/15,22
आन्द्रो/15,22
आन्दोलक
आन्दोलन/18,22,15
आन्दोलनकारी
आन्दोलित
आना/18,22,15
आनाकानी/15,22
आनामानी/15,22
आनीत
आनीबानी/15,22
आनु/15,22
आनुक्रमिक
आनुकूलिक
आनुपातिक
आनुपूर्विक
आनुबन्धिक
आनुमानिक
आनुवृत्तिक
आनुवंशिक
आनुश्राविक
आनुषङ्गिक
आने
आपणिक
आपत/15,22
आपत्/15,22
आपत्काल
आपत्कालीन
आपत्ति/15,22
आपत्तिजनक
आपद्‌ग्रस्त
आपन्न
आपराधिक
आपस/15,22
आपस्त
आप्त
आप्तकारी
आप्पै
आप्रवास/15,22
आप्रवासी
आप्लावित
आपातिक
आपूर्ति/15,22
आपूरित
आपेक्षिक
आफन्त/18,22,15
आफन्तजन/18,22,15
आफन्ती
आफलसिङ
आफल्/1,41
आफलि/8,43
आफसेआफ
आफ्ना
आफ्नी
आफ्नू
आफ्नै
आफ्नो
आफालि/8,43
आफू/7,16,18,22,15
आफूखुसी/15,22
आफूमिल्दो/14
आफूले
आफूसक्के
आफूसहाउँदो
आफै
आफैँ/16
आफैं/27
आफैले
आबद्ध/32
आबन्धक
आबरु/15,22
आबहवा/15,22
आबा न काबा
आबा न चाबा
आबाद
आबादी
आबारा
आबाल
आबुखैरेनी
आभरण/18,22,15
आभ्यन्तर/15,22
आभ्यन्तरिक
आभ्यासिक
आभ्युदयिक
आभा-मण्डल/18,22,15
आभा/15,22
आभार/15,22
आभारी/15,22
आभास/18,22,15
आभासित
आभूषण/18,22,15
आभूषित
आम
आमचोक
आमचौर
आमजनता/15,22
आमतेक
आमतेप
आमन्त्रण/18,22,15,34
आमन्त्रयिता
आमन्त्रित
आमनागरिक/15,22
आमनिर्वाचन/15,22
आमनेपाली/18,22,15
आमनेसामने
आमरण/15,22
आमरणान्त
आमसञ्चार/15,22
आमसभा/18,22,15
आमसवाल/18,22,15
आमहत्या
आम्खोरा/18,22,15
आम्दानी/18,22,15
आम्बुङ
आम्बेगुदिन
आम्भञ्ज्याङ
आम्मै
आम्मैनि
आम्मैले
आम्र/15,22
आम्ल/15,22
आम्स्टडम/15,22
आमा/18,22,15
आमाछोरी/18,22,15
आमाजू/18,22,15
आमाबाबु/18,22,15
आमाबुबा/18,22,15
आमावास्य
आमाशय/15,22
आमिषाशी
आमुख/15,22
आमुन्नेसामुन्ने
आमै/18,22,15
आमोद/15,22
आमोदप्रमोद
आमोदित
आमोदी
आय/15,22
आयआर्जन/18,22,15
आयकर/18,22,15
आयत
आयतन/15,22
आयरल्यान्ड/15,22
आयरलैण्ड/15,22
आयल/15,22
आयस्रोत/18,22,15
आया/15,22
आयात/15,22
आयातमुण्ड
आयाम/18,22,15,39
आयामेली
आयासकर
आयु/15,22
आयुक्त
आयुध/39
आयुधजीवी
आयुधी
आयुधीय
आयुर्वेद/15,22,34,39
आयुष्मान/15,22
आयुष्मान्
आयोग/18,22,15
आयोजक/18,22,15
आयोजन/15,22
आयोजना/15,22
आयोजित
आरक्त
आरक्ष/18,22,15
आरक्षण/18,22,15
आरक्षित
आरक्षी
आरण्य/15,22
आरण्यक
आरती/15,22
आरन/15,22
आरब्ध
आरम्भ/15,22,39
आरसीटी/15,22
आर्ज/8,45
आर्जन/15,22
आर्जनु
आर्जि/8,43
आर्जित
आर्जे/18,22,15
आर्ट/18,22,15
आर्त
आर्तनाद/15,22
आर्तव
आर्थिक/31
आर्थी
आर्द्र
आर्द्रक
आर्द्रता/15,22
आर्द्रा
आर्मी/18,22,15
आर्मेनीया/15,22
आर्य/18,22,15
आर्यघाट/18,22,15
आर्यसमाजी
आर्वर/15,22
आर्श्चर्य/15,22
आर्ष/15,22
आर्सेनल/15,22
आरा/15,22
आराधक
आराधना/15,22
आराधनीय
आराध्य
आराधित
आराम/15,22
आरामविराम
आरामी
आरिसे
आरी/18,22,15
आरु/18,22,15
आरुखर्क
आरुचनौटे
आरुचौर
आरुना/15,22
आरुपोखरी
आरुबोटे
आरूअरबाङ
आरूढ
आरूबखडा/18,22,15
आरेख/15,22
आरोग्य/15,22
आरोप/18,22,15
आरोपक
आरोपण/15,22
आरोप्य
आरोपित
आरोह/15,22
आरोहक
आरोहण/15,22
आरोही/18,22,15
आलङ्कारिक
आलटाल/15,22
आलपिन/18,22,15
आलम/15,22
आलमदेवी
आलम्बन/15,22
आलम्बी
आलमारी/18,22,15
आलय/15,22
आलस/15,22
आलस्य/15,22
आल्तुफाल्तु
आल्मारी/18,22,15
आल्हाद/15,22
आला/15,22
आलाप/15,22
आलापोट
आलिखित
आलिङ्ग्य
आली/18,22,15
आलु/18,22,15
आलुदम/18,22,15
आलुबखडा/18,22,15
आलेख/18,22,15
आलेख्य
आलो/14
आलो/15,22
आलोक/15,22
आलोकन/34
आलोकाँचो/14
आलोकित
आलोचना/18,22,15
आलोचन/34,36
आलोच्य
आलोचित
आलोडन/15,22
आलोडित
आलोपालो/15,22
आवृत
आवृत्त
आवृत्ति/18,22,15
आवज/18,22,15
आवत/15,22
आवतजावत/15,22
आवधिक
आवरण/15,22
आवर्त/15,22
आवर्तक
आवर्तन
आवलपराजुल
आवली
आवश्यक/33
आव्रजन
आव्हान/18,22,15
आवागमन/15,22
आवाज/18,22,15
आवाद/15,22
आवारा
आवास/18,22,15,34,39
आवाहक
आविद्ध
आविभूर्त
आविर्भाव/15,22
आविर्भूत
आविष्कृत
आविष्करण/15,22
आविष्कार/18,22,15
आविष्कारक
आविष्ट
आवेग/18,22,15
आवेदक
आवेदन/18,22,15
आवेश/18,22,15
आवेष्टित
आशंसित
आशक्त
आशङ्का/18,22,15
आशङ्कित
आशङ्की
आशय/18,22,15
आश्‍वासन/18,22,15
आश्चर्य/18,22,15
आश्चर्यकारी
आश्चर्यचकित
आश्चर्यभूत
आश्चर्यमय
आश्चर्यलाग्दो
आश्चर्यित
आश्रम/18,22,15
आश्रमभ्रष्ट
आश्रमवासी
आश्रमी
आश्रय/18,22,15
आश्रयी
आश्रित
आश्लिष्ट
आश्वस्त
आश्वासी
आश्विन/15,22
आशा/18,22,15
आशाकारी
आशाजनक
आशातीत
आशान्वित
आशामुखी
आशावादिता/15,22
आशावादी
आशिष/18,22,15
आशीर्वचन/15,22
आशीर्वाद/18,22,15
आशु
आशुकवि
आशुतोष/18,22,15
आशुलिपिक
आशुलेखन/15,22
आशौच/15,22
आशौची
आषाढ/15,22
आस/15,22
आसक्त
आसक्ति/15,22
आसत्ति/15,22
आसन/15,22
आसन्न/15,22
आसन्नकाल
आसन्नप्रसवा
आसन्नभूत
आसपास/15,22
आसमान/15,22
आसमानी
आसमुद्र
आसय/18,22,15
आस्की/15,22
आस्टेरोइड/15,22
आस्तिक/33
आस्ते
आस्था/18,22,15
आस्थारहित
आस्थावान्
आस्थाहीन
आस्थित
आस्वादक
आस्वादन/34
आस्वाद्य
आस्वादित
आसानी
आसाम/15,22
आसामी/18,22,15
आसिक/18,22,15
आसिक्त
आसीन
आसुर
आसुरी/18,22,15
आसे
आसेपासे
आसेवी
आह
आहृत
आहत/15,22
आह्‍लाद/15,22
आह्‍वान/18,22,15
आह्निक
आह्रिसे
आह्लादक
आह्लादित
आह्लादी
आह्वान
आहा
आहान/15,22
आहार/18,22,15
आहार्य
आहारा/15,22
आहारिस/15,22
आहारिसे
आहारी
आहाल/18,22,15
आहाले
आहुत
आहुति/18,22,15
आहूत
इः
इँट/18,22,15
इँटा/18,22,15
इँटाभट्टा
इकराहिया
इकराही
इकार/18,22,15
इकुडोल
इकोनोमिक/15,22
इकोलोजी/15,22
इकोसिस्टम/15,22
इख/18,22,15
इख्याइ/8,43
इख्याउ/9,42
इखाबु
इखालु
इखि/8,43
इङ्ग्ल्यान्ड/15,22
इङ्ग्लिस/15,22
इचङ्खुनारायण
इच्छा/18,22,15
इच्छाधीन
इच्छानुरूप
इच्छापत्र/18,22,15
इच्छाशक्ति/15,22
इच्छित
इच्छु
इच्छुक
इचोक
इजरायल/15,22
इजरायली/18,22,15
इजलास
इज्जत/15,22
इज्जतदार/18,22,15
इजाजत
इजाजत /18,22,15
इजाजत/18,22,15
इजाजतपत्र/18,22,15
इजाजतप्राप्त
इजिप्ट/15,22
इञ्च/18,22,15
इञ्जिनियर/18,22,15
इट/18,22,15
इटरहवा
इटरीपर्सा
इटहरवाकट्टी
इटहर्वा
इटहरा
इटहरी/15,22
इटा/18,22,15
इटाटार
इटालियन/18,22,15
इटाली/18,22,15
इटालेली
इण्डियन/18,22,15
इण्डिया/15,22
इण्डोनेशिया/15,22
इतर/15,22
इतरबितर
इतर्याउ/9,42
इतरि/8,43
इतरिनु
इतरेतर
इतरो
इत्तरो/14
इत्यादि/15,22
इति
इतियाही
इतिवृत्त/15,22
इतिश्री/15,22
इतिहास/15,22
इतिहासविद्
इथर/15,22
इद/15,22
इनपुट/15,22
इनरवालमाल
इनरवासिरा
इनर्वा
इनरुवा/15,22
इन्क्लाब/15,22
इन्कार/18,22,15
इन्कार्/1,41
इन्कार्नु
इन्कारि/8,43
इन्गेज्मेन्ट/15,22
इन्च/15,22
इन्चार्ज/15,22
इन्छिन
इन्जाइम/15,22
इन्जिन/18,22,15
इन्जिनियर/18,22,15
इन्जेक्सन/18,22,15
इन्टरनेट/15,22
इन्टरप्राइजेज/18,22,15
इन्टरमिडियट
इन्टु/15,22
इन्टेल/18,22,15
इन्डिया/15,22
इन्डोनेसिया/15,22
इन्तिजाम/15,22
इन्दरपुर
इन्द्र/15,22
इन्द्रचोक/15,22
इन्द्रजाल
इन्द्रजित्
इन्द्रपुर
इन्द्रायणी
इन्द्रावती/15,22
इन्द्रियसंवेद्य
इन्द्रियातीत
इन्द्रीय/18,22,15
इन्द्रेणी/15,22
इन्द्रेणीपोखरी
इन्द्रेनी/15,22
इन्दिरा/18,22,15
इन्दु/15,22
इन्धन/15,22
इन्फरमेसन/18,22,15
इन्फ्लुएन्जा/15,22
इन्भेस्टमेन्ट/15,22
इन्स्टिच्युट/18,22,15
इन्स्पेक्टर/18,22,15
इन्स्योरेन्स/15,22
इन्साफ/18,22,15
इन्सेक/15,22
इनाम/18,22,15
इनामे
इनामेल/15,22
इनार/18,22,15
इनिङ्ग/15,22
इनेगिने
इभाङ
इमर्जेन्सी/15,22
इमाडोल
इमान/15,22
इमानजमान/15,22
इमानदार
इमानदारिता/15,22
इमानदारी/18,22,15
इमारत/18,22,15
इमिरेट्स/15,22
इमेल/18,22,15
इयारकोट
इर्खु
इराक/15,22
इराकी
इरादा/18,22,15
इरान/15,22
इरौटार
इलम/18,22,15
इलमपोखरी
इलमी
इलाका/18,22,15
इलाज/18,22,15
इलाम
इलाम
इलाम/15,22
इलामे
इलास्टिक/18,22,15
इलिमिली
इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिसियन/18,22,15
इलेक्ट्रोन/18,22,15
इव
इवा
इश्वरपुर
इष्‍टमित्र/18,22,15
इष्ट/15,22
इसबगोल/15,22
इस्
इस्कुस/18,22,15
इस्टकोट/18,22,15
इस्टर/15,22
इस्तिहार/15,22
इस्पात/15,22
इस्माराजस्था
इस्लाम/18,22,15
इस्लामावाद/15,22
इस्वी/15,22
इसाई/18,22,15
इसानेश्वर
इसारा/18,22,15
इसु/15,22
इसेबु
इहलौकिक
इहारबारी
ई
ईक्षक
ईख/15,22
ईप्सित
ईप्सु
ईर्ष्या
ईर्ष्यालु
ईश
ईश्वर/18,22,15,34
ईश्वरनिष्ठा
ईश्वरवादी
ईश्वराधीन
ईश्वरी
ईशान
ईषत्
ईषत्विवृत
ईसाइ
उ/3,16
उः
उँ
उँग्/1,41
उँगि/8,43
उँघ्/1,41
उँघाइ/15,22
उँघि/8,43
उँचा/15,22
उँचाइ/15,22
उँचो/18,22,15
उँट/18,22,15
उँधमुन्टे
उँधो
उँधौली/15,22
उँभो
उँभौली
उइँट/8,45
उइँट्याइ/8,43
उइँट्याउ/9,42
उइँटि/8,43
उऋण
उक्क/8,45
उक्कनु
उक्काइ/8,43
उक्काउ/9,42
उक्कि/8,43
उक्त
उक्ति/15,22
उक्ल/8,44
उकालि/43
उक्स/8,45
उक्साइ/8,43
उक्साउ/9,42
उक्साउनु
उक्सि/8,43
उकार/15,22
उकाल/15,22
उकाल्/1,41
उकालि/8,43
उकालिनु
उकाली/18,22,15
उकालो/18,22,15
उकास्/1,41
उकासि/8,43
उकासिनु
उकुस
उकुसमुकुस/18,22,15
उकेर/15,22
उकेर्/1,41
उकेर्याइ/8,43
उकेर्याउ/9,42
उकेरा/18,22,15
उकेरि/8,43
उकेल्/1,41
उकेलि/8,43
उखडा/18,22,15
उखन्ड
उखरमाउलो/15,22
उखर्माउलो
उखाड्/1,41
उखाडि/8,43
उखान/18,22,15
उखालपखाल
उखाल्/1,41
उखालि/8,43
उखु/18,22,15
उखेतो/18,22,15
उखेल्/1,41
उखेलि/8,43
उखोधर्म/15,22
उगल्च्याइ/8,43
उगल्च्याउ/9,42
उगल्चि/8,43
उग्र/32
उग्रकर्मा
उग्रतारा
उग्रपन्थी
उग्रवाद/18,22,15
उग्रवादी
उग्ल/8,44
उगालि/43
उग्ल्याइ/8,43
उग्ल्याउ/9,42
उग्लि/8,43
उग्लिँदो/14
उगाउनी
उगाल/15,22
उगाल्/1,41
उगालि/8,43
उगेल्/1,41
उगेल्याइ/8,43
उगेल्याउ/9,42
उगेलि/8,43
उघल/15,22
उघ्र/8,45
उघ्रँदो/14
उघ्राइ/8,43
उघ्राउ/9,42
उघ्रि/8,43
उघाइ/8,43
उघाउ/9,42
उघार/8,45
उघार्नु
उघारि/8,43
उघारिनु
उङाइ/15,22
उच्च/33
उच्चतम
उच्चनीचे तदंश
उच्चरित
उच्चवर्ग
उच्चशिक्षा/15,22
उच्चस्तर/34
उच्चाकाङ्क्षी
उच्चाट/18,22,15
उच्चाटलाग्दो
उच्चाटिलो/14
उच्चायुक्त/15,22
उच्चायोग/18,22,15
उच्चार/18,22,15
उच्चारक
उच्चारण/18,22,15,34
उच्चार्य
उच्चारित
उच्चो/14
उच्छृङ्खल
उच्छट्ट
उच्छन्न
उच्छल
उच्छ्वसित
उच्छ्वासी
उच्छाइलो/14
उच्छिन्न
उच्छिन्न विच्छिन्न
उच्छिष्ट
उच्छेत्ता
उच्छेद
उच्छेदन/15,22
उच्छेद्य
उचाइ/18,22,15
उचाल्/1,41
उचालि/8,43
उचालिनु
उचित
उचितपन/15,22
उचेर्/1,41
उचेर्नु
उचेरा/18,22,15
उचेरि/8,43
उचो
उछ्र/8,45
उछ्राउ/9,42
उछ्रि/8,43
उछाल/15,22
उछिट्ट्याइनु
उछिट्टि/8,43
उछिट्याइ/8,43
उछिट्याउ/9,42
उछिडिहा
उछितो/18,22,15
उछिनपाछिन/15,22
उछिन्/1,41
उछिनि/8,43
उछिल्याइ/8,43
उछिल्याउ/9,42
उछिल्ल्याहा
उछिल्लि/8,43
उछिल्लिनु
उजन्ड
उजरात/15,22
उजराती/15,22
उज्जन्ड
उज्जर
उज्जवल
उज्ज्वल
उज्ज्वलित
उज्जीवित
उज्जैन/15,22
उज्यालो/14
उज्यालो/15,22
उजाइ/8,43
उजाउ/9,42
उजाउनु
उजागर/15,22
उजाड/18,22,15
उजाडपन/15,22
उजाड्/1,41
उजाडि/8,43
उजार्/1,41
उजारि/8,43
उजिल्याइ/8,43
उजिल्याउ/9,42
उजिलि/8,43
उजुर/18,22,15
उजुरवाला
उजुरी/18,22,15
उजुरीपेटि/18,22,15
उजेली/18,22,15
उझाइ/8,43
उझाउ/9,42
उझिनडिनु
उझिन्ड्याइ/8,43
उझिन्ड्याउ/9,42
उझिन्डि/8,43
उझिन्डो/18,22,15
उञ्छशील
उटपट्याङ
उटपटाङ
उट्टङ्कित
उटुङ्ग्याहा
उटुङ्गी
उटुङ्गो/14
उठती/15,22
उठबस/18,22,15
उठ्/1,41
उठ्ती
उठाइ/15,22
उठाइ/8,43
उठाउ/9,42
उठान/18,22,15
उठि/8,43
उठीबास/15,22
उड/15,22
उडनधर्मी
उडन्ता
उडन्ताम्
उडन्ते
उड्/1,41
उड्क/8,45
उड्काइ/8,43
उड्काउ/9,42
उड्कि/8,43
उड्डयन/18,22,15
उड्दो/14
उडाइ/8,43
उडाउ/9,42
उडान/18,22,15
उडालु
उडि/8,43
उडुवा
उडुस/18,22,15
उडुसे
उतर्सि/8,43
उत्कृष्ट/32
उत्कट
उत्कण्ठा/15,22
उत्कर्ष
उत्कर्षक
उत्कर्षी
उत्क्रमण/15,22
उत्कीर्ण
उत्केन्द्र/15,22
उत्खनक
उत्खनन/18,22,15
उत्तप्त
उत्तम
उत्तमपुरुष/18,22,15
उत्तमोत्तम
उत्तर/18,22,15
उत्तरकन्या
उत्तरकाल
उत्तरगङ्गा
उत्तरदाता
उत्तरदायित्त्व/18,22,15
उत्तरदायी
उत्तराकाङ्क्षी
उत्तराधिकारी/18,22,15
उत्तरापेक्षी
उत्तराभिमुख
उत्तरायण/15,22
उत्तरार्द्ध/15,22
उत्तरित
उत्तरोत्तर
उत्ताउलो/14
उत्तान
उत्तानू
उत्ताने
उत्तानो/14
उत्तानो/15,22
उत्ताप/15,22
उत्तापित
उत्ताल
उत्ति
उत्तिको/14
उत्तिखेरै
उत्तिस/18,22,15
उत्तीर्ण/15,22
उत्तुङ/15,22
उत्तुङ्ग
उत्तेजक
उत्तेजन/15,22,36
उत्तेजना/18,22,15
उत्तेजित
उत्तोलन/15,22
उत्थान/18,22,15
उत्थापक
उत्थापित
उत्थित
उत्निखेर
उत्पत्तिशास्त्र/15,22
उत्पति/15,22
उत्पन्न
उत्प्रेक्षक
उत्प्रेक्षा/15,22
उत्प्रेरण/15,22
उत्प्रेरणा/18,22,15
उत्प्लावन/15,22
उत्पात/18,22,15
उत्पाती
उत्पादक
उत्पादन/18,22,15
उत्पादनशील
उत्पादित
उत्पादी
उत्पीडक
उत्पीडित
उत्पुलक
उत्फुल्ल
उत्राइदिन्छौं
उत्र/8,45
उत्रनु
उत्रा
उत्राइ/8,43
उत्राउ/9,42
उत्रि/8,43
उत्री
उत्रो
उत्सृष्ट
उत्सर्ग/18,22,15
उत्सर्गी
उत्सर्जन/18,22,15
उत्सर्जित
उत्सव/18,22,15
उत्साह/15,22
उत्साहक
उत्साहजनक
उत्साहप्रद
उत्साहशून्य/15,22
उत्साहित
उत्साही
उत्सुक/33
उता
उताउति
उतारचढाव/18,22,15
उतार्/1,41
उतारिनु
उति
उतिको/14
उतिखेर
उतिञ्जेल
उतिन्ज्याल
उतिन्जेल
उतै
उथल-पुथल/15,22
उथलपुथल/18,22,15
उदय/15,22
उदयदेव
उदयपुर/15,22
उदयी
उदयोन्मुख
उदर/15,22
उदरम्भरी
उदरम्भार
उदरी
उद्‍गम/18,22,15
उद्‍गार/15,22
उद्‌गारित
उद्‌गारी
उद्‌घाटक
उद्‍घाटन/18,22,15
उद्‌घाटित
उद्‍घोष/18,22,15
उद्‌घोषक
उद्‌घोषित
उद्‌द्योतित
उद्‌बोधक
उद्‌बोधन/34
उद्‌बोधित
उद्‌भट
उद्‌भ्रान्त
उद्‌भावित
उद्‌भासित
उद्‌भासी
उद्‍भूत
उद्‌भूद्ध
उद्‌विग्न
उद्गम
उद्दण्ड
उद्दाम
उद्दिष्ट
उद्दीपक
उद्दीपन/15,22
उद्दीप्त
उद्दीपित
उद्देश्य/18,22,15
उद्देश्यमूलक
उद्देश्यसावधिक
उद्देश्यहीन
उद्धृत
उद्धत
उद्धरण/15,22,34
उद्धव/15,22
उद्धार/15,22
उद्धारक
उद्भट
उद्भव
उद्भावन/15,22
उद्भावना
उद्यत
उद्यम/18,22,15
उद्यमशीलन/15,22
उद्यमी
उद्यान/18,22,15
उद्यापन/15,22
उद्योग/18,22,15
उद्योगधन्दा/18,22,15
उद्योगी
उद्र/8,45
उद्रि/8,43
उद्वेग
उदाङ्ग/15,22
उदाङ्ङ
उदात्त
उदार/33
उदारचरित
उदारपुर
उदारमना
उदारवाद/15,22
उदारवादी
उदार्/1,41
उदाराशय/15,22
उदारि/8,43
उदार/31
उदास
उदासिलो/14
उदासी
उदासीन/33
उदासीपुर
उदाहृत
उदाहरण/18,22,15,34
उदित
उदीच्य
उदीपुर
उदीयमान
उदेक/18,22,15
उदेकिलो/14
उधमुन्टे
उध्याइ/8,43
उध्याउ/9,42
उध्र/8,45
उध्राइ/8,43
उध्राउ/9,42
उध्रि/8,43
उधार/18,22,15
उधार्/1,41
उधारि/8,43
उधारो/18,22,15
उधि/8,43
उधिन्/1,41
उधिनाइ/8,43
उधिनाउ/9,42
उधिनाहा
उधिनि/8,43
उधुम
उधुमी
उन/18,22,15
उनन्‍तीस/15,22
उनन्चालीसौं
उनन्चास/15,22
उनन्तीसौं
उनन्सत्तरीऔं
उनन्साठी/15,22
उनन्साठीऔं
उनहत्तरौं
उन्‍माद/18,22,15
उन्‍मेष/15,22
उन्‍यु/15,22
उन्/1,41
उन्चालीस/15,22
उन्चासौं
उन्तीस/15,22
उन्नत
उन्नतिशील
उन्नती/18,22,15
उन्नतोदर/15,22
उन्नयन/15,22
उन्नाइस/15,22
उन्नाइसौं
उन्नाईस/15,22
उन्नायक
उन्निद्र
उन्नैसौं
उन्मत्त/32
उन्मत्तलिङ्गी
उन्माद
उन्मादक
उन्मादग्रस्त
उन्मादपन/18,22,15
उन्मादी
उन्मीलन
उन्मीलित
उन्मुक्त
उन्मुक्ति/18,22,15
उन्मुख/33
उन्मुलन/18,22,15
उन्मूलक
उन्मूलन/18,22,15,34
उन्मेष
उन्मेषित
उनाइ/8,43
उनाऊ
उनान्नब्बे/15,22
उनान्नब्बेऔं
उनान्सत्तरी/15,22
उनान्सय/15,22
उनान्सयौं
उनासी/15,22
उनासीयौं
उनि/8,43
उनी/16,18,27
उप-नियम/18,22,15
उप-मार्ग/18,22,15
उपकृत
उपकरण/18,22,15
उपक्रम/18,22,15
उपक्षेत्र/18,22,15,34
उपकार/18,22,15
उपकारक
उपकार्य
उपकारी
उपकुलपति/18,22,15
उपग्रह/18,22,15
उपघात/18,22,15
उपघातक
उपचार/18,22,15,36
उपचारक
उपचारी
उपचिन्ह/18,22,15
उपज/15,22
उपजीव्य
उपजीवी
उपजोड/15,22
उपट्ट
उपत्यका/18,22,15
उपती
उपदंश/15,22
उपदंशी
उपदफा/18,22,15
उपद्रव/18,22,15
उपद्रवी
उपद्र्याइँ
उपद्र्याहा
उपद्रो/18,22,15
उपदान/18,22,15
उपदिष्ट
उपदेश/18,22,15
उपदेशक
उपधर्मी
उपन्यास/18,22,15
उपनाम/18,22,15
उपनिर्देशक
उपनिवेशवाद/15,22
उपनिवेशवादी
उपनिवेशी
उपनिषद/18,22,15
उपनिषद्/15,22
उपप्रधान
उपप्रधानमन्त्री/18,22,15
उपप्रमुख/18,22,15
उपपाद्य
उपभुक्त
उपभोक्ता/18,22,15
उपभोग/15,22
उपभोग्य/32
उपभोज्य
उपमन्यु
उपमहानगर/18,22,15
उपमा/18,22,15
उपमान/18,22,15
उपमित
उपमेय/18,22,15
उपमोड/18,22,15
उपयुक्त
उपयोग/18,22,15
उपयोगिता/15,22
उपयोगितावादी
उपयोगी
उपर/15,22
उपरक्षक
उपरचट
उपरथी/18,22,15
उपर्झट
उपर्ना/15,22
उपर्युक्त
उपरान्त
उपराष्ट्रपति/18,22,15
उपरि
उपरीक्षक/18,22,15
उपरोक्त
उपलक्ष्य/18,22,15
उपलब्ध/18,22,15,33
उपलब्धि/18,22,15
उपलभ्य
उपल्ली
उपल्लो/14
उपल्लोअर्खले
उपवक्ता
उपवन/15,22
उपवर्ग
उपवाचक
उपवास/18,22,15
उपवासक
उपविद्या
उपविधा/18,22,15
उपविष्ट
उपशाखा/18,22,15
उपसंहार/15,22
उपसंहारी
उपसचिव/18,22,15
उपसभापति/18,22,15
उपसभामुख/18,22,15
उपसम्पादक
उपसमिति/18,22,15
उपसर्ग/18,22,15
उपस्थ/15,22
उपस्थित
उपस्थिति/15,22
उपस्वास्थ्य/15,22
उपसेट/15,22
उपहृत
उपहसित
उपहार/18,22,15
उपहारक
उपहास/15,22
उपहासक
उपहास्य
उप्क/8,45
उप्कनु
उप्काइ/8,43
उप्काउ/9,42
उप्काउनु
उप्कि/8,43
उप्रान्त
उप्रीथुप्री
उपांशु/15,22
उपाख्यान/18,22,15
उपादेय/32
उपाध्यक्ष/18,22,15
उपाध्यायी
उपाधि/18,22,15
उपाधिधारी
उपाधिप्राप्त
उपान्त
उपाम्मे
उपाय/18,22,15
उपायसिद्ध
उपायान्तर
उपार्जन/34
उपार्जित
उपाशु/15,22
उपासक
उपासना/18,22,15
उपास्/1,41
उपास्नु
उपास्य
उपासि/8,43
उपासी
उपियाँ/18,22,15
उपेक्षक
उपेक्षण/34
उपेक्षा/18,22,15
उपेक्षित
उपेन्द्र/18,22,15
उपोष्ण
उफर्पाफर/15,22
उफ्र/8,45
उफ्राइ/15,22
उफ्राइ/8,43
उफ्राउ/9,42
उफ्राउफ्री/15,22
उफ्रि/8,43
उफ्रिपाफ्री/15,22
उफ्रौला/15,22
उफा,
उफान
उफार्/1,41
उफारि/8,43
उबडखाबड
उब्ज/8,45
उब्जनी/18,22,15
उब्जा/15,22
उब्जाइ/8,43
उब्जाउ/9,42
उब्जि/8,43
उब्जिलो/14
उब्र/8,45
उब्राइ/8,43
उब्राउ/9,42
उब्रि/8,43
उबार्/1,41
उबारि/8,43
उबारु
उबु
उभड्/1,41
उभडाइ/8,43
उभडाउ/9,42
उभडि/8,43
उभय
उभयचर/15,22
उभयनिष्ठ
उभयमध्यस्थ
उभयमुखी
उभयलिङ्ग/15,22
उभयलिङ्गी
उभयार्थी
उभ्याउ/9,42
उभा,
उभाइ/8,43
उभाउ/9,42
उभाड्/1,41
उभाडि/8,43
उभार्/1,41
उभारि/8,43
उभिन्डो/14
उमङ्‍ग/18,22,15
उमङ्ग
उमङ्गशील
उमठ्/1,41
उमठाइ/8,43
उमठाउ/9,42
उमठि/8,43
उमरजान
उमर्‌काइ/8,43
उमर्‌काउ/9,42
उमर्क/8,45
उमर्कि/8,43
उम्/1,41
उम्क/8,45
उम्काइ/8,43
उम्काउ/9,42
उम्कि/8,43
उम्ट/8,45
उम्टाइ/15,22
उम्टाइ/8,43
उम्टाउ/9,42
उम्टि/8,43
उम्टो/15,22
उम्त्याइ/8,43
उम्त्याउ/9,42
उम्त्याहा
उम्ति/8,43
उम्दा
उम्मेदवार/18,22,15
उम्मेदवारी/15,22
उम्र/8,45
उम्राइ/8,43
उम्राउ/9,42
उम्रि/8,43
उम्ल/8,44
उमालि/43
उम्लाइ/8,43
उम्लाउ/9,42
उम्लि/8,43
उमा/18,22,15
उमाइ/8,43
उमाउ/9,42
उमाप्रेम्प
उमार्/1,41
उमारि/8,43
उमाल
उमाल्/1,41
उमालि/8,43
उमि/8,43
उमेठ्/1,41
उमेठ्याइ/8,43
उमेठ्याउ/9,42
उमेठि/8,43
उमेदवार/18,22,15
उमेर/15,22
उमेश/18,22,15
उर/15,22
उरन्ठेउला
उरन्ठेउली
उरन्ठेउलो/14
उरमुठ्ट
उरश्चिकित्सा
उर्जा/18,22,15
उर्दी/18,22,15
उर्फ
उर्मिला/18,22,15
उर्ल/8,44
उरालि/43
उर्लदो/14
उर्ल्याइ/8,43
उर्ल्याउ/9,42
उर्लाबारी/15,22
उर्लि/8,43
उर्लिंदो/14
उर्लेनी
उर्वर/33
उर्वरक
उर्वरा
उर्वराशक्ति/18,22,15
उराठ/15,22
उराठिलो/14
उराठे
उरामपोखरा
उराल/15,22
उरालपाँजे
उराल्/1,41
उराल्नु
उरालि/8,43
उरालो
उराहारी
उरुङ/15,22
उरुङखात
उल्कनु
उल्क्याइ/8,43
उल्क्याउ/9,42
उल्क्याहा
उल्का/18,22,15
उल्कि/8,43
उल्छ्याइ/8,43
उल्छ्याउ/9,42
उल्छि/8,43
उल्झ/8,45
उल्झन
उल्झनु
उल्झाइ/8,43
उल्झाउ/9,42
उल्झि/8,43
उल्ट/8,45
उल्टाइ/15,22
उल्टाइ/8,43
उल्टाउ/8,43
उल्टाउनु
उल्टि/8,43
उल्टिनु
उल्टी/15,22
उल्टो/14
उल्टोसुल्टो/14
उल्था/15,22
उल्फत
उल्फा
उल्याइ/8,43
उल्याउ/9,42
उल्लङ्घन/18,22,15,34
उल्लसित
उल्लास/15,22
उल्लासक
उल्लासित
उल्लासी
उल्लि/8,43
उल्लिखित
उल्लु/18,22,15
उल्लेख/15,22
उल्लेखन/34
उलामाला/15,22
उलिन्काठ
उवा
उवासंघ/18,22,15
उष्ण
उष्णकटिबन्ध/15,22
उषा,
उषा/18,22,15
उषाकाल/15,22
उस/15
उसकै
उसरी
उस्/32
उस्तरी
उस्ताद/15,22
उस्तै
उस्तो/14
उसिन्/1,41
उसिनाहा
उसिनि/8,43
उसिसनिसिस
उसै
उसो/14
उहाँ/15,22,16,18
उहिले
उहिलेदेखि
उहिलेसम्म
उही/16
उहु
उहुँ
ऊँचो/14
ऊँट/18,22,15
ऊढ
ऊढा
ऊन/18,22,15
ऊनी
ऊर्जस्वल
ऊर्जा/15,22
ऊर्ध्व
ऊर्ध्वगामी
ऊर्ध्वबाण/18,22,15
ऊर्ध्वमुख
ऊर्ध्वमूल
ऊर्मिल
ऊरुज
ऊषर
ऊष्मीभूत
ऋकार/18,22,15
ऋग्वेद/15,22
ऋग्वेदी
ऋचा/18,22,15
ऋजु
ऋण/15,22,36
ऋणकर्ता
ऋणग्राही
ऋणदाता
ऋणपत्र/18,22,15
ऋणमुक्त
ऋणी/18,22,15
ऋत
ऋतव्रत
ऋतु/18,22,15
ऋतुमती
ऋतुराज/18,22,15
ऋद्ध
ऋद्धि
ऋषि/18,22,15
ऋषिकल्प
ऋषिदह
ऋषिमुनि/18,22,15
ऋषिराम/18,22,15
ए
एअरपोर्ट/18,22,15
एउटा
एउटी
एउटै
एएफपी/15,22
एएफसी/15,22
एक/31,33,36,37
एकआँखे
एकएक
एककण्ठ
एककाँधे
एककालिक
एकखुट्टे
एकखुरे
एकगेडे
एकचक्र
एकचालीस/15,22
एकचालीसौं
एकचित्त
एकचुल्ठे
एकछत्त
एकछत्र
एकछाक/15,22
एकछापे
एकजात/34
एकजाति
एकजीउ
एकजुट/15,22
एकजोर/15,22
एकझमट
एकट्ठा
एकटिन
एकतन्त्रवादी
एकतन्त्री
एकतमास/15,22
एकतमासको/14
एकतर्फी
एकत्र
एकत्रित
एकत्व/15,22
एकताकेन्द्र/15,22
एकतान
एकताप्पा
एकतारै
एकताली
एकतीस/15,22
एकतीसौं
एकदन्त
एकदन्ता
एकदम
एकदिन
एकदेशी
एकधर्मी
एकन्‍नी/18,22,15
एकनाले
एकनास/15,22
एकनिष्ठ
एकपक्ष/34
एकपटक
एकपदी
एकप्रकार/15,22
एकपाखे
एकपाठी
एकपाने
एकभक्त
एकभाषा/39
एकमत/15,22
एकमना
एकमाने
एकमुख
एकमुखी
एकमुस्ट
एकरङ्ग
एकरङ्गा
एकरस
एकराते
एकरूप/33
एकल
एकलकाँटे
एकलख/15,22
एकलाख/15,22
एकलास
एकले
एकलै
एकलो/14
एकलौटी
एकवचन/15,22
एकवचनान्त
एकवर्ण
एकवस्त्रा
एकवार
एकश्रुत
एकसट्ठी/15,22
एकसट्ठीऔं
एकसदन/36
एकसर्याइ/8,43
एकसर्याउ/9,42
एकसरि/8,43
एकसरो/14
एकस्व/15,22
एकसुरे
एकहत्तर/15,22
एकहत्तरौं
एकहाते
एक्‍का/15,22
एक्‍सरे/18,22,15
एक्काइस/15,22
एक्काइसौं
एक्काईस/15,22
एक्कासि
एक्युपङ्चर/15,22
एक्ले
एक्लो/14
एक्लै/15
एक्लोपन/15,22
एक्सचेन्ज/15,22
एक्सन/18,22,15
एक्सप्रेशन/18,22,15
एक्सप्रेस/18,22,15
एक्स्पो/15,22
एकाइ/18,22,15
एकाउन्ट/18,22,15
एकाउन्टेन्ट/18,22,15
एकाउन्न/15,22
एकाउन्नौं
एकाएक
एकाक्षर
एकाक्षरी
एकाकार/15,22
एकाकी
एकाग्र/33
एकाग्रचित्त
एकाङ्‍की/18,22,15
एकाङ्गी
एकातर्फ
एकात्म
एकात्मवादी
एकादशी/18,22,15
एकादेश/15,22
एकाध/39
एकाधिकारी
एकान
एकानदोकान
एकानब्बे/15,22
एकान्त
एकान्तवासी
एकान्ती
एकान्नब्बेऔं
एकाना/15,22
एकानी
एकानुरूप
एकाने
एकाबिहान
एकाम्मे
एकार/18,22,15
एकार्थक
एकाला
एकालाप/18,22,15
एकाश्रयी
एकासी/15,22
एकासीऔं
एकाह/18,22,15
एकीभूत
एकुन्टा
एकुन्द्रो/14
एकुन्द्रो/15,22
एकेउटा
एकेक
एकेडमी/18,22,15
एकेश्वर
एकेश्वरवादी
एकैनास
एकैसाथ
एकोटा
एकोतार
एकोहरो/14
एकोहोर्याइ/8,43
एकोहोर्याउ/9,42
एकोहोरि/8,43
एकोहोरो/14
एकौटा
एकौटी
एघार/15,22
एच आइ भी/15,22
एचआईभी/15,22
एजुकेसन/15,22
एजेन्ट/18,22,15
एजेन्डा/18,22,15
एजेन्सी/18,22,15
एटलान्टा/18,22,15
एडप्टर/18,22,15
एड्स/15,22
एत्तेरी
एत्रुको
एथेन्स/15,22
एन/15,22
एनआईसी/15,22
एनआरटी/15,22
एनजीओ/18,22,15
एन्टेना/18,22,15
एन्ड/15,22
एन्फा/18,22,15
एनाटोमी/15,22
एनान/15,22
एनिमेसन/18,22,15
एपस्ट्रफी/15,22
एप्रोन/15,22
एपोलो/18,22,15
एफ/15,22
एफएम/18,22,15
एफबीआइ/15,22
एभरेष्ट/18,22,15
एम/15,22
एमनेस्टी/18,22,15
एमबीबीएस/15,22
एम्नेष्टी/15,22
एम्बुलेन्स/18,22,15
एम्बुस/18,22,15
एमाले/15,22
एमाले/15,22
एमिकस/15,22
एमोनीया/15,22
एयरलाइन्स/18,22,15
एरात्तै
एरिया/18,22,15
एरीयल/18,22,15
एरोस्पेस/15,22
एल/15,22
एलपी/15,22
एलबीडब्लु/15,22
एलर्जी/15,22
एल्/15,22
एल्बम/18,22,15
एलाइन्स/15,22
एलायन्स/18,22,15
एलिजाबेथ/18,22,15
एलियट/18,22,15
एवं
एस/15,22
एसएलसी/15,22
एसएसबी/15,22
एसओएस/15,22
एसपी/18,22,15
एस्कीमो/15,22
एसिड/18,22,15
एसिया/18,22,15
एसियाकप/15,22
एसियाली
एसी/15,22
एसोसिएसन/18,22,15
एहे
ऐ
ऐँच/8,45
ऐँचाइ/8,43
ऐँचाउ/9,42
ऐँचाताना/15,22
ऐँचि/8,43
ऐँची
ऐँठ/8,45
ऐँठनबाज
ऐँठि/8,43
ऐँसेलु/18,22,15
ऐँसेलुखर्क
ऐंच
ऐंचोपैंचो
ऐंतिहासिक
ऐंन
ऐंना
ऐंयारी
ऐंयासी
ऐंश्वर्य
ऐंश्वर्यवान्
ऐंश्वर्यशाली
ऐकम्बा
ऐक्यबद्ध/33
ऐकान्तिक
ऐच्छिक
ऐतिहासिक
ऐन/18,22,15
ऐनबर्खिलाप
ऐन्द्र
ऐन्द्रकूट
ऐन्द्रजालिक
ऐना/18,22,15
ऐभाँतिनी
ऐभाँती
ऐया/15,22
ऐयाआमा
ऐयाबाबा
ऐयास
ऐयासी
ऐराकी
ऐरेगैरे
ऐले
ऐश-आराम/18,22,15
ऐश्वर्य/15,22
ऐश्वर्यवान्
ऐश्वर्यशाली
ऐस/15,22
ऐसी
ऐहलौकिक
ऐहिक
ओ
ओइ
ओइर्याइ/8,43
ओइर्याउ/9,42
ओइरालो/14
ओइरि/8,43
ओइरो/15,22
ओइरोपहिरो/14
ओइल/8,43
ओइलाइ/8,43
ओइलाउ/9,42
ओइलि/8,43
ओकट्/1,41
ओकटि/8,43
ओकल्/1,41
ओकल्नु
ओकलाइ/8,43
ओकलाउ/9,42
ओकलि/8,43
ओकलिनु
ओकार/18,22,15
ओखती/18,22,15
ओखर/18,22,15
ओखरकोट
ओखरपौवा
ओखरबोट
ओखरे
ओखल-मुसल/18,22,15
ओखल/18,22,15
ओखलढुङ्गा/15,22
ओखलढुङा
ओखलधुन
ओखले
ओख्रे
ओख्रेनी
ओगट्/1,41
ओगटि/8,43
ओछयान/18,22,15
ओछ्याइ/8,43
ओछ्याउ/9,42
ओछाउनु
ओछि/8,43
ओछो
ओज/15,22
ओजन
ओजस्विता
ओजस्वी
ओजिलो
ओझा/15,22
ओझाइ/8,43
ओझाउ/9,42
ओझि/8,43
ओझेल/18,22,15
ओट्/1,41
ओटि/8,43
ओठ/18,22,15
ओठे
ओडार/18,22,15
ओडाल्/1,41
ओडालि/8,43
ओडो
ओढ्/1,41
ओढ्ने/18,22,15
ओढा/18,22,15
ओढाइ/8,43
ओढाउ/9,42
ओढि/8,43
ओढो/15,22
ओत/18,22,15
ओतप्रोत/15,22
ओताइ
ओथ्र/8,45
ओथ्रि/8,43
ओथाइ/8,43
ओथाउ/9,42
ओथारा/15,22
ओथि/8,43
ओद्राहा
ओदान/18,22,15
ओदार्/1,41
ओदारि/8,43
ओदाल/18,22,15
ओधरा/15,22
ओधाने
ओपन/15,22
ओपनर/18,22,15
ओबट्/1,41
ओबटि/8,43
ओबानू
ओभर
ओम/15,22
ओम्/15,22
ओयाकजङ
ओयाम
ओर
ओरङ
ओर्ल/23
ओर्लि/8,43
ओरा
ओराल्/1,41
ओरालि/8,43
ओराली/18,22,15
ओरालो/15,22
ओरी
ओल/15,22
ओलने
ओलम्पिक/18,22,15
ओल्क्याइ/8,43
ओल्कि/8,43
ओल्च्याइ/8,43
ओल्च्याउ/9,42
ओल्च्याउनु
ओल्चि/8,43
ओल्छ्याइ/8,43
ओल्छ्याउ/9,42
ओल्छि/8,43
ओल्ट/8,45
ओल्टाइ/8,43
ओल्टाउ/9,42
ओल्टि/8,43
ओल्टो/14
ओल्स/8,45
ओल्स्याइ/8,43
ओल्स्याउ/9,42
ओल्सि/8,43
ओलाङचुङगोला
ओली/18,22,15
ओलीगाउँ
ओशो/15,22
ओष्ठस्थानी
ओष्ठ्य
ओष्ठ्यदन्त्य
ओसरा/15,22
ओस्कार/15,22
ओस्याइ/8,43
ओस्याउ/9,42
ओसा/15,22
ओसाउ/9,42
ओसारपसार/15,22
ओसार्/1,41
ओसाराइ
ओसारि/8,43
ओसि/8,43
ओसिलो/14
ओह
ओहदा/18,22,15
ओहदादार
ओहायो/15,22
ओहो
ओहोदावाला
ओहोरदोहोर/15,22
औ/15,22
औँ
औँटर्/1,41
औँटरि/8,43
औँठाछाप/18,22,15
औँठी/18,22,15
औँला/18,22,15
औँलो/15,22
औँसी/18,22,15
औंल्याइ
औंस्याही
औंसिया
औकात/15,22
औचित्य/15,22
औजस/18,22,15
औजार/18,22,15
औडाह/15,22
औडाहा/18,22,15
औत्पत्तिक
औताइ/8,43
औताउ/9,42
औतार/15,22
औतारी
औतारे
औति/8,43
औद्‌भिद
औद्योगिक
औदुम्बर
औध्‌र्वदेहिक
औधी
औपचारिक/33
औपदेशिक
औपन्यासिक
औपनिवेशिक
औपपत्तिक
औपसर्गिक
औपस्थिक
औरही
औरावनी
औराहा
औराही
औल/15,22
औल्याहा
औलिया/18,22,15
औले
औलो/18,22,15
औषधालय/18,22,15
औषधाश्रित
औषधि/18,22,15
औषधी/18,22,15
औष्म्य
औसत/15,22
औसर/15,22
औसरवादी
औसरिया
औस्या
कृच्छ्र
कृत
कृतक
कृतकृत्य
कृतकार्य
कृतघ्न
कृतज्ञ/33
कृतप्रतिज्ञ
कृतपूर्व
कृतविद्या
कृतवीर्य
कृतसङ्कल्प
कृत्य
कृत्याकृत्य
कृत्रिम
कृतार्थ
कृति/18,22,15
कृतिका/15,22
कृतित्व/15,22
कृती
कृदन्‍त/15,22
कृपण
कृपणी
कृपया
कृपा/18,22,15
कृपाकर
कृपाकाङ्क्षी
कृपापात्र
कृपालु
कृपावाद/15,22
कृयाकलाप/18,22,15
कृश
कृशकाय
कृशाङ्गी
कृशोदरी
कृषक/18,22,15
कृष्ट
कृष्ण/15,22
कृष्णञ्जनी
कृष्णनगर
कृष्णपक्षे
कृष्णपुर
कृष्य
कृषि/15,22
कृषिजीवी
क/3
कँचिया/18,22,15
कँठिनी
कँडेल/15,22
कँध्याहा
कँपाइ/8,43
कँपाउ/9,42
ककटेल/15,22
ककनपुर
ककनी/15,22
ककपीट/18,22,15
कक्य्राक्क
कक्र/8,45
कक्रक्क
कक्र्याइ/8,43
कक्र्याउ/9,42
कक्रि/8,43
कक्ष/15,22
कक्षपति/18,22,15
कक्षा/18,22,15
कक्षाकोठा/18,22,15
कखरा/15,22
कखौतो/15,22
कङ्‍काल/18,22,15
कङ्कला
कङ्कालमाली
कङ्गाल/18,22,15
कङ्गाली
कङ्गो/15,22
कङ्ल्याङकुङ्लुङ
कचकच/15,22
कचकचाइ
कचकचे
कचकरो/14
कचडो
कचन
कचनारी
कचमच/15,22
कचल
कचल्ट्याइ/8,43
कचल्ट्याउ/9,42
कचल्टि/8,43
कचल्टो/14
कचहरी/15,22
कच्चा
कच्चि/8,43
कच्ची
कच्चो/14
कच्छप
कच्याइ/8,43
कच्याउ/9,42
कच्याककुचुक
कचिङ्गल/18,22,15
कचिल्लो/14
कचिलो/14
कचुरीथ
कचेट्/1,41
कचेटाइ
कचेटि/8,43
कचेटो/15,22
कचेरा/15,22
कचेरे
कचोट्/1,41
कचोट्याउ/9,42
कचोटि/8,43
कचोरवा
कचौरा/18,22,15
कछाड/15,22
कछाडिया
कछारिया
कछु
कछुवा/18,22,15
कज्याइ/8,43
कज्याइँ
कज्याउ/9,42
कजाइँ/15,22
कजिनी/18,22,15
कजेरी
कञ्चन/15,22
कञ्चनजङ्घा/15,22
कञ्चनपुर/15,22
कटक/15,22
कटकट/15,22
कटकटी
कटक्क
कटबाँस/18,22,15
कटबिच्छी
कटबिजुली
कटहर/18,22,15
कटहरी
कटहरे
कटहारिया
कट्‌मिरो/14
कट्ट
कट्टर/33
कट्टरपन्थी
कट्टरवादी
कट्टी/15,22
कट्टु/18,22,15
कट्टू
कट्टेल/18,22,15
कट्टो/14
कट्ठा/15,22
कट्याक्क
कट्याङ्ङ
कटाइ/15,22
कटाइ/8,43
कटाउ/9,42
कटाउनु
कटाकट
कटाकटाउँदो/14
कटाक्ष/18,22,15
कटान/15,22
कटानी
कटारी/15,22
कटाहा
कटु/33
कटुञ्जे
कटुन्जे
कटुन्जेबा
कटुवा
कटुवाचौपारी
कटुवाल/18,22,15
कटुस/18,22,15
कटेरो/15,22
कटौजपानी
कटौती/15,22
कटौरा/18,22,15
कटौरो/15,22
कठघरा/18,22,15
कठजोर
कठताल/18,22,15
कठपाइले
कठपुतली/18,22,15
कठ्याइ/8,43
कठ्याउ/9,42
कठ्याङ्ग्रि/8,43
कठाङ्ग्रि/8,43
कठायत/18,22,15
कठालो/15,22
कठिङ्‌ग्र्याइ/8,43
कठिङ्‌ग्र्याउ/9,42
कठिङ्ग्रि/8,43
कठिन/15,22,32
कठिनतम/15,22
कठिनाइ/18,22,15
कठै
कठै बरै
कठैनि
कठोर/33
कठोरपन/15,22
कडकड
कड्क/8,45
कड्कनु
कड्काकड्की
कड्कि/8,43
कडा
कडाइ/15,22
कडापन/15,22
कडिकडाउ
कडी/15,22
कडुवा
कडेल
कडोरन्
कडोरौँ
कढी/15,22
कण/18,22,15
कण्टक
कण्टकारी/18,22,15
कण्ठ/18,22,15
कण्ठनली/18,22,15
कण्ठमाला
कण्ठरोग
कण्ठ्य
कण्ठ्योष्ठ्य
कण्ठाग्र
कण्ठे
कत्ति/15
कत्थक
कत्र/8,45
कत्रा
कत्रि/8,43
कत्री
कत्रो/14
कत्ला/18,22,15
कत्ले
कता
कताइ/8,43
कताउ/9,42
कताकति
कतार/15,22
कति/27
कति न कति
कतिकति
कतिञ्जेल
कतिपय
कतुवा/15,22
कतै
कतैया
कथङ्
कथञ्चित्
कथन/18,22,15,38
कथनी/15,22
कथमपि
कथम्
कथ्/1,41
कथ्ने
कथा/18,22,15
कथाकार/18,22,15
कथावस्तु/18,22,15
कथासङ्ग्रह/18,22,15
कथासिद्धि
कथि/8,43
कथित
कथुर्याइ/8,43
कथुर्याउ/9,42
कथुरे
कद/18,22,15
कदम/18,22,15
कदमवास
कदमाहा
कदर/18,22,15
कदरदान
कदरपत्र/18,22,15
कदर्य
कद्‍दु/18,22,15
कद्दरको/14
कदाचार
कदाचित्
कदापि
कनकट्टा
कनकटुवा
कनकपत्ती
कनकमय
कनकर्नु/18,22,15
कनकसुन्दरी
कनचिरा/18,22,15
कनपास/15,22
कनपासे
कनपुरकाल
कनसुत्ली
कनसुत्ले
कनसुत्लो/18,22,15
कन्/1,41
कन्चट/15,22
कन्चन
कन्चनपुर
कन्चुस
कन्जुस
कन्ट्रोल/15,22
कन्टेनर/18,22,15
कन्डक्टर/18,22,15
कन्डम/18,22,15
कन्डापरि
कन्डैसित
कन्डो
कन्था/15,22
कन्द
कन्दनी/18,22,15
कन्दने
कन्दरा/18,22,15
कन्धने
कन्पारो/18,22,15
कन्फेक्सनरी/15,22
कन्या/18,22,15
कन्याइ/8,43
कन्याउ/8,43
कन्याउ/9,42
कन्यादान/15,22
कन्याम
कन्यारुप/15,22
कन्सर्ट/18,22,15
कन्सल्टेन्सी/18,22,15
कन्स्ट्रक्सन/18,22,15
कन्सोर्ट/18,22,15
कनि/8,43
कनिक्याइ/8,43
कनिक्याउ/9,42
कनिका/18,22,15
कनिके
कनिष्ठ
कनीकुथी
कनौजिया
कप/18,22,15
कपट/18,22,15
कपटी
कपडा/18,22,15
कपतानगन्ज
कपन
कपर्दी/15,22
कप्/1,41
कप्टीगाउँ
कप्टेरि/8,43
कप्तान/18,22,15
कप्प
कप्याइ/8,43
कप्याउ/9,42
कप्लक्क
कप्ल्याककुप्लुक्क
कप्ल्याक्क
कपाकप
कपाल/15,22
कपाली/15,22
कपास/15,22
कपासे
कपि/8,43
कपिल/18,22,15
कपिलवस्तु/15,22
कपिलाकोट
कपी/18,22,15
कपुर/18,22,15
कपुरी
कपेरो/15,22
कपोत/18,22,15
कपोतव्रती
कपोलकल्पित
कफ
कफकारी
कफजनित
कफनाशक
कफल्ल
कफी/15,22
कब्जा/15,22
कब्जियत/15,22
कबाहीगोठ
कबाहीजब्दी
कबिलदार
कबिला/18,22,15
कबिलासी
कबीरपन्थी
कबुल/15,22
कबुल्/1,41
कबुलाइ/8,43
कबुलाउ/9,42
कबुलि/8,43
कबै
कम
कमजोर
कमजोरी/18,22,15
कमन/34
कमर/15,22
कमर्स/15,22
कमरेड/18,22,15
कमरोज
कमल/18,22,15
कमलनयन
कमलनयना
कमलनाभ
कमलपुर
कमलपोखरी/15,22
कमला/18,22,15
कमलाक्ष
कमलादी
कमलामा
कमलासन
कमलो/14
कमसल
कम्ता
कम्ती/15,22
कम्पन/15,22
कम्पनी/18,22,15
कम्पमान/15,22
कम्प्युटर
कम्प्युटर ह्याकर/18,22,15
कम्प्युटर/18,22,15
कम्प्लेक्स/15,22
कम्पाउन्ड/18,22,15
कम्पाउन्डर/18,22,15
कम्पायमान
कम्पार्टमेन्ट/15,22
कम्पास/15,22
कम्पासे
कम्पित
कम्बल/18,22,15
कम्ब्याट/18,22,15
कम्बोडिया/15,22
कम्मर/15,22
कम्मल/18,22,15
कम्युन/15,22
कम्युनिष्ट/15,22,18
कम्युनिस्ट/18,22,15
कमा/15,22
कमाइ/15,22
कमाइ/8,43
कमाउ/9,42
कमान/18,22,15
कमान्डर/18,22,15
कमान्डरी
कमान्डो/18,22,15
कमारो/15,22
कमाल/15,22
कमिक्स/18,22,15
कमिज/18,22,15
कमिटी/18,22,15
कमिना/15,22
कमिला/18,22,15
कमिलो/15,22
कमिसन/18,22,15
कमीकमजोरी/18,22,15
कमीज/18,22,15
कमीसनर/18,22,15
कमेज/15,22
कमेन्ट/18,22,15
कमेन्ट्री/18,22,15
कमेरे
कमेरो/18,22,15
कमैया/18,22,15
कमौत/18,22,15
कयर/33
कर/18,22,15
करकर
करकरे
करक्क
करकाप/18,22,15
करङ/18,22,15
करटाइ/8,43
करण/15,22,34
करणी/15,22
करताल/15,22
करदाता/18,22,15
करपात्री
करभोरु
करमाली
करवीर/15,22
करहिया
कर्‌याक्क
कर्‌याप्प
कर्‌याम्म
कर्क/15,22
कर्क/8,45
कर्कट/15,22
कर्कलो/15,22
कर्कश/18,22,15,33
कर्क्याइ/8,43
कर्क्याउ/9,42
कर्काइ/8,43
कर्काउ/9,42
कर्काछकर्मैया
कर्कि/8,43
कर्कीनेता
कर्के
कर्खा/15,22
कर्जन्हा
कर्जा/15,22
कर्डलेस/15,22
कर्ण/15,22
कर्णगोचर/15,22
कर्णधार
कर्णपट/15,22
कर्णफूल/15,22
कर्णाकटु/33
कर्णाली/15,22
कर्णेजप
कर्णेल/18,22,15
कर्तृक
कर्तृवाचक
कर्तन/15,22
कर्तव्य/18,22,15
कर्तव्यपरायण
कर्ता/18,22,15,36
कर्तु
कर्तुत/18,22,15
कर्नफ्लेक्स/15,22
कर्नाल/15,22
कर्नेल/18,22,15
कर्पोरेट/15,22
कर्पोरेसन/18,22,15
कर्फ्यु/15,22
कर्म/15,22,35,36
कर्मक्षेत्र
कर्मकाण्ड/18,22,15
कर्मकाण्डी
कर्मचण्डाल
कर्मचारी/18,22,15
कर्मचारीतन्त्र/15,22
कर्मठ
कर्मण्य/15,22
कर्मणा
कर्मनिष्ठ
कर्मप्रधान
कर्मभूमि
कर्मयोगी
कर्मवाच्य/15,22
कर्मवादी
कर्मवीर
कर्महीन
कर्मिष्ठ
कर्मी
कर्मैया
कर्याककुरूक्क
कर्याप्प
कर्रो
कर्षक
कर्सर/15,22
कराँतिलो/14
कराँते/15,22
कराइ/15,22
कराइ/8,43
कराई/15,22
कराउ/9,42
करापु
करामत/18,22,15
करायें
करार/18,22,15
करारनामा/18,22,15
कराल
कराही/18,22,15
करिब
करुणा/15,22
करुणानिधान
करुणार्द्र
करुनिया
करुर्र
करुवा/18,22,15
करूण
करूवा
करेट्/1,41
करेटाउ/9,42
करेटि/8,43
करेत/15,22
करेन्ट/15,22
करेप्/1,41
करेपाइ/8,43
करेपाउ/9,42
करेपि/8,43
करेली/18,22,15
करेलो/15,22
करैया
करोड/15,22
करोडन्
करोडपति/18,22,15
करोडौं
करौंती
करौटा
कल/15,22
कलकण्ठ
कलकत्ता/15,22
कलकल/15,22
कलकलक
कलकलाउँदो/14
कलकलाहट/15,22
कलकली
कलकारखाना/18,22,15
कलङ्क/18,22,15
कलङ्कित
कलङ्की/15,22
कलचौंडो/14
कलजिभ्रे
कलधारा
कलनाद
कलपुर्जा/18,22,15
कलम/18,22,15
कलमजीवी
कलमबाज
कलमी
कलमुखा
कलर/18,22,15
कलरव/15,22
कलश/18,22,15
कलसाउँदो/14
कलह/18,22,15
कलहप्रिय
कलही
कल्‍छो/15,22
कल्‍ली/15,22
कल्की/15,22
कल्चौँडी
कल्प/15,22
कल्प/8,45
कल्पक
कल्पना/18,22,15,38
कल्पनातीत
कल्पनातीतप्रधान
कल्पनाशक्ति/15,22
कल्पनाश्रित
कल्पन/34
कल्पवृष
कल्पाइ/8,43
कल्पाउ/9,42
कल्पाउनु
कल्पि/8,43
कल्पित
कल्याण/18,22,15
कल्याणकारी
कल्याणपुर
कल्याणी/15,22
कल्यान
कल्याहा
कल्ल
कल्लेरी
कला/18,22,15,36
कलाकृति/18,22,15
कलाकार/18,22,15
कलाकारिता/15,22
कलाकुशल
कलाकौशल/15,22
कलाजीवी
कलाटी
कलामर्मज्ञ
कलावन्त
कलावान्
कलाशाला/15,22
कलियुगी
कलिलो/14
कली/15,22
कलुष/15,22
कलुषित
कलुषी
कलेज/18,22,15
कलेजी
कलेजो/18,22,15
कलेटी/15,22
कलेना
कलेवर/18,22,15
कलैया/15,22
कवच/18,22,15
कवचधारी
कवची
कवयित्री/18,22,15
कवाज/18,22,15
कवाडी/15,22
कवासी
कवासे
कवि/18,22,15
कविगोष्ठी/18,22,15
कवित्व/15,22
कविता/18,22,15
कविलास
कविवर/18,22,15
कविशिरोमणि/15,22
कविहृदय/15,22
कश्मीरी
कश्यप/15,22
कष्ट/18,22,15
कष्टकर
कष्टम्
कष्टसाध्य
कषाय
कस/15,22
कस/16
कसक्क
कसका
कसकी
कसकुटे
कसको
कसजू/18,22,15
कसम/18,22,15
कसमा
कसर/18,22,15
कसरत/18,22,15
कसरती
कसरी
कसलाई
कसले
कस्/1,41
कस्कुटो/15,22
कस्केली
कस्तरी
कस्ता
कस्तूरी/18,22,15
कस्तै
कस्तो
कसाइ/15,22
कसाइ/8,43
कसाउ/9,42
कसाहा
कसि/8,43
कसिङ्गर/18,22,15
कसिलो/14
कसिलो/15,22
कसुर/18,22,15
कसूरदार
कसूरवार
कसेनी
कसै/19
कसैलो/14
कसो
कसौंडी/18,22,15
कह/8,45
कहलाइ/8,43
कहलाउ/15,22
कहलाउ/9,42
कहाँ
कहानी/18,22,15
कहाली/15,22
कहि/8,43
कहिल्यै
कहिले
कहीं
क्याँटवाल
क्याउँ/15,22
क्याउँक्याउँ/15,22
क्याकक्याक
क्याकक्याकती
क्याक्क
क्याङ
क्याचक्याच
क्याचक्याचती
क्याच्च
क्याजुयल
क्याटलग/18,22,15
क्याडर/18,22,15
क्यान/15,22
क्यानडा/15,22
क्यानबेरिया/15,22
क्यानभास/18,22,15
क्यान्टिन/18,22,15
क्यान्डलस्टिक/15,22
क्यान्सर/15,22
क्यानिश्टर/15,22
क्याप्टन/18,22,15
क्याप्टेन/18,22,15
क्याप्प
क्याप्सन/18,22,15
क्याप्सुल/18,22,15
क्यापिटल/15,22
क्याफ्टेरिया/18,22,15
क्याफिन/18,22,15
क्याफे/18,22,15
क्याबात
क्याबिन/18,22,15
क्याबिनेट/15,22
क्यामरा/18,22,15
क्यामरोन/15,22
क्याम्प/18,22,15
क्याम्पस/18,22,15
क्यामिन
क्यामेरा/18,22,15
क्यामेराम्यान/18,22,15
क्यार
क्यारट/18,22,15
क्याराभान/15,22
क्यारियर/15,22
क्यारे
क्यारेक्टर/18,22,15
क्यालकुलेटर/18,22,15
क्याल्सीयम/18,22,15
क्यालिफोर्निया/15,22
क्यालेन्डर/18,22,15
क्यालोरी/18,22,15
क्यास्ट्रो/15,22
क्यासिनो/18,22,15
क्यासीनो/15,22
क्युबा/15,22
क्युरियो/15,22
क्योटो/15,22
क्रन्दन/15,22
क्रम/18,22,15,39
क्रमबद्ध
क्रमविहीन
क्रमशः
क्रमागत
क्रमाङ्क/18,22,15
क्रमाङ्कन/15,22
क्रमिकरूप/15,22
क्रस/15,22
क्रसमूर्ति/18,22,15
क्रान्त
क्रान्तदर्शी
क्रान्ति/18,22,15
क्रान्तिकारी
क्रान्तिचेत/15,22
क्रान्तिवादी
क्रिकेट/18,22,15
क्रिज/15,22
क्रिम/15,22
क्रिया/18,22,15,35,36
क्रियाकलाप/18,22,15
क्रियान्वयी
क्रियापद/18,22,15
क्रियायोग/18,22,15
क्रियाविशेषण/18,22,15
क्रियाशील/33
क्रिस/15,22
क्रिस्टोफर/15,22
क्रिस्तान/18,22,15
क्रीडा/18,22,15
क्रीडायां
क्रीत
क्रीम/18,22,15
क्रुद्ध/15,22
क्रुरता/15,22
क्रूर
क्रूरकर्मा
क्रूरग्रह
क्रूरदृक्
क्रेडिट/18,22,15
क्रेता
क्रेन/18,22,15
क्रोध/15,22
क्रोधी
क्रोनोमीटर/18,22,15
क्रोमोजोम/15,22
क्लच/18,22,15
क्लब/18,22,15
क्लर्क/18,22,15
क्लान्त
क्लास/18,22,15
क्लिनिक/18,22,15
क्लिपबोर्ड/18,22,15
क्लिष्ट
क्लीब
क्लेश/15,22
क्लोन/15,22
क्लोराइन/15,22
क्लोरोफर्म/15,22
क्लोरोफिल/15,22
क्वाँक/15,22
क्वाँक्वाँ
क्वाँटी/15,22
क्वाइँक्वाइँ
क्वाटरफाइनल/15,22
क्वाथ
क्वापक्वाप
क्वापक्वापती
क्वाप्प
क्वारक्वार
क्वार्टर/15,22
क्वार्ट्ज/15,22
क्वार्र
क्वालक्वाल
क्वालक्वाली
क्वाल्ल
क्वालिटी/15,22
क्विन्टल/15,22
क्षण/18,22,15,39
क्षणी
क्षत
क्षतज
क्षतयोनी
क्षतविक्षत
क्षत्र/15,22
क्षत्रि
क्षत्री/18,22,15
क्षत्रीय/18,22,15
क्षता
क्षति/15,22
क्षतिग्रस्त
क्षतिपूर्ति/18,22,15
क्षन्तव्य
क्षम/33
क्षमदान/15,22
क्षम्य
क्षमा/15,22
क्षमावान्
क्षमाशील/33
क्षय/15,22
क्षयकर
क्षयरोग/15,22
क्षयी
क्षार/15,22
क्षारक
क्षितिज/18,22,15
क्षिप्र
क्षीण
क्षीणकाय
क्षीर/15,22
क्षुण्ण
क्षुद्र/33
क्षुधा/15,22
क्षुधातुर
क्षुधित
क्षुब्ध
क्षेत्र/18,22,15
क्षेत्रपाल
क्षेत्रफल/18,22,15
क्षेत्रसङ्केत/18,22,15
क्षेत्राधिकार/15,22
क्षेत्री/18,22,15
क्षेत्र/34
क्षेपक
क्षेपण/15,22
क्षेप्य
क्षेप्यास्त्र
क्षेम/15,22
क्षोभ/15,22
क्षोभक
क्षोभी
का
काँइयो/18,22,15
काँकडभिट्टा/15,22
काँक्रीबियाँ
काँक्रो/15,22
काँग्रेस/18,22,15
काँगेल
काँच/15,22
काँचुली/15,22
काँचो/14
काँचो/15,22
काँचोपना/15,22
काँटछाँट/15,22
काँटा/18,22,15
काँटे
काँठ/18,22,15
काँठे
काँड/18,22,15
काँडा/18,22,15
काँडावाल
काँडे
काँडेदार
काँडेवास
काँडो/15,22
काँढामूढा/18,22,15
काँतर
काँध/18,22,15
काँधे
काँप्/1,41
काँपि/8,43
काँस/15,22
काँसो/15,22
काइँकुइँ/15,22
काइँयो/18,22,15
काइगाउँ
काइदा/18,22,15
काइपाल
काउँकाउँ
काउकाउ
काउकुती/15,22
काउछे
काउडीकाने
काउण्टर/18,22,15
काउन्सिल/18,22,15
काउली/18,22,15
काउले
काउसे
काक/18,22,15
काकडी
काका/18,22,15
काकाकौवा/18,22,15
काकातुवा/18,22,15
काकी/18,22,15
काकु
काख/15,22
काखी/15,22
काखे
काग/15,22
कागज/18,22,15
कागजपत्र/18,22,15
कागजात/18,22,15
कागजी
कागत/18,22,15
कागती/18,22,15
कागबेनी/18,22,15
कागुनु/15,22
कागे/15,22
काङ्क्षित
काङ्क्षी
काङ्ग्रेस/18,22,15
काज/15,22
काजक्रिया/18,22,15
काजी/18,22,15
काजीसाहेब/18,22,15
काजु/18,22,15
काजू
काञ्‍ची/15,22
काट/15,22
काटमार/18,22,15
काट्/1,41
काट्टी
काट्टे
काट्टो/15,22
काट्ने
काटि/8,43
काटे
काठ/18,22,15
काठकुइया
काठमाडौँ/26
काठमाडौं/15,22
काठमाण्डू/15,22
काठमाण्डौं
काठमाण्डौंली
काठि/8,43
काठे
काठेपाते
काठो/15,22
काडामाडौँ
काढ्/1,41
काढि/8,43
काण
काण्ड/18,22,15
कातर
कात्/1,41
कात्तिक/15,22
कात्तिके
कात्रो/15,22
काताकाना/15,22
काति/8,43
काती/15,22
काथर
कादम्बरी/18,22,15
कान/18,22,15
कानकटुवा
कानखाने
कानचिरा
कान्छा/18,22,15
कान्छी/15,22
कान्छो
कान्छो काका/18,22,15
कान्छो/15,22
कान्टवादी
कान्ड/18,22,15
कान्त/15,22
कान्ता/18,22,15
कान्तासम्मित
कान्ति/15,22
कान्तिपुर/15,22
कान्तिमान/18,22,15
कान्तिमान्
कान्ला/18,22,15
कान्लो/15,22
कानाचौर
कानुन/18,22,15
कानुनबद्ध
कानुनबर्खिलाप
कानुनव्यावसायी
कानुनी
कानू
काने/15,22
कानेखुसी/18,22,15
कानो
काप/18,22,15
काप्चा/18,22,15
काप्चो
काप्रीचौर
कापालेकी
कापि/8,43
कापी/18,22,15
कापे/18,22,15
काफर
काफल/15,22
काफलकोट
काफलसेरी
काब्य/18,22,15
काब्रो/15,22
काबिल
काबुल/15,22
काबुली
काभ्रे/15,22
काभ्रेनित्य
काभ्रेपलाञ्चोक/15,22
काभ्रेस्थली
काम न काज
काम/18,22,15
कामक्रिडा/15,22
कामकाज/18,22,15
कामकाजी
कामचोर
कामज्वरो
कामजित्
कामत/15,22
कामद
कामदार/18,22,15
कामदारी
कामदेव/15,22
कामधेनु/18,22,15
कामनपा/15,22
कामना/18,22,15
कामपा/15,22
कामबाण
काममोहित
कामयाब
कामरुप/15,22
कामरूप
कामरेड/18,22,15
कामवती
कामवासना/18,22,15
कामहरिया
काम्/1,41
काम्दी
काम्ने
काम्य
काम्रो/15,22
काम्लो/18,22,15
कामातुर
कामान्ध
कामि/8,43
कामिनी/18,22,15
कामी/18,22,15
कामु/18,22,15
कामुक
कामुकी
कामोद्दीपक
कामोद्दीपन
काय/15,22,39
कायदा
कायम/15,22
कायममुकायम/15,22
कायर/33
कायरपना/15,22
कायल
कायस्थ/15,22
कार/18,22,15
कारक/15,22
कारखाना/18,22,15
कारण/18,22,15
कारणी
कारबाही/18,22,15
कारयिता
कार्की/18,22,15
कार्कीगाउँ
कार्कीबाडा
कार्गो/18,22,15
कार्चोपी/15,22
कार्टुन/18,22,15
कार्ड/18,22,15
कार्डबोर्ड/18,22,15
कार्तिक/28
कार्तिकस्वामी
कार्तिके
कार्तुस/18,22,15
कार्पेट/18,22,15
कार्बन/18,22,15
कार्बनडाइअक्साइड/15,22
कार्बोन/18,22,15
कार्बोहाइड्रेट/15,22
कार्य/15,22
कार्यतालिका/15,18
कार्यकक्ष/18,22,15
कार्यकर्ता/18,22,15
कार्यक्रम/18,22,15
कार्यक्षमता/15,22
कार्यक्षेत्र/15,22
कार्यकारण/15,22
कार्यकारिणी/18,22,15
कार्यकारी/18,22,15
कार्यकाल/18,22,15
कार्यकुशल/33
कार्यगत
कार्यदक्ष
कार्यदल/18,22,15
कार्यदिशा/18,22,15
कार्यनिष्ठ
कार्यनीति/15,22
कार्यपट्टी/15,22
कार्यपत्र
कार्यपाना/18,22,15
कार्यपालिका/18,22,15
कार्यबाही/18,22,15
कार्यभार/15,22
कार्यभारमुक्त
कार्यभारी
कार्यभेदेन
कार्यमूलक
कार्यरथी/18,22,15
कार्यवश
कार्यव्यापार/18,22,15
कार्यवाहक
कार्यवाही
कार्यविधि/18,22,15
कार्यशाला/18,22,15
कार्यशैली/18,22,15
कार्यसमक्ष
कार्यसम्पादन/18,22,15
कार्यसमिति/18,22,15
कार्यस्टेसन/18,22,15
कार्यस्थान/18,22,15
कार्यसूची/18,22,15
कार्यान्वयन/15,22
कार्यान्वित
कार्यार्थ
कार्यार्थी
कार्यालय/18,22,15,34
कार्लोस/15,22
कार्वन/18,22,15
कारा/15,22
कारागृह/18,22,15
कारागार/18,22,15
कारादण्ड/15,22
कारावास/18,22,15
कारिणी
कारित
कारिन्दा/15,22
कारी
कारीगर/18,22,15
कारुणिक
कारोबार/18,22,15
कारोबारी
काल/15,22
कालक्रमिक
कालकोठरी/18,22,15
कालखण्ड/18,22,15
कालधन/15,22
कालभेदेन
कालभैरव
कालम/15,22
काल्पनिक/15,22
कालागौ
कालाज्वर/15,22
कालाजादु/15,22
कालाजार/15,22
कालातीत
कालान्तर/15,22
कालापानी/15,22
कालाफाँट
कालिक
कालिका/18,22,15
कालिकाकोट
कालिकाटार
कालिकादेवी
कालिकास्थान
कालिकाहेतु
कालिकोट/18,22,15
कालिगड/18,22,15
कालिङचोक
कालिज/18,22,15
कालिदास/18,22,15
कालिनजोर
कालिन्चोक/15,22
कालिम्पोङ/15,22
कालिमा/18,22,15
कालिमाटी/15,22
काली
कालीकुत्तिम
कालीकोट
कालीखोला
कालीगण्डकी/15,22
कालीन
कालीप्रसाद/18,22,15
कालीपोके/18,22,15
कालीपोको/15,22
कालीमाटी/15,22
कालीमाटीरामपुर
कालु/15,22
कालुखेती
कालेकान्डा
कालेश्वर
कालो/15,22
कालोनीलो/14
कालोपन/15,22
कालोबजारिया
कालोबजारी/18,22,15
कालोसूची/18,22,15
काव्य/18,22,15
काव्यकृति/18,22,15
काव्यकार/18,22,15
काव्यचेतना/15,22
काव्यज्वार/15,22
काव्यधारा/15,22
काव्यप्रवृत्ति/18,22,15
काव्यशैली/15,22
कावा/18,22,15
कावासोती
काश्मिर/15,22
काश्मीरी
काश्यप/18,22,15
काशी/15,22
काशीनाथ/18,22,15
काष्‍ठ/18,22,15
काष्ठ
काषाय
कास्की/15,22
कास्कीकोट
कास्ट्रिज/15,22
कास्टिक
कासीकाँध
कासीगाउँ
काहिँला/18,22,15
काहिँली
काहिँलो/14
काहुन
काहुशिवपुर
कि
किंकर्तव्यविमूढ
किंवदन्ती/18,22,15
किंवा
किउरेनीपानी
किउरेपानी
किक्क
किक्लिक्क
किङ्कर/18,22,15
किङ्कर्तव्यविमूढ
किचकन्‍नी/18,22,15
किचकन्या
किचकाच/15,22
किचकिच/15,22
किचनास
किचमिच/15,22
किच्/1,41
किच्च
किच्चक
किच्चि/8,43
किच्याइ/8,43
किच्याउ/9,42
किचाइ/8,43
किचाउ/9,42
किचि/8,43
किजात
किञ्चित्
किट्/1,41
कस्सिएर
किट्ट
किट्स/18,22,15
किटाइ/8,43
किटाउ/9,42
किटाणु/18,22,15
किटान/18,22,15
किटानी/15,22
किटि/8,43
किटुवा
किड्नी/18,22,15
कित्ता/18,22,15
कित्ली/15,22
किताप/18,22,15
कितापी
किताब/18,22,15
किताबी
किन
किनभने
किनबेच/15,22
किनमेल/15,22
किन्‍नर/18,22,15
किन्/1,41
किन्तु
किन्ने
किनाइ/8,43
किनाउ/9,42
किनार/15,22
किनारदार
किनारवाल
किनारा/18,22,15
किनारे
किनारैकिनार/15,22
किनि/8,43
किनुवा
किपट/15,22
किफाएति
किफायत/15,22
किबोर्ड/18,22,15
किम्
किम्बदन्ती/18,22,15
किम्बु/15,22
किम्मती
किमाडाडा
किमार्थ
किमारी
किमालुङ
किमी/15,22
किरकिर
किरकिरी
किरण/15,22
किरणपुञ्ज/15,22
किरनचोक
किरन्टोकी
किरमिर
किरमिरे
किर्किस्तान/15,22
किर्कौंले
किर्ते
किर्नु/15,22
किराँत/18,22,15
किराँती
किराना/18,22,15
किराया/18,22,15
किरायेदार
किरिककिरिक
किरिकिरी
किरिङमिरिङ
किरिमिरी
किरीट/15,22
किरीटी
किलकिले/15,22
किल्ला/18,22,15
किल्लाबन्दी/15,22
किला/15,22
किलिककिलिक
किलिप/18,22,15
किलो/15,22
किलोग्राम/15,22
किलोमिटर/15,22
किशोर/18,22,15
किशोरावस्था/15,22
किशोरी/18,22,15
किसननगर
किसनपुर
किसमिस/18,22,15
किस्ता/15,22
किस्ती/15,22
किस्मत/15,22
किस्मती
किस्सा/18,22,15
किसान/18,22,15
किसानी/15,22
किसिम/18,22,15
किसिमको/14
किहुन
की
कीट/18,22,15
कीटनाशक/15,22
कीटाणु/18,22,15
कीटाणुनाशक
कीमती
कीर्ण
कीर्तन/18,22,15
कीर्तनियाँ
कीर्ति/15,22
कीर्तिनिधि/18,22,15
कीर्तिपुर/15,22
कीर्तिमान/18,22,15
कीर्तिशाली
कीर्तिशेष
कीरा/18,22,15
कीरो/15,22
कीला/18,22,15
कीलाक्षर/18,22,15
कीलो/15,22
कुँज्याइ/8,43
कुँज्याउ/9,42
कुँजि/8,43
कुँड्/1,41
कुँड्याइ/8,43
कुँड्याउ/9,42
कुँडि/8,43
कुँडुल्याइ/8,43
कुँडुल्याउ/9,42
कुँडुलि/8,43
कुँडुली/15,22
कुँडुलो/15,22
कुँडे/18,22,15
कुँडो/18,22,15
कुँढ्/1,41
कुँढ्याइ/8,43
कुँढ्याउ/9,42
कुँढाइ/8,43
कुँढाउ/9,42
कुँढि/8,43
कुँद्/1,41
कुँदाइ/8,43
कुँदाउ/9,42
कुँदि/8,43
कुँदुवा
कुँवर/18,22,15
कुइँ
कुइका
कुइनेटो/18,22,15
कुइनो/15,22
कुइभीर
कुइरे
कुइरो/15,22
कुइसे
कुकृत्य/18,22,15
कुक/18,22,15
कुकर/18,22,15
कुकर्म/15,22
कुकर्मी
कुकविता/15,22
कुक्‍कु/15,22
कुक्क
कुक्रुक्क
कुक्लुक्क
कुकाइ/8,43
कुकाउ/9,42
कुकार्य/18,22,15
कुकुर/18,22,22,15
कुकुरपुछ्रे
कुकुरमुखा
कुकुरमुखे
कुकुर्क्याइ/8,43
कुकुर्क्याउ/9,42
कुकुर्कि/8,43
कुकुर्नी/18,22,15
कुख्यात
कुखुरा/18,22,15
कुखुरी/15,22
कुखुरे
कुखुरो/15,22
कुचक्र/18,22,15
कुचक्री
कुच्च
कुच्चि/8,43
कुच्चे
कुच्याइ/8,43
कुच्याउ/9,42
कुच्र/8,45
कुच्रि/8,43
कुच्रुक्क
कुचाल/18,22,15
कुचिला/15,22
कुचुक्क
कुचुर्क्याइ/8,43
कुचुर्क्याउ/9,42
कुचुर्कि/8,43
कुचेष्टा/18,22,15
कुचो/15,22
कुज
कुजात/18,22,15
कुञ्‍ज/18,22,15
कुञ्चित
कुञ्जिनी/15,22
कुञ्जी/18,22,15
कुञ्जीप्याड/18,22,15
कुञ्जीपाटी/18,22,15
कुटकी/15,22
कुटनीति/15,22
कुटनीतिज्ञ/18,22,15
कुटपिट/15,22
कुटमिरो/15,22
कुट्‍का/18,22,15
कुट्/1,41
कुट्क्याइ/8,43
कुट्क्याउ/9,42
कुट्कि/8,43
कुट्याइ/8,43
कुट्याउ/9,42
कुटाइ/15,22
कुटाइ/8,43
कुटाउ/9,42
कुटि/8,43
कुटिल
कुटी/18,22,15
कुटीर/15,22
कुटुक्क
कुटुनी/18,22,15
कुटुम्ब/18,22,15
कुटुम्बी
कुटुवा
कुटे/15,22
कुटो
कुठारपाणि
कुड्‍को/15,22
कुड्क्याइ
कुड्को/14
कुडाककाउले
कुडावा
कुण्ठ/15,22
कुण्ठा/18,22,15
कुण्ठाग्रस्त
कुण्ठित
कुण्ड/15,22
कुण्डल/18,22,15
कुत/15,22
कुतकुती/15,22
कुतर्की
कुत्सित
कुतुहल/15,22
कुथुङ्ग्‌र्याइ/8,43
कुथुङ्ग्‌र्याउ/9,42
कुथुङ्ग्रि/8,43
कुथुङ्ग्रे
कुथुर्क्याउ/9,42
कुथुर्काइ/8,43
कुथुर्कि/8,43
कुद्/1,41
कुद्रती
कुदाइ/8,43
कुदाउ/9,42
कुदाकाउले
कुदारी
कुदि/8,43
कुदिन/15,22
कुदिया
कुन/13
कुनखी
कुनचोक
कुन्‍ता/18,22,15
कुन्छा
कुन्जो
कुन्तल/15,22
कुन्तादेवी
कुन्ती/18,22,15
कुन्तीबन्डली
कुन्नि
कुन्साङ/15,22
कुना/18,22,15
कुनाकन्दरा/18,22,15
कुनाकाप्चा/18,22,15
कुनाथरी
कुनो/15,22
कुपन/18,22,15
कुप्‌र्याइ/8,43
कुप्‌र्याउ/9,42
कुप्प
कुप्र/8,45
कुप्रथा/18,22,15
कुप्र्याइ/8,43
कुप्र्याउ/9,42
कुप्रि/8,43
कुप्रे
कुप्रो/14
कुप्लुक्क
कुपित
कुपुक्क
कुपुकुपु
कुपुत्र
कुपोषण/15,22
कुब्ज
कुब्जा
कुबुकास्थली
कुबेर/18,22,15
कुबेला/15,22
कुभिन्डे
कुम/18,22,15
कुमकाटे
कुमपुर
कुमरखोद
कुम्भ/15,22
कुम्ल्याइ/8,43
कुम्ल्याउ/9,42
कुम्लि/8,43
कुम्ले
कुम्लो/15,22
कुमाऊँ/15,22
कुमार/18,22,15
कुमार्गी
कुमारी/18,22,15
कुमारीपन/15,22
कुमाले/18,22,15
कुर/18,22,15
कुरकुर
कुरकुरे
कुर्/1,41
कुर्कुच्चा/18,22,15
कुर्कुच्चे
कुर्कुच्चो
कुर्घा
कुर्च्याइ/8,43
कुर्च्याउ/9,42
कुर्चि/8,43
कुर्ची/18,22,15
कुर्ता/18,22,15
कुर्था/18,22,15
कुर्द/18,22,15
कुर्बानी/15,22
कुर्मी/18,22,15
कुर्र
कुर्सी/18,22,15
कुरा/18,22,15
कुराइ/8,43
कुराउ/9,42
कुराउटे
कुराउनी/15,22
कुराकानी/18,22,15
कुरान/18,22,15
कुरि/8,43
कुरिअर/15,22
कुरीकुरी/15,22
कुरीति/18,22,15
कुरुक्क
कुरुम्बा
कुरुले
कुरुवा/18,22,15
कुरुवाससी
कुरूप/18,22,15
कुरूपा
कुरे
कुरेङ
कुरेत
कुरेली
कुरो/15,22
कुल/18,22,15,39
कुलक
कुलक्षणी
कुलकुल/15,22
कुलघरानियाँ
कुलङ्गार
कुलच्छिनी
कुलट/15,22
कुलटा/18,22,15
कुलत/18,22,15
कुलपति/18,22,15
कुलयोग/15,22
कुलवन्त
कुलवान्
कुल्च/8,45
कुल्चाइ/8,43
कुल्चाउ/9,42
कुल्चि/8,43
कुल्चीमिल्ची
कुल्डेउमाडौ
कुल्यान
कुल्याहा
कुल्ल
कुल्ली/18,22,15
कुलांगना
कुलाउ
कुलायन/18,22,15
कुलीन/18,22,15
कुलुकुलु
कुलुङ
कुलुल्ल
कुलेखानी/15,22
कुलेलम/15,22
कुलो/15,22
कुव्यवहार/18,22,15
कुवा
कुवा को ब्याङ
कुवा/18,22,15
कुवाकोट
कुविचार/18,22,15
कुवेत/15,22
कुवेर/15,22
कुशकोट
कुशल/33
कुश्मा
कुशाग्र
कुशाग्रबुद्धि
कुशादेवी
कुशासन/15,22
कुशे
कुशेश्वर
कुष्ठी
कुसँस्कार/18,22,15
कुसनदार
कुसमिसेरा
कुस्त
कुस्ती/15,22
कुस्तुर
कुस्हावा
कुसाख
कुसापानी
कुसाहा
कुसुन्डो/15,22
कुसुम/18,22,15
कुसुमखोला
कुसुमे
कुहाइ/8,43
कुहाउ/9,42
कुहि/8,43
कुहिना/18,22,15
कुहिनु/15,22
कुहिनो/15,22
कुहिरे
कुहिरो/15,22
कुहु/8,45
कुहुनो/15,22
कूँजो/14
कूजित
कूटनीतिक
कूटस्थ
कूर्माञ्चली
कूल/15,22
के
केँवरेभञ्ज्याङ
केक/18,22,15
केचना
केजाति
केजी/15,22
केटा/18,22,15
केटाकेटी/18,22,15
केटी/18,22,15
केटुके
केटो/15,22
केटौलो/14
केडिया/18,22,15
केतु/15,22
केदार/18,22,15
केदारअखडा
केदारनाथ/18,22,15
केदारमान/18,22,15
केन्ट/15,22
केन्टवरी/15,22
केन्द्र/18,22,15,31,34,37,39
केन्द्रविन्दु/18,22,15
केन्द्राध्यक्ष/18,22,15
केन्द्राभिमुख
केन्द्रित
केन्द्री
केन्द्रीभूत
केन्द्रोन्मुखी
केन्या/15,22
केपी/18,22,15
केबल/15,22
केबुल/18,22,15
केमिकल
केरवानी
केर्/1,41
केरा/18,22,15
केराइ/8,43
केराउ/18,22,15
केराउ/9,42
केराबारी
केरि/8,43
केरूङा
केरे
केरौंन
केरौजा
केल्टेली
केला/18,22,15
केवल/15,22
केवलपुर
केश/15,22
केशर/15,22
केशरी/15,22
केशव/15,22
केशवतार
केशिका/15,22
केस/15,22
केसरिया
केसरी/15,22
केस्‌र्याउ/9,42
केस्र्याइ/8,43
केस्रि/8,43
केसी/15,22
केही
कैँची/18,22,15
कैँडे
कैंची
कैकेयी/18,22,15
कैद/15,22
कैदखाना/18,22,15
कैदी/18,22,15
कैफत/15,22
कैफती
कैफियत/15,22
कैयन्
कैरन/15,22
कैलाली/15,22
कैलाश/15,22
कैलाशमान्डौ
कैलाशे
कैली
कैले
कैलो/14
कैशिक
को/16
कोइराला/18,22,15
कोइरालाकोट
कोइरालो/15,22
कोइरी/15,22
कोइला/15,22
कोइलाखानी/18,22,15
कोइलाडी
कोइलावास
कोइली/15,22
कोइलो/15,22
कोक/18,22,15
कोकले/15,22
कोक्कि/8,43
कोक्ती/15,22
कोक्याइ/8,43
कोक्याउ/9,42
कोक्रो/15,22
कोक्ल्याँटो/14
कोकाकोला/18,22,15
कोकिन
कोकिस/15,22
कोकेन/15,22
कोको/15,22
कोख/15,22
कोखे
कोखो/15,22
कोगटी/15,22
कोगटे
कोचराइ/8,43
कोचल्/1,41
कोचलाइ/8,43
कोचलाउ/9,42
कोचलि/8,43
कोच्/1,41
कोच्चि/8,43
कोचाइ/8,43
कोचाउ/9,42
कोचार्/1,41
कोचारि/8,43
कोचिवाङ
कोचेल्/1,41
कोचेलाइ/8,43
कोचेलाउ/9,42
कोचेलि/8,43
कोजानि
कोट/18,22,15
कोटगाउँ
कोटदरवार
कोटदेवल
कोटपेटारा
कोटभैरव
कोट्जहारी
कोट्टि/8,43
कोट्याइ/8,43
कोट्याउ/9,42
कोटा/15,18
कोटातुल्सीपुर
कोटि/15,22
कोटिनाम/15,22
कोटिला
कोटी/15,22
कोटे
कोटेरो/18,22,15
कोटेली
कोटेश्वर/15,22
कोठा/18,22,15
कोठी/18,22,15
कोठीवाल
कोड
कोडेना
कोण/18,22,15,34
कोणधारी
कोणसभा/18,22,15
कोतपर्व/15,22
कोतर्/1,41
कोतराउ/9,42
कोतरि/8,43
कोत्‌र्याइ/8,43
कोत्‌र्याउ/9,42
कोत्र्याहा
कोत्रि/8,43,17
कोत्रे
कोत्लेगाँडो/14
कोदाली/18,22,15
कोदाले
कोदालो/18,22,15
कोदे
कोदो/18,22,15
कोन्डोलिजा/15,22
कोनि
कोप/15,22
कोपभाजन/15,22
कोपर्/1,41
कोपरा/18,22,15
कोपराइ/8,43
कोपराउ/9,42
कोपरि/8,43
कोप्‌र्याइ/8,43
कोप्‌र्याउ/9,42
कोप्च्याइ/8,43
कोप्च्याउ/9,42
कोप्चि/8,43
कोप्चे
कोप्चो/14
कोप्चो/15,22
कोप्रि/8,43
कोप्रो/14
कोप्रो/15,22
कोप्ल्याक्क
कोपावा
कोपिला/18,22,15
कोपी
कोफी/15,22
कोब्रा/18,22,15
कोमल/15,22,33
कोमा/15,22
कोमोरोस/15,22
कोयली/15,22
कोया/18,22,15
कोयो/15,22
कोर/18,22,15
कोरक
कोरम/15,22
कोरल्/1,41
कोरलाइ/8,43
कोरलाउ/9,42
कोरलि/8,43
कोरली/18,22,15
कोरलो/14
कोर्/1,41
कोर्काली/15,22
कोर्चावाङ
कोर्ट/15,22
कोर्टमर्शल/15,22
कोर्याककोर्याक
कोर्याक्क
कोर्याहा
कोर्रा/18,22,15
कोर्स/18,22,15
कोरा/15,22
कोराइ/8,43
कोराउ/9,42
कोरि/8,43
कोरिया/15,22
कोरोबारी
कोल/15,22
कोलकाता/15,22
कोलडाँडा
कोलबुङ
कोलम्बो/15,22
कोलहाबी
कोल्की
कोल्टी
कोल्टे
कोल्टो/15,22
कोल्माबाराचौर
कोल्हुवा
कोल्हुवाबगैँचा
कोलाज/15,22
कोलाटी
कोलाहल/15,22
कोलेस्टेरोल/15,22
कोलोन/15,22
कोलोम्बिया/15,22
कोवाङ
कोश/15,22,34
कोशी/15,22
कोशीदेख
कोष/18,22,15
कोष्ठक/18,22,15
कोष्ठबद्ध
कोषाध्यक्ष/18,22,15
कोस/15,22
कोसिस/18,22,15
कोसी/15,22
कोसे
कोसेली/18,22,15
कोसो/15,22
कोहबरा
कोहलपुर/15,22
कोहिनुर/15,22
कौटिल्य/15,22
कौटिल/34
कौटुम्बिक
कौडा
कौडिन्य/15,22
कौडी/18,22,15
कौडे
कौतुकी
कौतुहल/15,22
कौपीनधारी
कौमुदी/15,22
कौरव/18,22,15
कौवा/18,22,15
कौवाली/18,22,15
कौश
कौशिक/15,22
कौशी/18,22,15
कौशेय
कौसल/15,22
कौसल्या/15,22
कौसी/18,22,15
खँजडी/18,22,15
खँजाहा/15,22
खँदाइ/8,43
खँदाउ/9,42
खँदार्/1,41
खँदारि/8,43
खँदिलोपन/15,22
खँदुवा
खकन/15,22
खकानु/18,22,15
खकार/15,22
खकार्/1,41
खकारि/8,43
खकाल्/1,41
खकालि/8,43
खग्गड
खग्रास
खगार्/1,41
खगारि/8,43
खगालगाउँ
खगेनकोट
खगेन्द्र/18,22,15
खगोल/18,22,15
खगोलविज्ञान/15,22
खगौती/15,22
खगौतो/18,22,15
खङ्ग्रङ्ग
खङ्ग्राङ्खुङ्‌रुङ
खचमच/15,22
खच्चड
खच्चर/18,22,15
खच्याकखुचुक
खच्याङखच्याङ
खचाखच
खचिखचाउ
खचित
खजान्ची/18,22,15
खजाना/18,22,15
खजित
खजुर/18,22,15
खजुरगाछी
खजुरी/18,22,15
खजुरीछा
खजुरो/18,22,15
खञ्ज
खट/18,22,15
खटखट
खटन/15,22
खटनिया
खटपटे
खट्/1,41
खट्क/8,45
खट्काइ/8,43
खट्काउ/9,42
खट्कि/8,43
खट्टामा
खट्टे/15,22
खट्याक्क
खटाइ/8,43
खटाउ/9,42
खटाखट
खटि/8,43
खटिया/18,22,15
खटिरा/18,22,15
खटिरे
खटिरो/15,22
खटुवा
खड/15,22
खडखड
खडवाबङाइ
खड्का/18,22,15
खड्कावाडा
खड्कौँले
खड्ग/18,22,15
खड्गपुर
खड्गभञ्ज्याङ
खड्गभद्रकाली
खड्गो/15,22
खडा/15,22
खडाहाजिर
खडुकुँलो/18,22,15
खडेरी/18,22,15
खण्ड/18,22,15,34
खण्डक
खण्डकाव्य/18,22,15
खण्डन/18,22,15
खण्डवाल
खण्डहर/18,22,15
खण्डित
खण्डे
खण्डेतर
खण्डेश्वरी
खत/18,22,15
खतखत
खतम/15,22
खतरनाक
खतरा/18,22,15
खत्क/8,45
खत्काइ/8,43
खत्काउ/9,42
खत्कि/8,43
खत्तम/15,22
खत्ति/15,22
खत्ति/8,43
खत्याइ/8,43
खत्याउ/9,42
खत्रक्क
खत्र्याकखुत्रुक
खत्र्याङखुत्रुङ
खत्री/18,22,15
खतिवडा/18,22,15
खतिवाडा
खतेर्/1,41
खतेरि/8,43
खद्दर/15,22
खन/15,22
खनक
खनखन
खन्/1,41
खन्चीकोट
खन्चुरो/14
खन्चुवा
खन्जो/14
खन्तरे
खन्ती/18,22,15
खन्याइ/8,43
खन्याउ/9,42
खनाखन
खनाति/18,22,15
खनार
खनाल/18,22,15
खनाल्थोक
खनि/8,43
खनिज/15,22
खनियापानी
खनी
खपखप
खपटे/18,22,15
खपत/15,22
खप्‍तड/18,22,15
खप्/1,41
खप्क/8,45
खप्काइ/8,43
खप्काउ/9,42
खप्कि/8,43
खप्की/15,22
खप्ट/8,45
खप्टाइ/8,43
खप्टाउ/9,42
खप्टि/8,43
खप्टुवा
खप्तड
खप्प
खप्पर/18,22,15
खप्परे
खप्पिस
खप्लक्क
खप्ल्याक्क
खपाइ/8,43
खपाउ/9,42
खपाखप
खपि/8,43
खपिस
खपुवा
खबट्याइ/8,43
खबट्याउ/9,42
खबटा/18,22,15
खबटि/8,43
खबटे
खबर/18,22,15
खबरकागत/18,22,15
खबरदार/18,22,15
खम्पा/18,22,15
खम्बा/18,22,15
खम्बानी/15,22
खम्बिर
खम्स/8,45
खम्साइ/8,43
खम्साउ/9,42
खम्सि/8,43
खमारी/15,22
खमिरा
खयर/18,22,15
खर/15,22
खरखर
खरखरी
खरदार/18,22,15
खरब/15,22
खरबुजा/18,22,15
खरबुजो
खर्क/18,22,15
खर्क/8,45
खर्काइ/8,43
खर्काउ/9,42
खर्काडा
खर्कि/8,43
खर्च/18,22,15
खर्चालु
खर्चिलो/14
खर्ची
खर्ज्याङ
खर्दारबाजे/18,22,15
खर्पन/18,22,15
खर्पने
खर्पुनाथ
खर्ब/15,22
खर्याइ/8,43
खर्याउ/9,42
खर्याकखुरुक
खर्याक्क
खर्याङखुरुङ
खर्रो/14
खर्लपखर्लप
खर्लप्प
खर्ल्याप्प
खर्साङ/15,22
खराइ/8,43
खराउ/18,22,15
खराउ/9,42
खराउखुट्टे
खराखर
खराट
खरानी/15,22
खरानीटार
खराने
खराब/18,22,15
खराबी/18,22,15
खरायो/18,22,15
खरि/8,43
खरिद/15,22
खरिददार
खरिदबिक्री/18,22,15
खरिद्/1,41
खरिदाइ
खरिदार/15,22
खरिदि/8,43
खरिदी
खरी/18,22,15
खरीगाँठे
खरीगेरा
खरीदी
खरीबोट
खरीयानी
खरीसाउँलो/14
खरुवा
खरे
खरेलथोक
खरो/14
खल/15,22
खलक/18,22,15
खलक्क
खलखल
खलखलती
खलङ्गा/15,22
खलङा
खलनायक/18,22,15
खलबल/15,22
खलबले
खलमल
खल्ती/18,22,15
खल्पी/15,22
खल्याङखुलुङ
खल्यातखुलुत्त
खल्ल
खल्लड
खल्लन
खल्लने
खल्लमल्ल
खल्ले
खल्लो/14
खल्वाटे
खलाँती/15,22
खलास
खलासी/18,22,15
खलिकपुर
खलिपा
खलियो/18,22,15
खलु
खले
खलो/18,22,15
खवाङ
खवास/18,22,15
खवैया
खस/18,22,15
खसक्क
खसकुश्मा
खसखस
खसखसे
खसम/15,22
खसमस
खस्‌र्याउ/9,42
खस्/1,41
खस्क/8,45
खस्काइ/8,43
खस्काउ/9,42
खस्कि/8,43
खस्मिनी
खस्य्राकखुस्रुक
खस्य्राङमस्य्राङ
खस्याकखुसुक
खस्यौली
खस्र/15,22
खस्रक्क
खस्राङखुस्रुङ
खस्रि/8,43
खस्रेतो/15,22
खस्रो
खसाइ/8,43
खसाउ/9,42
खसान/15,22
खसाल्/1,41
खसालि/8,43
खसि/8,43
खसिया/18,22,15
खसी/18,22,15
खसोखास
खहर्याइ/8,43
खहर्याउ/9,42
खहरि/8,43
खहरे/18,22,15
ख्याँच्/1,41
ख्याँचि/8,43
ख्याइ/8,43
ख्याउ/9,42
ख्याउटी
ख्याउटे/18,22,15
ख्याउटो/14
ख्याक/18,22,15
ख्याक्क
ख्यात
ख्यातनामा
ख्याति/15,22
ख्याप्टो/14
ख्याम्सो/14
ख्याल/15,22
ख्यालठट्टा/18,22,15
ख्यासख्यास
ख्यास्स
ख्याहा
ख्वाँट्टा
ख्वाकख्वाक
ख्वाट्ट
ख्वातख्वात
ख्वात्त
ख्वापख्वाप
ख्वाप्प
ख्वाम्म
ख्वाम्लाङ्ङ
ख्वामित/15,22
ख्वारख्वार
ख्वार्र
ख्वालख्वाल
ख्वालख्वालती
ख्वाल्ल
ख्वाले
ख्वास्स
खा/8,46,47
खाँ/15,22
खाँच/18,22,15
खाँच/8,45
खाँचि/8,43
खाँचो/15,22
खाँज/18,22,15
खाँटी
खाँडादेवी
खाँडो/15,22
खाँद्/1,41
खाँद्नु
खाँदाखाँद
खाँदि/8,43
खाँदिलो/14
खाँदोपिँदो/14
खाँबु
खाँबे
खाँबो/15,22
खाँभो/15,22
खाइ/8,43
खाइखुई
खाइद्यौ
खाइबा
खाइलाग्दो/14
खाइहाल्दो/14
खाओवादी
खाक/15,22
खाकर
खाक्सी/15,22
खाका/18,22,15
खाकी
खाग्सी/15,22
खागी
खागो/15,22
खाजा/15,22
खाट/18,22,15
खाटा/18,22,15
खाडल/18,22,15
खाडी/18,22,15
खात/18,22,15
खातम्मा
खात्ति/8,43
खाता/18,22,15
खाती/15,22
खाते/18,22,15
खाद/15,22
खादक
खाद्गाकोट
खाद्य
खाद्यपदार्थ/18,22,15
खाद्यवस्तु/18,22,15
खाद्यान्न/18,22,15
खादा/18,22,15
खादी/15,22
खान/15,22
खानतलासी/18,22,15
खानदह
खानदान/15,22
खानदानी
खानपान/15,22
खानपिन/15,22
खान्की/15,22
खान्गी/15,22
खाना/15,22
खानाबदोस
खानी/18,22,15
खानीखोला
खानीगाउँ
खानीछाप
खाने
खानेकुरा/18,22,15
खानेपानी/15,22
खापखाप
खाप्/1,41
खाप्पि/8,43
खाप्सियो/18,22,15
खापा/18,22,15
खाम/18,22,15
खामलुङ
खामस
खाम्/1,41
खाम्लालुङ
खामि/8,43
खामो/15,22
खायामारा
खार/18,22,15
खार्/1,41
खार्तम्छा
खार्तिम्छा
खार्पा/18,22,15
खार्पाचो
खार्मी
खारा
खारि/8,43
खारिज
खारिलो/14
खारी
खारेज/15,22
खारेजी/15,22
खाल/18,22,15
खालङा
खाल्टे
खाल्टो/18,22,15
खाल्डो/18,22,15
खाल्पा
खाला/15,22
खालासाला
खालि
खालिसा
खाली
खालीवन
खावा/15,22
खास
खासखुस
खासखुसे
खास्टो/18,22,15
खासा/15,22
खासी
खाहमखाह
खिँच्/1,41
खिँचाइ/8,43
खिँचाउ/9,42
खिँचि/8,43
खिइ/8,43
खिङ्गुली
खिचखिच
खिचडी/15,22
खिचलो/15,22
खिच्/1,41
खिच्चड
खिच्च्रो/15,22
खिच्चो/14
खिच्रो/15,22
खिचाइ/8,43
खिचाउ/9,42
खिचातानी/15,22
खिचापोखरी/15,22
खिचि/8,43
खिचीखिची
खिचुवा
खिचोलो/18,22,15
खिज्याइ/8,43
खिज्याउ/9,42
खिजि/8,43
खिजीचन्द
खिजीफलाटें
खितखित
खित्का/18,22,15
खित्त
खिदिम
खिदिमा
खिन्न/33
खिनाउरो/14
खिप्‍ती/15,22
खिप्/1,41
खिपाइ/8,43
खिपाउ/9,42
खिपाहा
खिपि/8,43
खिपुवा
खिम्ती
खिया/15,22
खियाइ/8,43
खियाउ/9,42
खिर्रो/15,22
खिर्वा
खिराटाडी
खिरिलो/14
खिरौना
खिल्/1,41
खिल्जी
खिल्ली/18,22,15
खिलाइ
खिलाफ
खिलि/8,43
खिलुङदेउराली
खिस्ट/34
खिस्रिक्क
खिस्स
खिस्सा/18,22,15
खिसिक्क
खिसी/18,22,15
खिहिरो/14
खीप/18,22,15
खीर/15,22
खीरसेन
खील/18,22,15
खुँखार
खुँज/15,22
खुँजेली
खुँड्/1,41
खुँडा/18,22,15
खुँडाइ/8,43
खुँडाउ/9,42
खुँडि/8,43
खुँडे
खुँडो/14
खुँद्/1,41
खुँदाइ/8,43
खुँदाउ/9,42
खुँदि/8,43
खुइरे
खुइरो
खुइले
खुकुरी/18,22,15
खुकुलो/14
खुङा
खुच्चिङ
खुज्झा/15,22
खुजुरा/18,22,15
खुट/15,22
खुटवाजब्दी
खुट्‌किलो/18,22,15
खुट्/1,41
खुट्टा/18,22,15
खुट्टापिपराधी
खुट्टि/8,43
खुट्टे
खुट्टेसो
खुट्टो/15,22
खुट्ने
खुट्याइ/8,43
खुट्याउ/9,42
खुटाइ/8,43
खुटाउ/9,42
खुटि/8,43
खुटीवाल
खुटुवा
खुटौना
खुड्किला/18,22,15
खुड्किलो/15,22
खुतखुती
खुत्त
खुत्रुक्क
खुत्रुके
खुतुखुतु
खुद/15,22
खुद्रा/15,22
खुदाबगर
खुदी
खुदो/15,22
खुन/15,22
खुन्दुनाबारी
खुन्याइ/8,43
खुन्याउ/9,42
खुन्रे
खुन्रो/14
खुन्स्याइ/8,43
खुन्स्याउ/9,42
खुन्सि/8,43
खुनि/8,43
खुनी
खुप्प
खुपुक्क
खुपुखुपु
खुफिया
खुबी/18,22,15
खुमजुङ
खुम्‌र्याइ/8,43
खुम्‌र्याउ/9,42
खुम्च/8,45
खुम्च्याइ/8,43
खुम्च्याउ/9,42
खुम्चाइ/8,43
खुम्चाउ/9,42
खुम्चि/8,43
खुम्बु/18,22,15
खुम्रि/8,43
खुम्रे/15,22
खुम्ले
खुमेल
खुर/18,22,15
खुर्क/8,45
खुर्काइ/8,43
खुर्काउ/9,42
खुर्कि/8,43
खुर्कोट
खुर्पा/18,22,15
खुर्पे
खुर्पेटो/14
खुर्याइ/8,43
खुर्याउ/9,42
खुर्र
खुर्रे
खुर्लिङ्गो/14
खुर्लुक्क
खुर्लुप्प
खुर्सानी/18,22,15
खुर्हुरिया
खुराक/15,22
खुराकिलो/14
खुराकी
खुराफाती
खुरि/8,43
खुरिखण्ड
खुरुक्क
खुरुखुरु
खुरुङ्गो
खुलखुल
खुलदुली/15,22
खुलमखुला
खुलस्त
खुल्/1,41
खुल्क्याइ/8,43
खुल्क्याउ/9,42
खुल्कि/8,43
खुल्दुली/15,22
खुल्लमखुल्ला
खुला
खुलाइ/8,43
खुलाउ/9,42
खुलापन/15,22
खुलामञ्च/15,22
खुलासा/15,22
खुलि/8,43
खुलुक्क
खुलुल्ल
खुलेआम
खुवा/15,22
खुवाइ/8,43
खुवाउ/9,42
खुवाफोक
खुशबू/15,22
खुशी/18,22,15
खुस
खुसखुसे
खुसबु/15,22
खुसमिजाज
खुसहाल
खुस्क/8,45
खुस्काइ/8,43
खुस्काउ/9,42
खुस्कि/8,43
खुस्रुक्क
खुस्स
खुसामदी
खुसियाली/18,22,15
खुसी/15,22
खुसीराजी/15,22
खुसुक्क
खुसुखुसु
खूब
खेचर
खेजेनिम
खेत/18,22,15
खेतबारी/18,22,15
खेतान/18,22,15
खेताला/18,22,15
खेताले
खेतालो
खेतिपाती/18,22,15
खेती/18,22,15
खेद/18,22,15
खेद्/1,41
खेदाइ/8,43
खेदाउ/9,42
खेदि/8,43
खेदुवा
खेदो/15,22
खेप/18,22,15
खेप्/1,41
खेपाइ/8,43
खेपाउ/9,42
खेपि/8,43
खेपुवा
खेम/15,22
खेमा/18,22,15
खेर
खेर्/1,41
खेराइ/8,43
खेराउ/9,42
खेरि/8,43
खेल/18,22,15
खेलकुद/18,22,15
खेलकुदमन्त्री/18,22,15
खेलबाड/18,22,15
खेलमैदान/18,22,15
खेल्/1,41
खेलाँची
खेलाइ/8,43
खेलाउ/9,42
खेलाडी/18,22,15
खेलि/8,43
खेलुवा
खेलौना/18,22,15
खेवाङ
खेसरी/15,22
खेस्रा
खै
खैंच/8,45
खैंचाइ/8,43
खैंचाउ/9,42
खैंचि/8,43
खैंजडी
खैंजडे
खैनी/15,22
खैरबन्नी
खैरा
खैराँते
खैराङ
खैराला
खैराहानी
खैरियत/15,22
खैरीचन्दनपुर
खैरे
खैरेनी/15,22
खैरेनीटार
खैरो/14
खैलाद
खोँच/18,22,15
खोइरे
खोइरो/15,22
खोक/15,22
खोकना
खोकल्/1,41
खोकल्याइ/8,43
खोकल्याउ/9,42
खोकलि/8,43
खोकलिङ
खोक्‌र्याइ/8,43
खोक्‌र्याउ/9,42
खोक्/1,41
खोक्रि/8,43
खोक्रे
खोक्रो/14
खोक्रो/15,22
खोका
खोकाइ/8,43
खोकाउ/9,42
खोकि/8,43
खोकिल्टो/15,22
खोकिला/18,22,15
खोकिलो/15,22
खोकी/15,22
खोकु
खोच्याइ/8,43
खोच्याउ/9,42
खोच्याङ्ग्रो
खोच्याप्रो
खोचि/8,43
खोज/18,22,15
खोजखबर/18,22,15
खोजतलास/18,22,15
खोजपुर
खोज्/1,41
खोजाइ/8,43
खोजाउ/9,42
खोजि/8,43
खोजी/18,22,15
खोजीनिती
खोजीनीति/18,22,15
खोट/18,22,15
खोटाङ/15,22
खोटाङबजार
खोटी
खोटो/14
खोटो/15,22
खोतर्/1,41
खोतरि/8,43
खोतल्/1,41
खोतलि/8,43
खोत्ति/8,43
खोत्याइ/8,43
खोत्याउ/9,42
खोदल्/1,41
खोदलि/8,43
खोदसादेवी
खोद्/1,41
खोदाइ/8,43
खोदाउ/9,42
खोदि/8,43
खोप/18,22,15
खोपडी/18,22,15
खोप्/1,41
खोप्रे
खोप्लाङ
खोपाइ/8,43
खोपाउ/9,42
खोपाचागु
खोपि/8,43
खोपिल्टो/15,22
खोपी/18,22,15
खोपे
खोपो/18,22,15
खोयो/18,22,15
खोर/18,22,15
खोरन्डो/14
खोर्ना
खोर्सानी/18,22,15
खोरिया/18,22,15
खोरी
खोरेँत/15,22
खोल/18,22,15
खोल्/1,41
खोल्मा/15,22
खोल्मे
खोल्स्याइ/8,43
खोल्स्याउ/9,42
खोल्सा/18,22,15
खोल्सि/8,43
खोल्सी/18,22,15
खोल्से
खोल्सो/15,22
खोला/18,22,15
खोलाइ/8,43
खोलाउ/9,42
खोलागाउँ
खोलानाला/18,22,15
खोलि/8,43
खोली/15,22
खोले/15,22
खोलेँसो/18,22,15
खोलेगाउँ
खोलो/15,22
खोसल्ट्याइ/8,43
खोसल्ट्याउ/9,42
खोसल्टि/8,43
खोस्‌र्याइ/8,43
खोस्‌र्याउ/9,42
खोस्/1,41
खोस्ट्याइ/8,43
खोस्ट्याउ/9,42
खोस्टि/8,43
खोस्टे
खोस्टो
खोस्य्राकखोस्य्राक
खोस्य्राङखोस्य्राङ
खोस्याकखोस्याक
खोस्र/8,45
खोस्रि/8,43
खोसाइ/8,43
खोसाउ/9,42
खोसि/8,43
खोसुवा
खोसेल्/1,41
खोसेल्ट्याइ/8,43
खोसेल्ट्याउ/9,42
खोसेल्टि/8,43
खोसेलि/8,43
खौर/8,45
खौराइ/8,43
खौराउ/9,42
खौरि/8,43
खौल्याइ/8,43
खौल्याउ/9,42
खौलालाँकुरी
खौलि/8,43
खौवा
गृध्र
गृष्म/15,22
गृह/18,22,15
गृहकार्य/18,22,15
गृहपृष्ठ/18,22,15
गृहमन्त्रालय/18,22,15
गृहमन्त्री/18,22,15
गृहयुद्ध/18,22,15
गृहवासी
गृहशनाश
गृहसचिव/18,22,15
गृहस्थ
गृहस्थी/18,22,15
गृह्य
गृहाच्छादने
गृहिणी/18,22,15
गृहीत
गृहीतार्थ
ग/10
गँगटो/15,22
गँगर्याइ/8,43
गँगर्याउ/9,42
गँगरि/8,43
गँजडी
गँज्याइ/8,43
गँज्याउ/9,42
गँज्याहा
गँड्यौला/18,22,15
गँडाहा
गँडेउला/18,22,15
गँडोहो
गँथ्याइ/8,43
गँथ्याउ/9,42
गँवार
गँवैया
गँसाइ/8,43
गँसाउ/9,42
गइ/8,43
गउँत/15,22
गउँते
गगन/18,22,15
गगनचारी
गगनचुम्बी
गगनबिहारी
गगनभेदी
गगनस्पर्शी
गङ्गा/15,22
गङ्गाप्रासपुर
गङ्गापिपरा
गङ्गापुर
गङ्गालाल/18,22,15
गङ्गोलिया
गच्क/8,45
गच्काइ/8,43
गच्काउ/9,42
गच्कि/8,43
गच्छदार/18,22,15
गच्छे/15,22
गच्छेदार/18,22,15
गज/15,22
गजक्क
गजगज
गजघट्ट
गजज्ज
गजदन्त
गजधम्म
गजधम्मे
गजधुम्म
गजब/15,22
गजरा
गजराज
गजल/18,22,15
गज्क/8,45
गज्काइ/8,43
गज्काउ/9,42
गज्कि/8,43
गज्ज
गजारी
गजिलो/14
गजी
गजुर/18,22,15
गजुरमुखी
गजुरी/15,22
गजुवा
गजेटेड
गजेडी
गजेन्द्र/18,22,15
गजेहाडा
गजो/15,22
गञ्जनगर
गट्टा/18,22,15
गठन/15,22
गठनकर्ता
गठबन्धन/18,22,15
गठर्याइ/8,43
गठर्याउ/9,42
गठरि/8,43
गठरीमठरी
गठरो/14
गठ्याङ्ग्रो/14
गठित
गठिलो/14
गठेरो/14
गडगड
गडगड्याइ/8,43
गडगड्याउ/9,42
गडगडि/8,43
गडन्ता
गडबड/15,22
गडबडाइ
गडबडी/18,22,15
गडबडे
गडर्‌याङगुडुरुङ
गडर्‌याङ्ङ
गडल
गड्याङगुडुङ/15,22
गड्याङ्ङ
गडाइ/8,43
गडाउ/9,42
गडुवा
गढ/18,22,15
गढन्त
गढ्/1,41
गढाइ/8,43
गढाउ/9,42
गढि/8,43
गढी/18,22,15
गण/18,22,15
गणक
गणतन्त्र/15,22,34
गणतन्त्री
गणतान्त्रिक
गणना/18,22,15
गणपति/18,22,15
गणपूरक
गणराज्य/18,22,15
गण्डकी/15,22
गण्डी
गण्य
गण्यमान्य
गणित/15,22,34
गणितज्ञ
गणेश/18,22,15
गणेशपुर/15,22
गणेशमान/18,22,15
गणेशराज/18,22,15
गणेस्थान
गत
गतवर्षा
गत्त
गत्तम
गतानुगतिक
गतार्थ
गति/15,22
गतिछाडा
गतिजन्य
गतिमय
गतिमान/15,22
गतिमान्
गतिरहित
गतिरोध/18,22,15
गतिलो/14
गतिविधि/18,22,15
गतिशील/33
गतिहारा
गते/15,22
गथासो/18,22,15
गद
गदगद/15,22
गदर/15,22
गदरी
गद्‌गद्
गद्‌र्‌याकगुद्रुक
गद्क/8,45
गद्काइ/8,43
गद्काउ/9,42
गद्कि/8,43
गद्दरपोश/15,22
गद्दा/15,22
गद्दार/18,22,15
गद्दारी/18,22,15
गद्दी/15,22
गद्दु/15,22
गद्य/18,22,15,36
गद्यकविता/18,22,15
गद्यकाव्य/18,22,15
गदा/15,22
गदालो
गधा/18,22,15
गधावा
गन/15,22
गनखेत
गनगन/15,22
गनगनाहट/15,22
गनगने
गनथन/15,22
गनपुर
गन्/1,41
गन्जभवानीपुर
गन्जरी
गन्जागोल/15,22
गन्जी/18,22,15
गन्जीफा/15,22
गन्डी
गन्तव्य/15,22
गन्तव्यस्थल/18,22,15
गन्ती/18,22,15
गन्तुक
गन्थन/18,22,15
गन्थने
गन्दगी/15,22
गन्दा
गन्ध/15,22
गन्धक/15,22
गन्धद्रव्य/15,22
गन्धर्व/18,22,15
गन्धाक्षत/15,22
गन्धालु
गन्धिलो/14
गन्धी
गन्धे
गन्नेमान्ने
गन्हाइ/8,43
गन्हाउ/9,42
गनाइ/8,43
गनाउ/9,42
गनि/8,43
गनी
गनौटो/14
गपशप/15,22
गप्फड/15,22
गप्फ्याइ/8,43
गप्फ्याउ/9,42
गप्फू
गफ/18,22,15
गफगाफ/15,22
गफल्क्याइ/8,43
गफल्क्याउ/9,42
गफल्कि/8,43
गफागफ
गफाडी
गफास्ट
गफी
गबडू
गब्बू
गब्रुवा
गबारो/15,22
गबुल्लो/14
गभर्नर/18,22,15
गभारो/15,22
गभीर
गम/15,22
गमक
गमक्क
गमन/34
गमर्को/15,22
गमला/18,22,15
गमहरिया
गम्/1,41
गम्क/23
गम्छा/18,22,15
गम्दार
गम्नाङ्ट
गम्भीर/33
गम्भीरभावमा/15,22
गम्म
गम्मागम्म
गम्मागम्मी
गम्य
गम्रङ्ग
गमाइ/8,43
गमाउ/9,42
गमार
गमि/8,43
गमिलो/14
गमी
गमौडी
गयब
गयल/15,22
गया/15,22
गरगहना/18,22,15
गरमागरम
गर्/1,41	[क्रि]
गर्खाकोट
गर्ग
गर्चो/14
गर्ज/8,45
गर्जक
गर्जन/18,22,15
गर्जनतर्जन/15,22
गर्जना/18,22,15
गर्जने
गर्ज्याङकोट
गर्जाइ/8,43
गर्जाउ/9,42
गर्जि/8,43
गर्जित
गर्जो
गर्दन
गर्दने
गर्धन/18,22,15
गर्धने
गर्न्धर्व/18,22,15
गर्नुको
गर्पन
गर्भ/18,22,15
गर्भघाती
गर्भधारण/15,22
गर्भनिरोध
गर्भपतन/18,22,15
गर्भपातक
गर्भपाती
गर्भवती
गर्भाधान/15,22
गर्भाशय/15,22
गर्भित
गर्भे
गर्भेउलो/14
गर्मी/15,22
गर्ल्यामगुर्लुम
गर्व/15,22
गर्वित
गर्विता
गर्वी
गर्हण/34
गर्ह्य
गर्हित
गरा/18,22,15
गराइ/15,22
गराइ/8,43
गराउ/9,42
गरामनी
गरि/8,43
गरिब
गरिबपरवर
गरिमा/18,22,15
गरियो/18,22,15
गरिवी/18,22,15
गरिष्ठ
गरुडाबैरिया
गल
गलकट्टा
गलकट्नु
गलक्क
गलकोटे
गलगाँठो
गलगाँड/18,22,15
गलगिज्ज
गलत/15,22
गलफती/15,22
गलबन्दी
गलल्ल
गलसेरा
गलहार
गल्/1,41
गल्ड्याङ्ग्रो/14
गल्ती/18,22,15
गल्थोवाल
गल्धा
गल्फ/15,22
गल्याकगुलुक
गल्याङमल्याङ
गल्ल
गल्ली/18,22,15
गला/18,22,15
गलाइ/8,43
गलाउ/9,42
गलि/8,43
गलित
गलितयौवना
गले
गलैँचा/18,22,15
गव्य
गवेषक
गवेषी
गस्ती/15,22
गह/15,22
गहकिलो/14
गहत/15,22
गहते
गहन
गहना/18,22,15
गह्रुँगो/14
गह्रुको/14
गह्रुङ्गो/14
गह्रौं
गहिराइ/15,22
गहिरी
गहिरो/14
गहुँ/15,22
गहुँगोरो/14
ग्याँचे
ग्याँठकोपी/18,22,15
ग्याँठवाल
ग्याँस/15,22
ग्याइँग्याइँ
ग्याङ
ग्यारेज/18,22,15
ग्यारेन्टी/18,22,15
ग्यालरी/18,22,15
ग्यालेक्सी/15,22
ग्यास/15,22
ग्यास्टिक/15,22
ग्रथित
ग्रन्थ/18,22,15
ग्रन्थचित्र/18,22,15
ग्रन्थि/18,22,15
ग्रस्त/15,22
ग्रसित
ग्रह/18,22,15
ग्रहण/15,22,34
ग्रहणकर्ता
ग्रहा
ग्रहीतव्य
ग्राफ/18,22,15
ग्राम/15,22
ग्रामवासी
ग्राम्य
ग्रामीण
ग्रामोन्मुखी
ग्राहक/18,22,15
ग्राह्य
ग्राही
ग्रिड/18,22,15
ग्रिनेड/18,22,15
ग्रीक/15,22
ग्रीन/15,22
ग्रीवी
ग्रीष्म
ग्रुप/18,22,15
ग्रेटवाल/15,22
ग्रेनाइट/15,22
ग्रैष्म
ग्लानि/15,22
ग्लास/18,22,15
ग्लोब
ग्लोबल/15,22
ग्वाँगे
ग्वाँचे
ग्वाँजे
ग्वाङग्रे
ग्वाङ्ग्रो/14
ग्वाच्च
ग्वाडी
ग्वाधा
ग्वानी
ग्वाम्म
ग्वारग्वार
ग्वार्चा
ग्वार्र
ग्वार्लाम्म
ग्वाल्ल
ग्वालीचौर
ग्वालेक
गाँज्/1,41
गाँजा/15,22
गाँजि/8,43
गाँठकोपी/18,22,15
गाँठी/15,22
गाँठे
गाँठो/18,22,15
गाँडागर्चा
गाँडीमुखे
गाँडे
गाँडो/14
गाँथ/8,45
गाँथि/8,43
गाँस/18,22,15
गाँसबास
गाँस्/1,41
गाँसि/8,43
गाँसे
गाइ/8,43
गाइखुर
गाइड/18,22,15
गाइने/18,22,15
गाई/18,22,15
गाईखुरे
गाईगोडे
गाईघाट/15,22
गाईजात्रे
गाईपाला
गाईवस्तु/18,22,15
गाउ/9,42
गाउँ/18,22,15
गाउँखर्क
गाउँगाउँ/15,22
गाउँघर/18,22,15
गाउँले/18,22,15
गाउँशहर
गाखु
गागलफेदी
गाग्री/18,22,15
गाग्रो/15,22
गागुडा
गाङ्गुली/15,22
गाङ्गेय
गाजर/18,22,15
गाजरकोट
गाजल
गाजले
गाजेमाजे
गाड्/1,41
गाडा/18,22,15
गाडाकोट
गाडारिया
गाडासेरा
गाडि/8,43
गाडी/18,22,15
गाढ
गाढा/15,22
गाढाहाल
गात्लाङ
गाताबन्दी
गाथा/18,22,15
गाथाकार/18,22,15
गाध
गान/18,22,15
गान्टे
गान्टो/14
गान्तोक/15,22
गान्धर्व
गान्धी/18,22,15
गान्धीवादी
गाना/18,22,15
गाभ्/1,41
गाभि/8,43
गाभिन
गाभिनु
गाभिनो
गाम
गामी
गायक/18,22,15
गायत्री/18,22,15
गायन/18,22,15
गायब/15,22
गायिका/18,22,15
गार्ड/18,22,15
गार्डेन/18,22,15
गार्मा
गार्मेन्ट/18,22,15
गारुड
गारो/14
गारो/18,22,15
गालपारा
गाल्/1,41
गाला/18,22,15
गालि/8,43
गालित
गाली/18,22,15
गाले
गालो/15,22
गाविस/18,22,15
गाहक/18,22,15
गाहकी/18,22,15
गाह्रो/14
गिँड्/1,41
गिँडाइ/8,43
गिँडाउ/9,42
गिँडि/8,43
गिगाबाइट/15,22
गिजल्/1,41
गिजलाउ/9,42
गिजलि/8,43
गिज्ज
गिज्याइ/8,43
गिज्याउ/9,42
गिजा/18,22,15
गिजि/8,43
गिजिङमिजिङ
गिजिमिजि
गिजोल्/1,41
गिजोलाइ/8,43
गिजोलाउ/9,42
गिजोलि/8,43
गिजोलो/14
गिट्टी/15,22
गिटी/18,22,15
गिडगिड
गितार/18,22,15
गितारु
गिद्ध/18,22,15
गिद्धे
गिद्रो
गिदाङ्गे/18,22,15
गिदी/15,22
गिम्दी
गिरफ्तार
गिरफ्तारी/18,22,15
गिर्/1,41
गिर्खा/18,22,15
गिर्खो
गिर्जाघर/18,22,15
गिर्दा
गिराइ/8,43
गिराउ/9,42
गिरावट/15,22
गिरि/18,22,15
गिरि/8,43
गिरिजा/18,22,15
गिरी/15,22
गिरीचौका
गिरेगाडा
गिरोह
गिल्ल
गिल्ला/15,22
गिल्लाकार
गिलास/18,22,15
गिलिक्क
गिलिल्ल
गिलुङ
गिलो/14
गीत/18,22,15
गीतकार/18,22,15
गीतसङ्गीत/18,22,15
गीता/18,22,15
गीतानगर
गीतिकविता/18,22,15
गीतिकाव्य/18,22,15
गीतिचेत/15,22
गीतिनाटक/18,22,15
गीतिमय
गुँगो/14
गुँड/18,22,15
गुँडुल्क्याउ/9,42
गुँडुल्काइ/8,43
गुँडुल्कि/8,43
गुँडुल्याइ/8,43
गुँडुल्याउ/9,42
गुँडुलि/8,43
गुँदपाक
गुँसाकोट
गुइँक्याउ/9,42
गुइँठे
गुगौली
गुचमुच्च
गुच्छा/18,22,15
गुच्छादार
गुजमुज्ज
गुजमुजे
गुज्ज
गुज्जि/8,43
गुज्याइ/8,43
गुज्याउ/9,42
गुज्र/8,45
गुज्राँती
गुज्राइ/8,43
गुज्राउ/9,42
गुज्रि/8,43
गुजार
गुजार्/1,41
गुजारा/15,22
गुजारि/8,43
गुजिल्टो/15,22
गुजी
गुजुक्क
गुजुमुजु
गुञ्जायमान
गुट/18,22,15
गुटबन्दी/18,22,15
गुटमुट्याइ/8,43
गुटमुटि/8,43
गुटुमुटु
गुठिल
गुठी/18,22,15
गुठीचौर
गुठीपर्साउनी
गुठीसूर्यपुरा
गुठुर्याउ/9,42
गुठुराइ/8,43
गुठुरि/8,43
गुड
गुडगुड
गुड्/8,45
गुड्क/8,45
गुड्काइ/8,43
गुड्काउ/9,42
गुड्कि/8,43
गुड्ड
गुडाइ/8,43
गुडाउ/9,42
गुडि/8,43
गुडिया
गुडुखाती
गुडेल
गुण/18,22,15,36
गुणन
गुणनिधि
गुणपृष्ठ/18,22,15
गुणबोधक
गुणवाचक
गुणवान्
गुणस्तर/15,22
गुणसागर
गुणहीन
गुण्ठित
गुण्डा/18,22,15
गुण्डागर्दी/15,22
गुणा/15,22
गुणाढ्य
गुणातीत
गुणी
गुणीभूत
गुत्/1,41
गुताइ/8,43
गुताउ/9,42
गुति/8,43
गुथ्/1,41
गुथाइ/8,43
गुथाउ/9,42
गुथि/8,43
गुदिलो/14
गुदी/18,22,15
गुदुगुदु
गुन/15,22
गुनगुन/15,22
गुन्/1,41
गुन्टा/18,22,15
गुन्टे
गुन्डा/18,22,15
गुन्डु
गुन्डो/14
गुन्द्री/18,22,15
गुन्द्रुक/15,22
गुन्द्रुङ्ग
गुन्न
गुन्सीभदौरे
गुनाइ/8,43
गुनाउ/9,42
गुनासा/18,22,15
गुनासो/18,22,15
गुनि/8,43
गुनिलो/14
गुनुगुनु
गुपचुप/15,22
गुप्त
गुप्तचर/18,22,15
गुप्तबोधार्थ/18,22,15
गुप्तलेखन/15,22
गुप्ता/18,22,15
गुप्ती/15,22,31
गुप्तीमारा
गुप्तेश्वर
गुफा/18,22,15
गुभे
गुभो/14
गुम/15,22
गुमनाम
गुमराह/15,22
गुम्/1,41
गुम्डा
गुम्डी
गुम्देल
गुम्फित
गुम्बा/18,22,15
गुम्म
गुम्स/8,45
गुम्सँदो/14
गुम्स्याइ/8,43
गुम्स्याउ/9,42
गुम्साइ/8,43
गुम्साइँदो/14
गुम्साउ/9,42
गुम्सि/8,43
गुम्सिँदो/14
गुमाइ/8,43
गुमाउ/9,42
गुमि/8,43
गुमी
गुरगुर
गुरगुरी
गुर्क/8,45
गुर्काइ/8,43
गुर्काउ/9,42
गुर्कि/8,43
गुर्जाखानी
गुर्जो
गुर्र
गुराँस/18,22,15
गुराँसथुँगे
गुराँसे
गुरिल्ला
गुरु/18,22,15
गुरुकुल/15,22
गुरुखोला
गुरुङ/18,22,15
गुरुपाक
गुरुवार/15,22
गुरू
गुल/15,22
गुलजार
गुलरिया/15,22
गुल्जार
गुल्ट/8,45
गुल्टाइ/8,43
गुल्टाउ/9,42
गुल्टि/8,43
गुल्म/18,22,15
गुल्मी/18,22,15
गुला/18,22,15
गुलाफ/18,22,15
गुलाफी
गुलाब/18,22,15
गुलाबजामुन/15,22
गुलाबी
गुलाम
गुलारिया
गुलियो/15,22
गुलेली/18,22,15
गुह्य
गुह्यान
गुह्ये
गुह्येश्वरी/15,22
गुहाटी/15,22
गुहार/18,22,15
गुहु/15,22
गुहे
गूढ
गूढाशय
गेगरान
गेग्य्रान
गेग्रिन
गेझा
गेट/18,22,15
गेटवे/18,22,15
गेटा
गेडा/18,22,15
गेडागुडी/18,22,15
गेम/18,22,15
गेय/36
गेरवशाली
गेर्खु
गेरु/15,22
गेरुवा
गेलु
गेस्टहाउस/18,22,15
गैँडा/18,22,15
गैँडाकोट/15,22
गैंडे
गैडाकोट
गैमार
गैर
गैर-सरकारी/15,22
गैरकानुनी
गैरजिम्मेदार
गैरसरकारी
गैरहाजिर
गैरी
गैरीगाउँ
गैरीमुढी
गैरो/14
गैवार
गैसस/18,22,15
गैह्र
गैह्रागाउ
गोंगवु
गोइठी
गोकर्ण/18,22,15
गोकर्णेश्वर
गोकुल/15,22
गोकुले
गोकुलेश्वर
गोगनपानी
गोगने
गोगापानी
गोङ्गबु/15,22
गोचर
गोज्याङ्ग्रो/14
गोजी/18,22,15
गोजेङ्ग्रो
गोटा/15,22
गोटिहवा
गोटीखेल
गोटेबर्ग/15,22
गोठ/18,22,15
गोठगाउँ
गोठपानी
गोठपाला
गोठाटार
गोठादी
गोठाला/18,22,15
गोठाले
गोठालो/18,22,15
गोठे
गोठेरी
गोडमेल/15,22
गोड्/1,41
गोड्धुवा/15,22
गोडा/18,22,15
गोडाइ/8,43
गोडाउ/9,42
गोडि/8,43
गोत
गोत्र/18,22,15
गोत्रदेव्य
गोत्रप्रवर्तक
गोत्रिक
गोत्री
गोताखोर
गोतामे/18,22,15
गोताले
गोतिया
गोती
गोथी
गोथे/15,22
गोदत्त/18,22,15
गोदत्तप्रसाद/18,22,15
गोद्/1,41
गोदाइ/8,43
गोदाउ/9,42
गोदान
गोदाम/18,22,15
गोदाम्चा
गोदार/15,22
गोदावरी/15,22
गोदाहा
गोदि/8,43
गोधूलि
गोनरपुरा
गोनाहा
गोपनीय/15,22,33
गोप्य/33
गोप्राणी
गोपाल/18,22,15
गोपालपुर
गोपी/18,22,15
गोफ्ले
गोबध
गोबर/15,22
गोबरगणेश
गोबरगाडा
गोबरदिया
गोब्य्राइ/8,43
गोब्य्राउ/9,42
गोब्रे
गोभ्/1,41
गोमन
गोमा/18,22,15
गोमेध
गोरखनाथ/18,22,15
गोरखा
गोरखानी
गोरखापत्र/18,22,15
गोरखाली
गोरम
गोर्खा/15,22
गोर्खाली
गोर्खे
गोर्भाचोभ/18,22,15
गोराखिलो/14
गोरु/18,22,15
गोरुसिङ्गे
गोरे
गोरेटा/18,22,15
गोरेटो/18,22,15
गोरो/14
गोल/18,22,15
गोलकर्ता/18,22,15
गोलकिपर/18,22,15
गोलटाकुरी
गोलढुङ्गा
गोलबद्ध
गोलबन्द
गोलभेँडा/18,22,15
गोलमटोल
गोलमाल/15,22
गोलमेच/15,22
गोलरक्षक/18,22,15
गोलसिमले
गोल्चे/18,22,15
गोल्छा/18,22,15
गोल्जुङ
गोल्ठे
गोल्ठो/14
गोल्ड/18,22,15
गोल्डकप/18,22,15
गोल्धाप
गोल्याइ/8,43
गोल्याउ/9,42
गोल्याहा
गोला/18,22,15
गोलाकार/15,22
गोलागन्ज
गोलि/8,43
गोलिँदो/14
गोलिगाँठो/18,22,15
गोली/18,22,15
गोलीगाँठो
गोलो/15,22
गोलोचन
गोविन्द/18,22,15
गोविन्दपुर
गोविन्दा
गोश्वारा/18,22,15
गोशाला
गोष्ठी/18,22,15
गोष्ठीपत्र
गोस्वारा
गोस्वारी
गोही/18,22,15
गोहोरो
गौ,
गौँडा
गौँथली/18,22,15
गौंडे
गौंथली
गौचन/18,22,15
गौण
गौतम/18,22,15
गौतमकोट
गौतमपुर
गौतरी
गौना/15,22
गौर/15,22
गौरव/15,22
गौरवान्वित
गौराङ्गी
गौरादह
गौरी/18,22,15
गौरीगन्ज
गौरीपुर
गौरीवास
गौरीशंकर/18,22,15
गौरीशङ्कर
गौरीसन्निधौ
गौशाला/18,22,15
घृणा/18,22,15
घृणास्पद
घृणित
घृतकौशिक
घृष्ट
घँसिया/18,22,15
घँसिलो/14
घँसुवा
घँसेटो
घकालो
घचक्क
घचघच
घच्चा/18,22,15
घच्याकघच्याक
घच्याक्क
घचारो
घचिलो/14
घचेट्/1,41
घचेटाइ/8,43
घचेटाउ/9,42
घचेटाहा
घचेटि/8,43
घटक/15,22
घटघट
घटघटी
घटना/18,22,15
घटनाक्रम/18,22,15
घटनाप्रधान
घटनास्थल/18,22,15
घटराज/18,22,15
घट्/1,41
घट्काइ/8,43
घट्काउ/9,42
घट्ट/18,22,15
घट्टे
घट्य
घटाइ/8,43
घटाउ/9,42
घटि/8,43
घटिका/15,22
घटित
घटिया
घटी
घटुवा/15,22
घडघड
घडघडे
घडघडो/14
घडा/18,22,15
घडियाल
घडी/18,22,15
घडीयाल/18,22,15
घडेरी/18,22,15
घढ्दोक्रम/15,22
घण्ट/18,22,15
घण्टा/18,22,15
घण्टाघर/18,22,15
घण्टी/18,22,15
घण्टे
घत/15,22
घतघत
घतलाग्दो
घत्त
घत्रक्क
घत्र्याकघुत्रुक
घती
घद्‌य्राकघुद्रुक
घद्रक्क
घन/18,22,15,36
घनक्क
घनघन
घनघोर/15,22
घनटाउके
घननन
घनपोखरा
घनमिटर
घनश्याम/18,22,15
घन्क/8,45
घन्काइ/8,43
घन्काउ/9,42
घन्कि/8,43
घन्टा
घन्टेश्वर
घना/15,22
घनिष्ट
घनिष्ठ/15,22
घनीभूत
घनू
घप्प
घबडाइ/8,43
घबडाउ/9,42
घबराइ/8,43
घबराउ/9,42
घमन्ड/18,22,15
घमन्डी
घमाइ/8,43
घमाइलो/14
घमाउ/9,42
घर/18,22,15
घरकाज
घरगृहस्थ
घरघर
घरघर्याइ/8,43
घरघर्याउ/9,42
घरघरान
घरघरि/8,43
घरघरे
घरजग्गा/18,22,15
घरजम/15,22
घरदैलो/15,22
घरधन्दा/18,22,15
घरधनी/18,22,15
घरधुरी/15,22
घरपति/18,22,15
घरपरिवार/18,22,15
घरपारुवा
घरपाला
घरफोरा
घरबार/15,22
घरबारी/18,22,15
घरबेटी/18,22,15
घरभँडुवा
घरभाडा/15,22
घरवास
घरसारको
घर्क/8,45
घर्काइ/8,43
घर्काउ/9,42
घर्काहा
घर्कि/8,43
घर्ती/18,22,15
घर्र
घर्रा/15,22
घर्षक
घर्षण
घर्षित
घरानियाँ
घरानी
घरायसी
घरी/18,22,15
घरीघरी/15,22
घरेलु
घल्चा
घल्ल
घले/15,22
घसक्क
घसघसी
घसरमसर
घस्/1,41
घस्क/8,45
घस्काइ/8,43
घस्काउ/9,42
घस्काहा
घस्कि/8,43
घस्ट/8,45
घस्टाइ/8,43
घस्टाउ/9,42
घस्टि/8,43
घस्य्राहा
घस्र/8,45
घस्राइ/8,43
घस्राउ/9,42
घस्रि/8,43
घस्स
घसाइ/8,43
घसाउ/9,42
घसार्/1,41
घसारि/8,43
घसि/8,43
घसेउटो/14
घसेट्/1,41
घसेटाइ/8,43
घसेटाउ/9,42
घसेटि/8,43
घसेटो
घहर्याइ/8,43
घहर्याउ/9,42
घहरि/8,43
घ्न
घ्याँक्/1,41
घ्याँकि/8,43
घ्याइँघ्याइँ
घ्याङ
घ्याङफेदी
घ्याचघ्याच
घ्याच्च
घ्याचोक
घ्याम्पे
घ्याम्पो/18,22,15
घ्यारघ्यार
घ्यार्र
घ्यालचोक
घ्यू/15,22
घ्रातव्य
घ्वाँक
घ्वाँके
घ्वाइँ
घ्वाइँघ्वाइँ
घ्वाइँय्य
घ्वाङघ्वाङ
घ्वाच्च
घ्वातघ्वात
घ्वात्त
घ्वाप्प
घ्वाप्ल्याक्क
घ्वारघ्वार
घ्वार्र
घ्वालघ्वाल
घ्वालती
घ्वाल्ल
घ्वासघ्वास
घ्वासघ्वासी
घ्वास्स
घाँगर
घाँटी/18,22,15
घाँटे
घाँडो
घाँस/15,22
घाँसखाने
घाँसपात
घाँसी/18,22,15
घाँसीकुवा
घाँसे
घाइते/18,22,15
घाउ/18,22,15
घागडान
घाङसुकाठोकर
घाचोक
घाट/18,22,15
घाटगाउँ
घाटा/18,22,15
घाटी/18,22,15
घाटु/15,22
घाडा/15,22
घाण
घात/18,22,15
घातक
घातकी
घाती
घान्द्रुक
घानी/18,22,15
घाम/15,22
घामट
घामड
घामपानी/15,22
घायल
घार/15,22
घारघुर
घारघुरे
घारा/18,22,15
घारे
घारो/15,22
घालघुल
घाल्ल
घिउ/15,22
घिउखाने
घिउसिमी
घिचन्ताम्
घिच्/1,41
घिच्चि/8,43
घिच्चू
घिच्याइ/8,43
घिच्याउ/9,42
घिच्रो
घिचाइ/8,43
घिचाउ/9,42
घिचास
घिचाहा
घिचि/8,43
घिचुवा
घिटीघिटी
घिडघिडे
घिडघिडो/14
घिन/15,22
घिनलाग्दो/14
घिन्ताङ-घिन्ताङ
घिनाहा
घिरघिर
घिरघिरे
घिर्याइ/8,43
घिर्याउ/9,42
घिर्र
घिर्रि/8,43
घिर्रो
घिरिङ
घिवालु
घिस्‌र्याइ/8,43
घिस्‌र्याउ/9,42
घिस्याइ/8,43
घिस्याउ/9,42
घिस्र/8,45
घिस्रि/8,43
घिस्सि/8,43
घिसार्/1,41
घिसारि/8,43
घिसिङ/18,22,15
घुँक्क
घुँग्रुक्क
घुँग्रुके
घुँगी
घुँगुर्क्याइ/8,43
घुँगुर्क्याउ/9,42
घुँगुर्क्याहा
घुँगुर्कि/8,43
घुँगुर्याइ/8,43
घुँगुर्याउ/9,42
घुँगुरि/8,43
घुँगुरो
घुँडा/18,22,15
घुँडे
घुँडो/15,22
घुइँक्याइ/8,43
घुइँकि/8,43
घुइँचो/18,22,15
घुक्/1,41
घुक्याइ/8,43
घुक्याउ/9,42
घुकाहा
घुकि/8,43
घुङ्‌र्याइ/8,43
घुङ्‌र्याउ/9,42
घुङ्‌रि/8,43
घुच्च
घुच्च्याइ/8,43
घुच्च्याउ/9,42
घुचेट्/1,41
घुचेटि/8,43
घुटघुट
घुट्को/15,22
घुट्ट
घुटुक्क
घुटुघुटु
घुत्रुक्क
घुन/15,22
घुनघुन
घुन्डीवाल
घुन्न
घुन्याहा
घुप्लुक्क
घुम/18,22,15
घुमक्कड
घुमखहरे
घुमघाम/15,22
घुमन्ते
घुमफिर/15,22
घुम्‌र्याइ/8,43
घुम्‌र्याउ/9,42
घुम्/1,41
घुम्ट्यौली
घुम्टो/18,22,15
घुम्ती/18,22,15
घुम्रि/8,43
घुम्रे
घुमाइ/15,22
घुमाइ/8,43
घुमाउ/9,42
घुमाउने
घुमाउरो/14
चम्क्/1,41
घुमि/8,43
घुमीफिरी
घुमुवा
घुमौरो/14
घुरघुर
घुरमैलो/14
घुर्/1,41
घुर्की/18,22,15
घुर्र
घुराइ/15,22
घुराइ/8,43
घुराउ/9,42
घुरि/8,43
घुलमिल/15,22
घुल्ल
घुलित
घुस/18,22,15
घुसखोर
घुसघुस
घुसघुसे
घुसपैठ
घुसमुन्ट्याइ/8,43
घुसमुन्ट्याउ/9,42
घुसमुन्टि/8,43
घुसमुन्टो
घुस्/1,41
घुस्य्राहा
घुस्याइ/8,43
घुस्याउ/9,42
घुस्याहा
घुस्र/8,45
घुस्राइ/8,43
घुस्राउ/9,42
घुस्रि/8,43
घुस्रुक्क
घुस्स
घुस्सि/8,43
घुसा
घुसाइ/8,43
घुसाउ/9,42
घुसार्/1,41
घुसारि/8,43
घुसि/8,43
घूर्णित
घूसखोर
घेर/15,22
घेर्/1,41
घेर्मु
घेरा/18,22,15
घेराइ/8,43
घेराउ/18,22,15
घेराउ/9,42
घेरादार
घेराबन्दी/18,22,15
घेराबारी
घेरि/8,43
घैंटे
घैला/18,22,15
घैलाडुवा
घैले
घोकन्ता
घोकन्ताम्
घोकन्ती
घोकन्ते
घोक्/1,41
घोकाइ/8,43
घोकाउ/9,42
घोकि/8,43
घोकुवा
घोचपेच
घोच्/1,41
घोचाइ/8,43
घोचाउ/9,42
घोचि/8,43
घोचिलो/14
घोचुवा
घोचो
घोट्/1,41
घोट्टा
घोटाइ/8,43
घोटाउ/9,42
घोटाला/18,22,15
घोटाहा
घोटि/8,43
घोटिलो/14
घोटुवा
घोडघान
घोडचढी
घोडा/18,22,15
घोडागाउँ
घोडादौड/15,22
घोडासेन
घोडेटो
घोडेमहादेव
घोत्ल्याइ/8,43
घोत्ल्याउ/9,42
घोत्ल्याहा
घोत्लि/8,43
घोत्लेखानी
घोप्/1,41
घोप्ट्याइ/8,43
घोप्ट्याउ/9,42
घोप्ट्याहा
घोप्टि/8,43
घोप्टो/14
घोपाइ/8,43
घोपाउ/9,42
घोपाहा
घोपि/8,43
घोपिलो/14
घोपुवा
घोर
घोरतर
घोरनाके
घोरमुखा
घोरल/18,22,15
घोर्थाली
घोर्याइ/8,43
घोर्याउ/9,42
घोर्याहा
घोर्लिखर्क
घोर्ले
घोराही/15,22
घोरि/8,43
घोरेटो
घोल/15,22
घोलन
घोल्/1,41
घोलाइ/8,43
घोलाउ/9,42
घोलि/8,43
घोलित
घोलुवा
घोषक
घोषणा/18,22,15
घोषणापत्र/18,22,15
घोषित
घोस्याइ/8,43
घोस्याउ/9,42
घोस्स्याहा
घोस्सि/8,43
घोसिउँ
घोसे
ङप्लक्क
ङरङर
ङर्र
ङ्ङ्यारङ्यारती
ङ्याउँ
ङ्याउरो
ङ्याकङ्याक
ङ्याक्/1,41
ङ्याक्क
ङ्याकि/8,43
ङ्याङ
ङ्याङङ्याङ
ङ्याङङ्याङे
ङ्याङ्ङ
ङ्याचङ्याच
ङ्याचङ्याचती
ङ्याच्/1,41
ङ्याच्च
ङ्याचाङङुचुङ
ङ्याचि/8,43
ङ्याप्प
ङ्यारङ्यार
ङ्यार्र
ङ्यासङ्यास
ङ्वारङ्वार
ङ्वार्र
ङ्वासङ्वास
ङ्वास्स
ङाइँङुइँ
ङारङुर
ङार्रङुर्र
ङिच्च
ङिच्चे
ङिच्रिक्क
ङिस्याइ/8,43
ङिस्याउ/9,42
ङिस्स
ङिस्सि/8,43
ङिसिक्क
ङुप्लुक्क
ङुर्र
चउर/18,22,15
चक/18,22,15
चकचक/15,22
चकचके
चकटी/18,22,15
चकना/15,22
चकनाचुर
चकनाचूर
चकमन्द
चकमन्न/15,22
चकलेट/18,22,15
चकलेटी/15,22
चक्‍की/18,22,15
चक्क
चक्कर/18,22,15
चक्का/18,22,15
चक्काजाम/18,22,15
चक्की
चक्कु/18,22,15
चक्र/18,22,15
चक्रतीर्थ
चक्रधारी
चक्रपथ/18,22,15
चक्रबृद्धि
चक्रम्
चक्रमार्ग/18,22,15
चक्रव्यूह/18,22,15
चक्राङ्कित
चक्री/15,22
चक्षुगोचर
चक्षुष्य
चकाचक
चकार्/1,41
चकारि/8,43
चकित
चखन्ची
चखली
चखलो/14
चखाइ/8,43
चखाउ/9,42
चखिलो/14
चखुवा
चङ्ख
चङ्खु
चङ्खे
चङ्गा/18,22,15
चङ्गी
चचह
चञ्चल/33
चञ्चला/18,22,15
चञ्चले
चटक
चटक्क
चटकी
चटचट
चटपटे/15,22
चट्कने
चट्का
चट्किलो/14
चट्ट
चट्टान/18,22,15
चट्टी/15,22
चट्टू
चट्याङ/15,22
चट्याङ्ग
चटाइ/8,43
चटाउ/9,42
चटाक
चटाकी
चटाचट
चटारि/8,43
चटारी
चटारो
चटुल
चटौल
चड्क/8,45
चड्कन/18,22,15
चड्काइ/8,43
चड्काउ/9,42
चड्कि/8,43
चड्के
चड्याम्म
चड्वेला
चढ/15,22
चढ्/1,41
चढ्ती/18,22,15
चढ्दो/14
चढाइ/15,22
चढाइ/8,43
चढाउ/9,42
चढाब
चढाव/15,22
चढि/8,43
चण्ड
चण्डाल
चण्डिका
चण्डी/18,22,15
चण्डीभञ्ज्याङ
चण्डीस्थान
चत्रागन्ज
चत्रेद्यौराली
चतुर
चतुर्थ
चतुर्दन्त
चतुर्दर्शी
चतुर्दशी/15,22
चतुर्द्वार
चतुरानन
चतुराले
चतुरो/14
चतुष्कोण
चतुष्पद
चतुस्सूत्री
चनखु
चनमते
चन्द/18,22,15
चन्दन/18,22,15
चन्दननाथ
चन्दने
चन्द्र
चन्द्रकला/18,22,15
चन्द्रगढी
चन्द्रदत्त/18,22,15
चन्द्रनगर
चन्द्रनीगाहपुर
चन्द्रमणि/18,22,15
चन्द्रमा/15,22
चन्द्रमुख
चन्द्रमुखी
चन्द्रलाल
चन्द्रलोक
चन्द्रवदन
चन्द्रवदनी
चन्द्रशमशेर/18,22,15
चन्द्रशेखर
चन्द्रिका/18,22,15
चन्द्रेश्वर
चन्दा/18,22,15
चन्देनी
चना/15,22
चनाइ
चनाखो/14
चनौटो/14
चपक्क
चपचप
चपटे
चपर्चन्ड
चपरा
चपरासी
चपल
चपलीभद्रकाली
चप्काइ/8,43
चप्काउ/9,42
चप्प
चप्पल/18,22,15
चप्रासी/18,22,15
चप्लेटी
चपाइ/8,43
चपाउ/9,42
चपाती/15,22
चपेटा/18,22,15
चमकदार
चमक्क
चमचाम
चमडा/15,22
चमत्कृत
चमत्कार/18,22,15
चम्क/23
चम्किलो/14
चम्को/15,22
चम्चा/18,22,15
चम्पा/18,22,15
चम्पे
चम्मू
चम्सुर/15,22
चमार
चमेना
चमेरो/18,22,15
चमेली/18,22,15
चयन/15,22,34
चयनशील
चर
चरक्क
चरचर
चरचरे
चरण/18,22,15
चरणसेवा
चरन/18,22,15
चरम
चरम्बी
चर्/1,41
चर्क/8,45
चर्काइ/8,43
चर्काउ/9,42
चर्कि/8,43
चर्कुले
चर्को/14
चर्खा/18,22,15
चर्च/18,22,15
चर्च/8,45
चर्चर्याइ/8,43
चर्चर्याउ/9,42
चर्चरि/8,43
चर्चा/15,22
चर्चाइ/8,43
चर्चाउ/9,42
चर्चि/8,43
चर्चित
चर्तिकला/18,22,15
चर्तिकले
चर्पटे
चर्पी/18,22,15
चर्मरोगी
चर्या
चर्यामचुरुम
चर्ल्यामचुर्लुम
चर्ल्याम्म
चर्वण
चर्व्य
चर्वित
चरा/18,22,15
चराइ/8,43
चराउ/9,42
चराचर/15,22
चराचुरुङ्गी/18,22,15
चरि/8,43
चरिकोट/15,22
चरित्र/18,22,15
चरित्रप्रधान
चरित्रवान्
चरित्रहीन
चरितार्थ
चरी/18,22,15
चरीखुट्टे
चरीनङ्ग्रे
चरेस/18,22,15
चरो/15,22
चल/15,22,32
चलअचल
चलखेल/18,22,15
चलचित्र/18,22,15
चलतापूर्जा
चलताफिर्ता
चलन/18,22,15
चलनकाल
चलनचल्ती/15,22
चलबले
चलमले
चल्/1,41,32
चल्ताफिर्ता
चल्तीफिर्ती
चल्दो/14
चल्दोमिल्दो/14
चल्ला/18,22,15
चल्लो/15,22
चलाइ/8,43
चलाउ/9,42
चलाख
चलाचल
चलान/15,22
चलायमान
चलालगान
चलि/8,43
चलिचलाउ
चलित
चलुवा
चलुवी
चवन्न/15,22
चवन्नौं
चवाराचौतारा
चवालीस/15,22
चवालीसौं
चसक्क
चस्क/8,45
चस्काइ/8,43
चस्काउ/9,42
चस्कि/8,43
चस्को
चस्मदिद
चस्मा/18,22,15
चस्याकचुसुक
चस्स
चहक/15,22
चहक/8,45
चहकदार
चहकाउ/9,42
चहकि/8,43
चहकिलो
चहचह
चहर्याइ/8,43
चहर्याउ/9,42
चहरिँदो/14
चहलपहल/18,22,15
चहला
चहार
चहार्/1,41
चहारि/8,43
च्याँख्ला/18,22,15
च्याँच्याँ
च्याँसे
च्याइ/8,43
च्याइँ
च्याउ/18,22,15
च्याउ/9,42
च्याख्ला
च्याङथापु
च्याङ्‍ग्रा/18,22,15
च्याङ्रे
च्याटच्याट
च्याट्ट
च्यात्/1,41
च्याति/8,43
च्यानल/18,22,15
च्यान्टा
च्यान्टी
च्यान्टे
च्यान्टो/14
च्याप/15,22
च्याप्/1,41
च्याप्जु/18,22,15
च्याप्टि/8,43
च्याप्टे
च्याप्टो/14
च्याप्प
च्याप्पच्याप
च्यापि/8,43
च्यापु/18,22,15
च्यापे/18,22,15
च्याब्रुङ/15,22
च्याम्पियन/18,22,15
च्याम्पियनसिप/18,22,15
च्याम्म
च्याम्रान
च्यामा
च्यामे
च्यारच्यार
च्यार्र
च्यास्स
च्यासिमटार
च्याहाँ
च्याहाने
च्युत
च्युरा/15,22
च्वाँक
च्वाँठ
च्वाँठे
च्वाइँ
च्वाइँय्य
च्वाक्क
च्वाट्ट
च्वाप्प
च्वामच्वाम
च्वाम्म
च्वाम्ल्याङ्ङ
च्वार्र
च्वाली
च्वासच्वास
च्वास्स
चाँगुनारायण/15,22
चाँडै
चाँडो
चाँदनी/15,22
चाँदी/15,22
चाँदे
चाइँचुइँ
चाउचाउ/18,22,15
चाउथे
चाउरि/8,43
चाउरे
चाक/18,22,15
चाकडी/15,22
चाकर/18,22,15
चाकरी/15,22
चाकरीदार
चाक्लो/14
चाक्लो/18,22,15
चाक्लोबाक्लो/14
चाक्षुष
चाक्सीबोटे
चाका
चाके
चाख/15,22
चाख्/1,41
चाखि/8,43
चाखिलो/14
चाट
चाटचुट
चाट्/1,41
चाटि/8,43
चाटीचुटी
चाटुकार
चाड/18,22,15
चाडपर्व/18,22,15
चाणक्य/18,22,15
चाण्डाल
चातुर्थिक
चातुर्मासिक
चानचुन/18,22,15
चानचुने
चान्जे
चान्द्र
चाना
चानुवा
चानेचुने
चाप/18,22,15
चापट
चापपानी
चापलुस
चापलुसी
चाप्/1,41
चाप्रे
चाप्लुसी/18,22,15
चापाकोट
चापागाउँ/15,22
चापि/8,43
चाबहिल/15,22
चाबी/18,22,15
चामरग्राही
चामल/18,22,15
चाम्पे
चाम्रि/8,43
चाम्रो/14
चामुण्डा
चामे
चामेटा
चाया
चार/15,22
चारआँठे
चारकडे
चारकाने
चारकुने
चारखाने
चारखाले
चारखुट्टे
चारघरे
चारपाखे
चारपाटे
चारपाते
चारपाने
चार्ज/15,22
चार्ल्स/15,22
चाराङ
चाराने
चारित्रिक
चारी
चारु/15,22
चारुहासिनी
चारू
चारो
चारौं
चाल/18,22,15
चालक/18,22,15
चालचलन/18,22,15
चालबाज
चाल्/1,41
चाल्नाखेल
चाल्नी/15,22
चाल्ने
चाल्नो/15,22
चाल्सा
चाला/18,22,15
चालामाला/18,22,15
चालि/8,43
चालिसे/18,22,15
चालीस/15,22
चालीसौं
चालू/15,22
चावहिल/15,22
चास्/1,41
चास्स
चासि/8,43
चासो/18,22,15
चासोपर्दो/14
चाह/15,22
चाह/8,45
चाहना/18,22,15
चाहर्/1,41
चाहार
चाहि/8,43
चाहिँ
चाहिंदो/14
चिउँडो/18,22,15
चिउरा/15,22
चिउरीडाडा
चिकनथैले
चिक्/1,41
चिकाइ/8,43
चिकाउ/9,42
चिकारु
चिकि/8,43
चिकित्सक/18,22,15
चिकित्सा/15,22
चिकित्सालय/18,22,15
चिकित्सित
चिकुवा
चिघ्र/8,45
चिघ्राइ/8,43
चिघ्राउ/9,42
चिघ्रि/8,43
चिङ्ली
चिच्चो/14
चिच्याइ/8,43
चिच्याउ/9,42
चिचिन्डो
चिचिमोटे
चिज/18,22,15
चिजबिज/18,22,15
चिटचिट
चिट्ट
चिट्टे
चिट्ठा/18,22,15
चिटिक्क
चिठी/18,22,15
चिडिका
चिडियाखाना/18,22,15
चिढ्/1,41
चिढाइ/8,43
चिढाउ/9,42
चिढि/8,43
चित
चितवन/15,22
चित्कार/18,22,15
चित्त/15,22
चित्तकल्पित
चित्तबुझ्दो/14
चित्तल
चित्तहारी
चित्ताकर्षक
चित्र/18,22,15
चित्रकला/18,22,15
चित्रकार/18,22,15
चित्रण/15,22
चित्रपट/15,22
चित्रमय
चित्रमाला/18,22,15
चित्रा
चित्रिङ्ग
चित्रित
चित्रे
चित्रेभञ्ज्याङ
चित्लाँगे
चित्लाङ
चिता/18,22,15
चिती
चितुवा/18,22,15
चिते
चिथर्/1,41
चिथराइ/8,43
चिथराउ/9,42
चिथरि/8,43
चिथोर्/1,41
चिथोराइ/8,43
चिथोराउ/9,42
चिथोरि/8,43
चिदीपानी
चिन/15,22
चिनजान/15,22
चिन्/1,41
चिन्तक
चिन्तन/18,22,15
चिन्तनप्रधान
चिन्तनशील
चिन्तन/34
चिन्त्य
चिन्ता/18,22,15
चिन्ताकुल
चिन्ताजनक
चिन्तातुर
चिन्तामग्न
चिन्तामणि
चिन्तित
चिन्नेवास
चिन्ह/18,22,15
चिन्हारु
चिना
चिनाइ/8,43
चिनाउ/9,42
चिनापर्ची/15,22
चिनारी/18,22,15
चिनारु
चिनि/8,43
चिनिया
चिनियाँ
चिनी/15,22
चिनु/15,22
चिनो/18,22,15
चिपचिप
चिप्प
चिप्रा
चिप्रिक्क
चिप्रिङ
चिप्ल/8,44
चिपालि/43
चिप्ल्याइ/8,43
चिप्ल्याउ/9,42
चिप्लि/8,43
चिप्ले
चिप्लो/14
चिप्लो/15,22
चिप्लोचाप्लो/14
चिप्स/18,22,15
चिपिचल्लो/14
चिपुर
चिबिल्ले
चिम/18,22,15
चिमखोला
चिमचिम
चिमचिमे
चिमट्/1,41
चिमटि/8,43
चिम्ट्याइ/8,43
चिम्ट्याइलो/14
चिम्ट्याउ/9,42
चिम्ट्याहा
चिम्टा/18,22,15
चिम्टि/8,43
चिम्टे
चिम्डी
चिम्नी/18,22,15
चिम्रे
चिम्रो/14
चिम्ल/8,44
चिमालि/43
चिम्ल्याइ/8,43
चिम्ल्याउ/9,42
चिम्लि/8,43
चिम्स्याइ/8,43
चिम्स्याउ/9,42
चिम्सि/8,43
चिम्से
चिम्सो/14
चिमोट्/1,41
चिमोटि/8,43
चिया/15,22
चियापान/15,22
चियो/18,22,15
चिर
चिरचिरे
चिरञ्जीवी/18,22,15
चिरनवीन
चिरन्तन
चिरनिद्रा
चिरनूतन
चिरपरिचित
चिरप्रतीक्षित
चिरफार/18,22,15
चिरबिर
चिरबिरे
चिरस्थायी
चिरस्मरण/34
चिर्/1,41
चिर्तुङधारा
चिर्पट
चिर्र
चिर्स्याउ/9,42
चिर्साइ/8,43
चिर्सि/8,43
चिरा/18,22,15
चिराइ/8,43
चिराउ/9,42
चिराचिरा
चिरायु
चिरि/8,43
चिरिक्क
चिरिच्याँट्ट
चिरिबिरे
चिरुवा
चिलचिल
चिलचिलाहट
चिलनखा
चिलन्धर
चिल्/1,41
चिल्ड्रेन/18,22,15
चिल्थो/14
चिल्याइ/8,43
चिल्याउ/9,42
चिल्ल
चिल्लाइ/8,43
चिल्लाउ/9,42
चिल्ली
चिलाइ/8,43
चिलाउ/9,42
चिलाउनेवास
चिलाहा
चिलि/8,43
चिलिङडिन
चिलिम/15,22
चिलिमे
चिसमिरो/14
चिस्टी
चिस्याइ/8,43
चिस्याउ/9,42
चिस्यान/15,22
चिसापानी/15,22
चिसि/8,43
चिसो/14
चिसो/15,22
चिह्न/15,22
चिहान/18,22,15
चिहानडाँडा
चिहाने
चिहिरि/8,43
चीज/18,22,15
चीत्कार/18,22,15
चीन/15,22
चीनी
चीफ
चील/18,22,15
चीलआँखे
चीवर
चुः
चुँक्क
चुँड्/1,41
चुँडाइ/8,43
चुँडाउ/9,42
चुँडाचुँड
चुँडाल्/1,41
चुँडालि/8,43
चुँडाहा
चुँडि/8,43
चुँदरीबुट्टे
चुइँ
चुइँक/8,45
चुइँकने
चुइँक्क
चुइँक्याइ/8,43
चुइँक्याउ/9,42
चुइँकि/8,43
चुइँके
चुइँगम
चुइँचुइँ
चुइँय्या
चुइयाँ
चुकअमिलो/14
चुकचुक
चुकचुकाउँदो/14
चुक्/1,41,33
चुक्कि/8,43
चुक्ति/8,43
चुक्याइ/8,43
चुक्याउ/9,42
चुक्लीखोर
चुकाइ/8,43
चुकाउ/9,42
चुकि/8,43
चुकिलो
चुकुल/18,22,15
चुङवाङ
चुच्चि/8,43
चुच्चे
चुच्चेनङ्ग्रा
चुच्चेबुच्चे
चुच्चो/18,22,15
चुच्याइ/8,43
चुच्याउ/9,42
चुचुरा/18,22,15
चुचुरे
चुचुरो/15,22
चुट/15,22
चुट्/1,41
चुट्किलो/14
चुट्की
चुटाइ/15,22
चुटाइ/8,43
चुटाउ/9,42
चुटि/8,43
चुटुवा
चुठ्/1,41
चुठ्नु
चुठाइ/8,43
चुठाउ/9,42
चुठि/8,43
चुड्/1,41
चुड्का/18,22,15
चुड्किलो/14
चुडेल/18,22,15
चुत्के
चुत्थ्याउ/9,42
चुत्थि/8,43
चुत्थो/14
चुत्याहा
चुत्रो/15,22
चुतिया
चुन/15,22
चुनवाङ
चुन्/1,41
चुना/18,22,15
चुनाइ/8,43
चुनाउ/15,22
चुनाउ/9,42
चुनाब
चुनारो/15,22
चुनाव/18,22,15
चुनि/8,43
चुनिखेल
चुनी
चुनीचुनाउ
चुनौती/18,22,15
चुप/15,22
चुपचाप/15,22
चुप्प
चुप्र/8,45
चुप्राइ/8,43
चुप्राउ/9,42
चुप्रि/8,43
चुपिचण्डाल
चुपी/15,22
चुबुरचुबुर
चुबुर्को/18,22,15
चुभुरचुभुर
चुभुर्क्याइ/8,43
चुभुर्क्याउ/9,42
चुभुर्कि/8,43
चुमचौर
चुम्/1,41
चुम्क्याहा
चुम्कि/8,43
चुम्बक/18,22,15,34
चुम्बन/18,22,15
चुम्बित
चुम्बी
चुम्रुक्क
चुमाइ/8,43
चुमाउ/9,42
चुमाहा
चुमि/8,43
चुमुर्क्याइ/8,43
चुमुर्क्याउ/9,42
चुमुर्क्याहा
चुमुर्कि/8,43
चुमुवा
चुरचुर
चुरमुर
चुर्के
चुर्को/14
चुर्ना/18,22,15
चुर्याइ/8,43
चुर्याउ/9,42
चुर्याहा
चुर्र्याइ/8,43
चुर्र्याउ/9,42
चुर्रि/8,43
चुर्लुम
चुरा/18,22,15
चुरि/8,43
चुरिँदो/14
चुरियामाई
चुरी/15,22
चुरुक्क
चुरोट/18,22,15
चुरौटे/15,22
चुलबुले
चुल्ठ्याइ/8,43
चुल्ठ्याउ/9,42
चुल्ठि/8,43
चुल्ठे
चुल्ठो/18,22,15
चुल्याइ/8,43
चुल्याउ/9,42
चुल्हो/18,22,15
चुलाचुली
चुलि/8,43
चुली/15,22
चुले
चुलेँसी/18,22,15
चुलेसी
चुलै
चुलो/18,22,15
चुवा/15,22
चुस/15,22
चुसचुस
चुस्/1,41
चुस्की/18,22,15
चुस्को/15,22
चुस्स
चुसाइ/8,43
चुसाउ/9,42
चुसाहा
चुसि/8,43
चुसुक्क
चुसुवा
चुहाइ/8,43
चुहाउ/9,42
चुहानडाँडा
चुहावट/18,22,15
चुहि/8,43
चुहु/8,45
चुहेत्रो/14
चूक/15,22
चूडा/15,22
चूडाकर्म/15,22
चूडामणि/18,22,15
चून/18,22,15
चूपचाप/15,22
चूर/15,22
चूर्ण/15,22
चेक/18,22,15
चेकपोस्ट/18,22,15
चेकबुक
चेत/15,22
चेतक
चेतन/15,22
चेतनशील
चेतना/15,22
चेतबाबा
चेत्/1,41
चेताइ/8,43
चेताउ/9,42
चेतावनी/18,22,15
चेति/8,43
चेतुवा
चेन्ज/15,22
चेप/18,22,15
चेप्‌र्याइ/8,43
चेप्‌र्याउ/9,42
चेप्/1,41
चेप्ट्याइ/8,43
चेप्ट्याउ/9,42
चेप्टा
चेप्टि/8,43
चेप्टी
चेप्टे
चेप्टो/14
चेप्य्राहा
चेप्रि/8,43
चेप्रे
चेप्रो
चेपाइ/8,43
चेपाउ/9,42
चेपाङ/18,22,15
चेपाङ्गी
चेपारे
चेपारो
चेपाहा
चेपि/8,43
चेपिलो/14
चेपे/18,22,15
चेपो/15,22
चेभ्रे
चेभ्रो/14
चेम्बर/18,22,15
चेल्सी/18,22,15
चेला/18,22,15
चेली/18,22,15
चेलीबेटी/18,22,15
चेवा/18,22,15
चेष्‍टा/18,22,15
चेष्टा
चेहरा/18,22,15
चैं
चैत/15,22
चैतन्य/15,22
चैत्य/15,22
चैत्र/15,22
चैते
चैते बाँदर
चैन/15,22
चैनपुर/15,22
चोइट्याइ/8,43
चोइट्याउ/9,42
चोइटा/18,22,15
चोइटि/8,43
चोइटो/15,22
चोइल्याइ/8,43
चोइल्याउ/9,42
चोइलि/8,43
चोइली/18,22,15
चोइलो
चोक/18,22,15
चोकचिसेपानी
चोकमागु
चोकर/18,22,15
चोक्टा/18,22,15
चोक्टो/15,22
चोक्र्याइलो/14
चोक्रिलो/14
चोक्रे
चोकावाङ
चोके/18,22,15
चोख्याइ/8,43
चोख्याउ/9,42
चोख्याहा
चोखा/15,22
चोखि/8,43
चोखुर्याइ
चोखो/14
चोचेमोचे
चोचो/15,22
चोट/18,22,15
चोटपटक/18,22,15
चोटि/15,22
चोटे
चोथ्/1,41
चोथाइ/8,43
चोथाउ/9,42
चोथाले
चोथि/8,43
चोप
चोपल्/1,41
चोपलाइ/8,43
चोपलाउ/9,42
चोपलि/8,43
चोप्/1,41
चोपाइ/8,43
चोपाउ/9,42
चोपि/8,43
चोब
चोबल्/1,41
चोबलाइ/8,43
चोबलाउ/9,42
चोबलि/8,43
चोभ्/1,41
चोभाइ/8,43
चोभाउ/9,42
चोभि/8,43
चोया/18,22,15
चोर/18,22,15
चोरआँखे
चोरऔंले
चोरगोडे
चोरचकार
चोर्/1,41
चोराइ/8,43
चोराउ/9,42
चोराचोर
चोरि/8,43
चोरी/18,22,15
चोरीपैठरी
चोला/18,22,15
चोले
चोलो/15,22
चोसाकार
चोसी
चोसे
चौँरी/18,22,15
चौंतीस/15,22
चौंरी
चौंरे
चौक/18,22,15
चौका/18,22,15
चौकी/18,22,15
चौकीडाँडा
चौकीदार/18,22,15
चौकुना
चौकुने
चौके
चौकेटारदहचोक
चौकोस/18,22,15
चौकोसे
चौखम्बा/18,22,15
चौखाम
चौखुँडा
चौखुँडे
चौखुट्टे
चौखुर/15,22
चौगुना
चौघडा
चौघरे
चौघेरा/18,22,15
चौट्याइ/8,43
चौट्याउ/9,42
चौटा/18,22,15
चौटि/8,43
चौडा/15,22
चौडाइ/15,22
चौतर्फी
चौतरिया/15,22
चौतारा/18,22,15
चौतारिलो/14
चौतारी/18,22,15
चौतारो/15,22
चौताल/15,22
चौताले
चौतीस
चौतीसौं
चौथा/15,22
चौथाइ/15,22
चौथी/15,22
चौदन्डी
चौदन्त
चौध/15,22
चौधरी/18,22,15
चौधुन्द
चौधौं
चौपट/15,22
चौपट्ट
चौपाया/18,22,15
चौबर
चौबाटो/18,22,15
चौबास
चौबीस/15,22
चौबीसौं
चौमाला
चौमासे
चौमुखी
चौमुहाने
चौर/18,22,15
चौरजहारी
चौरस
चौराथा
चौरानब्बे/15,22
चौरानब्बेऔँ
चौरासी/15,22
चौरासीऔँ
चौरीखर्क
चौलाखर्क
चौलागाईं/18,22,15
चौलाही
चौशाला
चौसट्ठी/15,22
चौसट्ठीऔं
चौसर
चौसाला
चौहत्तर/15,22
चौहत्तरौं
चौहत्ता
चौहा
चौहान/18,22,15
छ
छँटनी/18,22,15
छँटाइ/8,43
छँटाउ/9,42
छँटुवा
छँडुली
छँडुलो/14
छँडुवा
छँदाइ/8,43
छँदाउ/9,42
छँदाहा
छँदुवा
छकछक
छकटो/14
छक्क
छक्का/18,22,15
छक्कि/8,43
छक्के
छक्याइ/8,43
छक्याउ/9,42
छकाइ/8,43
छकाउ/9,42
छकाले
छकि/8,43
छङ्ङ
छचल्क्याइ/8,43
छचल्क्याउ/9,42
छचल्कि/8,43
छचल्को/18,22,15
छट/15,22
छटक्क
छटछट
छटपट
छटपटी/18,22,15
छटपटे
छट्क/8,45
छट्काइ/8,43
छट्काउ/9,42
छट्कि/8,43
छट्ट
छट्टपिप्रा
छट्टवा
छट्टू
छटा/15,22
छटाक/15,22
छटाछट
छटेढुङ्गा
छटेल
छटोना
छठ/18,22,15
छड/18,22,15
छडछड
छड्क/8,45
छड्काइ/8,43
छड्काउ/9,42
छड्काहा
छड्कि/8,43
छड्के
छडी/18,22,15
छत/18,22,15
छत्‌र्याइ/8,43
छत्‌र्याउ/9,42
छत्त
छत्तीस/15,22
छत्तीसौं
छत्र/18,22,15
छत्रि/8,43
छताछुल्ल
छतारा
छतिवान
छद्मरूप/15,22
छदाइ/8,43
छदाउ/9,42
छदाहा
छदुवा
छनक/15,22
छनछनाउँदो/14
छनछनाहा
छनन
छन्
छन्क/8,45
छन्काइ/8,43
छन्काउ/9,42
छन्कि/8,43
छन्त्याल/18,22,15
छन्द/18,22,15
छन्देइलो/14
छन्दोबद्ध/15,22
छन्दोमुखी
छन्न
छनुवा
छनोट/15,22
छनौट/18,22,15
छपक्क
छपछप
छपछपे
छपन/15,22
छपन्न/15,22
छपन्नौं
छपनी/18,22,15
छपरी
छप्कन/15,22
छप्को/18,22,15
छप्प
छप्पर
छपाइ/15,22
छपाइ/8,43
छपाउ/9,42
छपाछप
छपान/15,22
छपाली
छब्बीस/15,22
छब्बीसौं
छमछम
छमछमाहा
छमछमिलो/14
छमछमुवा
छम्क/8,45
छम्कट्ट
छम्काइ/8,43
छम्काउ/9,42
छम्कि/8,43
छम्पी
छम्म
छमाइ/8,43
छमाउ/9,42
छयल्ल
छयसट्ठी
छयसट्ठीऔं
छयहत्तर
छयहत्तरौं
छयाछेत्रा
छयानब्बे/15,22
छयान्नबेऔं
छयालीस/15,22
छयालीसौं
छयासी/15,22
छयासीऔं
छरछराउँदो/14
छरछरे
छरछिमेक
छरपस्ट
छर्/1,41
छर्क/8,45
छर्काइ/15,22
छर्काइ/8,43
छर्काउ/9,42
छर्कि/8,43
छर्को/15,22
छर्छर
छर्छराउँदो/14
छर्र
छर्रा
छर्रावाल
छर्लक्क
छर्लङ्ग
छर्लङ्ङ
छर्लप्प
छर्ल्याङ्ङ
छर्ल्याप्प
छर्ल्याम्म
छराइ/8,43
छराउ/9,42
छरि/8,43
छरितो/14
छरितो/15,22
छरीदार
छरुवा
छल/18,22,15
छलकपट/18,22,15
छलक्क
छलछलती
छलफल/18,22,15
छल्/1,41
छल्क/8,45
छल्काइ/8,43
छल्काउ/9,42
छल्कि/8,43
छल्याइ/8,43
छल्याउ/9,42
छल्ल
छलाइ/8,43
छलाउ/9,42
छलि/8,43
छलित
छली/18,22,15
छलुवा
छवाइ
छवि/18,22,15
छविकार
छस्
छसाइ/8,43
छसाउ/9,42
छहकाइ/8,43
छहत्तर/15,22
छहरा/18,22,15
छहरो/15,22
छहारिलो/14
छहारी/18,22,15
छ्‌वाँके
छ्‌वाङछ्‌वाङती
छ्‌वाङ्‌राङ्ङ
छ्‌वाङ्ग
छ्‌वाङ्ङ
छ्‌वाट्ट
छ्‌वात्त
छ्‌वात्लाङ
छ्‌वात्लाङ्ङ
छ्‌वाप्लाङ्ङ
छ्‌वाम्म
छ्‌वाम्ल्याङ्ग
छ्‌वारछ्वारी
छ्‌वार्लाङ्ग
छ्‌वालछ्वालती
छ्‌वाल्ल
छ्‌वालालाला
छ्‌वाली/15,22
छ्‌वालीखुट्टे
छ्‌वास्स
छ्या
छ्याक/15,22
छ्याकछ्याकती
छ्याकटे
छ्याकटो
छ्याकन/15,22
छ्याक्क
छ्याङछ्याङती
छ्याङ्ग
छ्याङ्ङ
छ्याछ्यासती
छ्याटछ्याटती
छ्याट्ट
छ्यानम
छ्याप/8,45
छ्यापछ्यापी
छ्याप्प
छ्यापाछ्याप
छ्यापि/8,43
छ्यापी
छ्याबोके
छ्यामछ्यामती
छ्याम्म
छ्यामा/15,22
छ्यारब्यार
छ्यार्र
छ्याल्ल
छ्याली/15,22
छ्यासमिस/15,22
छ्यास्स
छ्युँके
छ्यौ
छ्वाँके
छ्वार्लाम्म
छाँगा/18,22,15
छाँगो/15,22
छाँट/18,22,15
छाँटछुट
छाँट्/1,41
छाँटा/15,22
छाँटि/8,43
छाँद/18,22,15
छाँद्/1,41
छाँद्नु
छाँदि/8,43
छाइ/8,43
छाउ/15,22
छाउ/9,42
छाउनी/18,22,15
छाउपडी/15,22
छाउरा/18,22,15
छाउरो/18,22,15
छाक/15,22
छाके
छाङ
छाङछाङ्दी
छाछट्ट
छाड्/1,41
छाडा
छाडि/8,43
छात्र/18,22,15
छात्रछात्रा/18,22,15
छात्रवृत्ति/18,22,15
छात्रा/19
छात्रावास/18,22,15
छाता/18,22,15
छाताधारी
छाती/18,22,15
छातीदार
छाते
छाद्/1,41
छादि/8,43
छादित
छान/15,22
छानबिन/15,22
छान्/1,41
छान्दस
छाना/18,22,15
छानि/8,43
छानो/15,22
छाप/18,22,15
छापछापती
छापटिके
छाप्/1,41
छाप्रो/18,22,15
छापा/18,22,15
छापाखाना/18,22,15
छापामार/15,22,18
छापावाल
छापि/8,43
छापे/15,22
छामछुम/15,22
छाम्/1,41
छामि/8,43
छायाँ/18,22,15
छायाँशैली/15,22
छायाङ्कन/15,22
छायावाद/15,22
छारस्ट
छारे/15,22
छारेरोग
छारो/15,22
छाल/15,22
छाल्/1,41
छाला/18,22,15
छालि/8,43
छालिङ
छाली/15,22
छाले
छावा/18,22,15
छासछुस
छासमिसे
छास्/1,41
छास्स
छासि/8,43
छिः
छिँक/8,45
छिँकाइ/8,43
छिँकाउ/9,42
छिँकि/8,43
छिँड/15,22
छिँडी/15,22
छिँप्/1,41
छिँपाइ/8,43
छिँपाउ/9,42
छिँपि/8,43
छिँवल्/1,41
छिँवलाइ/8,43
छिँवलाउ/9,42
छिँवलि/8,43
छिकछिक
छिचरो/14
छिचल्/1,41
छिचलाइ/8,43
छिचलाउ/9,42
छिचलि/8,43
छिचिमिरे
छिचिमोटे
छिचोल्/1,41
छिचोलाइ/8,43
छिचोलाउ/9,42
छिचोलि/8,43
छिटपुट
छिट्/1,41
छिट्क/8,45
छिट्काइ/8,43
छिट्काउ/9,42
छिट्कि/8,43
छिट्को
छिटाइ/8,43
छिटाउ/9,42
छिटापोखरी
छिटि/8,43
छिटो
छिटोछरितो/14
छितपोखरी
छितरबितर
छिताहा
छिद्र/15,22
छिद्रित
छिनछिन/15,22
छिनताङ
छिनभर/15,22
छिन्/1,41
छिन्क/8,45
छिन्कनु
छिन्काइ/8,43
छिन्काउ/9,42
छिन्कि/8,43
छिन्चु
छिन्न
छिन्नकर्ण
छिन्ननास/39
छिन्नभिन्न/18,22,15
छिन्नमस्तक
छिन्नमस्ता/18,22,15
छिन्नमूल
छिन्नसंशय
छिनाइ/8,43
छिनाउ/9,42
छिनामखु
छिनाल्/1,41
छिनालि/8,43
छिनि/8,43
छिनु/15,22
छिनुवा
छिनो
छिनोफानो/18,22,15
छिपगाडा
छिपछिप
छिपछिपाउँदो/14
छिपछिपे
छिप्/1,41
छिप्रा
छिपा/18,22,15
छिपाइ/8,43
छिपाउ/9,42
छिपि/8,43
छिपुवा
छिमल्/1,41
छिमलाइ/8,43
छिमलाउ/9,42
छिमलि/8,43
छिम्केस्वरी
छिमेक/18,22,15
छिमेकी/18,22,15
छिया
छियाछिया/15,22
छिरबिरे
छिरल/15,22
छिरल्/1,41
छिरलाइ/8,43
छिरलाउ/9,42
छिरलि/8,43
छिरलो/15,22
छिर्/1,41
छिर्के
छिर्केमिर्के
छिर्को/18,22,15
छिराइ/8,43
छिराउ/9,42
छिरि/8,43
छिलहिया
छिल्/1,41
छिल्क/8,45
छिल्काइ/8,43
छिल्काउ/9,42
छिल्कि/8,43
छिल्को
छिल्याइ/8,43
छिल्याउ/9,42
छिल्लि/8,43
छिलाइ/8,43
छिलाउ/9,42
छिलि/8,43
छिवाङ
छिहिल्याइ/8,43
छिहिल्याउ/9,42
छिहिलि/8,43
छी
छु/8,45
छुकछुक
छुकछुके
छुकी
छुचुन्द्रो/18,22,15
छुचो/14
छुट/15,22
छुटकारा/15,22
छुट्/1,41
छुट्ट/15,22
छुट्टा/15,22
छुट्टि/8,43
छुट्टी/15,22
छुट्टो/14
छुट्याइ/8,43
छुट्याउ/9,42
छुटाइ/8,43
छुटाउ/9,42
छुटि/8,43
छुताहा
छुद्र
छुनुमुनु/15,22
छुनुमुने
छुपछुप
छुप्प
छुप्लुक्क
छुमचेट
छुमछुम/15,22
छुरछुरे
छुरबरे
छुरबुर
छुर्पी/18,22,15
छुर्र
छुरा/18,22,15
छुरावाजी/15,22
छुरी/18,22,15
छुरो/14
छुलछुल
छुलछुली
छुलछुले
छुलबुल
छुलबुले
छुल्क/8,45
छुल्कि/8,43
छुल्के
छुल्याहा
छुलुक्क
छुवाइ/8,43
छुवाउ/9,42
छुवाछुत/15,22
छुसछुसे
छुस्कर
छुस्क्याहा
छुस्के
छुस्स
छुसाङ
छुसी/18,22,15
छूताछूत
छूती
छे
छेउ/15,22
छेउकाँटे
छेक/15,22
छेकछाक
छेक्/1,41
छेका/15,22
छेकाइ/8,43
छेकाउ/9,42
छेकाछेक
छेकारो/18,22,15
छेकि/8,43
छेकुवा
छेको/15,22
छेडखान
छेड्/1,41
छेडाइ/8,43
छेडाउ/9,42
छेडि/8,43
छेडो
छेत्र/15,22
छेत्रपा
छेत्री/18,22,15
छेदक
छेदन/34
छेद्/1,41
छेद्य
छेदाइ/8,43
छेदाउ/9,42
छेदि/8,43
छेदी
छेना/15,22
छेप्/1,41
छेपाइ/8,43
छेपाउ/9,42
छेपारी/18,22,15
छेपारे
छेपारो/18,22,15
छेपि/8,43
छेरभालु
छेर्/1,41
छेराइ/8,43
छेराउ/9,42
छेरि/8,43
छेरुवा
छेरूवा
छेलो/15,22
छेलोखेलो/14
छेवर/15,22
छेसकाम
छेस्
छेस्क्याइ/8,43
छेस्क्याउ/9,42
छेस्क्याहा
छेस्कि/8,43
छेस्किनी/18,22,15
छेस्के
छेस्को/18,22,15
छैकाम्पर
छैटी
छैटौँ
छैन
छैनन्
छैमले
छैमलो
छैया
छैसट्ठी/15,22
छो/10
छोइ/8,43
छोइपासे
छोक्र्याइलो
छोक्रा/18,22,15
छोक्रिलो/14
छोक्रे
छोगडा/18,22,15
छोट
छोटकरी
छोटाकी रामनगर
छोटी
छोटे
छोटो/14
छोटोचित्तको/14
छोटोमीठो/14
छोडपत्र/18,22,15
छोड्/1,41
छोडाइ/8,43
छोडाउ/9,42
छोडि/8,43
छोप/18,22,15
छोपछाप
छोप्/1,41
छोप्राक
छोप्राकी
छोपाइ/8,43
छोपाउ/9,42
छोपि/8,43
छोपो
छोयला/18,22,15
छोरम्पु
छोरा/18,22,15
छोराछोरी/18,22,15
छोराबुहारी/18,22,15
छोरी/18,22,15
छोरो/15,22
छोल्/1,41
छोला/18,22,15
छोलाइ/8,43
छोलाउ/9,42
छोलि/8,43
छोषपत्र
छोसर
छोस्/1,41
छोसाइ/8,43
छोसाउ/9,42
छोसि/8,43
छौ
छौँ
छौँड्याहा
छौँडा/18,22,15
छौंडाहा
ज/3
जँगार/18,22,15
जँचाइ/8,43
जँचाउ/9,42
जँचुवा
जँड्याह
जँड्याहा
जकडबन्द
जकड्/1,41
जकडाइ/8,43
जकडाउ/9,42
जकडि/8,43
जक्खू
जकाइ/8,43
जकाउ/9,42
जखम
जखमले
जखमी
जग/18,22,15
जगजग
जगजगे
जगज्जयी
जगटे
जगटो/15,22
जगड्वाल
जगण/15,22
जगत/18,22,15
जगतपुर
जगतभञ्ज्याङ
जगत्प्रसिद्ध
जगत्रादेवी
जगतीपुर
जगदम्ब/15,22
जगदम्बा/15,22
जगद्‌वन्द्य
जगदीश/18,22,15
जगदीश्वर
जगन्नाथ/18,22,15
जगन्मोहिनी
जगनाथ
जगमग/15,22
जगरनाथपुरसिरा
जगर्सेठ
जगल्टा/18,22,15
जगल्टे
जग्गा/18,22,15
जग्गाजमिन/18,22,15
जग्गाधनी/15,22
जग्गे/15,22
जगाइ/8,43
जगाउ/9,42
जगाते
जगेडा/18,22,15
जगेर्ना/15,22
जघने
जङ्‍ग/15,22
जङ्‍घा/18,22,15
जङ्कु/15,22
जङ्ग
जङ्गब/15,22
जङ्गबहादुर/18,22,15
जङ्गम
जङ्गल/18,22,15
जङ्गली
जङ्गी/15,22
जङ्गे
जज/15,22
जजमान/18,22,15
जजमाने
जञ्जाल/18,22,15
जटा/15,22
जटाधर
जटाधारी
जटामसी
जटायु/18,22,15
जटावाल
जटित
जटिल
जटिलता/15,18
जटी/15,22
जटे
जड/18,22,15
जड्/1,41
जडाइ/8,43
जडाउ/15,22
जडाउ/9,42
जडाउरी
जडान/18,22,15
जडि/8,43
जडिजडाउ
जडिबुटी/18,22,15
जडी/15,22
जडीबुटी
जडीभूत
जडौरी
जतन/15,22
जतनलाख
जतनियाँ
जत्ति
जत्था/18,22,15
जत्रतत्र
जत्रा
जत्री
जत्रो
जता
जताततै
जतालाख
जतासुकै
जति
जतिञ्जेल
जतिसुकै
जतै
जथवा
जथाभाबी
जन/15,22
जनअधिकार/18,22,15
जनआन्दोलन/18,22,15
जनआस्था/18,22,15
जनक/18,22,15
जनकपुर/15,22
जनकराज/18,22,15
जनकल्याण
जनकलाल/18,22,15
जनकवि
जनकीनगर
जनकोट
जनगणतन्त्र
जनगणना/15,22
जनङ्‌गी
जनचाहना/18,22,15
जनचेतना/18,22,15
जनजागरण/15,22
जनजाति/18,22,15
जनजीवन/15,22
जनतन्त्र/15,22
जनता/15,22
जनतान्त्रिक
जनधन/15,22
जननि/15,22
जननी/18,22,15
जनपरिचालन/15,22
जनप्रतिनिधि/18,22,15
जनप्रिय
जनभावना/18,22,15
जनभाषा
जनमत/18,22,15
जनमानस/18,22,15
जनमुखी
जनमोर्चा/18,22,15
जनयुद्ध/18,22,15
जनरल/18,22,15
जनवरी/15,22
जनवाद/15,22
जनवादी
जनवासशून्यम्
जनविश्वास/18,22,15
जनशक्ति/18,22,15
जनश्रुति/18,22,15
जनसङ्ख्या/18,22,15
जनसम्पर्क/18,22,15
जनसमुदाय/18,22,15
जनसमूह/18,22,15
जनसरकार/18,22,15
जनसहभागिता/18,22,15
जनस्तर/18,22,15
जनस्वास्थ्य/15,22
जनसाधारण/18,22,15
जनसेवक
जनसेवा/15,22
जनसेवी
जनहित/15,22
जनही
जन्जाली
जन्जिर
जन्ड
जन्डौल
जन्त/15,22
जन्तर/18,22,15
जन्तरखान
जन्तरे
जन्ती/18,22,15
जन्तु/18,22,15
जन्म/15,22
जन्म/8,45
जन्मकैद
जन्मगत
जन्मजयन्ती/18,22,15
जन्मजात/15,22
जन्मथलो/18,22,15
जन्मदर/18,22,15
जन्मदिन/18,22,15
जन्मभूमि/18,22,15
जन्मरोगी
जन्मस्थल/18,22,15
जन्मस्थान/18,22,15
जन्मसिद्ध
जन्महारा
जन्माइ/8,43
जन्माउ/9,42
जन्मान्तरवादी
जन्मान्ध
जन्मि/8,43
जन्मोत्सव/18,22,15
जन्य
जना/18,22,15
जनाइ/8,43
जनाउ/15,22
जनाउ/9,42
जनाति
जनादेश/18,22,15
जनाना/18,22,15
जनानी
जनार्दन/18,22,15
जनालीकोट
जनालीबन्दाली
जनावर/18,22,15
जनित
जनी/15,22
जनै/18,22,15
जनोपयोगि
जप/18,22,15
जपमाला
जप्/1,41
जपाइ/8,43
जपाउ/9,42
जपि/8,43
जफत/15,22
जफती
जफते
जब
जबर/15,22
जबरजस्त
जबर्जस्ती/15,22
जबरा/18,22,15
जबानदेह
जबाफ/18,22,15
जबाफी
जमघट/15,22
जमदार/18,22,15
जमर्को/18,22,15
जमरा/18,22,15
जमरे
जमल/15,22
जम्/1,41
जम्क/15,22
जम्क/8,45
जम्का/15,22
जम्काइ/8,43
जम्काउ/9,42
जम्काभेट/15,22
जम्कि/8,43
जम्ने
जम्बु/15,22
जम्बुकाँध
जम्बो
जम्मा/15,22
जम्माजम्मी/15,22
जम्रो/18,22,15
जम्ल्याहा
जमाइ/8,43
जमाउ/9,42
जमात/18,22,15
जमान/15,22
जमानत/18,22,15
जमाना/18,22,15
जमामर्द
जमि/8,43
जमिन/18,22,15
जमिन्दार/18,22,15
जमुना/18,22,15
जमुनिमा
जमुनिया
जमुनी/18,22,15
जमुनेभञ्ज्याङ
जय नेपाल
जय/15,22
जयखानी
जयगान/15,22
जयजयकार/18,22,15
जयदेव/15,22
जयनगर
जयन्ती/15,22
जयप्रकाश/18,22,15
जयमङलापुर
जयमोहन/18,22,15
जयवागेश्वरी
जयस्थिति/15,22
जयी
जर
जरकमरक
जरक्क
जरङमरङ
जरट्ठ
जर्क/8,45
जर्कट
जर्काइ/8,43
जर्काउ/9,42
जर्कि/8,43
जर्किन/15,22
जर्खरो/14
जर्ज/18,22,15
जर्जर/15,22
जर्जरित
जर्ती/15,22
जर्दा/18,22,15
जर्नल/18,22,15
जर्नेल/18,22,15
जर्नेली
जर्फर
जर्बुटा
जर्मन/18,22,15
जर्मनी/18,22,15
जर्याकजुरुक
जर्याक्क
जर्याङमर्याङ
जर्रो/14
जर्सी/18,22,15
जरा/18,22,15
जराग्रस्त
जराजीर्ण
जरायो/18,22,15
जरायोटार
जरिमाना/18,22,15
जरीदार
जरुरी/15,22
जरुवा
जरो/15,22
जल/15,22,34
जलकन्या
जलक्रीडा
जलचर
जलजला
जलजलाउँदो/14
जलजले
जलजात
जलतरासी
जलथल
जलदक्ष
जलधर
जलधेनु/18,22,15
जलन/15,22
जलनफलन
जलनिधि/15,22
जलप/15,22
जलपछिला
जलप्रकोप/18,22,15
जलप्राय
जलपा
जलपान/15,22
जलपापुर
जलबिरे
जलमग्न
जलमय
जलयात्रा
जलवायु/15,22
जलविद्युत/15,22
जलविनायक/18,22,15
जलशक्ति/18,22,15
जलश्रोत/18,22,15
जल्/1,41
जल्क्याइ/8,43
जल्क्याउ/9,42
जल्कि/8,43
जल्दाजल्दी
जल्दी
जल्पा
जल्पित
जल्लाद/18,22,15
जलाइ/8,43
जलाउ/9,42
जलाजु
जलाताल
जलाम्मे
जलारी
जलाशय/18,22,15
जलि/8,43
जलुके
जलुको/15,22
जलुवा
जलेश्‍वर/15,22
जलोढ
जलोदर
जलौरा
जवरजस्ती/15,22
जवाँमर्द
जवान/18,22,15
जवानी/15,22
जवाफ/18,22,15
जवाफदेही/15,22
जवाब/15,22
जस/15,22
जस/16
जसका
जसकी
जसको
जसमा
जसरी
जसलाई
जसले
जस्केलो/15,22
जस्तरी
जस्ता/15,22
जस्तापाता/18,22,15
जस्तै
जस्तो/14
जस्तोसुकै
जसिलो/14
जसै
जसो
जसोतसो
जहडी
जहत्स्वार्थ
जहर/15,22
जहरिलो/14
जहाँ
जहाज/18,22,15
जहाजी
जहान/18,22,15
जहानियाँ
जहिले
ज्ञ
ज्ञात
ज्ञाता
ज्ञान/18,22,15
ज्ञानकृत
ज्ञानगम्य
ज्ञानप्राप्ति
ज्ञानवरण/34
ज्ञानी/18,22,15
ज्ञानु/15,22
ज्ञानेन्द्र/18,22,15
ज्ञापक
ज्ञापन/15,22
ज्ञापनपत्र/18,22,15
ज्ञापयिता
ज्ञाप्य
ज्ञापित
ज्ञेय
ज्याँ
ज्याक/18,22,15
ज्याक्सन/18,22,15
ज्याकेट/18,22,15
ज्यादती/15,22
ज्याद्रो/14
ज्यादा
ज्यादिबिधि
ज्यान/18,22,15
ज्यानमारा/18,22,15
ज्यानमुद्दा
ज्यापू/18,22,15
ज्यामन्तै
ज्यामरुङ
ज्याम्तो/14
ज्याम्रुकोट
ज्यामिति/15,22,39
ज्यामिरे
ज्यामी/18,22,15
ज्यामीरगढी
ज्याला/18,22,15
ज्यालादार
ज्यालादारी
ज्यास्ता
ज्यास्ती
ज्युँदो/14
ज्यू/8,45
ज्यूँ
ज्येष्ठ/15,22
ज्येष्ठा
ज्येष्ठाश्रमी
ज्योत्‍स्‍ना/18,22,15
ज्योत्स्ना
ज्योति/15,22
ज्योतिर्मय
ज्योतिर्विद्
ज्योतिष/18,22,15
ज्योतिष्मती
ज्योतिष्मान
ज्योतिषी/18,22,15
ज्योती/15,22
ज्यौँ
ज्यौँतिष
ज्यौत्स्ना
ज्रिभ्रो/18,22,15
ज्वरो/15,22
ज्वरोत्पादक
ज्वलनशील
ज्वलन्त
ज्वलित
ज्वाइँ/18,22,15
ज्वान
ज्वानु/15,22
ज्वाने
ज्वानो
ज्वार/15,22
ज्वारभाटा/18,22,15
ज्वाला/15,22
ज्वालामुखी/18,22,15
जा/11,47
जाँगर/15,22
जाँगरमरुवा
जाँगरिया
जाँगरिलो/14
जाँघ/18,22,15
जाँघवाल
जाँच/18,22,15
जाँचकी/18,22,15
जाँचबुझ/18,22,15
जाँच्/1,41
जाँचि/8,43
जाँठा/15,22
जाँड/15,22
जाँडरक्सी/15,22
जाँते
जाँतो/18,22,15
जाई/15,22
जाईफल
जाउलाखेल/15,22
जाउलो/14
जाक्/1,41
जाकि/8,43
जागृत/15,22
जागृति/15,22
जागरण/15,22
जागरूक
जाग्/1,41
जाग्रत/15,22
जाग्रत्
जाग्राम/15,22
जागा
जागि/8,43
जागिर/18,22,15
जागीर/18,22,15
जागो
जाङ
जाङमु/18,22,15
जाङ्गल
जाजरकोट/15,22
जाज्वल्य
जाजुल्ले
जाड
जाडे
जाडो/15,22
जात/18,22,15,34
जातक/18,22,15
जातकी/15,22
जातजाति/18,22,15
जातदन्त
जातपक्ष
जातपतित
जातपात/18,22,15
जातभात/18,22,15
जातमारा
जात्य
जात्यन्ध
जात्रा/18,22,15
जाति/18,22,15
जातिगत
जातिप्रजाति
जाती
जाद्रो/14
जादु/18,22,15
जादुगर
जान/15,22
जानकार
जानकारी/18,22,15
जानकी/18,22,15
जानकीताला
जानकीनगर
जान्‍ने/18,22,15
जान्/1,41
जान्ने
जान्वो
जानाजान
जानाजानी
जानि/8,43
जानिफकार
जापान/15,22
जापानी
जाफे
जाब्दी
जाबी
जाबे
जाबो/15,22
जाभा/15,22
जाम/15,22
जाम्‍बवती/18,22,15
जाम्‍बवान/18,22,15
जामा/18,22,15
जामुनु/15,22
जायज
जायजेथा/18,22,15
जाया/15,22
जायाजीव
जार/18,22,15
जारजन्मा
जारसाही
जारी/15,22
जारीपत्र/18,22,15
जाल/15,22
जालकारक
जालझेल/29
जालपादेवी
जाली/18,22,15
जालीदार
जाले
जालेमाले
जालो/15,22
जावत/15,22
जावलाखेल/15,22
जासुस/18,22,15
जाहेर
जाहेरी/15,22
जि,वि,स,
जिइ/8,43
जिउ/18,22,15
जिउ/9,42
जिउँ
जिउँदो/14
जिउडाल
जिउनार/15,22
जिउनी/15,22
जिउलो/15,22
जिक्री/15,22
जिकिर/18,22,15
जिङ्‍र्याइ/8,43
जिङ्‌र्याउ/9,42
जिङ्ग्रि/8,43
जिङ्ग्रिङ्ग
जिङ्ग्रिङ्ङ
जिज्ञासा/18,22,15
जिज्ञासित
जिज्ञासु
जिजोडामान्डौ
जित/15,22
जित्/1,41
जिता
जिताइ/8,43
जिताउ/9,42
जितात्मा
जितार
जितारि
जिति/8,43
जितुवा
जितेन्द्र/18,22,15
जितेन्द्रिय
जितौरी
जिद्दी/18,22,15
जिद्दीवाल
जिनतिन
जिन्‍सी/18,22,15
जिन्डो/14
जिन्दगी/15,22
जिन्दाबाद
जिन्दावाद/15,22
जिन्सी
जिन्सीखाना
जिनावाङ
जिनिस/18,22,15
जिप/18,22,15
जिप्टो/14
जिब्रो/18,22,15
जिबा/18,22,15
जिबुल्याइ/8,43
जिबुल्याउ/9,42
जिबुल्लि/8,43
जिबुल्ले
जिबुल्लो/14
जिभ्रे
जिम्‍बु/15,22
जिम्दार/18,22,15
जिम्मा/15,22
जिम्मेदार
जिम्मेदारी/15,22
जिम्मेवार
जिम्मेवारी/15,22
जिमा
जिमाहा
जियाइ/8,43
जियाउ/9,42
जियालो/14
जिरह/18,22,15
जिर्माले
जिरा/15,22
जिरायत
जिराहा
जिरिङ्ग
जिरी
जिरीखिन्ती
जिरीखिम्टे
जिरेल/18,22,15
जिल
जिल्‍द/15,22
जिल्याइ/8,43
जिल्याउ/9,42
जिल्ल
जिल्ला/18,26
जिल्लाराम
जिल्लावासी
जिल्लास्तर/34
जिल्लि/8,43
जिलाइ/8,43
जिलाउ/8,43
जिलो/15,22
जिलौटो/15,22
जिविका/15,22
जिविस/18,22,15
जिष्णु
जिस्क/8,45
जिस्क्याइ/8,43
जिस्क्याउ/9,42
जिस्कि/8,43
जिसी/18,22,15
जीउपाला
जीउमारा
जीउसाँचा
जीत/18,22,15
जीतपुर
जीतपुरफेदी
जीतपुरभवानीपुर
जीन
जीप/18,22,15
जीर्ण
जीर्णोद्धार/15,22
जीरा/15,22
जीव/18,22,15
जीवकोष
जीवजन्तु/18,22,15
जीवत्
जीवत्‌पतिका
जीवधारी
जीवन/15,22
जीवनकाल/15,22
जीवनचक्र/18,22,15
जीवनजल/15,22
जीवनदृष्टि/15,22
जीवनदर्शन
जीवनधारणा/15,22
जीवननिर्वाह
जीवनपद्धति/15,22
जीवनपुर
जीवनयात्रा/18,22,15
जीवनयापन/18,22,15
जीवनशैली/18,22,15
जीवनसाथी/18,22,15
जीवन्त
जीवन्तता/15,22
जीवन्मृत
जीवन्मुक्त
जीवनी/18,22,15
जीवभक्षी
जीवलोक
जीवविज्ञानी
जीवशेष
जीवाणु/18,22,15
जीवाणुनाशक
जीवात्मा
जीवान्तक
जीविका/15,22
जीविकोपार्जन/15,22
जीवित
जीसीअ/18,22,15
जीहजुर
जुँगा/15,22
जुँगे
जुइन्याइलो/14
जुइनु/15,22
जुक्त/8,45
जुक्त्याइ/8,43
जुक्त्याउ/9,42
जुक्ति/18,22,15
जुक्ति/8,43
जुका/18,22,15
जुके
जुकेना
जुग/18,22,15
जुगानुजुग
जुगु
जुगुप्‍सा/15,22
जुङार
जुजुधौ/15,22
जुझ्/1,41
जुझाइ/8,43
जुझाउ/9,42
जुझि/8,43
जुट/18,22,15
जुटपानी
जुट्/1,41
जुटाइ/8,43
जुटाउ/9,42
जुटि/8,43
जुठ्याइ/8,43
जुठ्याउ/9,42
जुठापौवा
जुठि/8,43
जुठे
जुठो/15,22
जुठोचुलो
जुठोसूतक
जुडीबेला
जुडो/14
जुत्ता/18,22,15
जुद्ध/15,22
जुध्/1,41
जुधाइ/8,43
जुधाइलो/14
जुधाउ/9,42
जुधि/8,43
जुन/13
जुन/15,22
जुनसुकै
जुनाफ
जुनार/15,22
जुनियर/18,22,15
जुनिया
जुनिलो/14
जुनी/18,22,15
जुनु/15,22
जुनेली
जुनेलो/15,22
जुपु
जुफल
जुबिङ
जुबु
जुभुङ
जुम्‍ला/15,22
जुम्रा/18,22,15
जुम्रीकाँडा
जुम्ल्याहा
जुम्ला
जुम्ली/18,22,15
जुम्लुङ्ङ
जुम्स्याहा
जुम्स्याही
जुम्सो/14
जुरजुरी
जुरमुराइ
जुरमुराउ/9,42
जुर्/1,41
जुराइ/8,43
जुराउ/9,42
जुरि/8,43
जुरी/15,22
जुरुकजुरुक
जुरुकमुरुक
जुरुक्क
जुरुङ्ङ
जुरूक्क
जुरे
जुरेली/18,22,15
जुरो/15,22
जुरोपानी
जुल्फी/18,22,15
जुल्फे
जुलाफ/15,22
जुलाब/15,22
जुलुम/15,22
जुलुमी
जुलुस/18,22,15
जुवा/15,22
जुवाईँ/18,22,15
जुवाडी
जुवाडे
जुवारी/18,22,15
जुस/15,22
जुहार/15,22
जुहारी/18,22,15
जुही
जून/15,22
जूनकीरी/18,22,15
जे/13
जेठ/15,22
जेठाजु/18,22,15
जेठान/18,22,15
जेठानी
जेठी
जेठो/14
जेता
जेतेमेते/15,22
जेथ्राहिया
जेथा/18,22,15
जेनकेन
जेनतेन
जेनरेटर
जेनेभा/15,22
जेबी
जेमन्त
जेम्स/15,22
जेय
जेरी/18,22,15
जेल/18,22,15
जेलर/18,22,15
जेलवाङ
जेल्/1,41
जेलाइ/8,43
जेलाउ/9,42
जेलाहा
जेलि/8,43
जेलो/15,22
जेष्ठ/15,22
जेसुकै
जेहनदार
जैतुन/15,22
जैन/18,22,15
जैर
जैरे/18,22,15
जैले
जैव/39
जैसपुर
जैसी/18,22,15
जैसीथोक
जैसो
जो/16
जोइले
जोई/18,22,15
जोईपोइ/18,22,15
जोकर/18,22,15
जोख्/1,41
जोखा
जोखाइ/15,22
जोखाइ/8,43
जोखाउ/9,42
जोखाना/18,22,15
जोखि/8,43
जोखिम/18,22,15
जोखिमी
जोग/15,22
जोगबुढा
जोगमाइ
जोगमेहर/18,22,15
जोगाउ/9,42
जोगाड
जोगाडा
जोगिनिया
जोगी/18,22,15
जोगीदह
जोगीमारा
जोड/18,22,15
जोडतोड/15,22
जोडदार/15,22
जोडन/15,22
जोड्/1,41
जोडा/18,22,15
जोडाइ/15,22
जोडाइ/8,43
जोडाउ/9,42
जोडि/8,43
जोडी/18,22,15
जोतपोत
जोत्/1,41
जोत्ने
जोताइ/8,43
जोताउ/9,42
जोतार
जोति/8,43
जोधाहा
जोबन/15,22
जोबनदार
जोमसोम/15,22
जोर/15,22
जोरजाम/15,22
जोरदार
जोरन /15,22
जोरपाटी/15,22
जोरसोर
जोर्/1,41
जोर्डन/15,22
जोर्ती/18,22,15
जोर्नी/18,22,15
जोराइ/8,43
जोराउ/9,42
जोरि/8,43
जोरी/15,22
जोरीखोजा
जोरो/15,22
जोल्ट/8,45
जोल्ट्याहा
जोल्टाइ/8,43
जोल्टाउ/9,42
जोल्टि/8,43
जोल्टिनु
जोल्टेरो/14
जोल्टो14
जोवन/15,22
जोश/18,22,15
जोशी/18,22,15
जोशीपुर
जोस/18,22,15
जोसदार
जोसमनी/15,22
जोसिलो/14
जोसेफ/15,22
जोहङ
जोहो/15,22
जौ/18,22,15
जौबारी
जौलीपोखरी
झँकाइ/8,43
झँकाउ/9,42
झँट्याइ/8,43
झँट्याउ/9,42
झँटाइ/15,22
झकझक
झकझकाउँदो/14
झकझकी
झकमक्क
झकले
झकलो/14
झक्क
झक्कड
झक्कडी
झक्कले
झक्की
झकाइ/15,22
झकाझक
झकिझकाउ/15,22
झगड्याहा
झगडा/18,22,15
झगडालु
झगडिया
झगडे
झङङ्ग
झङङ्गी
झङङ्ङ
झङ्कृत
झङ्कार/18,22,15
झङ्कारित
झङ्कारी
झञ्झा/15,22
झञ्झावर्णन/15,22
झञ्झावीर/15,22
झट
झटनी/15,22
झटपट/15,22
झट्क/8,45
झट्काइ/8,43
झट्काउ/9,42
झट्कार्/1,41
झट्काराइ/8,43
झट्कारि/8,43
झट्कि/8,43
झट्को
झट्ट/15,22
झट्टपट्ट
झट्टी/15,22
झट्टै
झट्याक
झट्याक्क
झटाझट
झटाझटी
झटारो/18,22,15
झटीयाही
झडक/8,45
झडकाइ/8,43
झडकाउ/9,42
झडकि/8,43
झडप/18,22,15
झड्कार्/1,41
झड्काराइ/8,43
झड्कारि/8,43
झडेवा
झण्डा/18,22,15
झत्तो/14
झताउरे
झतौरे
झनक्क
झनझन
झन्
झन्अस्ति
झन्क/8,45
झन्क्याइ/8,43
झन्क्याउ/9,42
झन्काइ/8,43
झन्काउ/9,42
झन्कार्/1,41
झन्कारि/8,43
झन्कि/8,43
झन्के
झन्झट/18,22,15
झन्झन्
झन्ड्याङझुन्डुङ
झन्डै
झन्डोत्तोलन
झन्न
झन्सारो
झनाइ/8,43
झनाउ/9,42
झपक्क
झपझप
झपझपी
झप्क/8,45
झप्क्याइ/8,43
झप्क्याउ/9,42
झप्काइ/8,43
झप्काउ/9,42
झप्कि/8,43
झप्की/15,22
झप्के
झप्प
झप्पू/15,22
झप्री/15,22
झपार्/1,41
झपार्नु
झपारि/8,43
झमक्क
झमझम
झम्क/8,45
झम्काइ/8,43
झम्काउ/9,42
झम्काउनु
झम्कि/8,43
झम्के
झम्ट/8,45
झम्टा/15,22
झम्टाइ/8,43
झम्टाउ/9,42
झम्टि/8,43
झम्टो
झम्पल/18,22,15
झम्पाट/15,22
झम्म
झमाइ/8,43
झमेला/18,22,15
झर
झरझर
झरझराउँदो/14
झरना/18,22,15
झरल
झर्/1,41
झर्क/8,45
झर्काइ/8,43
झर्काउ/9,42
झर्कि/8,43
झर्को/15,22
झर्झरी
झर्यामझुरुम
झर्याम्म
झर्रो/14
झर्लाङ
झर्लाङ्गे
झराइ/8,43
झराउ/9,42
झरि/8,43
झरिझुट्ट
झरिलो/14
झरी/15,22
झरुवा
झरुवारा
झलक/18,22,15
झलकदार
झलक्क
झलझल
झलझलती
झलझलाउँदो/14
झलनाथ/18,22,15
झलमल
झलमल्ल
झल्क/8,45
झल्कने
झल्काइ/8,43
झल्काइलो/14
झल्काउ/9,42
झल्कि/8,43
झल्याँस्स
झल्याकझुलुक
झल्याक्क
झल्याङझुलुङ
झल्ल
झल्लरी
झल्लु
झल्लू
झलारी
झसङ्ग
झसङ्ङ
झस्क/8,45
झस्का/15,22
झस्काइ/8,43
झस्काउ/9,42
झस्कि/8,43
झस्को/15,22
झ्याँक्/1,41
झ्याँक्ने
झ्याँकि/8,43
झ्याँगा
झ्याइँय्य
झ्याउ/15,22
झ्याउँकिरी
झ्याउरि/8,43
झ्याउरे/15,22
झ्याउरो/14
झ्याक्क
झ्याकु
झ्याङ/18,22,15
झ्यापझ्याप
झ्यापझुप
झ्याप्प
झ्याप्ल्याङ्ङ
झ्याप्लाङझ्याप्लाङ
झ्याप्ले
झ्यापुल्ले
झ्याम्टा/18,22,15
झ्याम्म
झ्यारझ्यार
झ्यार्र
झ्याल/18,22,15
झ्यालखान/18,22,15
झ्यालखाना/18,22,15
झ्याली/18,22,15
झ्यास
झ्यासझ्यास
झ्यास्स
झ्वाँक/18,22,15
झ्वाँकी
झ्वाइँ
झ्वाइँय्य
झ्वाट्ट
झ्वाप्प
झ्वाम्म
झ्वाम्ल्याङ्ङ
झ्वार्र
झ्वास्स
झा/15,22
झाँक/15,22
झाँक्/1,41
झाँक्री/18,22,15
झाँक्रे
झाँक्रो/15,22
झाँकि/8,43
झाँकी/18,22,15
झाँगकझुँगल
झाँगड/18,22,15
झाँजर
झाँट/15,22
झाँट्/1,41
झाँटि/8,43
झाइँ
झाकझुक
झाङ/18,22,15
झाङलझुङल
झाङाझोल
झाटझुट
झाटझुट्ट
झाडा/15,22
झाडापखाला/18,22,15
झाडी/18,22,15
झाडु/18,22,15
झानझुन
झान्/1,41
झानि/8,43
झापझुप
झापट
झापड/18,22,15
झाप्रा
झापा/15,22
झापाली
झापु/15,22
झामझुम
झामझुम्म
झाम्टा/18,22,15
झार/15,22
झारपात/18,22,15
झारफुक/15,22
झारल/15,22
झार्/1,41
झारि/8,43
झारी/15,22
झाले
झिँगटी/18,22,15
झिँगनी
झिँगा/18,22,15
झिँगे
झिँगो/15,22
झिँज्याइ/8,43
झिँज्याउ/9,42
झिँजि/8,43
झिँजो/15,22
झिँजोल्/1,41
झिँजोलाइ/8,43
झिँजोलाउ/9,42
झिँजोलि/8,43
झिक्/1,41
झिक्रेइलो/14
झिक्रो/18,22,15
झिकाइ/8,43
झिकाउ/9,42
झिकि/8,43
झिकुवा
झिजो
झिजोल्/1,41
झिजोलाइ/8,43
झिजोलाउ/9,42
झिजोलि/8,43
झिजोलो
झिटाकैया
झिटी/15,22
झिन
झिन्नि/8,43
झिन्याउ/9,42
झिमझिम
झिमझिमे
झिम्‌र्याइ/8,43
झिम्‌र्याउ/9,42
झिम्के
झिम्म
झिम्रि/8,43
झिम्रिक्क
झिम्रे
झिम्रेनी
झिम्सिङ्ङ
झिमिक्क
झिर्को/15,22
झिर्नु
झिर्नो
झिरिक्क
झिरिप
झिरुवास
झिलझिल
झिलमिल
झिल्का/18,22,15
झिल्के
झिल्केमिल्के
झिल्को/15,22
झिल्टुङ
झिल्ल
झिल्ली
झिल्स्याइँदो/14
झिल्स्याउ/9,42
झिल्सि/8,43
झिल्सिँदो/14
झिलिकमिलिक
झिलिक्क
झिलिमिली/15,22
झिसमिस
झिसमिसे
झिसिलो/14
झीनाझाँकर
झीनू
झीरे
झील/15,22
झुँडी
झुक्/1,41
झुक्कि/8,43
झुक्याइ/8,43
झुक्याउ/9,42
झुकाइ/8,43
झुकाउ/15,22
झुकाउ/9,42
झुकाव/18,22,15
झुकि/8,43
झुट्ट
झुट्टा
झुटो/15,22
झुण्ड/18,22,15
झुत्‌र्याइ/8,43
झुत्‌र्याउ/9,42
झुत्त/15,22
झुत्ति/8,43
झुत्ती/18,22,15
झुत्ते
झुत्तो/18,22,15
झुत्याइ/8,43
झुत्याउ/9,42
झुत्रि/8,43
झुत्रे
झुत्रेझाम्रे
झुत्रो/14
झुत्रो/18,22,15
झुनखुनवा
झुन्ड
झुन्ड्याइ/8,43
झुन्ड्याउ/9,42
झुन्डि/8,43
झुपडी/18,22,15
झुप्प
झुप्पा/18,22,15
झुप्पि/8,43
झुप्पे
झुप्पो/15,22
झुप्याइ/8,43
झुप्याउ/9,42
झुप्रा/18,22,15
झुप्रे
झुप्रो/15,22
झुपुक्क
झुपुल्ले
झुपुल्लो/14
झुम्‌र्याइ/8,43
झुम्‌र्याउ/9,42
झुम्/1,41
झुम्का/18,22,15
झुम्काने
झुम्के
झुम्म/23
झुम्रि/8,43
झुम्रिनु
झुम्रे
झुम्रो
झुमा/18,22,15
झुमाउ/9,42
झुमि/8,43
झुर
झुरकिया
झुर्याइ/8,43
झुर्याउ/9,42
झुर्र
झुरि/8,43
झुरुम्म
झुरुमुरु
झुरो/14
झुल/18,22,15
झुल्/1,41
झुल्क/15,22
झुल्क/8,45
झुल्काइ/8,43
झुल्काउ/9,42
झुल्कि/8,43
झुल्के
झुल्को/15,22
झुला/15,22
झुलाइ/8,43
झुलाउ/9,42
झुलि/8,43
झुलुक्क
झुलुवा
झुले
झुलो/15,22
झुस/18,22,15
झुस्याइ/8,43
झुस्याउ/9,42
झुस्याहा
झुस्स
झुसि/8,43
झुसिल्किरो/15,22
झुसिलो/14
झुसी/18,22,15
झुसे
झूट/18,22,15
झूटमूट
झूटो/14
झूर
झेल/15,22
झेल्/1,41
झेलाइ/8,43
झेलाउ/9,42
झेलाहा
झेलि/8,43
झेली
झोक्‌र्याइ/8,43
झोक्‌र्याउ/9,42
झोक्का/15,22
झोक्रि/8,43
झोकी
झोजिलो/14
झोजी
झोझीकाटाइ
झोड्/1,41
झोडा/15,22
झोडी
झोरमहाङ्काल
झोर्/1,41
झोराइ/8,43
झोराउ/9,42
झोराहाट
झोरि/8,43
झोल/15,22
झोल्याइ/8,43
झोल्याउ/9,42
झोला/18,22,15
झोलि/8,43
झोलिलो/14
झोली/18,22,15
झोलुङ्गे
झोलुङ्गो/18,22,15
झोले
झोस्/1,41
झोसाइ/8,43
झोसाउ/9,42
झोसि/8,43
झौखेल
झौवागुठी
टँक्याइ/8,43
टँक्याउ/9,42
टँगरो/14
टँगाइ/8,43
टँगाउ/9,42
टँसाइ/8,43
टँसाउ/9,42
टंकीसिनुवारी
टक/15,22
टकटक/15,22
टकटक्याइ/8,43
टकटक्याउ/9,42
टकटक्याहा
टकटका
टकटकापुर
टकटकाहट
टकटकाहा
टकटकि/8,43
टकटकी/15,22
टकटके
टकम
टकराइ/8,43
टकराउ/9,42
टकराब
टकलाक
टक्‍कर/18,22,15
टक्क
टक्र/8,45
टक्रक्क
टक्राइ/8,43
टक्राउ/9,42
टक्रि/8,43
टक्स्याइ/8,43
टक्स्याउ/9,42
टक्सार
टका
टकाटक
टकुवा
टकेर्ना
टङटङ
टङ्‍कार/15,22
टङ्‍की/18,22,15
टङ्‌रङ्ङ
टङ्कारी
टङ्कित
टङ्कीमनाङ
टङ्गन
टङ्गने
टङ्गर
टङ्ग्रङ्ङ
टङ्ङ
टटरो/14
टट्कारो/14
टट्टाइ/8,43
टट्टाउ/9,42
टट्टी/15,22
टट्टु
टठमराइ/8,43
टठमराउ/9,42
टठिलो/14
टठी
टड्कारो/14
टन/29
टनक/15,22
टनकपुर/15,22
टनक्क
टनटन
टनटनी
टन्क/8,45
टन्काइ/8,43
टन्काउ/9,42
टन्कि/8,43
टन्टलापुर
टन्टा/15,22
टन्न
टनाटन
टप/18,22,15
टपक
टपक्क
टपटप
टपर्टुय्याँ
टपरी/18,22,15
टपरे
टप्/1,41
टप्क/8,45
टप्काइ/8,43
टप्काइलो/14
टप्काउ/9,42
टप्कि/8,43
टप्प
टप्पु
टपाइ/8,43
टपाउ/9,42
टपाटप
टपि/8,43
टमक्क
टमटम/15,22
टम्म
टम्माटम्मी
टमाटम
टमाटर/18,22,15
टयाक्सी/18,22,15
टर्/1,41
टर्की/15,22
टर्च/18,22,15
टर्मिनल/18,22,15
टर्याइ/8,43
टर्याउ/9,42
टर्र
टर्रि/8,43
टराइ/8,43
टराउ/9,42
टरि/8,43
टलक
टलकटलक
टलक्क
टलटल
टलटलती
टलपल/15,22
टलल्ल
टल्/1,41
टल्क/8,45
टल्काइ/8,43
टल्काइनु
टल्काउ/9,42
टल्कि/8,43
टल्ल
टलाइ/8,43
टलाउ/9,42
टलि/8,43
टसक्क
टस्क/8,45
टस्काइ/8,43
टस्काउ/9,42
टस्कि/8,43
टस्स
टहटह
टहरा/18,22,15
टहरो/15,22
टहल/15,22
टहल्/1,41
टहलाइ/8,43
टहलाउ/9,42
टहलि/8,43
ट्टाइलो/14
ट्टी
ट्याउँट्याउँ
ट्याकट्याक
ट्याक्क
ट्याक्कै
ट्याक्टर/18,22,15
ट्याक्सी/18,22,15
ट्याङट्याङ
ट्याङ्क/18,22,15
ट्याङ्कर
ट्याङ्ङ
ट्याप्प
ट्यामट्याम
ट्याम्के
ट्याम्को/18,22,15
ट्याम्पो/18,22,15
ट्याम्म
ट्यास्स
ट्युब/18,22,15
ट्युबवेल/18,22,15
ट्युसन/18,22,15
ट्रक/18,22,15
ट्रङ्कल/18,22,15
ट्रयाक/18,22,15
ट्रयाकबल/15,22
ट्रयाक्टर/18,22,15
ट्रली/18,22,15
ट्रलीबस/18,22,15
ट्रस्ट/18,22,15
ट्रान्जिस्टर/18,22,15
ट्रान्स
ट्राफिक/18,22,15
ट्राभल/15,22
ट्राभल्स/18,22,15
ट्रेड/15,22
ट्रेडमार्क/18,22,15
ट्रेडिङ/15,22
ट्वाँक
ट्वाँट
ट्वाँटे
ट्वाइलेट/18,22,15
ट्वाकट्वाक/15,22
ट्वाकट्वाकी
ट्वाक्क
ट्वाङट्वाङ
ट्वाङ्ङ
ट्वारट्वार
ट्वारट्वारी
ट्वार्र
ट्वालट्वाल
ट्वाल्ल/15,22
टाँक/18,22,15
टाँक्/1,41
टाँका/18,22,15
टाँकि/8,43
टाँकी/15,22
टाँग/15,22
टाँगन/15,22
टाँगनडुब्बा
टाँग्/1,41
टाँगा/18,22,15
टाँगि/8,43
टाँगे
टाँचा/18,22,15
टाँठो
टाँड/18,22,15
टाँडी
टाँडे
टाँस्/1,41
टाँसि/8,43
टाइगर/18,22,15
टाइप/15,22
टाइपराइटर
टाइपिस्ट/18,22,15
टाइफाइड
टाइब्रेकर/15,22
टाइम/15,22
टाइम्स/15,22
टाई/18,22,15
टाउके
टाउको/18,22,15
टाकटुक
टाकटुके
टाकसिन्दु
टाक्सि/8,43
टाक्से
टाकुरा/18,22,15
टाकुरो/18,22,15
टाङ/18,22,15
टाङ्ङ
टाट्नु
टाट्ने
टाटा/15,22
टाटी/15,22
टाटे
टाटेपाटे
टाटो/18,22,15
टाठो/14
टाढा/15,22
टाढाटाढा/15,22
टाढै/15,22
टाप/18,22,15
टापटिङ
टापटिपे
टापु/18,22,15
टामटुम
टामेटुमे
टायर/18,22,15
टायल/18,22,15
टार/15,22
टार्/1,41
टारि/8,43
टारी
टारीगाउँ
टाल/15,22
टाल्/1,41
टालि/8,43
टालो/18,22,15
टावर/18,22,15
टिउरो
टिक/15,22
टिकट/18,22,15
टिक्/1,41
टिकाइ/8,43
टिकाउ/9,42
टिकापुर
टिकारी
टिकि/8,43
टिकिया/15,22
टिकुलिया
टिकुली/15,22
टिकुलीगढी
टिकुवा
टिके
टिङ्गरे
टिङ्ग्रिङ्ङ
टिट्याङ
टिटिहिरिया
टिटो/15,22
टिठ
टिठ्याइ/8,43
टिठ्याउ/9,42
टिठि/8,43
टिन/18,22,15
टिनटिन
टिनटिनती
टिन्जे
टिनिकटिनिक
टिनिक्क
टिनो
टिप/15,22
टिपटापे
टिपटिपे
टिपन/18,22,15
टिप्/1,41
टिप्पणी/18,22,15
टिप्पा/15,22
टिपाइ/8,43
टिपाउ/9,42
टिपि/8,43
टिपुवा
टिपोट/18,22,15
टिफिन/15,22
टिबटो/14
टिम/18,22,15
टिमटाम
टिम्क/8,45
टिम्काइ/8,43
टिम्काउ/9,42
टिम्कि/8,43
टिम्के
टिम्बर
टिम्म
टिम्मटाम्म
टिम्मा
टिम्मुर/15,22
टिमिक्क
टिमुर/15,22
टिमुरे
टिरटिरती
टिरटिरे
टिर्र
टिर्रीवाल
टिल
टिलटिल
टिलटिलती
टिलपिल
टिल्ल
टिलापुर
टिलिक्क
टिसर्ट
टिस्टुङदेउराली
टिसी/18,22,15
टीका/18,22,15
टीकाटिप्पणी/18,22,15
टीकाथली
टीकापुर/15,22
टीकाराम/18,22,15
टीको/15,22
टीठ/15,22
टीठलाग्दो/14
टीठो/14
टीबी/15,22
टीभी/18,22,15
टुँडिखेल/15,22
टुँडेसो
टुँडो/18,22,15
टुइँक/8,45
टुइँक्क
टुइँक्याइ/8,43
टुइँक्याउ/9,42
टुइँकाइ/8,43
टुइँकाउ/9,42
टुइँकि/8,43
टुइँके
टुइँटुइँती
टुइँय्य
टुकटुक
टुकटुकती
टुकडी
टुक्‌र्याइ/8,43
टुक्‌र्याउ/9,42
टुक्का/18,22,15
टुक्रा/18,22,15
टुक्राउ/9,42
टुक्रि/8,43
टुक्रुक्क
टुक्रो/15,22
टुकी/15,22
टुकुचे
टुङ्‍ना/18,22,15
टुङ्ग्याइ/8,43
टुङ्ग्याउ/9,42
टुङ्गि/8,43
टुङ्गिनु
टुङ्गो/15,22
टुङ्ना
टुङेच्छा
टुटफुट
टुट्/1,41
टुटाइ/8,43
टुटाउ/9,42
टुटि/8,43
टुटी/15,22
टुटे
टुन्टे
टुन्न
टुन्याहा
टुना/15,22
टुनेमुने
टुप्पा/15,22
टुप्पि/8,43
टुप्पो/15,22
टुप्याइ/8,43
टुप्याउ/9,42
टुप्लुक्क
टुपिन/15,22
टुपी/15,22
टुपुक्क
टुपुटुपु
टुम्म
टुमुक्क
टुमौटे
टुल
टुलटुल
टुलटुलती
टुल्के
टुल्ल
टुलुक्क
टुस्स
टुसुक्क
टुसो/15,22
टुहुर्याइ/8,43
टुहुर्याउ/9,42
टुहुरा/18,22,15
टुहुरि/8,43
टुहुरो/14
टेक/15,22
टेक्/1,41
टेकाइ/8,43
टेकाउ/9,42
टेकि/8,43
टेकी
टेकु/15,22
टेको/15,22
टेढ्याइ/8,43
टेढ्याउ/9,42
टेढि/8,43
टेढो/14
टेण्डर/18,22,15
टेन्ट/18,22,15
टेन्डर/18,22,15
टेन्सन/15,22
टेनिस/15,22
टेप/18,22,15
टेबल/18,22,15
टेबिल/18,22,15
टेबुल/18,22,15
टेबुलगफ
टेम्पु/18,22,15
टेर्/1,41
टेराइ/8,43
टेराउ/9,42
टेरि/8,43
टेलर/15,22
टेलिकम/15,22
टेलिग्राफ/15,22
टेलिग्राम
टेलिफोन/18,22,15
टेलिभिजन/18,22,15
टेलिस्कोप/18,22,15
टेलिसिरियल/18,22,15
टेलीभिजन/18,22,15
टेलेक्स/18,22,15
टेवा/15,22
टेस्ट/18,22,15
टेस्टट्युब/18,22,15
टोक/15,22
टोकन/18,22,15
टोकरपुर
टोकरी/18,22,15
टोकस्/1,41
टोकसाइ/8,43
टोकसाउ/9,42
टोकसि/8,43
टोकसो
टोक्/1,41
टोक्रे
टोकाइ/15,22
टोकाइ/8,43
टोकाउ/9,42
टोकि/8,43
टोकियो/15,22
टोखाचन्देश्वरी
टोखासरस्वती
टोटा/15,22
टोड्‍का/18,22,15
टोपल्/1,41
टोपलाइ/8,43
टोपलाउ/9,42
टोपलि/8,43
टोप्रे
टोप्रो/18,22,15
टोपी/18,22,15
टोल/18,22,15
टोलाइ/8,43
टोलाउ/9,42
टोली/18,22,15
टोलीजैसी
टोलीदेवल
टोले
टोलेनी
टोलो/14
टोस्ट/15,22
टोसी
टौनु
ठँटाइ/8,43
ठँटाउ/9,42
ठकठकी
ठक्‍कर/15,22
ठक्क
ठक्रक्क
ठकुरी/18,22,15
ठग/18,22,15
ठग्/1,41
ठगाइ/8,43
ठगाउ/9,42
ठगाहा
ठगाहार
ठगि/8,43
ठगी/15,22
ठङ्कार्/1,41
ठङ्कारि/8,43
ठट्टा/18,22,15
ठट्यौली/15,22
ठट्यौले
ठट्यौलो/14
ठटाइ/8,43
ठटाउ/9,42
ठड्याइ/8,43
ठड्याउ/9,42
ठड्यौरो
ठडि/8,43
ठडुल्लो/14
ठडेश्वर
ठनक्क
ठनठन
ठनठनती
ठन्क/8,45
ठन्काइ/8,43
ठन्काउ/9,42
ठन्कि/8,43
ठन्डा/15,22
ठन्डी
ठनाइ/8,43
ठनाउ/9,42
ठनाठन
ठप्प/15,22
ठमठम
ठमठमती
ठमठमी
ठम्याइ/8,43
ठम्याउ/9,42
ठमि/8,43
ठमेल/15,22
ठर्याइ/8,43
ठर्याउ/9,42
ठर्रा/15,22
ठर्रि/8,43
ठर्रो/14
ठसक्क
ठसठस
ठसठसती
ठसठसे
ठसमस्स
ठस्क/8,45
ठस्काइ/8,43
ठस्काउ/9,42
ठस्कि/8,43
ठस्के
ठस्याइ/8,43
ठस्याउ/9,42
ठस्याकठुसुक
ठस्स
ठस्सि/8,43
ठसाइ/8,43
ठसाउ/9,42
ठसाठस
ठहर/15,22
ठहर्/1,41
ठहर्याइ/8,43
ठहर्याउ/9,42
ठहराइ/8,43
ठहराउ/9,42
ठहरि/8,43
ठहरै
ठ्या
ठ्याँक्/1,41
ठ्याँकि/8,43
ठ्याइँ
ठ्याक्कै
ठ्याक/15,22
ठ्याकठुक
ठ्याक्क
ठ्याङठ्याङ
ठ्याङ्ग
ठ्याप्प
ठ्यामठ्याम
ठ्याम्म
ठ्याम्मै
ठ्यासठ्यास
ठ्यास्/1,41
ठ्यास्स
ठ्यासि/8,43
ठ्वाक्क
ठ्वासठ्वास
ठ्वासठ्वासी
ठ्वास्स
ठाँगे/15,22
ठाँट/15,22
ठाँट्/1,41
ठाँटि/8,43
ठाँडो/18,22,15
ठाउँ/18,22,15
ठाउँठाउँ/15,22
ठाकुर/15,22
ठाडा/15,22
ठाडि/8,43
ठाडी
ठाडे
ठाडै
ठाडो/14
ठाडो/15,22
ठान्/1,41
ठाना/15,22
ठानामौला
ठानि/8,43
ठानी/15,22
ठाने/15,22
ठालु/15,22
ठासठुस
ठास्/1,41
ठासि/8,43
ठाहिँली
ठाहिँलो/14
ठिँगुर/15,22
ठिँगुर्याइ/8,43
ठिँगुर्याउ/9,42
ठिँगुरा/15,22
ठिँगुरि/8,43
ठिँगुरो/14
ठिँड्के
ठिँडुल्को/18,22,15
ठिकठिक
ठिकठिके
ठिक्क
ठिक्कै
ठिङ्ग
ठिङ्ग्याइ/8,43
ठिङ्ग्याउ/9,42
ठिङ्गि/8,43
ठिङ्गे
ठिङ्गो/14
ठिङ्ङ
ठिङ्ङो/14
ठिटी/18,22,15
ठिटो/15,22
ठिटौले
ठिड्के
ठिड्को/14
ठिनी/18,22,15
ठिनेमिने
ठिम्मल
ठिमाहा
ठिमी
ठिमी/15,22
ठिमुरे
ठिहिर्याइ/8,43
ठिहिर्याउ/9,42
ठिहिरि/8,43
ठिही/15,22
ठीँ
ठीक/15,22
ठीकठाक/15,22
ठुँडुल्को/18,22,15
ठुँडे
ठुङ्/8,45
ठुङाइ/8,43
ठुङाउ/9,42
ठुङि/8,43
ठुटा/18,22,15
ठुटे
ठुन्क/15,22
ठुन्को
ठुमरी
ठुलापोखरा
ठुले
ठुलोपाताल
ठुलोलुम्पेक
ठुसठुस
ठुसठुसती
ठुस्क्याइ/8,43
ठुस्क्याउ/9,42
ठुस्कि/8,43
ठुस्स
ठूलठूलो/14
ठूला
ठूलाछा
ठूलादिही
ठूलादुर्ला
ठूलाबडा/18,22,15
ठूली/15,22
ठूलीपोखरी
ठूले/15,22
ठूलो/14
ठूलोगाउँ
ठूलोडुम्मा
ठूलोदुम्मा
ठूलोपाखा
ठूलोसिरुवा
ठेँचो
ठेउको
ठेउल्याइ/8,43
ठेउल्याउ/9,42
ठेउला/18,22,15
ठेउलि/8,43
ठेउवा/18,22,15
ठेकदार
ठेकन/15,22
ठेक्‍का/18,22,15
ठेक्/1,41
ठेक्कापट्टा/18,22,15
ठेका/18,22,15
ठेकाइ/8,43
ठेकाउ/9,42
ठेकि/8,43
ठेकी/15,22
ठेकुवा
ठेकेदार/18,22,15
ठेगान/15,22
ठेगाना/18,22,15
ठेट/15,22
ठेट्ना/18,22,15
ठेड
ठेल्/1,41
ठेला/18,22,15
ठेलाइ/15,22
ठेलाइ/8,43
ठेलाउ/9,42
ठेलागाडा/18,22,15
ठेलि/8,43
ठेली/18,22,15
ठेलुवा
ठेस/18,22,15
ठेस्/1,41
ठेस्याइ/8,43
ठेस्याउ/9,42
ठेस्सि/8,43
ठेसाइ/8,43
ठेसाउ/9,42
ठेसि/8,43
ठोकर/18,22,15
ठोकसिला
ठोक्/1,41
ठोक्रे
ठोक्रो/15,22
ठोकाइ/8,43
ठोकाउ/9,42
ठोकि/8,43
ठोकुवा
ठोट्ने/15,22
ठोट्नो/15,22
ठोस/15,22
ठोस्/1,41
ठोसाइ/8,43
ठोसाउ/9,42
ठोसि/8,43
ठोसे
ठोसो/15,22
डँकाइ/8,43
डँकाउ/9,42
डँकाहा
डँटाइ/8,43
डँटाउ/9,42
डँडाइ/8,43
डँडाउ/9,42
डँडाउनु
डँडाक
डँडाल्नु/15,22
डँसाइ/8,43
डँसाउ/9,42
डकर्मी/18,22,15
डकराइ
डक्/1,41
डक्क
डकाइ/8,43
डकाउ/9,42
डकार/15,22
डकार्/1,41
डकारि/8,43
डकि/8,43
डकुल्ल्याइ/8,43
डकुल्ल्याउ/9,42
डकैत/18,22,15
डकैती/18,22,15
डगडग
डगडगाहट
डगमग
डगर
डग्/1,41
डगाइ/8,43
डगाउ/9,42
डगि/8,43
डङडङ
डङ्का/15,22
डङ्किनी
डङ्ग
डङ्ग्रङ्ङ
डङ्गुर
डङ्गोल/18,22,15
डङ्राहा
डच/18,22,15
डट/15,22
डट्/1,41
डट्स/15,22
डटाइ/8,43
डटाउ/9,42
डटि/8,43
डटिडटाउ
डडुवा
डडेलधुरा/15,22
डढ्/1,41
डढ्याइ/8,43
डढ्याउ/9,42
डढाइ/8,43
डढाउ/9,42
डढि/8,43
डढुल्लो/14
डढुवा
डढेलो/15,22
डण्डा/18,22,15
डण्डी/18,22,15
डन्ठा/18,22,15
डन्डीबियो
डफला/18,22,15
डफली
डफ्फा/18,22,15
डबका/18,22,15
डबल/18,22,15
डबली/18,22,15
डब्बा/18,22,15
डब्लु/15,22
डम/15,22
डमरु/18,22,15
डम्फु/18,22,15
डम्बर/18,22,15
डम्म
डमाइ/8,43
डमाउ/9,42
डर/18,22,15
डरछेरुवा
डरपोक/18,22,15
डरलाग्दो/14
डलर/18,22,15
डल्ला/18,22,15
डल्ली
डल्ले
डल्लेँठो/15,22
डल्लो/15,22
डवल/15,22
डसना/18,22,15
डस्/1,41
डस्टर/18,22,15
डसाइ/8,43
डसाउ/9,42
डसि/8,43
डह/8,45
डहि/8,43
ड्याक
ड्याङ/18,22,15
ड्यामड्याम
ड्यामड्यामती
ड्याम्म
ड्यास
ड्युटी/15,22
ड्रम/15,22
ड्राइभ/15,22
ड्राइभर/18,22,15
ड्रामा/18,22,15
ड्रेस/18,22,15
ड्वाँड्वाँ
ड्वाङङ्वाङ
ड्वाङड्वाङती
ड्वाङ्ग
ड्वाङ्ग्राङ्ङ
ड्वाम्म
डाँक/15,22
डाँक्/1,41
डाँका/18,22,15
डाँकि/8,43
डाँकु
डाँके
डाँको/15,22
डाँख्ले
डाँगी/15,22
डाँगीबारी
डाँगो/15,22
डाँट/8,45
डाँटि/8,43
डाँठ/18,22,15
डाँठे
डाँड/8,45
डाँडा/18,22,15
डाँडाकाँडा/18,22,15
डाँडाखर्क
डाँडाखाली
डाँडागाउ
डाँडागाउँ
डाँडाबजार
डाँडि/8,43
डाँडी/15,22
डाँडो/15,22
डाँफे/18,22,15
डाँवाडोल
डाँस्/1,41
डाँसि/8,43
डाइथेन/15,22
डाइनिया
डाइनी/15,22
डाइरेक्टर/18,22,15
डाइरेक्टरी
डाक्/1,41
डाक्टर/18,22,15
डाक्टरसाहेब/18,22,15
डाकि/8,43
डाकिनी/18,22,15
डागाटुन्डाँडा
डाङडुङ
डाङडुङे
डाङ्ग्रो/15,22
डाङापा
डाङीहाट
डाटा/18,22,15
डाडाकोट
डाडागाउँ
डाडु/18,22,15
डाढ्/1,41
डाढि/8,43
डाढे
डाधा
डान्स/15,22
डाना
डाबर
डाभेनपोर्ट/15,22
डाम/15,22
डाम्/1,41
डाम्रो/14
डामि/8,43
डायना/18,22,15
डायरी/18,22,15
डायल/15,22
डायलअप/15,22
डायलटोन/15,22
डायस/18,22,15
डार्/1,41
डार्वाङ
डारि/8,43
डाली/18,22,15
डाले
डालेघाँस
डालो/15,22
डावर/15,22
डाहा/15,22
डाहिल्ले
डाहिल्लो/14
डिको/18,22,15
डिग्री/15,22
डिजाइन/18,22,15
डिजाइनर/18,22,15
डिजिटल/15,22
डिजेल/15,22
डिट्ठा/18,22,15
डिटो/14
डिनर/18,22,15
डिपो/18,22,15
डिपोट/15,22
डिफल्टर/15,22
डिबडिब
डिब्बा/18,22,15
डिबिया/18,22,15
डिभिजन/15,22
डिम्के
डिम्म
डिल/15,22
डिलर/18,22,15
डिल्लीबजार/15,22
डिल्लीराज/18,22,15
डिल्लीराम/18,22,15
डिस्क/18,22,15
डिस्टिलरी/18,22,15
डिसेम्बर/15,22
डिही/18,22,15
डीआईजी/18,22,15
डीएनए/15,22
डीएसपी/18,22,15
डीन/15,22
डुँड/18,22,15
डुँडुलो/15,22
डुँडो
डुक्र/8,45
डुक्राइ/8,43
डुक्राउ/9,42
डुक्रि/8,43
डुकु/18,22,15
डुकू
डुगडुग
डुङडुङ
डुङडुङती
डुङ्गा/18,22,15
डुङ्ङ
डुब/15,22
डुब्/1,41
डुबाइ/8,43
डुबाउ/9,42
डुबि/8,43
डुबुल्की/15,22
डुम/18,22,15
डुमरिया
डुम्म
डुम्माना
डुम्राहा
डुम्रिया
डुम्रिसे
डुम्री/15,22
डुम्रे
डुमारिया
डुरुवा
डुल्/1,41
डुलाइ/8,43
डुलाउ/9,42
डुलि/8,43
डुलुवा/18,22,15
डुहुरे
डुहुरो/14
डेउढा
डेउढो/14
डेक/18,22,15
डेक्ची/18,22,15
डेग/15,22
डेटाबेस/18,22,15
डेटोनेटर/18,22,15
डेडे
डेडो/14
डेढ/15,22
डेढगाउँ
डेढी
डेथाला
डेनमार्क/15,22
डेनिस/18,22,15
डेप्पा
डेपुटी/18,22,15
डेब्‌र्याइ/8,43
डेब्‌र्याउ/9,42
डेब्रि/8,43
डेब्रो/14
डेभलपमेन्ट/15,22
डेभिड/18,22,15
डेरा/18,22,15
डेरी/18,22,15
डेरे
डेल/15,22
डेल्याइ/8,43
डेल्याउ/9,42
डेलि/8,43
डेवादिहा
डेविड/15,22
डेस्क/18,22,15
डेस्कटप/18,22,15
डो/15,22
डोके
डोको/18,22,15
डोगाडी
डोजर/18,22,15
डोजो/15,22
डोटी/15,22
डोटेल
डोडोधारा
डोब/18,22,15
डोब्/1,41
डोबाइ/8,43
डोबाउ/9,42
डोबाटो/15,22
डोबि/8,43
डोम
डोमे
डोर्याइ/8,43
डोर्याउ/9,42
डोरा/18,22,15
डोरि/8,43
डोरिया
डोरी/18,22,15
डोरे
डोरेटो/15,22
डोरो/15,22
डोल/15,22
डोलसी
डोल्/1,41
डोल्पा/15,22
डोल्फु
डोलाइ/8,43
डोलाउ/9,42
डोलि/8,43
डोली/18,22,15
डोलो/14
डोवा
डौँडारि/8,43
डौंठे
डौंडारे
ढँटाइ/8,43
ढँटाउ/9,42
ढँटुवा
ढक/15,22
ढकढक
ढकन/18,22,15
ढकनी/18,22,15
ढकने/15,22
ढकमक्क
ढक्क
ढकाइ/8,43
ढकाउ/9,42
ढकाल/18,22,15
ढङ्ग/15,22
ढड्डा
ढड्डी/15,22
ढड्डु
ढड्याङढुडुङ
ढप
ढप्प
ढप्याइ/8,43
ढप्याउ/9,42
ढपोट
ढब्बू
ढमढम
ढम्म
ढररर
ढर्रा/15,22
ढल/18,22,15
ढलक्क
ढलपल
ढलमल
ढल्/1,41
ढल्क/8,45
ढल्काइ/8,43
ढल्काउ/9,42
ढल्कि/8,43
ढल्कीमल्की
ढल्केबर
ढलाइ/8,43
ढलाउ/9,42
ढलान/18,22,15
ढलि/8,43
ढलिमली/15,22
ढलीमली
ढलुवा
ढलोट/15,22
ढलोटे
ढसमस्स
ढ्याक/18,22,15
ढ्याके
ढ्याङढ्याङती
ढ्याङ्ग
ढ्याङ्ग्रो/18,22,15
ढ्याप्प
ढ्याब्रे
ढ्याब्रो
ढ्यामढ्याम
ढ्यामढ्यामी
ढ्यामढुम
ढ्याम्म
ढ्यासढ्यास
ढ्यासढ्यासती
ढ्यास्स
ढ्वाँक
ढ्वाँसे
ढ्वाइँढ्वाइँ
ढ्वाइँय
ढ्वाकढ्वाक
ढ्वाकढ्वाकी
ढ्वाक्क
ढ्वाङ/18,22,15
ढ्वाङढ्वाङ
ढ्वाङढ्वाङती
ढ्वाङ्ग
ढ्वाम्म
ढ्वारढ्वार
ढ्वार्र
ढ्वास्स
ढाँगी
ढाँचा/18,22,15
ढाँचावाल
ढाँची
ढाँट/15,22
ढाँट्/1,41
ढाँटि/8,43
ढाँटेढुँटे
ढाँड/15,22
ढाकछोप/18,22,15
ढाकढुक
ढाकर/15,22
ढाक्/1,41
ढाक्रे/18,22,15
ढाक्रो/15,22
ढाका/18,22,15
ढाकाधाइ
ढाकावाङ
ढाकि/8,43
ढाकु
ढाट/18,22,15
ढाड/18,22,15
ढाडस/15,22
ढाडी
ढाडे
ढाप्/1,41
ढापि/8,43
ढाल/18,22,15
ढाल्/1,41
ढालि/8,43
ढालू
ढिँडे
ढिँडो/15,22
ढिँढ्याहा
ढिक/15,22
ढिकी/18,22,15
ढिकुरा
ढिकुरो/18,22,15
ढिके
ढिको/18,22,15
ढिपी/15,22
ढिम्री
ढिला/15,22
ढिलो/14
ढिस्कानो
ढिस्को/18,22,15
ढुँड्/1,41
ढुँड्याउ/9,42
ढुँडि/8,43
ढुँडी/15,22
ढुँढ्याइ/8,43
ढुकढुक/15,22
ढुकढुकी/15,22
ढुकन्ते
ढुक्/1,41
ढुक्क
ढुकाइ/8,43
ढुकाउ/9,42
ढुकि/8,43
ढुकुटी/15,22
ढुकुर/18,22,15
ढुकुवा
ढुङ्ग्री/18,22,15
ढुङ्ग्रो
ढुङ्गा/18,22,15
ढुङ्गाचाल्ना
ढुङ्गिलो/14
ढुङ्गे
ढुङ्गेधारो
ढुङ्गेल/18,22,15
ढुङ्गेसाँघु
ढुङ्गो/15,22
ढुङ्रेखोला
ढुटेन
ढुटो/15,22
ढुढीलाभती
ढुनमुन
ढुनुमुनु
ढुर्र
ढुलमुल
ढुल्लुगाइडी
ढुल्लुबास्कोट
ढुवानी/15,22
ढुस्स
ढुसी/15,22
ढेडु/18,22,15
ढेप्/1,41
ढेपाइ/8,43
ढेपाउ/9,42
ढेपि/8,43
ढेलो
ढेवा/15,22
ढेसरो/14
ढैंचा/15,22
ढोआइ/8,43
ढोई/18,22,15
ढोउ/9,42
ढोका/18,22,15
ढोग/15,22
ढोग्/1,41
ढोगाइ/8,43
ढोगाउ/9,42
ढोगि/8,43
ढोङ/18,22,15
ढोड/18,22,15
ढोडे
ढोल/18,22,15
ढोलक/18,22,15
ढोल्/1,41
ढोला
ढोलाइ/8,43
ढोलाउ/9,42
ढोलि/8,43
ढोले
ढोसे
ढोसो/14
त
तृणभूमि
तृतीय
तृतीयक
तृतीया/15,22
तृप्त
तृप्ति
तृष्टि
तृष्णा/15,22
तृषालु
तृषित
तँ/6,16
तँछाडमछाड
तकदिर/15,22
तकलिफ/15,22
तक्/1,41
तक्मा/18,22,15
तक्षक/15,22
तकाइ/8,43
तकाउ/9,42
तकि/8,43
तकिया/18,22,15
तकुवा
तखता/15,22
तगडा
तगण/15,22
तगर/15,22
तग्/1,41
तगाइ/8,43
तगाउ/9,42
तगारो/18,22,15
तगि/8,43
तगुवा
तङ
तङ्‌र्याइ/8,43
तङ्‌र्याउ/9,42
तङ्ग्र/8,45
तङ्ग्रि/8,43
तङ्गिन
तछाइ/8,43
तछाउ/9,42
तछार्/1,41
तछारि/8,43
तछिने
तछुवा
तजविज/15,22
तट/15,22
तटबन्ध/18,22,15
तटस्थ/15,22,37
तडकभडक
तड्क/8,45
तड्का
तड्काइ/8,43
तड्काउ/9,42
तड्कारै
तड्कारो/14
तड्कि/8,43
तड्के
तड्प/8,45
तड्पाइ/8,43
तड्पाउ/9,42
तड्पि/8,43
तडाइ/8,43
तडाउ/9,42
तडातड
तत
ततर्को/15,22
तत्‌स्थान/39
तत्काल
तत्कालै
तत्कालीन
तत्त्व/15,22
तत्पर/33
तत्परायण
तत्पश्चात्
तत्याकतुतुक
तत्र
तत्व/15,22
तत्सम/15,22
तताइ/8,43
तताउ/9,42
तथ्य/18,22,15
तथ्यभाषी
तथ्याङ्क/18,22,15
तथा
तथाकथित/15,22
तथापि
तथोक्त
तथौरो/14
तदनन्तर
तदनुरूप
तदनुसार
तदपि
तदर्थ/15,22
तद्‌भव
तद्‌रूप
तद्‌विसेक
तद्देश/34
तद्धित/15,22
तद्धितान्त
तद्भव/15,22
तदा
तदारुकता/15,22
तद/34
तन/15,22
तनक्क
तनखा/15,22
तनतन
तनमन/29
तनमुना
तनहु/15,22
तनहुँ/15,22
तनहुँसार
तन्क/8,45
तन्काइ/8,43
तन्काउ/9,42
तन्कि/8,43
तन्को
तन्त्र/18,22,15
तन्त्रमन्त्र
तन्तु/18,22,15
तन्द्रा/15,22
तन्दा/15,22
तन्दुरुस्त
तन्देरी
तन्न
तन्नम
तन्ना/15,22
तन्नेरी/18,22,15
तन्मनस्क
तन्मय
तन्वी
तनाइ/15,22
तनाइ/8,43
तनाउ/9,42
तनाब
तनाव/18,22,15
तनाहा
तनुधारी
तनुमध्य
तनौटे
तप/15,22
तपक्क
तपतप/15,22
तपतपी
तपस्या/15,22
तपस्वी/18,22,15
तपसिल/15,22
तपसी
तप्/1,41
तप्क/8,45
तप्काइ/8,43
तप्कि/8,43
तप्को
तप्त
तप्प
तपाइ/8,43
तपाईँ/13,16,18
तपाईँ/18,22,15
तपाउ/9,42
तपि/8,43
तपेश्वरी
तपेस/18,22,15
तपोधन
तपोनिष्ठ
तपोमय
तपोवन/18,22,15
तबर/15,22
तबला/18,22,15
तबाह
तबेला/18,22,15
तबै
तमघास
तमतम
तमतमाउँदो/14
तमतमिँदो/14
तमन
तमसुक/18,22,15
तम्खुवा
तम्घास/15,22
तम्तयार
तम्बु/18,22,15
तम्स/8,45
तम्साइ/8,43
तम्साउ/9,42
तम्सि/8,43
तमाखु/15,22
तमादी
तमाम
तमास/15,22
तमासा/18,22,15
तमासे
तमु/15,22
तमोगुणी
तमोट
तमोर/15,22
तय/15,22
तयार/15,22
तयारी/15,22
तर/15,22
तरक्क
तरक्की/15,22
तरकारी/18,22,15
तरखर/15,22
तरङ्ग/18,22,15
तरणी
तरफ/15,22
तरबार/18,22,15
तरबारे
तरबुजा/18,22,15
तरबुजो
तररर
तरल/15,22,33
तरलनयना
तरह/15,22
तर्/1,41
तर्क/15,22
तर्क/8,45
तर्कना/18,22,15
तर्कसङ्गत
तर्क्य
तर्काइ/8,43
तर्काउ/9,42
तर्कि/8,43
तर्कुल्ले/15,22
तर्खर/15,22
तर्जित
तर्जुमा/15,22
तर्प/8,45
तर्पण/15,22
तर्पाइ/8,43
तर्पाउ/9,42
तर्पि/8,43
तर्पित
तर्फ/15,22,18
तर्बुजा/18,22,15
तर्याकतुरुक
तर्र
तर्लङ्ग
तर्ल्याङतुर्लुङ
तर्स/8,45
तर्साइ/8,43
तर्साउ/9,42
तर्साउने
तर्साहा
तर्सि/8,43
तर्सुवा
तराइ/8,43
तराइली
तराई/15,22
तराउ/9,42
तराजु/18,22,15
तरान/15,22
तराही
तरि/8,43
तरिका/18,22,15
तरितन्नम
तरुण/18,22,15
तरुणी/18,22,15
तरुनी/18,22,15
तरुनो/14
तरुनो/15,22
तरुल/18,22,15
तरूण
तरूल
तरेली/18,22,15
तल/15,22
तलतल/15,22
तलतिर
तलथोप्ने
तलथोप्ली
तलब/15,22
तलबल
तलबार/18,22,15
तलमाथि/15,22
तलवी
तल्लादेही
तल्ली
तल्लीन
तल्लो/14
तल्सिङ/18,22,15
तला/18,22,15
तलाउ/18,22,15
तलाक/15,22
तलाखु
तलास/15,22
तलासी/15,22
तली/15,22
तलुवा/18,22,15
तलेजु/15,22
तलैया
तलो/15,22
तव
तवर/15,22
तसर्थ
तसला/18,22,15
तस्कर/18,22,15
तस्करी/18,22,15
तस्तो/14
तस्थानानि
तस्विर/18,22,15
तसै
तह/18,22,15,38
तहकिकात/15,22
तहबिल/15,22
तहर्याइ/8,43
तहर्याउ/9,42
तहरि/8,43
तहल्का/18,22,15
तहसनहस/15,22
तहसिल/18,22,15
तहालु
तहिले
त्यक्त
त्यत्ति
त्यत्रा
त्यत्री
त्यत्रो/14
त्यता
त्यति
त्यतिञ्जेल
त्यतिन्जेल
त्यतै/26
त्यस/22,19,13
त्यसकारण
त्यसरी
त्यस्तरी
त्यस्ता
त्यस्तै
त्यस्तो/14
त्यसै/15,22
त्यसो/14
त्यहाँ/13
कोही
त्यही/16
त्यहीँ
त्याग/15,22
त्याग्/1,41
त्यागि/8,43
त्याज्य
त्यान्द्रो/15,22
त्यो/16
त्रय
त्राण/15,22
त्रास/15,22
त्रासदी/15,22
त्राहि
त्रिकोला
त्रिगिरी/15,22
त्रिचन्द्र/15,22
त्रिचालीस/15,22
त्रिज्या/15,22
त्रिताल/15,22
त्रिदोष/15,22
त्रिधा
त्रिपद
त्रिपन्न/15,22
त्रिपन्नौं
त्रिपाठी/18,22,15
त्रिपासा/18,22,15
त्रिपिटक/15,22
त्रिपुण्ड
त्रिपुर/15,22
त्रिपुरा/15,22
त्रिपुराकोट
त्रिपुरेश्वर/15,22
त्रिफला/18,22,15
त्रिबली
त्रिभागी
त्रिभुज/18,22,15
त्रिभुवन नगर
त्रिभुवन/15,22
त्रिभुवननगर
त्रिभुवनवस्ती
त्रिमात्रिक
त्रिमूर्ति/15,22
त्रियाकलाप/18,22,15
त्रियानब्बे/15,22
त्रियानब्बेऔं
त्रियासी/15,22
त्रियासीऔं
त्रियुग/15,22
त्रियुगा/15,22
त्रिलोक/15,22
त्रिलोचन/15,22
त्रिवर्ष/34
त्रिवार्षिक
त्रिवि/15,22
त्रिविध
त्रिवेणी/15,22
त्रिशक्ति/15,22
त्रिशुली/15,22
त्रिसट्ठी/15,22
त्रिसट्ठीऔं
त्रिहत्तर/15,22
त्रिहत्तरौं
त्रिहत्ती
त्रुटि /15,22
त्रुटित
त्रुटिपट्टी/18,22,15
त्रुटिलग/15,22
त्रुटिसन्देश/18,22,15
त्रुटी/18,22,15
त्रेता/18,22,15
त्रैकालिक
त्रैमासिक
त्रैराशिक
त्रैलोक्य/15,22
त्वक्
त्वचा/15,22
त्वरित्
त्वापा/15,22
त्वारत्वार
त्वार्र/15,22
ता
ताँती/18,22,15
ताँदो/18,22,15
ताँबो/15,22
ताइचिन/15,22
ताइवान/15,22
ताई/18,22,15
ताउ/15,22
ताउरमाउर/15,22
ताउली/18,22,15
ताउलो/15,22
ताओ/15,22
ताक/15,22
ताक्/1,41
ताक्लाकोट/15,22
ताक्लाखार/15,22
ताक्लुङ
ताकि/8,43,33
ताकुकोट
ताकुमाझालाकुरिबोट
ताके/33
तागत/15,22
ताघ्रिङ
ताङ्राङ
ताङ्लीचोक
ताछ्/8,45
ताछि/8,43
ताज/18,22,15
ताजमहल/18,22,15
ताजा
ताजुप
ताजुब
ताड/15,22
ताडक
ताडपत्र/18,22,15
ताड्/1,41
ताडि/8,43
ताडित
ताडी
ताण्डव/15,22
तात्/1,41
तात्कालिक
तात्त्विक
तात्तातै
तात्तातो/14
तात्पर्य/15,22
ताति/8,43
ताते/15,22
तातो/14
तातोपानी
तातोपानी
तातोपानी/15,22
ताथली
तादृश
तादात
तादी
तान/18,22,15
तानसेन/15,22
तान्/1,41
तान्ड्राङ
तान्त्रिक
तानातान/15,22
तानाशाह/18,22,15
तानाशाही/18,22,15
तानि/8,43
ताप/15,22
तापक
तापक्रम/18,22,15
तापनि
तापम्
तापमान
तापमापक
ताप्/1,41
ताप्के/18,22,15
ताप्रे/15,22
ताप्ले
ताप्लेजुङ/15,22
तापि/8,43
तापित
तापी
तापेथोक
ताबेदार
तामफुवा
तामस/15,22
तामसिक
तामसी
ताम्बुल/15,22
ताम्बूलिक
ताम्र
ताम्रकार/15,22
ताम्रपत्र/18,22,15
ताम्राकार
ताम्लिछा
तामा/15,22
तामाखानी
तामाङ/15,22
तामाजोर
तामे
तायदाती
तार/15,22
तारक/34
तारतम्य/15,22
तारन्तै
तारबार
तार्/1,41
तार्कु
तार्कुघाट
तार्कू
तार्के
तार्केबारी
तारा/15,22
ताराङ्कित
ताराताल
राराताल
तारानाथ/18,22,15
तारापाट्टीसी
तारापुञ्ज/15,22
ताराबाजी/15,22
तारि/8,43
तारिका/15,22
तारिख/18,22,15
तारिफ/15,22
तारुका
तारे
तारेख/18,22,15
तारेमाम/15,22
तारैतार
तारो/18,22,15
ताल/18,22,15
तालमेल/15,22
तालरामारा
तालव्य
ताल्कुडुडेचौर
ताल्चा/18,22,15
ताल्चे
ताला/18,22,15
तालाबन्दी/15,22
तालावाङ
तालिका/18,22,15
तालिम/15,22,18
तालिमकेन्द्र
ताली/15,22
तालु/18,22,15
तालुक/15,22
तालुवा
तालेगाउँ
तावा/18,22,15
तावाश्री
तास/15,22
ताहुँ
तिउरी
तिक्खर
तिक्खरो/14
तिक्त
तिखतार
तिख्याइ/8,43
तिख्याउ/9,42
तिखाउरो/14
तिखार्/1,41
तिखारि/8,43
तिखि/8,43
तिखुल्ले
तिखे
तिगुना
तिघ्रा/18,22,15
तिघ्रे
तिङ्ला
तिच्छर
तिच्छरो/14
तिजाली
तिततिर
तितरबितर
तितरवितर
तितरीपङ्खी
तित्री/15,22
तित्रे
तित्रो
तितीक्षु
तितौरा/15,22
तिथि/18,22,15
तिथित
तिनका
तिनकी
तिनको
तिनदोबोटे
तिनले
तिनी/16,18
तिनै/27
तिब्बत/26
तिब्बती
तिमल्सिना/18,22,15
तिम्मा
तिमिल्सेन
तिमी/7,16,18
तियाँ
तियाली
तिर
तिरतिरी
तिरतिरे
तिरमिरे
तिरस्कार/15,22
तिर्/1,41
तिर्की/18,22,15
तिर्खा/15,22
तिर्जा
तिर्यक्
तिर्र
तिर्सना/18,22,15
तिराइ/8,43
तिराउ/9,42
तिरि/8,43
तिरिक्क
तिरिङे
तिरिमिरीझ्याइँ
तिरिरी
तिरुवा
तिरो/15,22
तिरोहित
तिल/15,22
तिलक/15,22
तिलकाने
तिलचामले
तिलमिल
तिलस्मी
तिलहरी/18,22,15
तिल्के
तिल्पुङ
तिलानी/15,22
तिलौरा/18,22,15
तिलौराकोट
तिलौरी
तिवारी/18,22,15
तिवारीभङ्यान
तिवारीभञ्ज्याङ
तिष्य
तिहाइ/15,22
तिहार/15,22
तिहारे
तिहुन/15,22
ती/15,22
तीक्ष्ण/33
तीखो/14
तीज/15,22
तीतेपाती/15,22
तीतो/14
तीन/15,22
तीनकुने/15,22
तीनथाना
तीनसय/15,22
तीब्र/33
तीर/18,22,15
तीरवर्ती
तीर्थ/18,22,15
तीर्थयात्रा/15,22
तीर्थस्थल/18,22,15
तीर्थस्नान
तीर्थे
तील/15,22
तीव्र/33
तीस/15,22
तीसौं
तुइँक्याइ/8,43
तुइँक्याउ/9,42
तुइँतुइँ
तुइन/18,22,15
तुक/15,22
तुक्का/18,22,15
तुङ्ग
तुङ्गेछा
तुच्छ/32
तुजुक/15,22
तुण्डी
तुतुरो/15,22
तुनतान
तुन्/1,41
तुन्क/8,45
तुन्काइ/8,43
तुन्काउ/9,42
तुन्कि/8,43
तुनाइ/8,43
तुनाउ/9,42
तुनि/8,43
तुने
तुप्चे
तुफान/15,22
तुम्लेट/18,22,15
तुमुल
तुरतुरती
तुरतुराउँदो/14
तुरतुरे/15,22
तुरही/18,22,15
तुर्/1,41
तुर्क/8,45
तुर्क्याइ/8,43
तुर्क्याइलो/14
तुर्क्याउ/9,42
तुर्कि/8,43
तुर्की
तुर्केली
तुर्को/15,22
तुर्माखाद
तुर्य
तुर्र/34
तुर्लुङ/18,22,15
तुर्लुङ्ङ
तुराइ/8,43
तुराउ/9,42
तुरि/8,43
तुरी/15,22
तुरुक्क
तुरुङ/15,22
तुरुतुरु
तुरुन्तातुरुन्ती
तुरुन्तै
तुरूप
तुल/15,22
तुलजा/15,22
तुलना/15,22,36
तुलनीय
तुलबुल/15,22
तुलबुले
तुलसी/15,22
तुलसीचाउ
तुलसीपुर/15,22
तुलसीभञ्ज्याङ
तुलसीयानिज
तुलसीयाहिनी
तुल्य/32
तुल्याइ/8,43
तुल्याउ/9,42
तुला/15,22
तुलाधर/15,22
तुलिगाँडो/15,22
तुलित
तुलो/15,22
तुवाँलो/15,22
तुष्ट
तुषारो/15,22
तुहाइ/8,43
तुहाउ/9,42
तुहि/8,43
तुहु/8,45
तूणीर
तेइस/15,22
तेइसौं
तेक्वान्दो/15,22
तेज/15,22
तेजस्वी
तेजसिंह/15,22
तेजाब/15,22
तेजाबी
तेजारत/15,22
तेजिलो/14
तेजी
तेतरिया
तेन्दुलकर/15,22
तेनुवापात
तेनुहवा
तेबर
तेब्‌र्याइ/8,43
तेब्‌र्याउ/9,42
तेब्रि/8,43
तेर्पाइँ
तेर्स्याइ/8,43
तेर्स्याउ/9,42
तेर्सि/8,43
तेर्सो
तेराहाट
तेरिज
तेरो/14
तेल/15,22
तेलकुवा
तेलहन/15,22
तेल्घा
तेल्लोक
तेलिया
तेली/18,22,15
तेस्रो/14
तेहर्याइ/8,43
तेहर्याउ/9,42
तेहरान/15,22
तेहरि/8,43
तेहरो
तेह्र/15,22
तेह्रथुम/15,22
तेह्रथुमम
तेह्रौं
तेह्रौते
तै
तैजस
तैतै
तैपनि
तैबिसेक
तैमिरिक
तैर्थिक
तैराइ
तोक/18,22,15
तोक्/1,41
तोक्मा/18,22,15
तोकाइ/8,43
तोकाउ/9,42
तोकाहा
तोकि/8,43
तोकुवा
तोड/15,22
तोडफोड/18,22,15
तोड्/1,41
तोडाइ/8,43
तोडाउ/9,42
तोडि/8,43
तोते
तोप/18,22,15
तोपगाछी
तोप्/1,41
तोपाइ/8,43
तोपाउ/9,42
तोपि/8,43
तोफु
तोबा/15,22
तोमिनागा/15,22
तोरण/15,22
तोर्मे
तोर्लाङे
तोरियाँ/15,22
तोरी/15,22
तोला/15,22
तोषक
तोषित
तोस्रो/15,22
तोहर/15,22
तौर/15,22
तौरतरिका
तौल/15,22
तौलसमूह/18,22,15
तौलिया/18,22,15
तौली/15,22
थँक्रे
थकथक/15,22
थकथके
थक्‌र्याइ/8,43
थक्‌र्याउ/9,42
थक्क/15,22
थक्कथक्क/15,22
थक्र/8,45
थक्रि/8,43
थकाइ/15,22
थकाइ/8,43
थकाइलो/14
थकाउ/9,42
थकान/15,22
थकानी
थकाली/18,22,15
थकित
थकुवा
थकौटो/14
थगन/15,22
थङथिलो/14
थङन्याहा
थङ्ग्रिनु
थचक्क
थच्क/8,45
थच्काइ/8,43
थच्काउ/9,42
थच्कार्/1,41
थच्कारि/8,43
थच्कारिलो/14
थच्काहा
थच्कि/8,43
थच्च
थच्चि/8,43
थच्याइ/8,43
थच्याउ/9,42
थचार्/1,41
थचारि/8,43
थतर्क्याइ/8,43
थतर्क्याइलो/14
थतर्क्याउ/9,42
थतर्काइ/15,22
थतर्कि/8,43
थतर्को
थन्क/8,45
थन्क्याइ/8,43
थन्क्याउ/9,42
थन्काइ/15,22
थन्काइ/8,43
थन्काउ/9,42
थन्कि/8,43
थप/15,22
थपक्क
थपघट/15,22
थपडी/15,22
थपथप
थपथपती
थपथाप
थपना/15,22
थपनी/15,22
थपलिया/15,22
थप्/1,41
थप्प
थप्पड/18,22,15
थप्रेक
थपाइ/15,22
थपाइ/8,43
थपाउ/9,42
थपाथप/15,22
थपि/8,43
थपुवा
थम्/1,41
थम्बा/18,22,15
थमाइ/15,22
थमाइ/8,43
थमाउ/9,42
थमि/8,43
थमौती/15,22
थर/15,22
थरघर
थरथर/15,22
थरथरती
थरथरी
थरमारे
थरहरी/15,22
थर्क/8,45
थर्कमान/15,22
थर्कमान्
थर्काइ/8,43
थर्काउ/9,42
थर्कि/8,43
थर्टिफोर/15,22
थर्पु
थर्मल
थर्मस/18,22,15
थर्मामिटर/18,22,15
थर्र
थरी/15,22
थल/15,22
थलथल/15,22
थलथले
थल्याइ/8,43
थल्याउ/9,42
थलाइ/8,43
थलाउ/9,42
थलाकाँडा
थलाजङ
थलामारी
थलाराइकर
थलाहा
थलि/8,43
थली
थलो/15,22
थस्याइ/8,43
थस्याउ/9,42
थस्सि/8,43
थसुल्ली
थसुल्लो/14
थ्याच्च
थ्याप्चे
थ्याप्प
थ्याप्सो/14
थ्यार्र
थ्री/15,22
थ्रीस्टार/15,22
थ्वात्त
थ्वाप्प
थ्वास्स
थाँक्रो/15,22
थाइल्याण्ड/15,22
थाई/15,22
थाक/15,22
थाक्/1,41
थाक्रे
थाक्रो/18,22,15
थाक्ले
थाक्से/15,22
थाक्सेल
थाकि/8,43
थाङ्‍ग्रो/18,22,15
थाङ्का/15,22
थाङ्नो/15,22
थाडीझिझा
थात/15,22
थातवास/15,22
थाती/15,22
थान/15,22
थानकोट/15,22
थानपाती
थानपाल्कोट
थानसिङ
थान्को/15,22
थान्टी
थाना/15,22
थानागाउँ
थानापती
थानी/15,22
थानेदार/18,22,15
थानेश्वर/15,22
थापना/15,22
थाप्/1,41
थाप्रेक
थाप्रो/18,22,15
थाप्ला/18,22,15
थाप्ले
थाप्लो/15,22
थापा/15,22
थापाथली/15,22
थापाथाना
थापापुर
थापामगर/18,22,15
थापि/8,43
थाम/15,22
थामथुम/15,22
थामपलसी
थाम्/1,41
थाम्थुम्म
थामि/8,43
थामी/15,22
थार/15,22
थारल/15,22
थारी
थारू/18,22,15
थारो/15,22
थाल/15,22
थालनी/15,22
थाल्/1,41
थाल्नी/15,22
थालि/8,43
थाली/18,22,15
थावाङ
थास/18,22,15
थासे
थाह/15,22
थाहा/15,22
थि/10
थिउँ
थिएटर/18,22,15
थिगर/15,22
थिग्‌र्याइ/8,43
थिग्‌र्याउ/9,42
थिग्र/8,45
थिग्रि/8,43
थिग्रो/15,22
थिङलाबु
थिङलाबुङ
थिचथाच
थिच्/1,41
थिचाइ/8,43
थिचाउ/9,42
थिचाहा
थिचि/8,43
थिचो/15,22
थिचोमिचो/15,22
थिडिङ्खा
थिति/15,22
थितिरीति/15,22
थिमी/15,22
थिर
थिर्याइलो/14
थिर्याउनु
थिलथिलो/14
थिल्लायादु
थुः
थुँगनी
थुँग्/1,41
थुँगा/18,22,15
थुँगाइ/8,43
थुँगाउ/9,42
थुँगि/8,43
थुँगुवा
थुँगो/15,22
थुइक्क
थुइय्य
थुक/15,22
थुकथुकी/15,22
थुकदानी/18,22,15
थुक्/1,41
थुक्क
थुक्पा/15,22
थुकि/8,43
थुकिमा
थुकुवा
थुङ/15,22
थुच्च
थुचुक्क
थुत्/1,41
थुत्त
थुताइ/8,43
थुताउ/9,42
थुति/8,43
थुतुनु/15,22
थुतुने
थुतुनो/18,22,15
थुतुरी
थुन/18,22,15
थुनछेक/15,22
थुनहिया
थुन्/1,41
थुन्से/15,22
थुना/15,22
थुनाइ/15,22
थुनाइ/8,43
थुनाउ/9,42
थुनामुक्ति/15,22
थुनाहा
थुनि/8,43
थुनुवा
थुप्‌र्याइ/8,43
थुप्‌र्याउ/9,42
थुप्र/15,22,8,43
थुप्रै
थुप्रा/18,22,15
थुप्राइ/8,43
थुप्राउ/9,42
थुप्रि/8,43
थुप्री
थुप्रो/15,22
थुपार/15,22
थुपार्/1,41
थुपाराइ/15,22
थुपारि/8,43
थुपुक्क
थुम/18,22,15
थुमथुमाइ/15,22
थुमन
थुमपोखरा
थुमहवा
थुम्/15,22
थुम्का/18,22,15
थुम्काथुम्की/18,22,15
थुम्काली
थुम्किलो/14
थुम्की/18,22,15
थुम्के
थुम्को/15,22
थुम्थुम्याहा
थुम्बेदिन
थुमाकोडाडा
थुमाली
थुमी
थुरथुर
थुरथुरती
थुर्/1,41
थुर्पी
थुराइ/8,43
थुराउ/9,42
थुरि/8,43
थुरी
थुलुङ्गी
थेग/15,22
थेग्‌र्याइ/8,43
थेग्‌र्याउ/9,42
थेग्/1,41
थेग्रि/8,43
थेग्लो/15,22
थेगाइ/15,22
थेगाइ/8,43
थेगाउ/9,42
थेगि/8,43
थेगो/15,22
थेचम्बु
थेच्चर
थेचाम्बु
थेप्चे
थेप्चो/14
थेलिया
थैथै/15,22
थैब
थैया
थैल्याइ
थैला/18,22,15
थैली/18,22,15
थैले
थैलो/15,22
थोकलुङ
थोके
थोचे
थोत्रा/15,22
थोत्राइ/15,22
थोत्रो
थोत्रोमोत्रो/14
थोते
थोपर/15,22
थोपरथापर/15,22
थोपर्/1,41
थोपराइ/15,22
थोपरि/8,43
थोप्ला/15,22
थोप्ले/18,22,15
थोप्लो/15,22
थोपा/15,22
थोपार्/1,41
थोपारि/8,43
थोपो/15,22
थोर
थोरी
थोरै/15
द
दृग्गोचर
दृढ/33
दृढकर्मा
दृढनिश्चय
दृढव्रत
दृढसन्धि
दृश्य/15,22,36
दृश्यकाव्य
दृश्यबटन/15,22
दृश्यमान
दृश्यावलोकन/15,22
दृष्ट
दृष्टान्त/15,22
दृष्टार्थ
दृष्टि/15,22
दृष्टिकोण/15,22
दृष्टिगोचर/15,22
दृष्य/15,22
दँगाली
दँजाइ/15,22
दँजाइ/8,43
दँजाउ/9,42
दँतार/15,22
दँतुली/18,22,15
दँतुलो/14
दँतेउरी
दँद्याइ/8,43
दँद्याउ/9,42
दँहेरो/15,22
दंश/15,22
दंशक
दंशित
दंशी
दंष्ट्री
दकस
दक्ष/15,22,33
दक्षिण/15,22
दक्षिणकाली/15,22
दक्षिणपन्थी/15,22
दक्षिणा/15,22
दक्षिणाचारी
दक्षिणाभिमुख
दक्षिणायन/15,22
दक्षिणावर्त
दक्षिणी/15,22
दखनवाडी
दखल/15,22
दगल्च्याइ/8,43
दगल्च्याउ/9,42
दगल्चि/8,43
दगल्चो/14
दग्ध
दगाइ/8,43
दगाउ/9,42
दगाबाज
दगाबाजी/15,22
दगुर/15,22
दगुर्/1,41
दगुराइ/15,22
दगुराइ/8,43
दगुराउ/9,42
दगुरि/8,43
दङदङ
दङदङती
दङदास
दङ्ग
दङ्गदास
दङ्ग्याइ/8,43
दङ्ग्याउ/9,42
दङ्ग्याहा
दङ्गा/15,22
दङ्गादङ्गी
दङ्गाप्रहरी/18,22,15
दङ्गाफसाद/15,22
दङ्गि/8,43
दचक/15,22
दच्क/8,45
दच्काइ/15,22
दच्काइ/8,43
दच्काउ/9,42
दच्काहा
दच्कि/8,43
दच्किलो/14
दच्को/15,22
दण्ड/15,22,36
दण्डनीति/15,22
दण्डनीय
दण्डवत्/15,22
दण्डविधान/15,22
दण्डसजाय/15,22
दण्ड्य
दण्डादेश/18,22,15
दण्डित
दण्डी
दत्त
दत्तक/15,22
दत्तचित्त
दतिउन/15,22
दतिवन/15,22
दधिकोट
दधीचि/15,22
दनक/15,22
दनदन/15,22
दनदनाहट
दनसिन्हापुर
दन्क/8,45
दन्काइ/15,22
दन्काइ/8,43
दन्काउ/9,42
दन्कि/8,43
दन्कुटी
दन्को/15,22
दन्त/15,22
दन्तचिकित्सक
दन्तबजान/15,22
दन्तमञ्जन/15,22
दन्तमूल/15,22
दन्तरोग/15,22
दन्तविकार/15,22
दन्तशूल/15,22
दन्त्यकथा/18,22,15
दन्ती
दन्तुर
दन्न
दनादन
दनुवार/18,22,15
दप्क/8,45
दप्काइ/15,22
दप्काइ/8,43
दप्काउ/9,42
दप्कि/8,43
दप्की/18,22,15
दप्को/15,22
दपाइ/8,43
दपाउ/9,42
दपेट/15,22
दपेट्/1,41
दपेटाइ/15,22
दपेटाइ/8,43
दपेटाउ/9,42
दपेटि/8,43
दपोट/15,22
दफ्तर/15,22
दफा/15,22,18
दफावार
दबदब
दबदबा/15,22
दबदबाउँदो/14
दबदबे
दबाइ/8,43,15
दबाई/15,22
दबाउ/15,22
दबाउ/9,42,15
दबाव/15,22
दम/15,22
दमक/15,22
दमकल/18,22,15
दमडी
दमन/15,22,34
दमनकारी
दमनचक्र/18,22,15
दमननाथ/18,22,15
दमनशील
दम्क/8,45
दम्का/15,22
दम्काइ/8,43
दम्काउ/9,42
दम्कि/8,43
दम्किलो/14
दम्को/15,22
दम्पती/18,22,15
दम्भ/15,22
दम्य
दम्स्याइलो/14
दमाई/18,22,15
दमार/15,22
दमाहा/18,22,15
दमेक
दमौली/15,22
दयँरे/15,22
दयन/34
दया/15,22
दयाँलो/15,22
दयादृष्टि/15,22
दयानगर
दयानिधान/18,22,15
दयामाया/15,22
दयार्द्र
दयाराम/18,22,15
दयावीर/18,22,15
दयेँरे/15,22
दर/18,22,15
दरकार/15,22
दरखार
दरखास्त/18,22,15
दरदर
दरदराउँदो/14
दरदाम/15,22
दरदेली
दरपीठ/15,22
दरफर
दरबन्दी/15,22
दरबाजा/15,22
दरबार/18,22,15
दरभाउ/15,22
दरमाह
दरवान/15,22
दरवारदेवीस्थान
दरसुको/14
दर्/1,41
दर्क/8,45
दर्कन/15,22
दर्कने
दर्काइ/8,43
दर्काउ/9,42
दर्कि/8,43
दर्के
दर्को/15,22
दर्छा
दर्जन/15,22
दर्ज्यानी/15,22
दर्जा/15,22
दर्जावाल
दर्जी/15,22
दर्/33
दर्द/15,22
दर्पण/15,22
दर्पित
दर्पी
दर्फरे
दर्बिलो/14
दर्लमडाँडा
दर्शक/27
दर्शन/15,22
दर्शनभेट/18,22,15
दर्शनशास्त्र/15,22
दर्शनार्थी/18,22,15
दर्शनावरण/34
दर्शयिता
दर्शित
दर्साइ/8,43
दर्साउ/9,42
दरा
दराइ/15,22
दराइ/8,43
दराई/15,22
दराउ/9,42
दराज/18,22,15
दरान/15,22
दरार/15,22
दरि/8,43
दरिद्र/18,22,15,33
दरिद्री
दरिया/15,22
दरिलो/14
दरी/15,22
दरै/15,22
दरो/14
दरोगा/15,22
दल/15,22,18
दलगत/15,22
दलगाउँ
दलचोकी
दलदल/15,22,18
दलदले
दलन/15,22
दलपति/18,22,15
दलबदल
दलबन्दी/18,22,15
दलबल/15,22
दलमुखी
दलविहीन/15,22
दलहन/15,22
दल्/1,41
दलाइ/8,43
दलाउ/9,42
दलान/15,22
दलाल/18,22,15
दलाली
दलाहा
दलि/8,43
दलित/15,22
दलिन/15,22
दलिल/15,22
दली/15,22
दल/34
दवाब/15,22
दवाव/15,22
दश/15,22
नौ
दशक
दशम/39
दशमलव /15,22
दशमी/15,22
दशरथ/15,22
दशरथचन्द
दशरथपुर
दशा/15,22
दशावतार/15,22
दशैँ/15,22
दस्तकार
दस्तखत/18,29
दस्ताबेज
दस्तावेज/18,22,15
दस्तुर/15,22
दस्यु/15,22
दसाङ्
दसी/15,22
दसौँ
दसौँद/15,22
दसौँदी
दह/15,22
दहकालीकास्थान
दहथुम
दहन/15,22,34
दहर्याइ/8,43
दहर्याउ/9,42
दहरि/8,43
दह्य
दह्रि/8,43
दह्रिलो/14
दह्रो/14
दहियार
दहिले
दही/15,22
दहीचिउरे
दहेँरे
दहेँरो/15,22
दहेंरे/15,22
द्धन्द्ध/15,22
द्युति/15,22
द्यूतक्रीडा
द्योत/15,22
द्योतक
द्यौता/18,27
द्यौती/18,22,15
द्यौसी/15,22
द्रब्य/15,22
द्रब्यशाह/15,22
द्रव्य/15,22
द्रव्यपिशाच
द्रव्यलाभ
द्रविकरण/15,22
द्रविड/18,22,15
द्रवित
द्रविभवन/15,22
द्रवीभूत
द्रष्टव्य/15,22
द्रष्टा
द्राक्षा/15,22
द्रावक
द्रावित
द्रुत/15,22
द्रुतगामी
द्रोण/18,22,15
द्रोणाचार्य/18,22,15
द्रोह/15,22
द्रौपदी/15,22
द्वन्द्व/18,22,15
द्वन्द्वयुद्ध
द्वय
द्वर्थक
द्वादश
द्वापर/15,22
द्वापरयुग/15,22
द्वार/18,22,15
द्वारका/15,22
द्वारपाल/18,22,15
द्वारा
द्वि
द्विगुणित
द्विज/15,22
द्विजन्मा
द्वित्व/15,22
द्वितीय
द्वितीया/15,22
द्विदल
द्विधा
द्विधातुक
द्विप/15,22
द्विपक्ष/34
द्विपथ/15,22
द्विपद/15,22
द्विबाहु
द्विभुज
द्विरुक्त
द्विविध
द्विविधा/18,22,15
द्विशिर
द्विसदन/36
द्वीप/15,22
द्वीपी
द्वेष/15,22
द्वेष्य
द्वेषी
द्वैगुणिक
द्वैत/15,22
द्वैध/15,22,32
द्वैप्य
द्वैपायन/18,22,15
द्वैभाषिक
द्वैमातुर
द्वैमासिक
द्वैयर्थ
दा
दाँईँ/15,22
दाँज्/1,41
दाँजि/8,43
दाँजो/15,22
दाँत/15,22
दाँतर/15,22
दाँते
दाँदे/15,22
दाइ/15,22
दाइँबरादो
दाइजो/15,22
दाउ/15,22
दाउ/9,42
दाउद
दाउन/15,22
दाउनी/15,22
दाउपेच/15,22
दाउरा/15,22
दाक्षिणात्य
दाख/15,22
दाखिल/15,22
दाखिला/18,22,15
दाग/15,22
दागबत्ती
दाग्/1,41
दागा/15,22
दागि/8,43
दागी
दाङ/15,22
दाङवाङ
दाङसिङ
दाजु/18,22,15
दाजुभाइ/15,22
दाडिम/15,22
दातृ
दातृराष्ट्र/15,22
दातृसंस्था/18,22,15
दातव्य
दात्री
दाता/15,22
दादरबैरिया
दादागिरी
दादाझेरीटाडी
दादापराजुल
दादुरा/15,22
दान/15,22,34
दानछी
दानपात्र
दानमाया/18,22,15
दानव/18,22,15,34,37,38
दानवीर/18,22,15
दानशील
दाना/18,22,15
दानाबारी
दाने
दानेदार
दाप/15,22
दाप्/1,41
दाप्चा
दापा/15,22
दापि/8,43
दाब/15,22
दाबिलो/18,22,15
दाबी/15,22
दाबेदार
दाम/15,22
दामल१/15,22
दामली
दाम्चो/18,22,15
दाम्भिक
दाम्रो/14
दाम्लो/18,22,15
दामाचौर
दामोदर/15,22
दायर/15,22
दायरा/15,22
दायाँ/15,22
दायाँबायाँ/15,22
दायित्व/15,22
दायित्वबोध/15,22
दायी
दार/15,22
दारभुङ
दार्खा
दार्चुला/15,22
दार्जिलिङ/15,22
दार्मी
दार्मे
दार्लिङ
दार्शनिक/15,22
दार्सिङ
दारा/18,22,15
दारिम/15,22
दारी/15,22
दारु/15,22
दारुण
दारे
दारेचोक
दाल/15,22
दालचीनी/15,22
दालभात/15,22
दालमोठ
दालामचौर
दाव/15,22
दावन्नेदेवी
दाव्/1,41
दावा/15,22
दावानल/15,22
दावि/8,43
दावी/15,22
दास/18,22,15,33
दासत्व/15,22
दासप्रथा
दासी/18,22,15
दासेरा
दाह/15,22
दाहसंस्कार/15,22
दाह्र/8,45
दाह्रा/18,22,15
दाह्रि/8,43
दाह्री/15,22
दाह्रे
दाहा
दाहाकोट
दाहाखानी
दाहाबगर
दाहाल/15,22
दाहिनु
दाहिने
दाहिनो/14
दाही
दि/8,43
दिइ/8,43
दिउँसो/15,22
दिउरी
दिउरे
दिउल/15,22
दिउलीकोट
दिउलेक
दिउलेख
दिक
दिकदारी
दिक्कि/8,43
दिक्तेल/15,22
दिक्दार
दिक्दारी/15,22
दिक्पाल
दिक्याइ/8,43
दिक्याउ/9,42
दिकुवा
दिगन्त/15,22
दिगम
दिगम्बर
दिग्गज/15,22
दिग्दर्शक
दिग्दार
दिग्भ्रम/15,22
दिग्यन्त्र
दिग्वस्त्र
दिग्विजयी
दिगो/15,22
दिति/15,22
दिदी/18,22,15
दिन/15,22
दिनचर्या/15,22
दिनप्रतिदिन/15,22
दिनम्
दिनरात/15,22
दिनहुँ
दिनान्ध
दिनानि
दिनानुदिन/15,22
दिने/17
दिनेश/15,22
दिनैपिच्छे
दिप्लुङ
दिपायल/15,22
दिपाही
दिब्बे
दिमन
दिमाग/15,22
दिमागी
दिमीपोखरी
दियाइ/8,43
दियाउ/9,42
दियाले
दियालो/15,22
दियो
दिल/15,22
दिलखुस
दिलचस्प
दिलचस्पी
दिलमाया/15,22
दिलसैनी
दिल्लगी/15,22
दिल्ली/15,22
दिल्लीचौर
दिलीप/15,22
दिवंगत
दिवङ्गत/18,22,15
दिवस/15,22
दिव्‍या/15,22
दिव्य/33
दिव्यधाम
दिव्यनगर
दिव्यपुरी
दिवा
दिवाकर/18,22,15
दिवाङ्गत
दिवान्ध
दिवाभोज
दिवालदिव्यपुर
दिवालिया
दिवास्वप्न
दिशा/15,22
दिशाकुञ्जी/18,22,15
दिशानिर्देश/15,22
दिसा/15,22
दीक्षा/15,22
दीक्षान्त/15,22
दीक्षित/15,22
दीन/15,22
दीनबन्धु
दीना/15,22
दीनानाथ/15,22
दीप/15,22
दीपक/18,22,15
दीपदानी
दीपनीय
दीपमाला
दीप्‍ति/15,22
दीप्त
दीपा/18,22,15
दीपायल सिलगडी
दीपावली/15,22
दीपित
दीपु/15,22
दीपेन्द्र/18,22,15
दीपेश/18,22,15
दीयो/18,22,15
दीर्घ/15,22
दीर्घजीवी
दीर्घवृत्त/15,22
दीर्घायु/18,22,15
दुःखदायी
दुःखी
दुःश्रव
दुःशासन
दुःशील
दुःसह
दुःस्पर्श
दुःसाध्य
दुःसाहस/39
दुःसाहसी
दुःख/15,22
दुइटा
दुई/15,22
दुईचार/15,22
दुईचुल्ठे
दुईनम्बरी
दुईपिपल
दुईमत/15,22
दुईसय/15,22
दुक्खी
दुखसास्ती
दुख्/1,41
दुख्याहा
दुखाइ/15,22
दुखाइ/8,43
दुखाउ/9,42
दुखानी/15,22
दुखि/8,43
दुखिनी
दुखिया
दुखी
दुखेसो/15,22
दुग्धसागर
दुग्धसार/15,22
दुग्धी
दुगुन
दुगुना
दुगुर्/1,41
दुगुराइ/8,43
दुगुराउ/9,42
दुगुरि/8,43
दुङदुङ
दुङदुङती
दुच्छर
दुत्कार/15,22
दुत/34
दुधराक्ष
दुधालु
दुधिलो/14
दुधेखरी
दुधेरो
दुना
दुनाइ
दुनियाँ/15,22
दुनु/15,22
दुनो/15,22
दुनोट
दुबई/15,22
दुब्लो
दुबाचौर
दुबारिकोट
दुबिडाँडा
दुबिया
दुबी
दुबीचौर
दुबेकोल्डाँडा
दुभी/15,22
दुमरी
दुम्जा/15,22
दुम्जाली
दुम्स्यैलो/14
दुमारा
दुयेक
दुरग्राही
दुरत्यय
दुरतिक्रमण
दुरधिगम
दुरन्त
दुरवस्था/15,22
दुरविन/18,22,15
दुर्गत
दुर्गन्ध/15,22
दुर्गन्धी
दुर्गम
दुर्ग्रह
दुर्गा/15,22
दुर्गादास/15,22
दुर्गाभवानी
दुर्गामाडाउ
दुर्गास्थान
दुर्गुण/15,22
दुर्गुणी
दुर्घटना/15,22
दुर्घटित
दुर्छिम
दुर्छे
दुर्जन
दुर्जय
दुर्ज्ञेय
दुर्दृष्टि
दुर्दम
दुर्दमन/34
दुर्दम्य
दुर्दशा/18,22,15
दुर्धर्ष
दुर्नामी
दुर्निग्रह
दुर्निवार
दुर्बल/32
दुर्बुद्धि
दुर्बोध
दुर्भाग्य/15,22
दुर्भागी
दुर्भेद्य
दुर्मना
दुर्मुख
दुर्मुखा
दुर्मेधा
दुर्योधन/15,22
दुर्लक्ष्य
दुर्लङ्घ्य
दुर्लभ/15,22
दुर्लुङ
दुर्वृत्त
दुर्वृष्टि
दुर्वसनी
दुर्वह
दुर्व्यवहार/18,22,15
दुर्व्यसन/15,22
दुर्वाच्य
दुर्वासा/18,22,15
दुर्विनीत
दुर्हृद्
दुरा/15,22
दुराग्रह/15,22
दुरागाउँ
दुराचार/15,22
दुराचारी
दुराडाँडा
दुरात्मा
दुराधर्ष
दुरालम्भ
दुरावस्था/15,22
दुरी/15,22
दुरुत्साहित
दुरुपयोग/18,22,15
दुरुस्त
दुरूत्साहित
दुरूस्ती
दुरूह
दुलहा/18,22,15
दुलही/18,22,15
दुल्लु/15,22
दुलारी
दुलाहा/18,22,15
दुलेगौंडा
दुलो/15,22
दुवाकोट/15,22
दुवागडी
दुवाल/18,22,15
दुविधा/15,22
दुवै/26
दुश्चिकित्स्य
दुश्शील
दुष्कृत्य
दुष्कृती
दुष्कर
दुष्कर्म
दुष्कर्मा
दुष्कुलीन
दुष्ट/15,22,32
दुष्टात्मा
दुष्पर्श
दुष्प्रभाव
दुष्प्राप्य
दुष्प्रेक्ष्य
दुष्यन्त/15,22
दुस्तर
दुस्ताज्य
दुस्मन/18,22,15
दुस्सह
दुस्साहस/15,22
दुहबी
दुहाइ/8,43
दुहाई
दुहाउ/9,42
दुहि/8,43,33
दुहु/8,45
दुहुनी
दुहुनू
दूत/15,22
दूतावास/15,22
दूतिका/15,22
दूती/15,22
दूध/15,22
दूधपोखरी
दूधबरी
दूधे
दूधौली
दूर/15,22,32
दूरगाउली
दूरगामी
दूरदर्शि/33
दूरबिन
दूरबीन/18,22,15
दूरसञ्चार/15,22
दूर्गापुर
दूरी/15,22
दूषक
दूषणीय
दूषित
देउकी/18,22,15
देउखाना
देउजा/18,22,15
देउडा/18,22,15
देउडाकाला
देउता/18,22,15
देउदेउता/18,22,15
देउपुर
देउभूमि
देउरानी/18,22,15
देउराली/18,22,15
देउरी
देउरीपर्व
देउले
देउसा
देख
देख्/1,41
देखा
देखाइ/15,22
देखाइ/8,43
देखाउ/15,22
देखाउ/9,42
देखाटभुली
देखादेख
देखादेखी
देखावटी/15,22
देखासिकी
देखि/8,43
देखी
देखौवा
देदिप्यमान
देन/15,22
देनन्दिन
देय
देव/15,22
देवक/15,22,34
देवकुमारी/15,22
देवकोटा/15,22
देवगण/18,22,15
देवघाट
देवता/18,22,15
देवदत्त
देवदह
देवदेवी/18,22,15
देवनागरी/15,22
देवपर
देवपालित
देवपुरा
देवर/18,22,15
देवर्षि/18,22,15
देवराज/18,22,15
देवरानी/18,22,15
देवल/18,22,15
देवस्थल/18,22,15
देवा/15,22
देवागावा
देवाचुली
देवान/18,22,15
देवानगन्ज
देवान्टार
देवान्तर
देवानांप्रिय
देवानी
देवापुर
देवालय/18,22,15
देवी-देवता/18,22,15
देवी/18,22,15
देवीचौर
देवीटार
देवीनगर
देवीप्रसाद/15,22
देवीपुर
देवीस्थान
देवेन्द्र/15,22
देवेन्द्रराज/15,22
देश/18,22,15,34
देशद्रोही
देशना/15,22
देशभँडुवा
देशभक्त/18,22,15
देशभक्ति/18,22,15
देशभाँडा
देशरक्षा/15,22
देशवासी/18,22,15
देशान्तर/15,22
देशी
देह/15,22
देहत्याग
देहरादून/15,22
देहली/15,22
देहव्यापार/18,22,15
देहात/15,22
देहात्मवादी
देहाती
देहान्त/15,22
देहान्तरित
देहाय
देहावसान/15,22
देही
देहीमान्डौ
दैजी
दैत्य/18,22,15
दैनन्दिन
दैनन्दिनी
दैनिक/15,22
दैनिकी/15,22
दैयादार
दैलेख/15,22
दैलो/15,22
दैव/18,22,15,39
दैवसंयोग
दैवागत
दैवी
दैवीप्रकोप
दैहिक
दो/14
दोकला
दोकलै
दोक्च्याइ/8,43
दोक्च्याउ/9,42
दोक्चि/8,43
दोकान/18,22,15
दोकानदार
दोकानी
दोख्याहा
दोखी
दोखु
दोचन्दा
दोचा/18,22,15
दोचारे
दोजाई
दोजिया
दोटा
दोतला
दोदन्ते
दोधार/15,22
दोधारा
दोधारे
दोपटले
दोपट्टा/18,22,15
दोपाया
दोबर
दोब्‌र्याइ/8,43
दोब्‌र्याउ/9,42
दोब्बर/15,22
दोब्य्राहा
दोब्रि/8,43
दोबाटे
दोबाटो/15,22
दोबार्/1,41
दोबारि/8,43
दोभान/18,22,15
दोभाने
दोभासे
दोमन
दोमने
दोमासे
दोयम
दोरङ्गा
दोरम्बा/15,22
दोर्जे/15,22
दोर्पा
दोल
दोलखा/15,22
दोलन/15,22
दोलाईँ/15,22
दोलायमान
दोलायित
दोलालघाट
दोलित
दोष/18,22,15
दोषग्राही
दोषश्च
दोषारोपण
दोषारोपित
दोषी
दोसल्ला/18,22,15
दोस्त
दोस्ती
दोस्रो/14
दोसाँध/15,22
दोसाँधे
दोहटिया
दोहन/15,22
दोहनी
दोहर्याइ/8,43
दोहर्याउ/9,42
दोहर्याहा
दोहरि/8,43
दोहरी
दोहल/15,22
दोहली
दोह्य
दोहा/15,22
दोहोरी/15,22
दोहोरो/14
दौँतरी/18,22,15
दौड/18,22,15
दौड/8,45
दौडधूप
दौडाइ/15,22
दौडाइ/8,43
दौडाउ/9,42
दौडादौड/15,22
दौडाहा/15,22
दौडि/8,43
दौडी
दौतिक
दौरा/15,22
दौरान/15,22
दौरासुरुवाल/18,22,15
दौलत/15,22
दौलतपुर
दौलथ/15,22
दौलीचौर
धृत
धृतात्मा
धृतिधारी
धृष्ट/33
धँपुरे
धँसिया
धक/15,22
धकधक
धक्/1,41
धक्क
धक्का/15,22
धक्कादार
धक्कु/15,22
धकाइ/15,22
धकाइ/8,43
धकाउ/9,42
धकालु
धकाहा
धकि/8,43
धकिलो/14
धकुवा
धकेल्/1,41
धकेलाइ/8,43
धकेलाउ/9,42
धकेलि/8,43
धकौटे
धङङ्गाहा
धङ्न्याहा
धज्जी/15,22
धजिलो/14
धजो/15,22
धडकन/15,22
धड्/1,41
धड्क/8,45
धड्कन
धड्काइ/15,22
धड्काइ/8,43
धड्काउ/9,42
धड्कि/8,43
धड्याम्म
धडाइ/8,43
धडाउ/9,42
धडाधडी
धडि/8,43
धत्
धत्तेरि
धत्यौरो/14
धताहा
धतुङ्गो/14
धतुराइ/8,43
धतुराउ/9,42
धतुरे
धतुरो/15,22
धतुली
धतुले
धतुलो/14
धन/15,22,36,39
धनकुटा/15,22
धनकुटाली
धनकुबेर/18,22,15
धनकौलपूर्व
धनगढी/15,22
धनगम
धनजन/15,22
धनजमानी/18,22,15
धनञ्जय/18,22,15
धनद
धनदौलत/15,22
धननाश
धनपति/18,22,15
धनबहादुर/18,22,15
धनमत्त
धनमति
धनमाल/15,22
धनराशि/15,22
धनवाङ
धनवान्
धनवीर/18,22,15
धनश्वर/15,22
धनशाली
धनसम्पत्ति/18,22,15
धनसार/15,22
धन्दा/15,22
धन्दे
धन्न
धन्य
धन्यम्मन्य
धन्यवाद/15,22
धन्वन्तरि/15,22
धन्वी
धनाइ/8,43
धनाउ/9,42
धनाढ्य
धनादेश/15,22
धनार
धनार्थी
धनियाँ/15,22
धनिष्ठा
धनी/15,22
धनीपुर्जा
धनु/15,22
धनुर्धर/18,22,15
धनुर्धारी
धनुर्वाण/18,22,15
धनुर्विद्या/15,22
धनुष/15,22
धनुष्टङ्कार/15,22
धनुषा/15,22
धनुषाद
धनेश्वर/18,22,15
धनेस/18,22,15
धनौजी
धनौरी
धप्कादार
धप्प
धपाइ/15,22
धपाइ/8,43
धपाउ/9,42
धपेड/15,22
धपेड्/1,41
धपेडाइ/8,43
धपेडाउ/9,42
धपेडि/8,43
धपेडी/15,22
धब्बा/18,22,15
धबौली
धमनी/15,22
धमला/18,22,15
धम्क/15,22
धम्क्याइ/8,43
धम्क्याउ/9,42
धम्का
धम्काइ/15,22
धम्कि/8,43
धम्किनु
धम्की/18,22,15
धम्मरधुस
धमाधम/15,22
धमाली
धमास/15,22
धमिरा/18,22,15
धमिरे
धमिरो/15,22
धमिल्याइ/8,43
धमिल्याउ/9,42
धमिलि/8,43
धमिलीकुवा
धमिलो/14
धमिलो/15,22
धमेना
धमेली
धमौरा
धयेँरो/15,22
धर/15,22
धरण
धरणी/18,22,15
धरणीधर/18,22,15
धरती/15,22
धरधर
धरपकड/15,22
धरमपानी
धरमपुर/15,22
धरमर/15,22
धरहरा/15,22
धरहरी
धर्/1,41
धर्क/8,45
धर्काइ/8,43
धर्काउ/9,42
धर्कि/8,43
धर्के
धर्को
धर्त/33
धर्ती/15,22
धर्ना/15,22
धर्म/15,22,35,36,40
धर्मग्रन्थ/18,22,15
धर्मत्याग
धर्मदेव/18,22,15
धर्मनगर
धर्मपत्नी/18,22,15
धर्मपत्र/18,22,15
धर्मप्राप्ति
धर्मपुर
धर्मभ्रष्ट
धर्मराज/18,22,15
धर्मशाला/18,22,15
धर्मशास्त्र/15,22
धर्मस्थली
धर्म्य
धर्माधिकार/15,22
धर्माधिकारी/18,22,15
धर्मानन्द/18,22,15
धर्मान्ध
धर्मार्थ
धर्मावतार/18,22,15
धर्मावलम्बी/18,22,15
धर्मिष्ठ
धर्मी
धर्मोन्मत्त
धर्षण/34
धर्सो/18,22,15
धरा/15,22
धराइ/8,43
धराउ/9,42
धरातल/15,22,34
धरान/15,22
धराप/15,22
धरापिलो
धरालो
धरावासी/18,22,15
धरि/8,43
धरोहर/15,22
धरौटी/15,22
धवल
धवला
धवलागिरि
धस्/1,41
धस्क/8,45
धस्काइ/8,43
धस्काउ/9,42
धस्कि/8,43
धस्को
धस्रो
धसाइ/8,43
धसाउ/9,42
धसार्/1,41
धसारि/8,43
धसि/8,43
धसिङ्गर
धसिङ्गरे
ध्याउन्न
ध्यान/15,22
ध्यानाकर्षण/15,22
ध्येय/15,22
ध्रुव/15,22,34
ध्रुवचन्द्र/15,22
ध्रुवसत्य
ध्वंस/15,22
ध्वंसक
ध्वंसी
ध्वज/15,22
ध्वजा/18,22,15
ध्वजी
ध्वन्यात्मकता/15,22
ध्वनि/15,22,36
ध्वनित
ध्वनितात्त्विक
ध्वनिनाटक
ध्वनिप्रसारक
ध्वनिविस्तारक
ध्वनी/15,22
ध्वस्त
ध्वाँसे
ध्वाँसो
ध्वांक्ष
ध्वाङ्ग्रे
ध्वान्द्रि/8,43
ध्वान्द्रे
ध्वारध्वार
ध्वार्र
धाँजो
धाँधली/15,22
धाइ/8,43
धाइजन
धाइरिङ
धाई/15,22
धाउ/9,42
धाक/15,22
धागातलुवा
धागो/15,22
धाङडा
धाटन
धाटीवाङ
धातविक
धात्री/15,22
धात्विक
धाता/15,22
धातु/15,22
धातुयुग
धादिङ/15,22
धान/15,22
धानकाउली
धानचौर
धानबारी/15,22
धानबाली/15,22
धान्/1,41
धानि/8,43
धाने
धाप/15,22
धाप्/1,41
धापा
धापाखेल
धापासी
धापि/8,43
धापुक
धाम/15,22
धामजा
धामन/15,22
धामपस
धामिर
धामी/18,22,15
धामीझाँक्री/18,22,15
धार/15,22
धारक
धारण/15,22,34
धारणा/18,22,15,36
धारयिता
धार्नी/15,22
धार्मिक/32
धार्य
धारा/15,22
धाराप्रवाह/15,22
धारापानी
धारावाहिक
धारिणी/18,22,15
धारित
धारिलो/14
धारी
धारे
धारो/15,22
धावन/15,22
धावा/15,22
धावित
धिक्
धिक्कार/15,22
धिक्कार्/1,41
धिक्कारि/8,43
धिताल/18,22,15
धितुङ
धितो/15,22
धिपधिप
धिप्क/8,45
धिप्काइ/8,43
धिप्काउ/9,42
धिप्कि/8,43
धिपिक्क
धिमाल/15,22
धिमाली
धिमे
धिरो/14
धिलकुरेपोखरी
धीत/15,22
धीमा
धीमान
धीर/32
धीरपुर
धीर्कमान्डौ
धीरा
धीरोद्धत्त
धीरोदात्त
धु/8,46,47
धुआउ/9,42
धुइँधुइँ
धुइर/8,45
धुइराइ/8,43
धुइराउ/9,42
धुइरि/8,43
धुइरो/15,22
धुकचुक/15,22
धुकचुके
धुकधुक
धुजा/15,22
धुत/8,45
धुत्कार/15,22
धुताइ/8,43
धुताउ/9,42
धुताहा
धुति/8,43
धुन/15,22
धुनखर्क
धुन्/1,41
धुन्चे/15,22
धुनाइ/8,43
धुनाउ/9,42
धुनि/8,43
धुनी/15,22
धुनीयाँ/15,22
धुप/15,22
धुपी
धुमथान
धुमधाम/15,22
धुमधुम
धुमधुमती
धुमधुम्ती
धुम्म
धुम्रिँदो/14
धुरकोटनयाँगाउँ
धुरकोटराजस्थल
धुरकोटवस्तु
धुरन्धर
धुर्कोट
धुर्कोटभनभने
धुर्मुस
धुर्य
धुर्याइ/8,43
धुर्याउ/9,42
धुर्सुल/15,22
धुरा/15,22
धुरि/15,22
धुरि/8,43
धुरी/18,22,15
धुरीण
धुरुक्क
धुरुधुरु
धुलाइ/15,22
धुलाम्मे
धुलिखेल/15,22
धुलीखेल
धुलीगाडा
धुलीमैदान
धुले
धुलो/15,22
धुलोपिठो
धुलौटे
धुलौटो
धुवा
धुवाँ/15,22
धुवाइ/8,43
धुवाउ/9,42
धुवाकोट
धुवाङ
धुस्की
धुस्न्याइ/8,43
धुस्न्याउ/9,42
धुस्नि/8,43
धुस्ने
धुस्रे/15,22
धुस्सा/15,22
धुसुरे/15,22
धुसेनी
धुसेनीसी
धुसेल
धूत
धूप/15,22
धूपघडी
धूपित
धूपी/15,22
धूमपान/15,22
धूम्र
धूमित
धूमिल
धूर्त
धूलो/15,22
धूवाँ/15,22
धूसर
धेनु/15,22
धेरथोर/15,22
धेरै/15,22
धेरैजसो
धैनाकोट
धैर्य/15,22,33
धो/10
धोइ/8,43
धोई/15,22
धोक्/1,41
धोक्रे
धोक्रो/15,22
धोका/15,22
धोकाइ/8,43
धोकाउ/9,42
धोकाबाज
धोकाबाजी
धोकाहा
धोकि/8,43
धोकुवा
धोके
धोको/15,22
धोखा/18,22,15
धोडेनी
धोत्‌र्याइ/8,43
धोत्‌र्याउ/9,42
धोत्रि/8,43
धोत्रे
धोती/18,22,15
धोतीपाटा
धोधरी
धोबी/18,22,15
धोरफिर्दी
धोौइ/8,43
धौ/15,22
धौधौ/15,22
धौबादी
धौलाकोट
धौलागिरि/15,22
न
नृत्य/15,22
नृप
नृपति/18,22,15
नृपभयम्
नृपशु
नृपोभवेत्
नृशंस
नकआउट/15,22
नकचर्याइ/8,43
नकचर्याउ/9,42
नकचरि/8,43
नकचरो/14
नकच्चरि/8,43
नकटझिझ
नकटा
नकटी
नकटो/14
नकटोछकटो/14
नकडा
नकर्मी/18,22,15
नकरा/36
नकली
नकले
नक्कल/15,22
नक्कली/15,22
नक्कले
नक्खी
नक्तभोजी
नक्षत्र/18,22,15,34
नक्सलवादी
नक्सा/18,22,15
नक्साल/15,22
नकाब/18,22,15
नकार/15,22,36
नकार्/1,41
नकारि/8,43
नकुल/18,22,15
नकूल
नखत/15,22
नखरमाउली
नखरमाउलो/14
नखरा/15,22
नखरे
नखशिखान्त
नख्खु
नखालु
नखी
नगण्य
नगद/18,22,15
नगदनारायण
नगदे
नगदेबाली
नगर/15,22,34
नगरक्षेत्र/18,22,15
नगरकोट/15,22
नगरदह
नगरप्रहरी
नगरपालिका/18,22,15
नगरवासी
नगर्ची/18,22,15
नगरा/15,22
नग्गा
नग्न
नग्नसत्य
नग्ना
नगेन्द्र/18,22,15
नघाइ/8,43
नघाउ/9,42
नङ/15,22
नङखेल
नङ्ग्रा/18,22,15
नङ्ग्रे
नङ्गा
नङ्गी
नङ्ङि/8,43
नङ्याइ/8,43
नङ्याउ/9,42
नचाइ/8,43
नचाउ/9,42
नचुवा
नचुवी
नछुने
नजर/15,22
नजरअन्दाज/15,22
नजरबन्द/15,22
नजराना/15,22
नजाती
नजाने
जनतामाझ
नजिक/15,22
नजिर/15,22
नट/15,22
नटआउट/15,22
नटराज
नटवर/15,22
नटुवा
नत
नतमस्तक
नत्थ्याइ/8,43
नत्थ्याउ/9,42
नत्थी/15,22
नत्थु/15,22
नत्र
नतिजा/15,22
नतोदर
नथ्याइ/8,43
नथ्याउ/9,42
नथुनी/18,22,15
नथुली/18,22,15
नद्ध
नदी/18,22,15
नदीनाला
नन्द/15,22
नन्दक
नन्दनगर
नन्दिनी/18,22,15
नन्दी/18,22,15
नन्दे
नन्देगाडा
नन्देभाइ/18,22,15
ननिको/14
नपा/15,22
नपाइ/8,43
नपाउ/9,42
नपुङ्सक/18,22,15
नपुङ्सकलिङ्ग/15,22
नब्बे/15,22
नबाव/18,22,15
नभ
नभन्दै
नभश्चर
नमः/15,22
नमकिन
नमज्जा/15,22
नमजा
नमन/15,22,34,38
नमस्कृत
नमस्कार/15,22
नमस्कार्य
नमस्ते/15,22
नम्बरी
नम्य
नम्र
नमाज/15,22
नमित
नमुना/18,22,15
नमुनादार
नयचक्षु
नयन/15,22
नयनाभिराम
नयविद्
नयाँ
नयाँगाउँ
नयाँबजार
नयाँबेलहनी
नयाँभञ्ज्याङ
नयागाउँ
नयापाटी
नर/18,22,15
नरक/15,22
नरखट/15,22
नरखटे
नरदेवी/18,22,15
नरनारी/18,22,15
नरपिशाच
नरबलि
नरबहादुर/18,22,15
नरभक्षी
नरम
नरशमशेर/18,22,15
नरशाही
नरसंहार/15,22
नरसिंह/15,22
नरसिंहटापु
नरहरि/18,22,15
नर्क/15,22
नर्कट/15,22
नर्कटियागुठी
नर्के
नर्च्याङ
नर्जामण्डव
नर्तन/15,22
नर्तित
नर्दन/15,22
नर्भस/15,22
नर्मदा/18,22,15
नर्मल/15,22
नर्मेदेश
नर्वे/15,22
नर्स/18,22,15
नर्सरी/15,22
नर्सिंगहोम/18,22,15
नर्सिङ/18,22,15
नराइ/15,22
नराइ/8,43
नराउ/9,42
नरालो/14
नरिवल/18,22,15
नरेथान्ती
नरेन्द्र/18,22,15
नरेश/15,22
नरेश्वर
नलिखुट्टो/18,22,15
नलिनी/18,22,15
नली/15,22
नलीखुट्टे
नलीखुट्टो
नव/31,37
नवथाना
नवदुर्गा/15,22
नवदूर्गा
नवधा
नवप्रसूता
नवम
नवमानववादी
नवमी/15,22
नवमीडाँडा
नवयुवक/18,22,15
नवरत्न
नवरस/15,22
नवराज/18,22,15
नवराजपुर
नवरात्री
नवलपरासी/15,22
नवलपुर
नववर्ष/15,22
नवविवाहिता
नव्य
नवाँ
नवाफ/15,22
नवार
नवाह/15,22
नवीन/15,22,32
नवोदित
नश्वर
नशा/15,22
नशादार
नशालु
नशेबाज
नष्ट
नस/15,22
नस्ल/15,22
नसा/18,22,15
नसाइ/8,43
नसाउ/9,42
नसालु
नसिन
नसिहतपत्र/18,22,15
नसी
नसो/15,22
नहर/18,22,15
नहोइएला
नहोऊ
नहोऊँ
नहोला
नहोलान्
नहोलास्
न्यस्त
न्याउरी/18,22,15
न्याउरो
न्यातपोल/15,22
न्यानु
न्यानोपन/15,22
न्याय/15,22,39
न्यायपरिषद/18,22,15
न्यायप्रणाली
न्यायपालिका/18,22,15
न्यायाधीश/18,22,15
न्यायालय/18,22,15
न्यायी
न्यायोचित
न्यावल
न्यासे
न्याहुर/15,22
न्युक्यासल/15,22
न्युजिल्यान्ड/15,22
न्युयोर्क/15,22
न्युरोड/15,22
न्यून/31,33
न्यूनतम्
न्वारन
न्वारान/15,22
न्वाली
ना
नाँगीन
नाइँ
नाइके/18,22,15
नाइट/15,22
नाइट्रोजन/15,22
नाइटे
नाइटो/15,22
नाई/18,22,15
नाउ/18,22,15
नाउँ/18,22,15
नाउम्मेद
नाउर/15,22
नाक/15,22
नाकनिक
नाका/18,22,15
नाकाबन्दी/15,22
नाकी/15,22
नाके
नाकेबोली
नाखुस
नाग/18,22,15
नागढुंगा/15,22
नागदाहा
नागपञ्चमी
नागबेली/18,22,15
नागर/15,22
नागराइन
नागरिक/18,22,15,33
नाग्लेभारे
नागा/18,22,15
नागारजुन
नागार्जुन/15,22
नागी/15,22
नागेश/18,22,15
नागो
नाघ्/1,41
नाघि/8,43
नाङ्गे
नाङ्गो/14
नाङ्लिवाङ
नाङ्ले
नाङ्लो/15,22
नाच/15,22
नाचगान/18,22,15
नाचघर/18,22,15
नाच्/1,41
नाचि/8,43
नाजयज
नाजवाफ
नाजी/18,22,15
नाजुक
नाजोर
नाटक/18,22,15,34
नाटककार
नाट्यशाला
नाठो/18,22,15
नाडा
नाडी/18,22,15
नाता/18,22,15
नातागत/15,22
नातागतिलो/14
नातागोता/15,22
नातादार
नातावाद/15,22
नातावादी
नाति/18,22,15
नातिकाजी/18,22,15
नातिनातिना/18,22,15
नातिनी/18,22,15
नातिने
नातिशीतोष्ण
नातेदार/18,22,15
नातो/18,22,15
नाथ/15,22
नाथ्/1,41
नाथ्रो/15,22
नाथार्पु
नाथि/8,43
नाथी/15,22
नाथे/18,22,15
नाद/15,22
नादान
नादी
नान/15,22
नानक/15,22
नान्खोल्याङ
नाना/15,22
नानाथरी
नानार्थ
नानी/18,22,15
नानीथङ्कु/15,22
नानु/18,22,15
नानुपट्टी
नाप/15,22
नापतौल/15,22
नाप्/1,41
नापि/15,22
नापि/8,43
नापी/15,22
नापो नापो/14
नाफा/15,22
नाफादार
नाबालक/18,22,15
नाबालिग
नाभि/15,22
नाभो/15,22
नाभौ
नाम/18,22,15,35,39
वडा/18,15
नामक
नामकरण/15,22
नामकर्म/15,22
नामजुङ
नामटार
नामदर्ता
नामन्जुर
नामन्जुरी
नामनिर्देश
नामनिशान/15,22
नामपरक
नाममात्र
नामयोगी/15,22
नामर्द
नामरूप
नामवाचक
नामशेष
नामसालिङ
नाम्चे
नाम्डु
नाम्ले
नाम्लो/15,22
नामा
नामाङ्‍कन/15,22
नामाङ्कित
नामाडी
नामारजङ
नामावली/15,22
नामी
नामुद
नामेट
नामेटार
नायक/18,22,15
नायकत्व/15,22
नायब
नायबनिरीक्षक
नायर नमतलेस
नायव/18,22,15
नायिका/18,22,15
नार
नारक/34
नारकी
नारद/18,22,15,34
नार्/1,41
नार्धो
नारा/18,22,15
नाराज
नारान
नारापानी
नाराबाजी/18,22,15
नारायण/15,22
नारायणखोला
नारायणगढ/15,22
नारायणगोपाल/18,22,15
नारायणप्रसाद/18,22,15
नारायणपुर/15,22
नारायणमान/18,22,15
नारायणस्थान
नारायणहिटी/15,22
नारायणी/15,22
नाराही
नारि/8,43
नारी/18,22,15
नारीकोट
नारीत्व/15,22
नारीरत्न
नारीवाद/15,22
नारैनपुर
नाल/15,22
नाल्बु
नाल्मा
नाला/18,22,15
नालाङ
नालायक
नालिक
नालिस/18,22,15
नाली/18,22,15
नाव्य
नास/15,22
नासमझ
नास्/1,41
नास्ता/15,22
नास्ति
नास्तिक/15,22
नास्पाती/18,22,15
नास्य
नासा/15,22
नासि/8,43
नासिक्य
नासिकी
नासीकास्थान
नासो/15,22
नाहक
नाहिँ
नाहुर/15,22
नि
निःशर्त
निःश्वसित
निःशुल्क
निःसन्धि
निःसम्बल
निःस्वार्थ/15,22
निउँ/15,22
निकृष्ट/32
निकट/33
निकम्मा
निक्रिष्ट/33
निक्ल/8,44
निकालि/43
निक्लाइ/8,43
निक्लाउ/9,42
निक्लि/8,43
निक्षिप्त
निक्षेप/15,22
निक्षेपी
निकाय/15,22,18
निकाल्/1,41
निकाला/15,22
निकालि/8,43
निकास/18,22,15
निकास्/1,41
निकासा/15,22
निकासि/8,43
निकासी/15,22
निकुञ्ज/18,22,15
निकेतन/18,22,15
निकै
निको/14
निकोर्सि
निकोला/15,22
निखट्ट
निखन्/1,41
निखनाइ/8,43
निखनाउ/9,42
निखनि/8,43
निख्लै
निखार/15,22
निखार्/1,41
निखारि/8,43
निखिल/15,22
निखुट
निखुनी
निखुर
निखुल्क/8,45
निखुल्क्याइ/8,43
निखुल्क्याउ/9,42
निखुल्कि/8,43
निगृहीत
निगम/18,22,15
निगमित
निगरानी/15,22
निगलचुला
निग्रह/15,22
निग्रही
निग्रो/18,22,15
निगाध
निगाली
निगालीहवा
निगाले
निगालो/18,22,15
निगाह/15,22
निगाहा/18,22,15
निगुरो/18,22,15
निगूढ
निगूढार्थ
निगौल
निघण्टु/15,22
निचर्/1,41
निचराइ/8,43
निचराउ/9,42
निचरि/8,43
निचोड/15,22
निचोर्/1,41
निचोराइ/8,43
निचोरि/8,43
निछट्टो/14
निछाइ/8,43
निछाउ/9,42
निछोट्/1,41
निछोटाइ/8,43
निछोटाउ/9,42
निछोटि/8,43
निजगढ/15,22
निजत्व/15,22
निजात्मक/33
निजामती/15,22
निजी
निज/31
निजीक्षेत्र/18,22,15
निजु
निजोर
निट्ठा
निट्ठै
निठुर
निडर/32
नित
नितम्ब/18,22,15
नितम्बी
नित्य
नित्यराज/15,22
नितान्त
निथराइ/8,43
निथराउ/9,42
निथ्र/8,45
निथ्राइ/8,43
निथ्राउ/9,42
निथ्रि/8,43
निथ्रुक्क
निथार
निथार्/1,41
निथारि/8,43
निदर्शक
निद्रा/15,22
निद्रालु
निदाइ/8,43
निदाइलो/14
निदाउ/9,42
निदान/15,22
निदाल/18,22,15
निधन/15,22
निध्याइ/8,43
निध्याइलो/14
निध्याउ/9,42
निधान/15,22
निधार/18,22,15
निधि/15,22
निधि/8,43
निधुरादिन
निधो/15,22
निन्दक
निन्दन/15,22,34
निन्द्य
निन्द्रालु
निन्दा/15,22,36
निन्दित
निन्दिन
निन्याउरो/14
निपटारा/15,22
निपर्सि
निप्ट/8,45
निप्ट्याइ/8,43
निप्ट्याउ/9,42
निप्टि/8,43
निपात/18,22,15
निपातित
निपाने
निपुण
निफन्/1,41
निफन्नु
निफनाइ/8,43
निफनाउ/9,42
निफनि/8,43
निफर
निफुल्क/8,45
निफुल्काइ/8,43
निफुल्काउ/9,42
निफुल्कि/8,43
निब/15,22
निबद्ध
निबन्ध/18,22,15
निबन्धकार/18,22,15
निब्ट/8,45
निब्ट्याइ/8,43
निब्ट्याउ/9,42
निब्टि/8,43
निबारो/15,22
निबिड
निबुवा/18,22,15
निबुवाटार
निभृत
निभ्/1,41
निभा/15,22
निभाइ/8,43
निभाउ/9,42
निभि/8,43
निमग्न
निमज्जित
निमठ्/1,41
निमठ्याइ/8,43
निमठ्याइलो/14
निमठ्याउ/9,42
निमठि/8,43
निमन
निमन्‌त्रित
निमन्त्रक
निमन्त्रण/18,22,15
निमन्त्रणा/18,22,15
निमन्त्रित
निमलपोखरी
निम्की/18,22,15
निम्छरो/14
निम्जो/18,22,15
निम्ठ्याइ/8,43
निम्ठ्याउ/9,42
निम्ठि/8,43
निम्त्याइ/8,43
निम्त्याउ/9,42
निम्ता/18,22,15
निम्तारु
निम्तालु
निम्ति/8,43
निम्तो
निम्न
निम्नानुसार
निम्नोदर
निम्नोन्नत
निम्बार्की
निम्सरो/14
निमावि/15,22
निमिट्यान्न
निमित्त/15,22
निमीलित
निमुखा
निमेक/15,22
निमेकी
निमेष/15,22
निमोठ्/1,41
निमोठ्याइ/8,43
निमोठ्याउ/9,42
निमोठि/8,43
निमोनियाँ/15,22
नियत/15,22
नियतात्मा
नियति/15,22
नियतिवादी
नियन्तव्य
नियन्त्रक/18,22,15
नियन्त्रण/18,22,15
नियन्त्रित
नियन्ता
नियम/18,22,15
नियमपालन
नियमित/33
नियमी
नियाँ/15,22
नियाँस्रो/15,22
नियात्रा/15,22
नियामक
नियाल्/1,41
नियालि/8,43
नियुक्त
नियुक्ति/15,22
नियुक्तिपत्र/18,22,15
नियोक्ता
नियोग/18,22,15
नियोगी
नियोजक
नियोजन/15,22
नियोजित
निर
निरंश
निरक्ष
निरक्षर
निरकाङ्क्ष
निरग्नि
निरङ्कुश/33
निरङ्कुशतन्त्र/15,22
निरच्छेर
निरञ्जन/18,22,15
निरत
निरतिशय
निरन्तर/15,22,33,39
निरपराध/18,22,15
निरपराधी
निरपवाद
निरपेक्ष
निरपेक्षित
निरपेक्षी
निरबलम्ब
निरभिमान
निरभिमानी
निरभिलाष
निरभिलाषी
निरर्गल
निरर्थ
निरर्थक
निरर्थक अवस्था
निरवकाश
निरवच्छिन्न
निरवधि
निरवयव
निरवलम्ब
निरवशेष
निरव्यय
निरस
निरस्त
निरस्त्र
निरस्त्री
निरस्थि
निरहङ्कृत
निरहङ्कार
निरहङ्कारी
निर्क्योल्/1,41
निर्क्योलि/8,43
निर्क्यौल/15,22
निर्गत
निर्गन्ध
निर्गमित
निर्गुण
निर्घिनी
निर्छलो/14
निर्जन/18,22,15
निर्जर
निर्जल/34
निर्जीव/31
निर्जीवन/15,22
निर्णय/18,22,15,36
निर्णायक
निर्णीत
निर्णोता
निर्दन्त
निर्दम्भ
निर्दय/15,22,33
निर्दयी
निर्दलीय/33
निर्द्वन्द्व
निर्दिष्ट
निर्देश/18,22,15
निर्देशक/18,22,15
निर्देशन/18,22,15
निर्देशनालय/18,22,15
निर्देशित
निर्दोष/32
निर्दोष्टा
निर्दोषी
निर्धक्क
निर्धन/18,22,15
निर्धनी
निर्धारक
निर्धारण/15,22
निर्धारित
निर्धो/14
निर्निमेष
निर्बल
निर्ब्याज
निर्बाङ्ग
निर्बाध/15,22
निर्बीज
निर्बुद्धि
निर्बोध
निर्भय
निर्भर/15,22
निर्भीक
निर्भुक्क
निर्मम
निर्मल/15,22
निर्मलवस्ती
निर्मला/18,22,15
निर्मलीडाँडा
निर्माण/15,22,36
निर्माणकार्य/18,22,15
निर्माणोन्मुख
निर्माता/18,22,15
निर्माया
निर्मित
निर्मिति
निर्मुक्त
निर्मूल
निर्मोक्ष
निर्मोह
निर्मोही
निर्यात/15,22
निर्यातित
निर्लज्ज/32
निर्लिप्त
निर्लेप
निर्लोभ
निर्वृत्त
निर्वचन
निर्वश
निर्वस्त्र
निर्व्याज
निर्वाचक
निर्वाचन/18,22,15
निर्वाचित
निर्वाध/15,22
निर्वासन/15,22
निर्वास्य
निर्वासित
निर्वाह/15,22
निर्विकल्प
निर्विकार
निर्विघ्न
निर्विचार
निर्वितर्क
निर्विद्य
निर्विरोध/15,22
निर्विवाद
निर्विवेक
निर्विवेकी
निर्विष
निर्वीज
निर्वीर्य
निर्वेतन
निर्हस्त
निराकृत
निराकरण/15,22
निराकार/15,22
निराकुल
निरातङ्क
निरादर
निराधार
निरापद
निरापद्
निरामय
निरामिष
निरालम्ब
निरालस
निराला
निरावृत्त
निरावरण
निराश
निराश्रय
निराश्रित
निराशा/15,22
निराशावाद
निरास/15,22
निराहार
निरिक्षक
निरिक्ष्य
निरीक्षक/18,22,15
निरीक्षण/15,22
निरीश्वर
निरीह
निरुक्त
निरुत्तर
निरुत्तरित
निरुत्साह
निरुत्सुक
निरुद्देश्य
निरुद्ध
निरुद्यम
निरुद्यमी
निरुद्योग
निरुद्योगी
निरुपण/15,22
निरुपद्रव
निरुपपत्ति
निरुपम
निरुपमान
निरुपाय
निरूढ
निरूत्साहित
निरूपक
निरूप्य
निरूपित
निरोंग
निरोग
निरोगी
निरोध/15,22
निरोधक
निरोधी
निरौला/15,22
निरौली
निलकण्ठ
निलम/18,22,15
निलम्बन/15,22
निलम्बित
निल्/1,41
निलाइ/8,43
निलाउ/9,42
निलाहार/15,22
निलि/8,43
निलुम्बा/15,22
निवृत्त/15,22
निवृत्ति/15,22
निवर्तमान
निवार/15,22
निवारक
निवारण/15,22,34
निवास/18,22,15
निवासी
निविड
निविष्ट
निवेदक/18,22,15
निवेदन/18,22,15
निवेदित
निवैंक्तिक
निवैर
निश्‍चय/15,22,36
निश्‍वास/15,22
निश्चल
निश्चित
निश्चितता
निश्चिन्त
निश्चेतन
निश्चेष्ट
निश्छल/32
निश्वस्त
निश्शक्त
निश्शङ्क
निश्शब्द
निश्शस्त्र/37
निश्शुल्क
निश्शेष
निशान/15,22
निशान्त
निशान्ध
निशाना/18,22,15
निशिदिन
निषङ्गी
निष्‍ठा/15,22
निष्कण्टक
निष्कपट
निष्कर
निष्कर्म
निष्कर्मण्य
निष्कर्मा
निष्कर्ष/15,22
निष्करुण
निष्कल
निष्कलङ्क
निष्क्रम
निष्क्रान्त
निष्क्रिय
निष्क्लेश
निष्काम
निष्कारण
निष्कासित
निष्किञ्चन
निष्कुल
निष्कुलीन
निष्ठ
निष्ठा
निष्ठित
निष्ठुर
निष्णात
निष्पक्ष/33
निष्पत्र
निष्पन्द
निष्पन्न
निष्परिग्रह
निष्प्रताप
निष्प्रतिकार
निष्प्रभ
निष्प्रयोजन
निष्प्राण
निष्पादित
निष्पाप
निष्पुत्र
निष्पौरुष
निष्फल
निषाद/18,22,15
निषिद्ध
निषेध/15,22,36
निषेधक
निषेधाज्ञा/18,22,15
निषेधित
निसृत
निसृष्ट
निस्क/8,45
निस्काइ/8,43
निस्काउ/9,42
निस्कासन/15,22
निस्कि/8,43
निस्कोट
निस्तत्त्व
निस्तन्द्र
निस्तनी
निस्तब्ध
निस्त्याइ/8,43
निस्त्याउ/9,42
निस्त्रैगुण्य
निस्तारक
निस्ति/8,43
निस्तेज
निस्तो/14
निस्पृह
निस्पट्ट
निस्पन्द
निस्याइलो/14
निस्लोट
निस्सृत
निस्सङ्कोच
निस्सङ्ग
निस्सत्त्व
निस्सन्तान
निस्सन्देह
निस्सपत्न
निस्सहाय
निस्स्वार्थ
निस्सा
निस्सार
निस्सीम
निस्से
निसान/15,22
निसाना/18,22,15
निसानी
निसाफ/15,22
निसाफी
निसास्याइ/8,43
निसास्याउ/9,42
निसासि/8,43
निसासिलो/14
निसी
निहत
निहत्था
निहन्ता
निहार/15,22
निहार्/1,41
निहार्नु
निहारि/8,43
निहाल
निहित
निहितार्थ
निहुँ/15,22
निहुर/8,45
निहुरमुन्टी
निहुराइ/8,43
निहुराइलो/14
निहुराउ/9,42
निहुरि/8,43
निहोरा/15,22
नीच/15,22,32
नीचो/14
नीत
नीति/18,22,15
नीतिपरायण
नीद/15,22
नीम/18,22,15
नीर/15,22
नीरबिरालो
नीरव
नीराजन/18,22,15
नीलकण्ठ/18,22,15
नीलडाम
नीलाम्बर/18,22,15
नीलाम्मे
नीलिम
नीलो/14
नुत
नुन/15,22
नुनथला
नुनिया
नुनिलो/14
नुने
नुवाकोट/15,22
नुवागाउँ
नुहाइ/15,22
नुहाइ/8,43
नुहाउ/9,42
नुहि/8,43
नुहु/8,45
नूतन
नेउलापुर
नेकपा/15,22
नेका/15,22
नेकोन/15,22
नेगियार
नेगेटिभ
नेचा
नेचाबतासे
नेचाबेदघरी
नेट/18,22,15
नेटवर्क/15,22
नेटा
नेटो/15,22
नेतृत्व/15,22
नेत्र/18,22,15
नेत्रकाली
नेत्रगन्ज
नेत्रदान
नेता/18,22,15
नेतागिरी
नेदरल्यान्ड/15,22
नेपथ्य/15,22
नेपर्/1,41
नेपराइ/8,43
नेपराउ/9,42
नेपरि/8,43
नेप्ट्याइ/8,43
नेप्ट्याउ/9,42
नेप्टि/8,43
नेप्टे
नेप्टो/14
नेप्य्राहा
नेप्रे
नेप्रो
नेप्से/18,22,15
नेपाल-भारत/15,22
नेपाल/15,22
नेपालगन्ज/15,22
नेपालभाषा/15,22
नेपाली साहित्‍य/18,22,15
नेपाली/18,22,15
नेपालीनक्स/15,22
नेपाले
नेपालेडाँडा
नेपे
नेपो/14
नेफा/15,22
नेबुला/15,22
नेभारो/15,22
नेमकिपा/15,22
नेर्पा
नेल/15,22
नेल्रालेक/15,22
नेले
नेवार/18,22,15
नेवारी
नेवारे
नेविसङ्घ/15,22
नेशनल/15,22
नै
नैऋत्य
नैकाप/15,22
नैगम
नैत्य
नैतिक/33
नैदानिक
नैनसुत
नैपाल/39
नैपुण्य/15,22
नैमित्तिक
नैर्ऋत
नैराश्य/15,22
नैवेद/18,22,15
नैष्ठिक
नैसर्गिक
नोकर/18,22,15
नोकरचाकर
नोकरशाह/18,22,15
नोकर्नी/18,22,15
नोकरी/15,22
नोक्सान/15,22
नोक्सानी/15,22
नोजल/15,22
नोट/18,22,15
नोभेम्बर/15,22
नोवेल/18,22,15
नौ मुरी
नौगेडी
नौजवान
नौतिक/33
नौथर
नौनी/15,22
नौबत/15,22
नौबीसे
नौमति/15,22
नौरङ्गी
नौरथा/15,22
नौलखा
नौलाखी
नौली/18,22,15
नौलेकटुवाल
नौलो/14
नौवाखो
पृच्छक
पृच्छा/15,22
पृतना/18,22,15
पृतनापति/18,22,15
पृथक/33,37
पृथ्वी/15,22
पृथ्वीनगर
पृथ्वीनारायण एन,पि,
पृथ्वीनारायण/18,22,15
पृथ्वीराज/18,22,15
पृथ्वीराजमार्ग/15,22
पृथिवी/15,22
पृथु/15,22
पृथुल
पृष्ट
पृष्टठाङ्कित
पृष्ठ/18,22,15
पृष्ठक्रम/18,22,15
पृष्ठपोषण/15,22
पृष्ठफाँट/15,22
पृष्ठभूमि/18,22,15
पृष्ठविच्छेद/18,22,15
पृष्ठविन्यास/18,22,15
पृष्ठशीर्षक/18,22,15
पृष्ठसाइज/15,22
पृष्ठाङ्कन/18,22,15
पँजनी/18,22,15
पँज्याइलो/14
पँजाइ/15,22
पँजाइ/8,43
पँजाउ/9,42
पँदाइ/8,43
पँदाउ/9,42
पँधेरो/18,22,15
पउन
पउल
पकड/15,22
पकडियाचिकनी
पकडी
पकडीसक्रोम
पकपकती
पकरवास
पकरी
पकल्याकपुक्लुक
पकली
पकलीहवा
पकवादी
पकवान/15,22
पक्क
पक्क्याइलो/14
पक्का/15,22
पक्कापक्की
पक्की
पक्कु/15,22
पक्कै
पक्को
पक्ड/8,45
पक्डाइ/8,43
पक्डाउ/9,42
पक्डि/8,43
पक्दो
पक्र/15,22
पक्र/8,45
पक्राइ/8,43
पक्राउ/15,22
पक्राउ/9,42
पक्रि/8,43
पक्लक्क
पक्व
पक्ष/15,22,34
पक्षधर
पक्षपात/15,22
पक्षपोषण
पक्ष्य
पक्षी/18,22,15
पकाइ/15,22
पकापक
पकापकी
पकुवा/15,22
पकेट/18,22,15
पकेटमार
पख
पख्/1,41
पखाइ/8,43
पखाउ/9,42
पखाल/15,22
पखाल्/1,41
पखाला/15,22
पखालि/8,43
पखाले/15,22
पखि/8,43
पखुवा
पखेटा/18,22,15
पखेरा/18,22,15
पखेरु/15,22
पखेरो
पखेस्
पगरी/18,22,15
पगलँदो
पगला
पगली/15,22
पग्र/8,45
पग्राइ/8,43
पग्राउ/9,42
पग्रि/8,43
पग्ल/8,44
पगालि/43
पग्लँदो/14
पग्लाइ/8,43
पग्लाइँदो/14
पग्लाउ/9,42
पग्लाहा
पग्लाही
पग्लि/8,43
पग्लिँदो/14
पगार्/1,41
पगारि/8,43
पगारो
पगाल्/1,41
पगालि/8,43
पगितो/14
पघार्/1,41
पघारि/8,43
पङ्‌क्तिविच्छेद/15,22
पङ्कज/18,22,15
पङ्क्ति/18,22,15
पङ्क्तिकार/18,22,15
पङ्क्तिगुच्छा/15,22
पङ्क्तिबद्ध
पङ्किल
पङ्ख/18,22,15
पङ्खा/18,22,15
पङ्गु
पच
पचक्क
पचन/34
पचपच
पचपचती
पचपचाउँदो/14
पचपची
पचपन्न/15,22
पचरङ्गी
पचरूखी
पचहत्तर/15,22
पचहत्तरौं
पच्/1,41
पच्कार्/1,41
पच्कारि/8,43
पच्चाउ
पच्चीस/15,22
पच्चीसा
पच्चू
पच्छ्याइ/8,43
पच्छ्याउ/9,42
पच्छि/8,43
पच्छिम/15,22
पच्छिमा
पच्छिमे
पच्पन्न/15,22
पच्याङ
पचाइ/8,43
पचाउ/9,42
पचाउरे
पचास/15,22
पचासी/15,22
पचासीऔं
पचासौं
पचाहा
पचि/8,43
पछ्याउ/9,42
पछ्यौरा/18,22,15
पछाइ/8,43
पछाउ/9,42
पछाडि/15,22
पछार्/1,41
पछारि/8,43
पछाहार
पछि/15,22
पछितो/15,22
पछिया
पछिल्तिर
पछिल्लो/14
पछुताइ
पछुतो/15,22
पछुवा
पछेउरा/18,22,15
पछौटे
पजनी/15,22
पजेरो/18,22,15
पञ्चकन्या/18,22,15
पञ्चकुले
पञ्चखुवादेउराली
पञ्चतन्त्र
पञ्चनगर
पञ्चनारायण/18,22,15
पञ्चनाली
पञ्चमाङ्गी
पञ्चमी/15,22
पञ्चमूल
पञ्चरुखी
पञ्चवर्ष/34
पञ्चाक्षरी
पञ्चाग्नि/15,22
पञ्चाङ्ग/15,22
पञ्चाङ्ग्रेस/15,22
पञ्चामृत/15,22
पञ्चायत/15,22
पञ्चायतकाल/15,22
पञ्चायती
पञ्चे/18,22,15
पञ्चेबाजा/18,22,15
पञ्चेश्वर
पञ्चैती/15,22
पञ्जर
पञ्जा/18,22,15
पञ्जिका/15,22
पञ्जी/15,22
पट
पटक
पटकथा/18,22,15
पटक्क
पटका
पटके
पटटट
पटन/15,22
पटना/15,22
पटनी/15,22
पटरी/15,22
पटवारी/18,22,15
पट्/1,41
पट्क/8,45
पट्क्याइ/8,43
पट्क्याउ/9,42
पट्काइ/8,43
पट्काउ/9,42
पट्कार/8,45
पट्कारि/8,43
पट्कारो/14
पट्कि/8,43
पट्ट
पट्टा/18,22,15
पट्टी/15,22
पट्टेर
पट्ठा
पट्ठी
पट्ठो/14
पट्याँस/18,22,15
पट्याइ/8,43
पट्याउ/9,42
पट्याकपुटुक
पट्याङ
पट्यार/15,22
पटाइ/8,43
पटाउ/9,42
पटाक्षेप/15,22
पटापट
पटार्/1,41
पटारासी
पटारि/8,43
पटासी
पटाहा/15,22
पटि/8,43
पटिहानी
पटु/15,22
पटुका/18,22,15
पटुकी/18,22,15
पटुवा
पटेर/15,22
पटेर्वा
पटेल/15,22
पटेलो
पटौरा
पठन/15,22
पठनपाठन/15,22
पठनशीळ
पठाइ/8,43
पठाउ/9,42
पठान/15,22
पठामरी
पठार/15,22
पठेग्रो
पडताल/15,22
पडनाहा
पडसरी
पड्/1,41
पड्क/8,45
पड्काइ/8,43
पड्काउ/9,42
पड्कार्/1,41
पड्कारि/8,43
पड्कि/8,43
पड्के
पड्याङ
पडाइ/8,43
पडाउ/9,42
पडाउनु
पडि/8,43
पडुकास्थान
पढ/15,22
पढन्त
पढ्/1,41
पढाइ/15,22
पढाइ/8,43
पढि/8,43
पण्डा/18,22,15
पण्डित/18,22,15
पण्ढ
पतकर/15,22
पतङ्‍ग/18,22,15
पतन/15,22
पतपत
पतरिया
पतरी/15,22
पतल्याइ/8,43
पतल्याउ/9,42
पतला
पतवार
पत्कर/18,22,15
पत्कालिक
पत्तन
पत्ता/15,22
पत्ताइ/8,43
पत्ताउ/9,42
पत्ती/18,22,15
पत्तेरो/14
पत्तो/15,22
पत्तोफाँट/15,22
पत्थर/18,22,15
पत्थरकोट
पत्थरखोला
पत्थरगढ
पत्थरदैहिया
पत्थरिलो/14
पत्थरी
पत्नी/18,22,15
पत्याइ/8,43
पत्याउ/9,42
पत्यार/15,22
पत्र/18,22,15
पत्रकार/18,22,15
पत्रकारिता/15,22
पत्रपद्धति/15,22
पत्रबाहक
पत्रमञ्जूषा/15,22
पत्रम्
पत्रमित्र
पत्रसन्देश/18,22,15
पत्राचार/15,22
पत्रालाप
पत्रिका/18,22,15
पत्री
पत्रु/15,22
पत्रे/15,22
पत्रैपत्र
पताका/18,22,15
पति/18,22,15
पतिङ्गर
पतित
पतिपत्नी/18,22,15
पतिवती
पतिव्रता
पतीगाउँ
पतुर्/1,41
पतुराइ/8,43
पतुराउ/9,42
पतुरि/8,43
पतेरो/15,22
पथ/15,22
पथप्रदर्शन
पथरहाटी
पथरिया
पथरी/15,22
पथार
पथार्/1,41
पथारि/8,43
पथेरा
पथोना
पथौटी
पद/15,22,34,39
पदक/18,22,15
पदकोटि
पदच्युत
पददलित
पदधारी
पदनाम/15,22
पदपूर्ति/15,22
पदभार
पदम/18,22,15
पदमपुर
पदमपोखरी
पदमबहादुर/18,22,15
पदमुक्त
पदयात्रा/15,22
पदयोग/15,22
पदयोजना/15,22
पदलोप/15,22
पदलोलुप
पदवियोग/15,22
पदवी/18,22,15
पदशिक्षार्थी
पदस्थापन/15,22
पदसूचक
पद्‌धु
पद्धति/18,22,15
पद्म/15,22
पद्मकन्या/18,22,15
पद्मासन
पद्मोदय/15,22
पद्य/18,22,15,36
पद्यनाटक/18,22,15
पदाइ/15,22
पदाइ/8,43
पदाउ/9,42
पदाक्रान्त
पदाधिकार
पदाधिकारी/18,22,15
पदार्थ/18,22,15
पदार्पण/15,22
पदारूढ
पदावधि/15,22
पदावली/18,22,15
पदासीन
पदाहत
पदुवा
पदेन
पदोन्नति/15,22
पदौरे
पधुरो
पधेरो
पधौरे
पन/15,22
पनपक्षी
पन्चन
पन्चानब्बे/15,22
पन्चै
पन्चैबाजा
पन्चौली
पन्छ/8,45
पन्छाइ/8,43
पन्छाउ/9,42
पन्छि/8,43
पन्छी/18,22,15
पन्जा/18,22,15
पन्जाब/15,22
पन्जाबी
पन्त/15,22
पन्थ/15,22
पन्थी/15,22
पन्ध्र/15,22
पन्ना/15,22
पन्याइ/15,22
पन्याइलो
पन्यालो/14
पन्यु/18,22,15
पन्साइ/8,43
पन्साउ/9,42
पन्सेरा
पनाति/18,22,15
पनातिने
पनि
पनिउँ/18,22,15
पनेलो
पनौती/15,22
पनौतो
पप/15,22
पपअप /15,22
पप्लु/15,22
पपिष्ठ
पब्लिकेसन्स/18,22,15
पबितो/14
पम्प/15,22
पम्पसेट
पम्प्लेट/18,22,15
पम्फा/18,22,15
पयो
पर-भाग्योपजीवी
परःश्व
परक्क
परक/34
परको/14
परख/15,22
परगेल्/1,41
परगेलाइ/8,43
परगेलाउ/9,42
परगेलि/8,43
परचक्री
परच्छन्द
परच्छन्दानुवर्ती
परजात
परजीवी
परञ्च
परञ्जय
परतः
परतन्त्र
परत्र
परतिर
परद्रोही
परदारी
परदेश/15,22
परधाम
परन्तु
परपर
परपर्याइ/8,43
परपर्याउ/9,42
परपराहट
परपरि/8,43
परपरे
परपरै
परपीडक
परपुरुष/18,22,15
परबर/15,22
परभाव
परम/15,22
परमगति/15,22
परमधाम/15,22
परमपद/15,22
परमपिता/18,22,15
परमर्मज्ञ
परमसुखम्
परम्परा/18,22,15
परम्परावाद
परमाणु/18,22,15
परमात्मा/15,22
परमाधिपति/18,22,15
परमार्थ/15,22
परमुखापेक्षी
परमेश्‍वर/18,22,15
परराष्ट्र/18,22,15
परराष्ट्रमन्त्री/18,22,15
परल
परलोक/15,22
परवर
परवर्ती
परवश
परशु/18,22,15
परशुनारायण/18,22,15
परशुराम/18,22,15
परसन
परस्थान/34
परस्पर/15,22
परहेजी
पर्/1,41
पर्ख/8,45
पर्खाइ/8,43
पर्खाउ/9,42
पर्खाल/18,22,15
पर्खि/8,43
पर्गेल्/1,41
पर्गेलाइ/8,43
पर्गेलाउ/9,42
पर्गेलि/8,43
पर्चा/18,22,15
पर्चापत्र/15,22
पर्जन्य/15,22
पर्जपखान
पर्ता
पर्ती/15,22
पर्दा/18,29
पर्बते
पर्म/15,22
पर्यटक/18,22,15
पर्यटन/15,22
पर्यन्त
पर्यवसित
पर्यवेक्षण/15,22
पर्यस्त
पर्याकपुरुक
पर्याप्त
पर्याय/15,22,35
पर्यायकोश/18,22,15
पर्यालोकित
पर्यालोचित
पर्यावरण/15,22,34
पर्यावर्तित
पर्युपासक
पर्र
पर्रोहा
पर्लक्क
पर्व/18,22,15
पर्वत/18,22,15,34
पर्वतारोहण/15,22
पर्वतारोही/18,22,15
पर्वते/18,22,15
पर्वानीपुर
पर्वाह/15,22
पर्स/8,45
पर्सा/15,22
पर्साइ/8,43
पर्साउ/9,42
पर्सि/8,43
पर्सुरामपुर
पर्सौनी
पर्सौनीबिर्ता
पर्सौनीमाथा
पराइ/15,22
पराइ/8,43
पराई
पराउ/9,42
पराक्रम/18,22,15
पराक्रमी
पराकाष्ठा/18,22,15
पराग/15,22
परागत
पराघौँ/15,22
पराङ्‌मुख
पराजय/18,22,15
पराजित
पराजुली/18,22,15
पराद्धर्य
पराधीन
परापर
परापूर्व/15,22
परापूर्वकाल/15,22
पराभूत
परामृत
परामर्श/18,22,15
परामर्शदाता/18,22,15
परायण
परार/15,22
परार्थ
परार्ध
पराल/15,22
पराल्मी
पराले
परावृत्त
परावर्तित
परावर्ती
पराश्रय
पराश्रयी
पराश्रित
परास्त
परासी/15,22
पराह
पराहत
परि/8,43
परिकल्पना/18,22,15
लक्षीजी/18,22,15
परिकल्पित
परिक्रमण/15,22
परिक्रमा/15,22,36
परिक्रान्त
परिक्लान्त
परिक्षिप्त
परिकार/18,29
परिगृहीत/32
परिगणन/34
परिगणित
परिगत
परिग्रह्य
परिघट्टित
परिघाती
परिचय/18,22,15,35,36
परिचयपत्र/18,22,15
परिचरण/34
परिचर्चा/15,22
परिचरित
परिच्छेद/15,22
परिच्छेद्य
परिच्युत
परिचायक
परिचारक
परिचार्य
परिचारित
परिचालक
परिचालन/15,22
परिचालित
परिचित
परिचिन्तित
परिचिह्नित
परिचुम्बित
परिचेय
परिज्ञात
परिजात
परिणत
परिणति/18,22,15
परिणय/15,22
परिणाम/18,22,15
परिणामी
परिणाय/15,22
परिणीत
परिणीता
परिणेया
परितृप्त
परितप्त
परित्यक्त
परित्यक्ता
परित्याग/15,22
परित्यागी
परित्याज्य
परित्रात
परित्राता
परितापी
परितिक्त
परितुष्ट
परितोष
परितोषक
परितोषी
परिदृश्य/15,22
परिदग्ध
परिदर्शक
परिदर्शित
परिद्रष्टा
परिधान/34
परिधावी
परिधि/15,22,34
परिधेय
परिनिष्ठित
परिपक्व/33
परिपत्र/18,22,15
परिपन्च
परिपन्चे
परिपन्थी
परिप्रेक्ष/15,22
परिप्रेक्ष्य/15,22
परिप्रेष्य
परिप्रेषित
परिप्लावित
परिपाटी/15,22
परिपाठ/15,22
परिपाठे
परिपालन/34
परिपालयिता
परिपाल्य
परिपालित
परिपुष्ट
परिपूजन/34
परिपूज्य
परिपूजित
परिपूरक
परिपूर्ण/15,22
परिपूर्ति/15,22
परिपूरित
परिपोषण
परिपोषित
परिबन्द/15,22
परिभक्षित
परिभ्रष्टा
परिभाव्य
परिभावित
परिभाषक
परिभाषा/15,22
परिभाषित
परिभाषी
परिभुक्त
परिभूषित
परिभोक्ता
परिमण्डल
परिमण्डलाकार
परिमण्डलित
परिमर्दित
परिमल/15,22
परिमलित
परिमले
परिम्लान
परिम्लायी
परिमाण/18,22,15
परिमाणी
परिमाता
परिमार्गी
परिमार्जक
परिमार्जन/15,22
परिमार्जित
परिमित
परिमितायु
परिमिताहार
परिमिति/15,22
परिमिलित
परिमुक्त
परिमेय
परियार/18,22,15
परियोजना/18,22,15
परियोजित
परिरक्षक
परिरक्षित
परिरक्षिता
परिलङ्घित
परिलब्ध
परिलिखित
परिवृत्त
परिवृद्ध
परिवञ्चन/34
परिवञ्चित
परिवत्‌र्य
परिवरण/15,22
परिवर्जित
परिवर्तक
परिवर्तन/15,22,34
परिवर्तनशील
परिवर्तित
परिवर्तिनी
परिवर्द्धन/15,22
परिवर्द्धित
परिवहन/15,22
परिवादक
परिवादी
परिवार/18,22,15
परिवारजन/18,22,15
परिवेत्ता/18,22,15
परिवेश/15,22
परिवेष्टक
परिवेष्टित
परिश्रम/15,22
परिश्रमी
परिश्रान्त
परिश्रुत
परिशिष्ट/18,22,15
परिशीलित
परिशेष
परिशोधित
परिषद/18,22,15
परिष्कृत
परिष्करण/15,22
परिष्कार/15,22
परिसञ्चित
परिसमाप्ति
परिसर/15,22
परिसरक
परिसर्पित
परिस्थिति/15,22
परिसूचक
परिहसित
परिहारक
परिहारी
परिहासक
परिहास्य
परीक्षक/18,22,15
परीक्षण/15,22
परीक्षमाण
परीक्ष्य
परीक्षा/18,22,15
परीक्षाकेन्द्र
परीक्षाफल/15,22
परीक्षार्थी/18,22,15
परीक्षित
परुत्
परुष
परुषाक्षर
परेठ/15,22
परेड/18,22,15
परेला/15,22
परेवा/18,22,15
परेवाडाँडा
परेवादिन
परोक्त
परोक्ष
परोठा
परोपकृत
परोपकार/18,22,15
परोपकारी
परोपजीवी
परौल
पल/15,22
पलक/15,22
पलङ/18,22,15
पलट्ट
पलपल/15,22
पल्क/8,45
पल्क्याइलो/14
पल्काइ/8,43
पल्काउ/9,42
पल्कि/8,43
पल्ट/23
पल्ट्/1,41
पल्टन/18,22,15
पल्टनियाँ/14
पल्ट्याङ
पल्टाइलो/14
पल्टाबाजी/15,22
पल्टे
पल्तिर
पल्याकपुलुक
पल्लव/15,22
पल्लवित
पल्ला/18,22,15
पल्ली
पल्लीकोट
पल्लो/14
पला/15,22
पलाँस/18,22,15
पलान्चोके
पलानि
पलाप्याइ/8,43
पलाप्याउ/9,42
पलापि/8,43
पलायक
पलायन/15,22
पलायनवाद
पलायमान
पलायित
पलायी
पलित
पलुवा
पलुवो
पलेँटी/15,22
पलेटो
पलौटे
पलौटो/14
पवन/15,22
पवननगर
पवल
पवित
पवित्र/33
पवित्रित
पवेरा
पश्चगमन
पश्चताप
पश्चात्
पश्चाताप/15,22
पश्चिम/15,22
पश्चिमाञ्चल/15,22
पश्चिमी
पश्चिमे
पश्चिमेली
पश्चिमोत्तर
पश्चीमकुसाहा
पश्मिना/15,22
पश्यतोहर
पशु/18,22,15
पशुपक्षी/18,22,15
पशुपति/15,22
पशुपतिक्षेत्र/15,22
पशुपतिनगर/15,22
पशुपतिनाथ/15,22
पशुपतिशमशेर/18,22,15
पशुपतीनगर
पशुपन्छी
पशुपालन/15,22
पस/15,22
पसगाउँ
पसङ्ची
पसर/15,22
पसल/18,22,15
पसलवाला/18,22,15
पस्‌र्याइ/8,43
पस्‌र्याउ/9,42
पस्/1,41
पस्क/8,45
पस्काइ/8,43
पस्काउ/9,42
पस्कि/8,43
पस्मिना/15,22
पस्यौटो
पस्र/8,45
पस्रि/8,43
पसाँग्याइ/8,43
पसाँग्याउ/9,42
पसाँगि/8,43
पसाइ/8,43
पसाउ/9,42
पसाङ्ग्याइ/8,43
पसाङ्ग्याउ/9,42
पसाङ्गि/8,43
पसाङ्याइ/8,43
पसाङ्याउ/9,42
पसाङि/8,43
पसार्/1,41
पसारि/8,43
पसाल्/1,41
पसालि/8,43
पसि/8,43
पसिना/15,22
पसेरी/15,22
पहरा/15,22
पहरेदार/18,22,15
पहरो/18,22,15
पहल/18,22,15
पहलकदमी/15,22
पहलमान/18,22,15
पहलमानपुर
पहलिया
पहाड/18,22,15
पहाडा/15,22
पहाडिया
पहाडी/18,22,15
पहार/15,22
पहाौडी
पहिचान/18,22,15
पहिचान्/1,41
पहिचानि/8,43
पहिया/15,22
पहिर/8,45
पहिरन/18,22,15
पहिराइ/8,43
पहिराउ/9,42
पहिरि/8,43
पहिरो/15,22
पहिल्याइ/8,43
पहिल्याउ/9,42
पहिल्यै
पहिला
पहिलि/8,43
पहिली
पहिले
पहिलो/14
पहुँच/15,22
पहुँचकुञ्जी/15,22
पहेँल्याइ/8,43
पहेँल्याउ/9,42
पहेँलि/8,43
पहेंल
पहेंलपुर
पहेंली
पहेंले
पहेली/15,22
प्‍याङ/15,22
प्‍याड/18,22,15
प्‍यादा/18,22,15
प्याउ/15,22
प्याउली
प्याक/18,22,15
प्याक्क
प्याकुरेल/18,22,15
प्याकेज/18,22,15
प्याकेट/18,22,15
प्याङ
प्याच्च
प्याज/15,22
प्याजी
प्याटप्याट
प्याट्ट
प्याडल
प्यात्त
प्यान
प्यानल/18,22,15
प्यान्ट/18,22,15
प्याब्सन/15,22
प्यार/15,22
प्यारजुङ
प्यारप्यार
प्यारप्यारी
प्यार्र
प्यारा/18,22,15
प्यारालाइसिस/15,22
प्यारी/18,22,15
प्यारो/14
प्याला/18,22,15
प्यालेष्टाइन/15,22
प्यास/15,22
प्यासेन्जर/18,22,15
प्यासो
प्युठान/15,22
प्युठानखलङ्गा
प्युपा/15,22
प्यू/8,45
प्यूठाने
प्यौघा
प्रअ/18,22,15
प्रकृत/31
प्रकृति/15,22
प्रकृतिचित्रण/15,22
प्रकृतिप्रेम/15,22
प्रकृतिस्थ
प्रकृया/18,22,15
प्रकृष्ट
प्रकट
प्रकटन
प्रकटित
प्रकथन
प्रकम्पित
प्रकरण/15,22
प्रकर्षक
प्रकर्षित
प्रकरी
प्रकल्पित
प्रक्रम/15,22
प्रक्रिया/18,22,15,35
प्रक्षालन
प्रक्षालित
प्रक्षिप्त
प्रक्षेप/15,22
प्रक्षेपक
प्रक्षेपण/15,22,34
प्रक्षेप्यात्र
प्रकार/18,22,15
प्रकार्य/15,22
प्रकारार्थी
प्रकाश/15,22,36
प्रकाशक/18,22,15,34
प्रकाशचन्द्र/18,22,15
प्रकाशन/18,22,15
प्रकाशपुर
प्रकाशमय
प्रकाशमान/18,22,15
प्रकाश्य
प्रकाशार्थी
प्रकाशित
प्रकाशोन्मुख
प्रकीर्ण
प्रकुपित
प्रकोप/15,22
प्रकोपित
प्रखण्ड/15,22
प्रखर/32
प्रख्यात
प्रख्याति
प्रख्यापित
प्रगत
प्रगति/15,22
प्रगतिनगर
प्रगतिवाद/15,22
प्रगतिवादिता/15,22
प्रगल्भ
प्रगाढ
प्रघर्षित
प्रचण्ड/18,22,15
प्रचण्डपथ/18,22,15
प्रचलन/15,22
प्रचलित
प्रच्छन्न
प्रच्छादक
प्रच्छादित
प्रचार/15,22
प्रचारक
प्रचारण/34
प्रचारप्रसार/15,22
प्रचारबाजी/15,22
प्रचारिणी
प्रचारित
प्रचारी
प्रचालक
प्रचुर/32
प्रजनन/15,22
प्रज्ञ
प्रज्ञा/15,22
प्रज्ञात
प्रज्ञापक
प्रज्ञाप्रतिष्ठान/18,22,15
प्रज्ञावृद्ध
प्रज्ञावान्
प्रज्ञाहीन
प्रज्वलित
प्रजा/18,22,15
प्रजातन्त्र/15,22,31
प्रजातान्त्रिक
प्रजाति/18,22,15
प्रजात/34
प्रजापति/18,22,15
प्रजापालक
प्रजासत्ता/36
प्रजीअ/18,22,15
प्रण/15,22
प्रणत
प्रणम्य
प्रणय/15,22
प्रणयन
प्रणयसुख
प्रणयिनी
प्रणयी
प्रणाम/15,22
प्रणाली/18,22,15
प्रणीत
प्रत्यक्ष/31,37
प्रत्यक्षण
प्रत्यक्षीभूत
प्रत्यङ्‌मुख
प्रत्यय/18,22,15
प्रत्ययन
प्रत्यवायी
प्रत्याभूति
प्रत्यायुक्त
प्रत्यायोजन /15,22
प्रत्यायोजित
प्रत्यारोप/18,22,15
प्रत्यारोपण/18,22,15
प्रत्यावर्तित
प्रत्याशित
प्रत्युक्ति
प्रत्युत्तर /18,22,15
प्रत्युत्थित
प्रत्युत्पन्न
प्रत्युपकारी
प्रत्येक/15,22
प्रताडक
प्रताडित
प्रताप/15,22
प्रतापपुर
प्रतापपुरपल्टुवा
प्रतापी
प्रतारित
प्रति/15,22
प्रतिउत्तर/18,22,15
प्रतिकृति/15,22
प्रतिकरण/15,22
प्रतिक्रान्तिवादी
प्रतिक्रिया/18,22,15,36
प्रतिक्षण
प्रतिक्ष्य
प्रतिक्षेपक
प्रतिकार/15,22
प्रतिकिलोग्राम/15,22
प्रतिकूल/33
प्रतिकेजी/15,22
प्रतिगमन/15,22
प्रतिग्रह
प्रतिगामी
प्रतिघातक
प्रतिच्य
प्रतिचालित
प्रतिज्ञा/18,22,15
प्रतिज्ञापत्र
प्रतिजीवी
प्रतिद्वन्द्वी
प्रतिदिन/15,22
प्रतिध्वनि/18,22,15
प्रतिनादित
प्रतिनायक
प्रतिनिधि/18,22,15
प्रतिनिधित्व/15,22
प्रतिनिधिमण्डल/18,22,15
प्रतिनिधिसभा/15,22
प्रतिनियुक्त
प्रतिपृष्ठ/18,22,15
प्रतिपक्ष/18,22,15
प्रतिपक्षी
प्रतिपद
प्रतिपदा
प्रतिपादक
प्रतिपादन/15,22
प्रतिपादयिता
प्रतिपाद्य
प्रतिपादित
प्रतिपालक
प्रतिपालनीय
प्रतिपालित
प्रतिफल/15,22
प्रतिफलन
प्रतिफलित
प्रतिबद्ध/32
प्रतिबन्धक
प्रतिबन्ध/36
प्रतिबन्धित
प्रतिबाधक
प्रतिबाधित
प्रतिबिम्ब/39
प्रतिबिम्बित
प्रतिबोधित
प्रतिबोधी
प्रतिभा/18,22,15
प्रतिमा/18,22,15
प्रतिमास
प्रतिमूर्ति/18,22,15
प्रतियोगिता/18,22,15,36
प्रतिरक्षक
प्रतिरक्षण
प्रतिरक्षा/15,22
प्रतिरक्षित
प्रतिर्स्पर्धा/15,22
प्रतिरूप/18,22,15
प्रतिरोध/15,22,36
प्रतिरोधक
प्रतिरोधित
प्रतिरोधी
प्रतिलिपि/18,22,15
प्रतिलिपित
प्रतिलोम
प्रतिवद्ध/33
प्रतिव्यक्ति
प्रतिवाद/15,22
प्रतिविम्ब/18,22,15
प्रतिवेदक/18,22,15
प्रतिवेदन/18,22,15
प्रतिवेशी
प्रतिशत/15,22
प्रतिश्रुत
प्रतिशोध/15,22
प्रतिष्ठा/15,22
प्रतिष्ठावान्
प्रतिष्ठित
प्रतिषेधक
प्रतिसंस्कृत
प्रतिसंस्कार
प्रतिसम्मान
प्रतिस्थापन/15,22,34
प्रतिस्पर्धा/18,22,15
प्रतिस्पर्धी
प्रतीकवादी
प्रतीक्षक
प्रतीक्षा/15,22
प्रतीक्षित
प्रतीक/36
प्रतीत
प्रतीति/15,22
प्रतीप
प्रतीयमान
प्रथम
प्रथमा/15,22
प्रथमाक्षर/15,22
प्रथा/15,22
प्रथित
प्रद
प्रदत्त
प्रदर्शक
प्रदर्शन/18,22,15
प्रदर्शनकारी/18,22,15
प्रदर्शनस्थल
प्रदर्शनी/18,22,15
प्रदर्शित
प्रदर्शिनी
प्रदर्शी
प्रद्युम्न/18,22,15
प्रदान/15,22
प्रदायक/15,22
प्रदीप/18,22,15
प्रदीपक
प्रदीप्त
प्रदूषक
प्रदूषण/15,22
प्रदूषित
प्रदेय
प्रदेश/18,22,15
प्रदोष/15,22
प्रधान/18,22,15,33
प्रधानन्यायाधीश/18,22,15
प्रधानपञ्च/18,22,15
प्रधानमन्त्री/18,22,15
प्रधानसेनापति/18,22,15
प्रधानाङ्ग/18,22,15
प्रधानाध्यापक/18,22,15
प्रपञ्च/15,22
प्रपञ्ची
प्रपन्न
प्रपन्नाचार्य/18,22,15
प्रपात/15,22
प्रपितामह
प्रपीडक
प्रफुल्ल
प्रफुल्लित
प्रबन्ध/15,22
प्रबन्धक/18,22,15
प्रबन्धन
प्रबर्द्ध
प्रबर्द्धन/15,22
प्रबल
प्रबुद्ध
प्रबोधक
प्रबोधन
प्रबोधित
प्रभृति
प्रभा/18,22,15
प्रभाकर/18,22,15
प्रभात/15,22
प्रभातकालीन
प्रभातफेरी/18,22,15
प्रभारी
प्रभाव/15,22,36
प्रभावकारी
प्रभावकारीरूप/15,22
प्रभावशालि/32
प्रभावान्
प्रभावान्वित
प्रभावित
प्रभावी
प्रभावोत्पादक
प्रभु/18,22,15
प्रभुत्व/15,22
प्रभुभक्त
प्रभूत
प्रभेद/15,22
प्रमण्डल/18,22,15
प्रमत्त
प्रमदा
प्रमाण/15,22,31,39
प्रमाणतः
प्रमाणपत्र/18,22,15
प्रमाणित
प्रमाद/15,22
प्रमादी
प्रमापन
प्रमित
प्रमिथस/15,22
प्रमीलित
प्रमुख/33
प्रमुखअतिथि/18,22,15
प्रमुदित
प्रमूल/15,22
प्रमेय/15,22
प्रमोद/18,22,15
प्रमोसन/18,22,15
प्रमोहित
प्रयत्‍न/15,22
प्रयाग/15,22
प्रयास/18,22,15
प्रयासरत
प्रयासी
प्रयुक्‍त/15,22
प्रयुक्त
प्रयोक्ता/18,22,15
प्रयोग/15,22
प्रयोगकर्ता/18,22,15
प्रयोगविधि/18,22,15
प्रयोगशाला/18,22,15
प्रयोगार्थ
प्रयोजक
प्रयोजन/15,22,34
प्ररायुसंघ/15,22
प्रलम्ब
प्रलम्बित
प्रलम्बी
प्रलम्भ/15,22
प्रलय/15,22
प्रलयकारी
प्रलाप/15,22
प्रलापक
प्रलापी
प्रलेख/15,22,34
प्रलेप/15,22
प्रलोभक
प्रलोभन/15,22
प्रलोभित
प्रवृत्त
प्रवृत्ति/18,22,15
प्रवक्ता/18,22,15
प्रवचन/18,22,15,34
प्रवञ्चक
प्रवञ्चित
प्रवर
प्रवर्तक/18,22,15
प्रवर्तन/18,22,15
प्रवर्तित
प्रवर्द्धक
प्रवर्द्धन/15,22
प्रवर्धक
प्रवर्धित
प्रव्रजित
प्रवाचक
प्रवादक
प्रवादी
प्रवास/15,22
प्रवासित
प्रवासी/18,22,15
प्रवाह/18,22,15
प्रवाहक
प्रवाहपूर्ण/15,22
प्रवाहित
प्रवाही
प्रविधि/18,22,15
प्रविष्ट
प्रविष्टि/18,22,15
प्रवीण/15,22
प्रवेश/15,22
प्रवेशचिन्ह/18,22,15
प्रवेशद्वार/18,22,15
प्रवेशपरीक्षा
प्रवेशशुल्क
प्रवेशार्थी
प्रवेशित
प्रशंसक
प्रशंसनीय
प्रशंसा/18,22,15
प्रशंसापत्र/18,22,15
प्रशंसित
प्रशस्त
प्रशस्ति/18,22,15
प्रश्‍न/18,22,15
प्रश्‍वास/15,22
प्रश्न/18,22,15
प्रश्नचिन्ह/18,22,15
प्रश्नपत्र/18,22,15
प्रश्नावली/18,22,15
प्रश्नोत्तर/18,22,15
प्रश्नोत्तरी
प्रश्रय/15,22
प्रश्रित
प्रश्वास
प्रशान्त/15,22
प्रशारण/15,22
प्रशासक/18,22,15,34
प्रशासन/15,22,34,39
प्रशासनयन्त्र/18,22,15
प्रशासित
प्रशिक्षक/15,22
प्रशिक्षण/15,22
प्रशिक्षा/15,22
प्रशिक्षार्थी/18,22,15
प्रशिक्षित
प्रशोधक
प्रशोधन/15,22
प्रशोधित
प्रष्टव्य
प्रसङ्ग/18,22,15
प्रसङ्गी
प्रसन्न/33
प्रसव/15,22
प्रसविनी
प्रस्ट
प्रस्ट्याइ/9,42
प्रस्ट्याउ/9,42
प्रस्तर/15,22
प्रस्ताव/18,22,15
प्रस्तावक
प्रस्तावना/18,22,15
प्रस्तावित
प्रस्तुत/15,22,31
प्रस्तुति/15,22
प्रस्तोता/15,22
प्रस्थान/15,22
प्रस्थापक
प्रस्थापित
प्रस्थायी
प्रस्थित
प्रस्फुट
प्रस्फुटन/15,22
प्रस्फुरित
प्रस्रुत
प्रस्वेदन
प्रस्वेदित
प्रस्वेदी
प्रसाधक
प्रसाधनी
प्रसाधित
प्रसार/15,22
प्रसारक
प्रसारण/18,22,15
प्रसार्य
प्रसारिणी
प्रसारित
प्रसारी
प्रसिद्ध
प्रसिद्धि/18,22,15
प्रसुनपुर
प्रसुप्त
प्रसूत
प्रसूति/15,22
प्रसूतिगृह
प्रसौनी
प्रहृत
प्रहृष्ट
प्रहर/15,22
प्रहर्षित
प्रहरी/18,22,15
प्रहरीअधिकृत/18,22,15
प्रहरीचौकी
प्रहसन/18,22,15
प्रहसित
प्रह्‍लाद/18,22,15
प्रह्लादित
प्रहाय
प्रहार/18,22,15
प्रहारक
प्रहार्य
प्रहारी
प्रहास/15,22
प्रहासक
प्रहासी
प्राइभेट
प्राइमरी
प्राकृत/39
प्राक्
प्राक्कतन
प्राक्काल/15,22
प्राक्कालीन
प्राक्टिस
प्राग्भाषिक
प्रागैतिहासिक
प्राङबुङ
प्राङ्‍गार/15,22
प्राङ्गारिक
प्राच्य
प्राचार्य/18,22,15
प्राची/15,22
प्राचीन/33
प्राज्ञ/15,22,39
प्राज्ञी
प्राजापत्य
प्राञ्जल
प्राञ्जलि
प्राण/15,22
प्राणघातक
प्राणदाता
प्राणनाश
प्राणवायु
प्राणान्तक
प्राणी/15,22
प्राथमिक/33
प्रादुर्भाव/15,22
प्रादुर्भूत
प्रादेश/31,39
प्राध्यापक/18,22,15
प्राध्यापन/15,22
प्राधान्य/18,22,15
प्राधिकरण/18,22,15
प्रान्त/15,22,34,39
प्रापक
प्रापण/34
प्रापयिता
प्राप्चा
प्राप्त
प्राप्तव्य
प्राप्ताङ्क
प्राप्ति/18,22,15
प्राप्य
प्रामाणिक/32
प्रायः
प्रायजसो
प्रायश्चित/15,22
प्रायश्चित्ती
प्रायोगिक
प्रायोजक/18,22,15
प्रायोजन/18,22,15
प्रारब्ध
प्रारब्धी
प्रारम्भ/15,22,39
प्रार्थक
प्रार्थना/18,22,15
प्रार्थनीय
प्रार्थयिता
प्रार्थ्य
प्रार्थित
प्रार्थी
प्रालम्ब
प्रालेख/18,22,15
प्रावधान/18,22,15
प्रावि/18,22,15
प्राविधिक/18,22,15
प्रासङ्गिक/32
प्रासाद/18,22,15,34
प्रासूतिक
प्रिती
प्रिन्ट/18,22,15
प्रिन्टर/18,22,15
प्रिन्सिपल/18,22,15
प्रिपेड/18,22,15
प्रिमियम/18,22,15
प्रिय
प्रियंवद
प्रियङ्कर
प्रियतम
प्रियतमा
प्रियदर्शन
प्रियदर्शिनी
प्रियदर्शी
प्रियपात्र
प्रियभाषी
प्रियवक्ता
प्रियवादिनी
प्रियवादी
प्रीत
प्रीति/15,22
प्रेक्षक
प्रेक्षण/15,22,34
प्रेक्षा/15,22
प्रेक्षित
प्रेत/18,22,15
प्रेतकर्म
प्रेतात्मा/18,22,15
प्रेम/15,22
प्रेमकथा/18,22,15
प्रेमपत्र/18,22,15
प्रेमपुरगुनाही
प्रेमराज/18,22,15
प्रेमालाप
प्रेमी/18,22,15
प्रेय
प्रेयसी/18,22,15
प्रेरक
प्रेरणा/18,22,15
प्रेरणार्थक
प्रेरणार्थ/31
प्रेरणीयप्रेरित
प्रेषक
प्रेषणीय
प्रेष्य
प्रेषित
प्रेस/18,22,15
प्रेसजगत/15,22
प्रेसिडेन्ट/18,22,15
प्रोक
प्रोग्राम/18,22,15
प्रोज्ज्वल
प्रोजेक्ट/18,22,15
प्रोटिन/18,22,15
प्रोटोकल/18,22,15
प्रोत्साहक
प्रोत्साहन/18,22,15
प्रोत्साहित
प्रोप्राइटर/18,22,15
प्रोफाइल/18,22,15
प्रोफेसर/18,22,15
प्रोषित
प्रोसेसर/18,22,15
प्रौढ/33
प्रौद्योगिक
प्लगइन/18,22,15
प्लट/18,22,15
प्लस/15,22
प्लाजा/18,22,15
प्लान/18,22,15
प्लान्ट/15,22
प्लाष्टिक/15,22
प्लास्टर/15,22
प्लास्टिक/15,22
प्लुटो/15,22
प्लुत
प्लेकार्ड/18,22,15
प्लेग/15,22
प्लेट/15,22
प्लेटफर्म/18,22,15
प्लेन/18,22,15
प्वाँख/18,22,15
प्वाइन्ट/18,22,15
प्वाक्क
प्वाक्लाक्क
प्वाङ
प्वाङ्ङ
प्वाल/18,22,15
पाँगे
पाँगो/15,22
पाँच/15,22
पाँचखल
पाँचथर/15,22
पाँज्/1,41
पाँजि/8,43
पाँजिलो
पाँजुलो/14
पाँजो/15,22
पाँठा/18,22,15
पाँडुले
पाँडे/15,22
पाँद्/1,41
पाँदि/8,43
पाँसुली
पाइ/18,22,15
पाइ/8,43
पाइखाना/18,22,15
पाइजामा
पाइताला/18,22,15
पाइतो/15,22
पाइन/15,22
पाइन्ट/18,22,15
पाइप/18,22,15
पाइलट/18,22,15
पाइला/18,22,15
पाइले
पाइलो/15,22
पाउ/18,22,15
पाउ/8,43
पाउ/9,42
पाउँ/15,22
पाउजु/18,22,15
पाउजेब/18,22,15
पाउडर/15,22
पाउदान/18,22,15
पाउन्ड/15,22
पाउने
पाउरोटी/18,22,15
पाउला/18,22,15
पाउलुङ
पाउलो/15,22
पाक/15,22
पाकपुके
पाकशास्त्र
पाक्य
पाक्षिक
पाकिस्तान/15,22
पाकिस्तानी
पाकेट/18,22,15
पाको
पाखण्ड/18,22,15
पाखण्डी
पाखरी/15,22
पाखा/18,22,15
पाखापानी
पाखी/15,22
पाखुरा/18,22,15
पाखुरे
पाखुरो/18,22,15
पाखे/15,22
पाखो/18,22,15
पागनाथ
पागल/18,22,15
पागलखाना/18,22,15
पागलपन
पाङ
पाङठा
पाङ्‍दुर/15,22
पाङ्क्त
पाङ्क्तेय
पाङ्ग्रा/18,22,15
पाङ्ग्रे
पाङ्ग्रो/18,22,15
पाङ्दुरे
पाङ्राङ
पाचक
पाचन/15,22,34
पाचनक्रिया
पाचयिता
पाच्य
पाचोक
पाछ्/8,45
पाछि/8,43
पाजारकट्टी
पाजी/18,22,15
पाञ्चभौतिक
पाट/15,22
पाटन/15,22
पाटनुका
पाटपिटे
पाटपुर्जा/18,22,15
पाटमारा
पाटविक
पाट्/1,41
पाटा/18,22,15
पाटादेवल
पाटाभर
पाटि/8,43
पाटी/18,22,15
पाटीपौवा
पाटू
पाटे
पाटो/18,22,15
पाठ/18,22,15
पाठक/18,22,15
पाठकपत्र/18,22,15
पाठन/15,22
पाठशाला/18,22,15
पाठ्य
पाठ्यक्रम/15,22
पाठ्यपुस्तक/18,22,15
पाठ्यसामग्री/18,22,15
पाठा/18,22,15
पाठित
पाठी/18,22,15
पाठे
पाठेघर/18,22,15
पाठो/18,22,15
पाडरी/15,22
पाडी/18,22,15
पाण्डव/18,22,15
पाण्डवखानी
पाण्डवगुफा
पाण्डा/18,22,15
पाण्डु/15,22
पाण्डुलिपि/18,22,15
पाण्डे/18,22,15
पाण्डेय/18,22,15
पाण्डौं
पाण्यो
पाणिनि/15,22
पाणिनीय
पात/18,22,15
पातकी
पातञ्जल
पातन
पातपातै
पातयिता
पातर/15,22
पातल/18,22,15
पातली
पातले
पातलेखेत
पातलेपानी
पातलो/14
पात्य
पात्र/18,22,15
पात्रो/18,22,15
पाता/15,22
पाताल/15,22
पातालकोट
पाताली
पाताले
पातित
पाती/15,22
पातेखौली
पातो/15,22
पाथी/15,22
पाथे
पाथेका
पाद/18,22,15
पादटिप्पणी/15,22
पादविन्यास
पाद्/1,41
पाद्य
पादि/8,43
पादुक
पादे
पान/18,22,15,34
पानदानी
पानबुट्टो
पानस
पानसुपारी/18,22,15
पान्ड्रुङ
पान्डा
पान्डुसेन
पाना/18,22,15
पानी/15,22
पानीअमला
पानीघोडा
पानीजहाज/18,22,15
पानीफोको
पानीरोटी
पानीसरो/15,22
पाने
पाप/15,22
पापड/18,22,15
पापनाशक
पापनाशिनी
पापबुद्धि
पापमुक्त
पापमोचन
पापशील
पापहर
पाप्रा/18,22,15
पापा/15,22
पापात्मा
पापी
पापुङ
पामटप/18,22,15
पामर
पायक
पायल
पायस/15,22
पायी
पार-पारको/14
पार/15,22
पारख/15,22
पारखी
पारगामी
पारङ्गत
पारण/15,22,34
पारदर्शक
पारदर्शित
पारदर्शिता/15,22
पारदर्शी
पारपाचुके/15,22
पारमाणविक
पारमार्थिक
पारमित
पारलौकिक
पारवहन/15,22
पारस/18,22,15
पारसपुर
पारसमणि/18,22,15
पारस्परिक/32
पार्/1,41
पार्क/15,22
पार्किङ/15,22
पार्कोटे
पार्टी/18,22,15
पार्थिव
पार्वण
पार्वत/34
पार्वती/18,22,15
पार्वतीपुर
पार्वतेय
पार्शगायक
पार्षद/18,22,15
पार्सल/18,22,15
पार्सोहिया
पारा/15,22
पाराकाट्ने
पारायण/15,22
पारायणिक
पाराशर/15,22
पारि/15,22
पारि/8,43
पारिजात/15,22
पारित
पारिभाषिक
पारिवारिक
पारिश्रमिक/15,22
पारी/15,22
पारो/15,22
पाल/15,22
पालकी/18,22,15
पालन/15,22,34
पालनपोषण/15,22
पालना/15,22
पालयिता
पाल्/1,41
पाल्की
पाल्पा/15,22
पाल्य
पाल्सी/15,22
पाल्से
पाल्ही
पाला/15,22
पालाकोट
पालि/8,43
पालित
पालिस/15,22
पालिसे
पाली/15,22
पालुङमैनादी
पालुङ्गे
पालुङ्गो/15,22
पालुमटार
पालुवा/18,22,15
पाले/18,22,15
पालैपालो
पालैसान्ती
पालो/15,22
पालोसान्ती
पावन/15,22
पावर/15,22
पावरनाथ/18,22,15
पावरहाउस
पावाटी
पावाला
पावेल/15,22
पाशविक/31
पाश्‌र्विक
पाश्चात्य
पाशी
पाशुपत
पाषाण/15,22
पास/15,22
पासपोर्ट/18,22,15
पासबुक
पासवर्ड/18,22,15
पासवान/18,22,15
पास्नी/15,22
पासा/15,22
पासाङ/18,22,15
पासो/18,22,15
पाहार/15,22
पाहि
पाहिक
पाहुना/18,22,15
पाहुर/15,22
पिँजडा/18,22,15
पिँडालु/18,22,15
पिँडीखोला
पिँडुला
पिँडुलो/15,22
पिँडे
पिँढी/18,22,15
पिँद्/1,41
पिँदाइ/8,43
पिँदाउ/9,42
पिँदि/8,43
पिँध्/1,41
पिँधाइ/8,43
पिँधाउ/9,42
पिँधि/8,43
पिउ/9,42
पिउठ/15,22
पिउन/15,22
पिउरी/15,22
पिउसो/15,22
पिकनिक/15,22
पिक्सेल/15,22
पिगौना
पिङ/15,22
पिङ्खुरी
पिच/15,22
पिचपिच
पिच्च
पिच्छिल
पिचास/18,22,15
पिचासे
पिचिकपिचिक
पिचिच्च
पिछड्/1,41
पिछडाइ/8,43
पिछडाउ/9,42
पिछडि/8,43
पिछलग्गू
पिछाडि
पिटर/15,22
पिट्/1,41
पिट्ट
पिट्ठू
पिटाइ/15,22
पिटाइ/8,43
पिटाउ/9,42
पिटि/8,43
पिटिक्क
पिटिपिटी
पिटीपाटी
पिटुवा
पिठ्युँ/18,22,15
पिठिउँ/15,22
पिठो/15,22
पिठौली
पिड्को
पिडा
पिडारी
पिडारीगुठी
पिण्ड/15,22
पिण्डदान
पिण्डरोगी
पिण्डे
पिण्डोपजीवी
पितृ/18,22,15
पितृदेवस्य
पितृनाश
पितृलोक
पितृविलाप/15,22
पितपित
पितपिते
पित्क/8,45
पित्काइ/8,43
पित्काउ/9,42
पित्कि/8,43
पित्त
पित्तथैली
पित्तल/15,22
पित्ते
पित्रोर्मृति
पित्ले
पिता/18,22,15
पिताजी/18,22,15
पिताम/15,22
पितामह/18,22,15
पिताम्बर/18,22,15
पितिकपितिक
पितिक्क
पितित्त
पिथुवा
पिधायक
पिन/18,22,15
पिन्चे
पिन्डो
पिना/15,22
पिनाक/15,22
पिनास/15,22
पिनासे
पिप
पिपरहवा
पिपरा
पिपरापोखरिया
पिपराविर्ता
पिपरिया
पिपल/15,22
पिपलकोट
पिपलचौरी
पिपलडाँडा
पिपलतारी
पिपलधारा
पिपलमाढी
पिपला/15,22
पिपलादी
पिप्रा
पिप्राधीगोठ
पिप्राभगवानपुर
पिप्राराजबाडा
पिप्रावसन्तपुर
पिप्राहावा
पिप्ला/15,22
पिप्ली/15,22
पिप्ले
पिपा/18,22,15
पिपासा/15,22
पिपासु
पिपुल्स/15,22
पियक्कड
पियन/18,22,15
पियाइ/8,43
पियानो/15,22
पियारी
पियारो/14
पिरती/15,22
पिरपिर
पिर्/1,41
पिर्का/18,22,15
पिर्ती/15,22
पिर्र
पिर्रे/15,22
पिर्लिक्क
पिरा/15,22
पिराइ/8,43
पिराउ/9,42
पिरामिड/18,22,15
पिरि/8,43
पिरिक्क
पिरीपिरी
पिलन्धरे
पिलपिल
पिलपिल्याहा
पिलपिलाउँदो/14
पिलपिलाहट
पिलपिले
पिलर/15,22
पिल्याइ/8,43
पिल्याउ/9,42
पिल्ल
पिल्स्याइ/8,43
पिल्स्याउ/9,42
पिल्सि/8,43
पिलाडी
पिलास/15,22
पिलि/8,43
पिलिक्क
पिलीपिली
पिले
पिलेट/15,22
पिलो
पिशाच/18,22,15
पिष्ट
पिस/15,22
पिस्/1,41
पिस्कर/15,22
पिस्तोल
पिसाइ/8,43
पिसाउ/9,42
पिसाङ
पिसाब/15,22
पिसि/8,43
पिसोल्/1,41
पिसोलाइ/8,43
पिसोलाउ/9,42
पिसोलि/8,43
पीङ्गला/15,22
पीटीएसडी/15,22
पीठासीन
पीठो/15,22
पीडक
पीडा/15,22
पीडाजनक
पीडाबोध/15,22
पीडिन
पीत
पीताम्बर/15,22
पीन
पीप/15,22
पीपल/15,22
पीपलबोट/15,22
पीयूष/18,22,15
पीर/15,22
पीवर
पुँजी/15,22
पुँजीपति/18,22,15
पुँजीवादी
पुँडे
पुँडो/15,22
पुंकेशर
पुंसवत्
पुइँक्क
पुकपाक
पुकपुक
पुकपुकती
पुक्क
पुक्किनु
पुक्खल
पुकार/15,22
पुकार्/1,41
पुकाराइ
पुकारि/8,43
पुकुपुकु
पुग्/1,41
पुग्दो
पर्ला/17
पुगाइ/8,43
पुगाउ/9,42
पुगि/8,43
पुङ/15,22
पुङमाङ/18,22,15
पुङ्‌माङे
पुच्च
पुच्छर/18,22,15
पुच्छ्रे
पुच्छ्रेतारो
पुच्छ्रेसही
पुछ्/8,45
पुछाइ/8,43
पुछाउ/9,42
पुछार/15,22
पुछि/8,43
पुज्/1,41
पुजाइ/8,43
पुजाउ/9,42
पुजारी/18,22,15
पुजि/8,43
पुञ्ज/15,22
पुञ्जीभूत
पुटपुट
पुट्ठे
पुटित
पुटुक्क
पुटुपुटु
पुड्का
पुड्के
पुड्को/14
पुडासैनी/18,22,15
पुण्ड
पुण्डरीकाक्ष
पुण्य/15,22
पुण्यप्रसाद/18,22,15
पुण्यप्राप्ति
पुण्यार्थ
पुणे
पुतपुत
पुतपुती
पुतपुते
पुतला/18,22,15
पुतली/18,22,15
पुतलीबजार
पुतलीसडक/15,22
पुत्को/15,22
पुत्त
पुत्ताइ/8,43
पुत्ताउ/9,42
पुत्र/18,22,15
पुत्रवती
पुत्रिका
पुत्रिणी
पुत्रो
पुत्ली
पुत्ले
पुती/18,22,15
पुतौरो/18,22,15
पुदिना/15,22
पुन,
पुन/15,22
पुनः
पुनःस्थापित
पुनःस्थापना/15,22
पुननिर्वाचित
पुनर्
पुनर्गठन/15,22
पुनर्गठित
पुनर्जागृत
पुनर्जागरण/15,22
पुनर्जीवन/18,22,15
पुनर्नव
पुनर्नवीन
पुनर्निर्माण/15,22
पुनर्निर्मित
पुनर्निर्वाचित
पुनर्बहाली/15,22
पुनर्मुद्रित
पुनर्युक्त
पुनर्वास/15,22
पुनर्विचार/15,22
पुनर्विवाह/15,22
पुनर्विवाहित
पुनर्विवाहिता
पुनर्संरचना/18,22,15
पुनरागमन
पुनरावृत्ति/18,22,15
पुनरावर्तक
पुनरावलोकन/15,22
पुनरावेदक
पुनरावेदन/15,22
पुनरीक्षित
पुनरुक्त
पुनरुत्पन्न
पुनश्च
पुन्टे
पुन्टो/14
पुनामा
पुनीत
पुम्दीभुम्दी
पुरनचौर
पुरनधारा
पुरनरावर्ती/18,22,15
पुरपुर
पुरश्चरण/15,22
पुरश्चर्या/15,22
पुरस्कृत
पुरस्कार/18,22,15
पुरस्थ
पुर्‍याउ/9,42
पुर्/1,41
पुर्कोट
पुर्कोटदाहा
पुर्ख्यौली/15,22
पुर्खा/18,22,15
पुर्जा/18,22,15
पुर्जी/18,22,15
पुर्तगाल/15,22
पुर्तगाली
पुर्तिमकाँडा
पुर्तीघाट
पुर्पक्ष/15,22
पुर्पुरो/15,22
पुर्बिया
पुर्र
पुर्वाह्‌णिक
पुर्सुने
पुरा
पुराइ/8,43
पुराइनिया
पुराउ/9,42
पुराकथा/18,22,15
पुराण/15,22
पुरातत्व/15,22
पुरातन/15,22
पुरातात्त्विक
पुरानागाउँ
पुरानियाँ
पुरानू
पुरानो
पुरानोकोट
पुरानोगाउ
पुरानोभञ्झ्याङ
पुराविद्
पुरि/8,43
पुरिया/18,22,15
पुरी/15,22
पुरुक्क
पुरुवा
पुरुष/18,22,15
पुरुषार्थी
पुरुषोत्तम/18,22,15
पुरुसोत्तामपुर
पुरूवा
पुरेत/18,22,15
पुरेत्याइँ
पुरैना
पुरैनी
पुरोभागी/32
पुरोहित/18,22,15
पुल/18,22,15
पुलकित
पुलचोक/15,22
पुलस्त्याहा
पुलस्त्याही
पुलह/15,22
पुल्/1,41
पुल्क्याइ/8,43
पुल्क्याउ/9,42
पुल्कि/8,43
पुल्चोक/15,22
पुल्लेटाला
पुलाइ/8,43
पुलाउ/15,22
पुलाउ/9,42
पुलाचौर
पुलाते
पुलि/8,43
पुलिङ्ग/15,22
पुलिन्दा/18,22,15
पुलिस/18,22,15
पुलु
पुलुक्क
पुलुपुलु
पुलो
पुवा
पुवाँले
पुवामाझुवा
पुष/15,22
पुष्कर/18,22,15
पुष्कल
पुष्ट
पुष्टकारी/15,22
पुष्टि/18,22,15
पुष्प/18,22,15
पुष्पम्
पुष्पराज
पुष्पलपुर
पुष्पलाल/18,22,15
पुष्पवृष्टि
पुष्पवाटिका
पुष्पा/18,22,15
पुष्पित
पुष्पिता
पुस/15,22
पुसकोटचिउडी
पुसत्यौली
पुस्किन/15,22
पुस्ट्याइ/8,43
पुस्ट्याइँ
पुस्ट्याउ/9,42
पुस्टाइ/8,43
पुस्टाउ/9,42
पुस्टि/8,43
पुस्तक/18,22,15
पुस्तकालय/18,22,15
पुस्तकालयपोष्ट/18,22,15
पुस्ता/18,22,15
पुस्तिका/18,22,15
पुस्तैनी
पुस्तौं
पुसे
पुहुन्की/15,22
पुहुनी/15,22
पूँ
पूँजी/15,22
पूँजीपति/18,22,15
पूँजीवाद/15,22
पूजक
पूजनीय
पूज्य
पूजा/18,22,15
पूजाआजा/18,22,15
पूजित
पूत
पूतना/18,22,15
पूतात्मा
पूफा,
पूभा,
पूर
पूरक/34
पूरणीय
पूरयिता
पूर्ण/33
पूर्णदास/18,22,15
पूर्णप्रजातन्त्र/15,22
पूर्णवयस्क/33
पूर्णविराम/18,22,15
पूर्णसन्दर्भ/18,22,15
पूर्णाङ्क/15,22
पूर्णायु
पूर्णिमा/15,22
पूर्ति/15,22
पूर्व/15,22,34
पूर्वक
पूर्वकथा
पूर्वकाल/39
पूर्वकालीन
पूर्वकुसाहा
पूर्वतर्फ
पूर्वतिथिय
पूर्वनिश्चित
पूर्वपक्षी
पूर्वपक्ष/34
पूर्वप्रधानमन्त्री/18,22,15
पूर्वप्राथमिक
पूर्वमध्यमा
पूर्वमन्त्री/18,22,15
पूर्वराजदूत/18,22,15
पूर्ववत्
पूर्ववर्ती
पूर्वविद्
पूर्वविहित
पूर्वसङ्केत/18,22,15
पूर्वसञ्चित
पूर्वसदस्य/18,22,15
पूर्वसन्ध्या/15,22
पूर्वसभापति/18,22,15
पूर्वस्थान/34
पूर्वस्थिति
पूर्वसांसद/18,22,15
पूर्वसेवाकालीन
पूर्वाग्रह/18,22,15
पूर्वाञ्चल/15,22
पूर्वाधार/18,22,15
पूर्वानुमान
पूर्वानुमान /15,22
पूर्वाभास/15,22
पूर्वाभिमुख
पूर्वार्जित
पूर्वावलोकन/15,22
पूर्वावश्यक
पूर्वी
पूर्वेतर
पूर्वोक्त
पूर्वोत्तर
पूर्वोदित
पूरा/15,22
पूषा,
पेग/15,22
पेङ्‍गुइन/18,22,15
पेङ्गुइन
पेच/15,22
पेचा/18,22,15
पेचिलो/14
पेची
पेज/18,22,15
पेट/15,22
पेटकट्टी
पेटपूजा
पेटमारा
पेट्रोल/15,22
पेट्रोलपम्प/18,22,15
पेट्रोलियम/15,22
पेटारी/15,22
पेटाहा
पेटिका/15,22
पेटी/18,22,15
पेटीकोट/18,22,15
पेटीवाल
पेटुवा
पेटेन्ट/15,22
पेड/15,22
पेडा/18,22,15
पेदाङ
पेदू
पेन्टिङ/18,22,15
पेन्सन/15,22
पेन्सिल/18,22,15
पेनाल्टी/15,22
पेपर/15,22
पेपरवेट
पेम्बा/15,22
पेय/15,22
पेरिस/15,22
पेरु/15,22
पेल्/1,41
पेल्काचौर
पेलाइ/8,43
पेलाउ/9,42
पेलाकोट
पेलाहा
पेलि/8,43
पेवा/15,22
पेशल
पेस/15,22
पेस्/1,41
पेस्की/15,22
पेस्ता/15,22
पेस्तोल/18,22,15
पेसा/15,22
पेसाइ/8,43
पेसाउ/9,42
पेसामूलक
पेसावाल
पेसि/8,43
पेसी/15,22
पेसुवा
पेसेवर
पैँचो/15,22
पैँतालीस/15,22
पैँतीस/15,22
पैँसट्ठी/15,22
पैंतालीसौं
पैंसट्ठीऔं
पैकार/18,22,15
पैकारी
पैटि/8,43
पैठ्याइ/8,43
पैठ्याउ/9,42
पैठारी/15,22
पैठि/8,43
पैतृक
पैत्तिक
पैताला/18,22,15
पैतालो/15,22
पैदल/15,22
पैदा/15,22
पैदाइसी
पैनी/15,22
पैयाँ/15,22
पैयुँ/15,22
पैयुँटार
पैयुनथानाथाप
पैरवी/15,22
पैर्‍हो/15,22
पैले
पैलो/14
पैशाच/39
पैसा/15,22
पैसे
पैसो/15,22
पैह्र/8,45
पैह्राइ/8,43
पैह्राउ/9,42
पैह्रि/8,43
पो
पोइ/18,22,15
पोइल/15,22
पोइले
पोके
पोको/18,22,15
पोख
पोखर/15,22
पोखरभिन्डी
पोखरा/15,22
पोखराथोक
पोखरिया
पोखरी/18,22,15
पोखरीकाँडा
पोखरीना
पोखरीभञ्ज्याङ
पोखरे
पोख्/1,41
पोख्त
पोखाइ/8,43
पोखाउ/9,42
पोखि/8,43
पोगटो/15,22
पोची
पोट/15,22
पोटवाल
पोटास/15,22
पोटिलो/14
पोटी/18,22,15
पोडे/18,22,15
पोतर्/1,41
पोतरि/8,43
पोतवार/18,22,15
पोत्/1,41
पोत्याइ/8,43
पोत्याउ/9,42
पोताइ/8,43
पोताउ/9,42
पोतारी/18,22,15
पोति/8,43
पोते/15,22
पोतेरो/18,22,15
पोतो/15,22
पोथ्रो/18,22,15
पोथियाही
पोथी/18,22,15
पोप/15,22
पोर्ट/15,22
पोर्टाहा
पोर्तगाल/15,22
पोल/15,22
पोल्/1,41
पोल्ट्याइ/8,43
पोल्ट्याउ/9,42
पोल्टा/18,22,15
पोल्टि/8,43
पोल्टो/15,22
पोल्याण्ड/15,22
पोलाइ/8,43
पोलाउ/9,42
पोलि/8,43
पोलिटब्युरो/15,22
पोलियो/15,22
पोष/15,22
पोषण/15,22
पोष्ट/15,22
पोष्य
पोष्यपुत्र
पोषित
पोस्/1,41
पोस्ट/15,22
पोस्टकार्ड/18,22,15
पोस्टमार्टम/15,22
पोस्टर/18,22,15
पोस्तक/18,22,15
पोसाइ/8,43
पोसाउ/9,42
पोसाक/18,22,15
पोसि/8,43
पोसिलो/14
पोहोर/15,22
पौंठे
पौछीअमारायी
पौडी/15,22
पौडीबाज
पौडेश्वर
पौत्र/18,22,15
पौथक
पौने
पौबा/15,22
पौर
पौरख/15,22
पौरस्त्य
पौर्णमास/39
पौर्वात्य
पौराणिक
पौरी/15,22
पौरुष
पौरुषेय
पौल
पौवा/18,22,15
पौवागढी
पौवासर्ताप
पौवासेरा
पौष/15,22
पौष्टिक
पौषी
फँक्याइ
फँकाइ/8,43
फँकाउ/9,42
फँजाइ/8,43
फँजाउ/9,42
फँडाइ/8,43
फँडाउ/9,42
फँडानी/15,22
फँडिर/15,22
फँदाइ/8,43
फँदाउ/9,42
फकफक
फकफकाउँदो/14
फकफकाहट
फकफकी
फकरताउलो/14
फक्कड/15,22
फक्कू
फक्र/8,45
फक्रक्क
फक्राइ/8,43
फक्राउ/9,42
फक्रान्ता
फक्रि/8,43
फक्लक्क
फकाउ/9,42
फकाफक
फकाफकी
फकार्/1,41
फकारि/8,43
फकिर/18,22,15
फकिरा
फकुल्लो/14
फकौटी
फकौटे
फकौटो/14
फकौरी
फकौरे
फकौरो/14
फखेल
फगटो/15,22
फगत
फगल्टा
फग्ल्याँटो/18,22,15
फग्लेँटो/18,22,15
फगाम
फच्चि/8,43
फच्चे/15,22
फच्याइ/8,43
फच्याउ/9,42
फजित
फजुल
फजुलखर्च
फटक्क
फटफट
फट्
फट्‍क/15,22
फट्‍के/15,22
फट्कार्/1,41
फट्कारि/8,43
फट्किरी
फट्ट
फट्टाइ
फट्टी
फट्याक्क
फट्याङ्ग्रो/18,22,15
फटाइ/8,43
फटाउ/9,42
फटाफट
फटाहा
फटेङ्ग्रा/18,22,15
फटेङ्ग्रो
फड्‍काइ/15,22
फड्क/8,45
फड्काइ/8,43
फड्काउ/9,42
फड्कि/8,43
फड्के/15,22
फड्को/18,22,15
फडानी/15,22
फणा
फतक्क
फतफत
फतफताइ
फतफती
फतरफतर
फतर्को/15,22
फतर्याइ/8,43
फतर्याउ/9,42
फतरि/8,43
फतरो/14
फतल्/1,41
फतल्याक्क
फतलाइ/8,43
फतलाउ/9,42
फतलि/8,43
फत्क/8,45
फत्काइ/8,43
फत्काउ/9,42
फत्कि/8,43
फत्को
फत्त
फत्तेपुर
फत्याकफुतुक
फत्र्याक्क
फतुर/15,22
फतुरो
फतुहामहेशपुर
फतेपुर
फतौरे
फतौरो/14
फनक्क
फनफन
फनफनती
फनफनाहट
फनफनी
फनफने
फन्क/8,45
फन्काइ/8,43
फन्काउ/9,42
फन्कि/8,43
फन्के
फन्को/15,22
फन्ट/18,22,15
फन्टुस
फन्ड/15,22
फन्दा/18,22,15
फपाइ/8,43
फपाउ/9,42
फरक/15,22
फरक्क
फरजी/15,22
फरफर
फरफरती
फरफराउँदो/14
फरफरे
फरमान
फरवार्ड/15,22
फर्क/8,45
फर्काइ/8,43
फर्काउ/9,42
फर्कि/8,43
फर्छ्याइ/8,43
फर्छ्याउ/9,42
फर्छि/8,43
फर्निचर/18,22,15
फर्म
फर्मा/18,22,15
फर्माइसी
फर्मुला/18,22,15
फर्र
फर्लक्क
फर्साटिकर
फर्सी/15,22
फर्से
फर्सेथ
फराक
फराकिलो/14
फरार/18,22,15
फरासिलो/14
फरासी/15,22
फराहदावा
फरिको/15,22
फरिया/18,22,15
फरुवा/18,22,15
फरूवा
फरेना
फरेबी
फल/15,22
फलक/15,22
फलतः
फलदार
फलफूल/18,22,15
फलम्
फलमासु
फलस्वरुप/15,22
फल्/1,41
फल्गु
फल्गुण/15,22
फलाँट/15,22
फलाँटे
फलाँस
फलाइ/8,43
फलाइलो/14
फलाउ/9,42
फलाक/15,22
फलाक्/1,41
फलाकि/8,43
फलाको/15,22
फलाटिन/15,22
फलाटे
फलानि
फलानी
फलाम/15,22
फलामखानी
फलामे
फलामेटार
फलालो/14
फलावाङ
फलि/8,43
फलित
फली
फलुवा
फलेक/18,22,15
फलेदो/15,22
फलेनी
फलेबासदेवीस्थान
फलैँचा/18,22,15
फलैंचा
फलैचा
फसक्क
फसफस
फसफसती
फसल/15,22
फस्‌र्याइ/8,43
फस्‌र्याउ/9,42
फस्/1,41
फस्क/8,45
फस्काइ/8,43
फस्काउ/9,42
फस्कि/8,43
फस्को/14
फस्ट/15,22
फस्टाइलो/14
फस्टाउ/9,42
फस्नर
फस्फोरस/15,22
फस्स
फसाइ/8,43
फसाउ/9,42
फसाद/15,22
फसादी
फसि/8,43
फ्याँक्/1,41
फ्याँकि/8,43
फ्याँफ्याँ
फ्याउरे
फ्याउरो/18,22,15
फ्याक/15,22
फ्याकफ्याक
फ्याकफ्याकती
फ्याक्क
फ्याक्च्याक्क
फ्याक्चे
फ्याक्स/18,22,15
फ्याङफ्याङ
फ्याङफ्याङती
फ्याङल्याङ्ग
फ्याङलाङ
फ्याङ्ग
फ्याङ्लो/14
फ्याटफ्याट
फ्याटफ्याटी
फ्याटफ्याटे
फ्याट्ट
फ्यातफ्यात
फ्यातफ्याती
फ्यातफ्याते
फ्यात्त
फ्यात्लो/15,22
फ्यातुलो
फ्याप्लो
फ्यारफ्यार
फ्यारफ्यारती
फ्यार्र
फ्यालफ्याल
फ्यालफ्याली
फ्याल्ल
फ्यासफ्यास
फ्यास्स
फ्युज
फ्रान्स/15,22
फ्रान्सिसी
फ्रान्सेली
फ्रिज/15,22
फ्रिडम/15,22
फ्री
फ्रेन्च/18,22,15
फ्रेन्ड्स/18,22,15
फ्रेम/18,22,15
फ्रेमसेट/18,22,15
फ्ल्यास/15,22
फ्लोचार्ट/15,22
फ्वाँक/15,22
फ्वाँक्क
फ्वाँफ्वाँ
फ्वाकफ्वाक
फ्वाकफ्वाकती
फ्वाक्क
फ्वाङफ्वाङ
फ्वाङ्ग
फ्वासफ्वास
फ्वासफ्वासती
फ्वास्स
फाँक/15,22
फाँकमुठी
फाँक्/1,41
फाँकि/8,43
फाँको/15,22
फाँचे
फाँचो/15,22
फाँज्/1,41
फाँजि/8,43
फाँट/18,22,15
फाँड/15,22
फाँड्/1,41
फाँडि/8,43
फाँडो/15,22
फाँद्/1,41
फाँदि/8,43
फाँदिलो/14
फाँसी/15,22
फाइँफुइँ/15,22
फाइट
फाइदै
फाइदा/18,22,15
फाइनल/15,22
फाइनान्स/18,22,15
फाइल/18,22,15
फाउन्डेसन/15,22
फाकचामारा
फाकटाङ
फाकफुके
फाकफोक
फाक्तेप
फाकुम्बु
फागु/15,22
फागुन/15,22
फागुने
फाङफुङ/15,22
फाङ्फुङ्ङ
फाजिल
फाटफुट
फाटफुटे
फाट्/1,41
फाट्टफुट्ट
फाटि/8,43
फाटो/18,22,15
फातफुत्त
फाप
फापर/15,22
फापरथुम
फापरबारी
फाप्/1,41
फाप्रे
फाप्लु
फापि/8,43
फायर/15,22
फारम/15,22
फारस/18,22,15
फारसी/18,22,15
फार्पु
फार्म/18,22,15
फार्से
फाराम/18,22,15
फारु/15,22
फारो/15,22
फाल/15,22
फाल्/1,41
फाल्गुण/15,22
फाल्गुनन्द/18,22,15
फाल्टू
फाल्सा/15,22
फालि/8,43
फाली/18,22,15
फासफुसे
फासिष्ट
फासिस्ट
फिँज/15,22
फिँज्/1,41
फिँजाइ/8,43
फिँजाउ/9,42
फिँजि/8,43
फिकलबजार
फिक्का
फिक्री/15,22
फिकुरी
फिट/15,22
फिट्/1,41
फिट्टा
फिटाइ/8,43
फिटाउ/9,42
फिटि/8,43
फिड
फितलो/14
फित्कौली/18,22,15
फित्ता/15,22
फित्ते
फितिक्क
फिदिम/15,22
फिनल्यान्ड/15,22
फिनाम
फिनेल
फिफा/15,22
फियो/15,22
फिरङ्‍ग/15,22
फिरन्ता
फिरन्ते
फिरफिर
फिरफिरती
फिरफिरे
फिर्/1,41
फिर्क/15,22
फिर्क/8,45
फिर्काइ/8,43
फिर्काउ/9,42
फिर्कि/8,43
फिर्के/15,22
फिर्ता/15,22
फिर्ती
फिर्र
फिराइ/8,43
फिराउ/9,42
फिराद/15,22
फिरादी
फिरि/8,43
फिलफिल
फिलफिलती
फिलफिले
फिल्टर/18,22,15
फिल्ड/15,22
फिल्म/18,22,15
फिला/18,22,15
फिलाटिलिस्ट
फिलिङ्गी
फिलिपिन्स/15,22
फिलो/15,22
फिस
फिसफिस
फिसफिसाउँदो/14
फिसफिसी
फिसफिसे
फिस्टी
फिस्टे
फिस्टो/15,22
फिस्स
फिस्सू
फिस्से
फिसिक्क
फिसोल्/1,41
फिसोलाइ/8,43
फिसोलाउ/9,42
फिसोलि/8,43
फीँज/15,22
फु/8,45
फुँक्/1,41
फुँक्क
फुँकाइ/8,43
फुँकाउ/9,42
फुँकि/8,43
फुँदा/18,22,15
फुआइ/8,43
फुआउ/9,42
फुइ/8,43
फुइँ/15,22
फुइँबाज
फुक/15,22
फुकन्ता
फुकन्ते
फुक्/1,41
फुक्का
फुक्को/14
फुक्ल/8,44
फुकालि/43
फुक्लाइ/8,43
फुक्लाउ/9,42
फुक्लि/8,43
फुक्लो/14
फुकाइ/8,43
फुकाउ/9,42
फुकाफाल
फुकाल्/1,41
फुकालि/8,43
फुकाहा
फुकि/8,43
फुकीढल
फुकुन्डे
फुकुन्डो/15,22
फुकुलाछी
फुकुवा
फुको/14
फुकौरो/14
फुङलिङ
फुङ्ग
फुङ्गिन
फुङ्गिने
फुच्चा
फुचाफुची
फुचुनु
फुजेल
फुट/15,22
फुटकर
फुटपरस्त
फुटपाथ/15,22
फुटबल/18,22,15
फुटर/15,22
फुटल
फुटवेयर/18,22,15
फुट्/1,41
फुट्ट
फुट्टी/15,22
फुट्टे
फुटाइ/8,43
फुटाउ/9,42
फुटाल्/1,41
फुटालि/8,43
फुटि/8,43
फुटुङ
फुटेको/14
फुड/15,22
फुतफुत
फुतफुती
फुत्क/8,45
फुत्काइ/8,43
फुत्काउ/9,42
फुत्कि/8,43
फुत्त
फुत्रुक्क
फुतुफुतु
फुपाजु/18,22,15
फुपू/18,22,15
फुयाटाप्पा
फुरफुर
फुरफुर्याहा
फुरफुरे
फुर्/1,41
फुर्क/8,45
फुर्काइ/8,43
फुर्काउ/9,42
फुर्कि/8,43
फुर्की
फुर्के
फुर्को/18,22,15
फुर्तिलो/14
फुर्ती/15,22
फुर्तीवाल
फुर्माइस/15,22
फुर्र
फुर्सत/15,22
फुर्सद/15,22
फुराइ/8,43
फुराउ/9,42
फुरि/8,43
फुरुक्क
फुरुङ्ग
फुरुम्बु
फुरूक्क
फुरौला/18,22,15
फुल/18,22,15
फुल्/1,41
फुल्का/18,22,15
फुल्चोकी/15,22
फुल्ल
फुलाइ/8,43
फुलाउ/9,42
फुलासी
फुलि/8,43
फुलिका
फुलिस्केप/18,22,15
फुलिस्कोप
फुली/18,22,15
फुलेक
फुलेल
फुलेवास
फुलौरा/18,22,15
फुस/15,22
फुसफुस
फुसफुसती
फुसफुसे
फुस्क/8,45
फुस्काइ/8,43
फुस्काउ/9,42
फुस्कि/8,43
फुस्रि/8,43
फुस्री
फुस्रुक्क
फुस्रे
फुस्रो/14
फुस्रोधुस्रो
फुस्ल/8,44
फुसालि/43
फुस्लाइ/8,43
फुस्लाउ/9,42
फुस्लि/8,43
फुस्स
फुस्सा/18,22,15
फुसी/15,22
फुसुक्क
फुसुफुसु
फुसुल्ट्याइ/8,43
फुसुल्ट्याउ/9,42
फुसुल्टि/8,43
फू
फूँ
फूर्ति/15,22
फूल/15,22
फूलकाहा
फूलकोपी/18,22,15
फूलखर्क
फूलगामा
फूलदानी
फूलपरासी
फूलपात/15,22
फूलपिङकोट
फूलबारिया
फूलबारी/18,22,15
फूलमाला/18,22,15
फूलवारी
फूली/18,22,15
फूले
फेँक/8,45
फेँकाइ/8,43
फेँकाउ/9,42
फेँकि/8,43
फेक
फेचो/15,22
फेट्/1,41
फेटा/18,22,15
फेटाइ/8,43
फेटाउ/9,42
फेटि/8,43
फेद/15,22
फेदाङ्‍मा/18,22,15
फेदाङ्मा
फेदी/15,22
फेदीखोला
फेदीगुथ
फेनिल
फेब्रुअरी/15,22
फेर/15,22
फेरबदल/15,22
फेर्/1,41
फेरा
फेराइ/8,43
फेराउ/9,42
फेरि/8,43
फेरुवा
फेरो/18,22,15
फेल/15,22
फेला/15,22
फेवा/15,22
फेवाताल/15,22
फेसन/15,22
फेसो/18,22,15
फैल/8,43
फैलाइ/8,43
फैलाउ/9,42
फैलावट/15,22
फैलि/15,22
फैलि/8,43
फैसला/18,22,15
फोकस /15,22
फोकसिङ
फोकसिङटार
फोकसुन्डो
फोक्सिङकोट
फोक्सुन्डो/15,22
फोक्से/15,22
फोक्सो/15,22
फोके
फोको/18,22,15
फोगट
फोगटा/18,22,15
फोगटिया
फोगटो/15,22
फोगल्टो/15,22
फोगिन
फोटु
फोटो/18,22,15
फोटोकपी/18,22,15
फोटोग्राफर/18,22,15
फोड्/1,41
फोडा/15,22
फोडाइ/8,43
फोडाउ/9,42
फोडि/8,43
फोडुवा
फोननम्बर/18,22,15
फोम
फोरम/18,22,15
फोरम्यान
फोर्/1,41
फोर्स/15,22
फोराइ/8,43
फोराउ/9,42
फोरि/8,43
फोरुवा
फोल्ड
फोल्डर/18,22,15
फोस्रे
फोस्रो/14
फोसा/18,22,15
फोसी
फोहर
फोहरमैला/15,22
फोहरा/18,22,15
फोहोर/18,22,15
फोहोरा
फौज/18,22,15
फौजदार
फौजी
फौबन्जार/18,22,15
बृद्ध/18,22,15
बृद्धि/15,22
बँचाइ/8,43
बँचाउ/9,42
बँदिया/18,22,15
बँदेल/18,22,15
बँधाइ/8,43
बँधाउ/9,42
बँधुवा
बँधेर्/1,41
बँधेराइ/8,43
बँधेराउ/9,42
बँधेरि/8,43
बकपत्र/18,22,15
बकबक/15,22
बकबके
बकम्फुस
बकम्फुसे
बकलाटो/14
बकव्रती
बकवाद/15,22
बकवादी
बकवेदान्ती
बकस/18,22,15
बक्खु/18,22,15
बक्यौता/18,22,15
बक्रम/15,22
बक्ररेखा/18,22,15
बक्ल्याइ/8,43
बक्ल्याउ/9,42
बक्लौरी
बक्स/15,22
बक्स/8,45
बक्साइ/8,43
बक्साउ/9,42
बक्सि/8,43
बक्सिङ/15,22
बक्सिस/18,22,15
बकुल्लो/15,22
बकुला/18,22,15
बकेर्नू
बकैनो
बकैया/18,22,15
बखत/15,22
बख्तर
बखान/18,22,15
बखान्/1,41
बखानि/8,43
बखानिया
बखिया/15,22
बखेडा/15,22
बखेडिया
बगडा
बगम्फुस
बगम्फुसे
बगर/15,22
बगरखोला
बगरल्ल
बगर्याल्ल
बगरिलो/14
बगरे
बगरेठ
बगल/15,22
बगली/18,22,15
बग्/1,41
बग्गी/18,22,15
बग्ने
बग्रेठो
बग्रेन/15,22
बग्रेल
बगाइ/8,43
बगाउ/9,42
बगान/18,22,15
बगाने
बगाल/18,22,15
बगाले
बगावत
बगाहा
बगाही
बगि/8,43
बगुन्द्र
बगेडा/18,22,15
बगैँचा/18,22,15
बगैंचा
बगैंचे
बगौडा
बगौली
बघार्/1,41
बघारि/8,43
बङ्‍गला/18,22,15
बङ्गलादेश/15,22
बङ्ग्याइ/8,43
बङ्ग्याउ/9,42
बङ्गारा/18,22,15
बङ्गारे
बङ्गारो
बङ्गाल/15,22
बङ्गुर/18,22,15
बचकना
बचत/15,22
बचन/18,22,15
बचरो/15,22
बच्/1,41
बच्च/8,45
बच्चा/18,22,15
बच्चाइ/8,43
बच्चाउ/9,42
बच्चि/8,43
बच्ची/18,22,15
बच्चो/15,22
बच्छ्युँ/15,22
बच्छी/15,22
बचाइ/8,43
बचाउ/15,22
बचाउ/9,42
बचावट/15,22
बचि/8,43
बछ्यौली
बछाइ/8,43
बछाउ/9,42
बछेडा-बछेडी/18,22,15
बज्/1,41
बज्यै/18,22,15
बज्र/15,22
बज्रबाराही
बज्रयोगिनी
बज्राचार्य/18,22,15
बजाइ/8,43
बजाउ/9,42
बजार/15,22
बजार्/1,41
बजारि/8,43
बजारीया
बजारू
बजि/8,43
बजिनी/18,22,15
बजिया/18,22,15
बजिर/15,22
बजू/15,22
बजे/15,22
बजेट/15,22
बजै/18,22,15
बझाइ/8,43
बझाउ/9,42
बझाङ/15,22
बझुवा
बझौटे
बटन/18,22,15
बट्टा/18,22,15
बट्टाइ/15,22
बट्टाई
बटान
बटार्/1,41
बटारा
बटारि/8,43
बटालियन/15,22
बटुको/15,22
बटुल्/1,41
बटुलाइ/8,43
बटुलाउ/9,42
बटुलि/8,43
बटुवा/18,22,15
बटुवारे
बटेर्नो
बटैया/18,22,15
बटौली/15,22
बठ्यौरो/14
बड/15,22
बडथली
बडदर/15,22
बडबडे
बडहर/15,22
बडहरे
बड्‍कौँलो/15,22
बड्कादियाले
बड्की
बड्कौलो
बड्गामा
बडा
बडाउ/15,22
बडागाउँ
बडापत्र/18,22,15
बडामहाराजाधिराज/18,22,15
बडामहारानी/18,22,15
बडिखेल
बडी
बडेमा
बडेमान/15,22
बडै
बडो
बढ
बढ्/1,41,32
बढ्दो/14
बढाइ/8,43
बढाउ/9,42
बढार्/1,41
बढारि/8,43
बढारु
बढालु
बढावा/15,22
बढि/8,43
बढिया/15,22
बढी
बढीमालिका/15,22
बढुवा/15,22
बढैया
बढोत्तरी
बढौती/15,22
बत्ताइ/15,22
बत्ति/8,43
बत्ती/18,22,15
बत्तीस/15,22
बत्तु/15,22
बत्याइ/8,43
बत्याउ/9,42
बत्रौल
बताइ/8,43
बताउ/9,42
बतास/15,22
बतासे
बताहा
बताही
बतुर्याइ/8,43
बतुर्याउ/9,42
बतुरि/8,43
बतुरे
बतौरे
बथनाहा
बथ्याहा
बथान/18,22,15
बथान्/1,41
बथानाहा
बथानि/8,43
बदनाम/15,22
बदनामी/18,22,15
बदमास/18,22,15
बदमासी/18,22,15
बदर/15,22
बदरीनाथ/18,22,15
बदल/15,22
बदल्/1,41
बदला/18,22,15
बदलाइ/8,43
बदलाउ/9,42
बदलाव/15,22
बदलि/8,43
बदलिँदो/14
बदली/15,22
बद्ध
बद्री/18,22,15
बद्ल/8,44
बदलि/43
बद्लाइ/8,43
बद्लाउ/9,42
बद्लि/8,43
बदाम/15,22
बदी/18,22,15
बधाई/18,22,15
बधिक
बधिर
बधू/18,22,15
बन/18,22,15
बनखुसी
बनमारा/15,22
बन्/1,41
बन्चरो/18,22,15
बन्जककनी
बन्जर/15,22
बन्जराह
बन्जरिया
बन्जारा/15,22
बन्जारिया
बन्जारो/15,22
बन्डल/18,22,15
बन्डा/15,22
बन्द/15,22
बन्दकोपी/15,22
बन्दरगाह/18,22,15
बन्दसबाल/18,22,15
बन्दा/15,22
बन्दाकोपी/15,22
बन्दाकोबी/15,22
बन्दिपुर/15,22
बन्दीखाना/18,22,15
बन्दीगृह/18,22,15
बन्दीघर/18,22,15
बन्दीप्रत्यक्ष/31
बन्दीपुर
बन्दीपोखरा
बन्दुक/18,22,15
बन्देज/15,22
बन्दोबस्त/15,22
बन्धक/18,22,15
बन्धन/18,22,15,34
बन्ध्य
बन्ध्याकरण/15,22
बन्धित
बन्सार
बन्सो
बनाइ/8,43
बनाउ/9,42
बनारस/15,22
बनारसी
बनावट/15,22
बनावटी/15,22
बनि/8,43
बनिबनाउ
बनियाँ/18,22,15
बनियानी
बनी
बनीगामा
बनुवा
बनेपा/15,22
बनेल/18,22,15
बनैनिया
बनैया
बनौटा
बनौला
बनौली
बनौलीडोनौली
बफ्लीकोट
बफाइ
बफाइँदो/14
बफादार
बबन्डरी
बबरमहल/15,22
बबाल
बबासिर/15,22
बबिया
बबियाचौर
बबुरो/14
बम/18,22,15
बमबर्षक
बमबारी
बम्‌बम्
बम्क/8,45
बम्काइ/8,43
बम्काउ/9,42
बम्कि/8,43
बम्पर/15,22
बम्परसेल
बम्बई/15,22
बमोजिम
बयर/15,22
बयरघाट
बयरबन
बयलगाडा
बयलपाते
बयल्ल
बयल्ले
बयला
बयलीस/15,22
बयसट्ठऔं
बयान/18,22,15
बयानब्बे/15,22
बयानब्बेऔं
बयालीस/15,22
बयालीसौं
बयालू
बयासी/15,22
बयासीऔं
बर/15,22
बरकठै
बरकरार
बरखास
बरखास्त
बरखासी
बरखिलाफ
बरखी/15,22
बरछेन
बरडङ्गा
बरदान/15,22
बरन्जा
बरन्डा/18,22,15
बरनी/15,22
बरफ/18,22,15
बरबाद
बरभञ्ज्याङ
बरमाझी
बरहथवा
बर्/1,41
बर्क/8,45
बर्कती
बर्काइ/8,43
बर्काउ/9,42
बर्कि/8,43
बर्को
बर्ख्याइ/8,43
बर्ख्याउ/9,42
बर्ख्यौली
बर्खा/15,22
बर्खास
बर्खास्त/15,22
बर्खि/8,43
बर्खे
बर्ग/15,22
बर्चोट
बर्णन/15,22
बर्ता
बर्तालु
बर्दिया/15,22
बर्दीबास
बर्नालु
बर्फी
बर्बर/15,22,33
बर्मा/15,22
बर्मी
बर्र
बर्राचौर
बर्ल्याक
बर्ल्याकबुर्लुक
बर्ल्याङ्ग
बर्स/8,45
बर्स्यानि
बर्स्यौलो
बर्साइ/8,43
बर्साउ/9,42
बर्सात/15,22
बर्सादी
बर्सि/8,43
बर्सेनि
बर्सौटे
बराँठि/8,43
बराइ/8,43
बराइगाउँ
बराइनिया
बराइपुर
बराउ/9,42
बराङ्दी
बराजु/18,22,15
बराबर
बराबरी
बराम/18,22,15
बराम्ची
बराम्झी
बराल्/1,41
बराला
बरालाइ/8,43
बरालाउ/9,42
बरालि/8,43
बराह
बराहछेत्र
बराहा
बरि/8,43
बरियाँती
बरियारपट
बरियारपुर
बरियो
बरिलै
बरु
बरुवा
बरेवा/15,22
बरो
बरोबर
बल/15,22
बलक्क
बलतल
बलदेव/18,22,15
बलबल
बलबले
बलभद्र/18,22,15
बलमत्ता/18,22,15
बलम्बु
बलराम/18,22,15
बलरामवापुर
बलवान/18,22,15
बलवान्
बलहाकाट
बलहासाद
बल्/1,41
बल्क/8,45
बल्काइ/8,43
बल्काउ/9,42
बल्कि/8,43
बल्खु/15,22
बल्छे
बल्झ/8,45
बल्झाइ/8,43
बल्झाउ/9,42
बल्झि/8,43
बल्झो
बल्टु/15,22
बल्ड्याङ्ग्रे
बल्ड्याङ्ङ
बल्डेङ्गढी
बल्ब
बल्ल
बलाइ/8,43
बलाउ/9,42
बलाखु
बलाघात/15,22
बलाढ्य
बलात/15,22
बलात्
बलात्कृत
बलात्कार/15,22
बलात्कारी/18,22,15
बलाधिकृत/18,22,15
बलारा
बलि/15,22
बलि/8,43
बलिउड/15,22
बलिदान/18,22,15
बलिन्द्र
बलिप्रथा
बलिबन्ते
बलिष्ठ/18,22,15
बली
बलो/15,22
बलौटे
बलौटो/14
बस/18,22,15
बसन्त
बसपार्क/15,22
बसबलपुर
बसबिट्टी
बससेवा/15,22
बस्/1,41
बस्ताकोटी/18,22,15
बस्तुभाउ/18,22,15
बस्याल/18,22,15
बसाइ/15,22
बसाइ/8,43
बसाइँ/15,22
बसाउ/9,42
बसामाडी/15,22
बसाहा/18,22,15
बसाहिया
बसि/8,43
बसिदेउ
बसिला/18,22,15
बसेरी
बसोवास/15,22
बसौटी
बह/15,22,23
बहक/8,45
बहकाइ/8,43
बहकाउ/9,42
बहकि/8,43
बहत्तर/15,22
बहत्तरौं
बहना/18,22,15
बहर/18,22,15
बहस/18,22,15
बह्मविद्
बहाइ/18,22,15
बहादुर/18,22,15
बहादुरपुर
बहादुर्गन्ज
बहादुरी
बहाना/18,22,15
बहार/15,22
बहाल/15,22
बहालवाला
बहालिया
बहाली/15,22
बहाव/15,22
बहिः
बहिदार/18,22,15
बहिनी/18,22,15
बहिर्गत
बहिर्भूत
बहिर्मूख
बहिरो/14
बहिरो/18,22,15
बहिष्कृत
बहिष्कार/15,22
बहिस्
बही/15,22
बहीखाता/18,22,15
बहु/18,22,15
बहुअर्बा
बहुचर्चित
बहुत
बहुदल/15,22,34
बहुद्देश्य/34
बहुधा
बहुनामा
बहुपक्ष
बहुपदी
बहुभाषिक
बहुभुज/18,22,15
बहुमत/15,22
बहुमान्य
बहुमुखी
बहुमूल्य
बहुरङ्गी
बहुरूपी
बहुल
बहुला/18,22,15
बहुलाइ/8,43
बहुलाउ/9,42
बहुवामदनपुर
बहुविकल्पी
बहुविद्
बहुविध/15,22
बहुविवाह/18,22,15
बहुशः
बहुश्रुत
बहुसङ्ख्य
बहुसङ्ख्यक
बहेडावाल
बहौरीपिडारी
ब्यबहार/15,22
ब्यहोरा/15,22
ब्याँगे/15,22
ब्याइ/8,43,32
ब्याउ/9,42
ब्याउँदो/14
ब्याग/18,22,15
ब्याङ्‍क/18,22,15
ब्याङ्‍कक/15,22
ब्याज/15,22
ब्याजदर/15,22
ब्याट/15,22
ब्याट्री/15,22
ब्याट्सम्यान/18,22,15
ब्याटिङ/15,22
ब्याड/18,22,15
ब्याडमिन्टन/15,22
ब्यानर/18,22,15
ब्यान्ड/18,22,15
ब्यारे
ब्यारेक/18,22,15
ब्यारोमिटर/15,22
ब्यालेड/15,22
ब्यास
ब्यासी
ब्यूँझ/8,45
ब्यूँझाइ/8,43
ब्यूँझाउ/9,42
ब्यूँझि/8,43
ब्यूँत/8,45
ब्यूँताइ/8,43
ब्यूँताउ/9,42
ब्यूँति/8,43
ब्यूरो/15,22
ब्रतबन्ध/15,22
ब्रम्मपुरा
ब्रम्हटोल
ब्रम्हदेव
ब्रम्हपुर
ब्रम्हपुरी
ब्रस/18,22,15
ब्रह्‍म/15,22
ब्रह्‍मर्षि/18,22,15
ब्रह्मचर्य/15,22
ब्रह्मज्ञान
ब्रह्मपुत्र/18,22,15
ब्रह्मविद्
ब्रह्मवेत्ता
ब्रह्मा/18,22,15
ब्रह्माजी/18,22,15
ब्रह्माण्ड/15,22
ब्राउजर/15,22
ब्राजिल/15,22
ब्राड/15,22
ब्रान्ड/15,22
ब्रान्डी
ब्राम्हण/18,22,15
ब्राह्‍मी/15,22
ब्राह्म
ब्राह्मण
ब्रिगेड/15,22
ब्रिगेडियर
ब्रिटिस/18,22,15
ब्रिटेन/15,22
ब्रिफकेश/18,22,15
ब्रेक/15,22
ब्रेकफास्ट/15,22
ब्रेकर
ब्रेन/15,22
ब्रेल
ब्लक/15,22
ब्लड/15,22
ब्ल्याक/15,22
ब्लाउज/18,22,15
ब्लुमफिल्ड/15,22
ब्वाँसो/18,22,15
ब्वाइज/15,22
बाः
बाँ
बाँक
बाँकटे
बाँका
बाँकी/15,22
बाँके
बाँच्/1,41
बाँचि/8,43
बाँचुन्जेल
बाँझा
बाँझाखेत
बाँझी
बाँझो/14
बाँड्/1,41
बाँडा/18,22,15
बाँडि/8,43
बाँडे
बाँदर/18,22,15
बाँदरे
बाँध/18,22,15
बाँध्/1,41
बाँधा/15,22
बाँधि/8,43
बाँस/18,22,15
बाँसखर्क
बाँसबारी
बाँसुरी/18,22,15
बाँसे
बाइकार्बोनेट/15,22
बाइट/15,22
बाइनरी/15,22
बाइन्डर/15,22
बाइन्डिङ
बाइन्डीङ/15,22
बाइनाकुलर/18,22,15
बाइपङ्‍खी/18,22,15
बाइपङ्खी
बाइफाला
बाइबल/18,22,15
बाइबिल/15,22
बाइमात्रा/18,22,15
बाइस/15,22
बाइस्कोप
बाइसे
बाइसौं
बाईस/15,22
बाउँ
बाउँटे
बाउँटो/18,22,15
बाउँठो
बाउँडि/8,43
बाउँहाते
बाउन्न/15,22
बाउन्ने
बाउन्नौं
बाउसे/18,22,15
बाउसो/15,22
बाकल/15,22
बाकस/15,22
बाकसिला
बाक्राङ
बाक्लि/8,43
बाक्लो/14
बाक्सा
बाकामलाङ
बाख्रा/18,22,15
बाख्रापालन/15,22
बाख्री/18,22,15
बाख्रे
बाख्रो/15,22
बागचौरा
बागडोर/15,22
बागदाह
बागबजार/15,22
बागबान
बागबाना
बागरकोट
बागलुङ/15,22
बागलुङे
बागवानी/18,22,15
बाग्लुङ
बाग्लुङ
बागाडा
बागाही
बागियान
बागी
बागुवा
बागेफडके
बागेश्वरी/18,22,15
बाघ/18,22,15
बाघजुङ्गे
बाघे
बाङखुट्टे
बाङ्खुट्टे
बाङ्खुरे
बाङ्गि/8,43
बाङ्गे
बाङ्गो/14
बाङ्देल/18,22,15
बाङ्रे
बाचक/18,22,15
बाचकी
बाच्छा
बाच्छाई
बाचा/18,22,15
बाछ्/8,45
बाछि/8,43
बाछी/18,22,15
बाछो/15,22
बाज/18,22,15
बाजरा/15,22
बाजा/18,22,15
बाजि
बाजिब
बाजी/18,22,15
बाजीगर
बाजुङ
बाजुरा
बाजे/18,22,15
बाझकाँडा
बाझ्/1,41
बाझाबाझ/15,22
बाझि/8,43
बाझो
बाट
बाटा
बाटाकाचौर
बाटुल्याइ/8,43
बाटुल्याउ/9,42
बाटुलासेन
बाटुलि/8,43
बाटुले
बाटुलो/14
बाटेश्वर
बाटो/15,22
बाटोघाटो/15,22
बाठो/14
बाडाकीफूलबारिया
बाडुली/18,22,15
बाढी/15,22
बाण/18,22,15
बाणिज्य/15,22
बाणी/18,22,15
बात/15,22
बातचित/15,22
बाता/15,22
बातिल
बाती/18,22,15
बातो/15,22
बाथ/15,22
बाथटब/18,22,15
बाथरुम/18,22,15
बादल/15,22,18
बादलपुर
बादशाह/18,22,15
बादशाही
बादी/18,22,15
बाधक
बाध्य,33
बाधा/18,22,15
बाधित
बानरझुला
बान्किलो/14
बान्की/15,22
बान्ता/15,22
बान्सी
बानी/18,22,15
बानीबेहोरा
बापत
बाफ/15,22
बाफरे
बाफिलो/14
बाफौडी
बाबजुद/15,22
बाबर
बाबरी
बाबरे
बाबला
बाबा/15,22
बाबियाचौर
बाबियाबिर्ता
बाबियो
बाबु/18,22,15
बाबुआमा/18,22,15
बाबुछोरा/18,22,15
बाबुजी/18,22,15
बाबुराम/18,22,15
बाबै
बाम/18,22,15
बामपुड्के
बाम्तीभण्डार
बाम्राङ
बायाँ
बायोटेक्नोलोजी/15,22
बायोडाटा/18,22,15
बार-बार
बार/15,22
बारकोड/18,22,15
बारगाउँ
बारम्बार
बारम्यान/18,22,15
बारसेन
बार्/1,41
बार्दली/18,22,15
बार्बक्यु/18,22,15
बार्बोटे
बार्सिलोना/15,22
बार्हस्पत्य
बारा/15,22
बारि/8,43
बारी/18,22,15
बारुद/15,22
बारुनेस
बारुले
बारुलो/15,22
बारूलो
बारे
बारेमा
बाल/15,22
बालअधिकार/15,22
बालक/18,22,15
बालकथा/18,22,15
बालकल्याण/15,22
बालकुमारी/15,22
बालगृह/18,22,15
बालग्राम/18,22,15
बालगिरी
बालचर/15,22
बालतोड/15,22
बालदिवस
बालन/15,22
बालबच्चा/18,22,15
बालबाखा
बालबालिका/18,22,15
बालविवाह/15,22
बालश्रम/15,22
बाल्/1,41
बाल्कोट
बाल्कोनी/18,22,15
बाल्टिन/18,22,15
बाल्टी/18,22,15
बाल्टीङ
बालाकोट
बालाजी/15,22
बालाजु/15,22
बालाजोर
बालापन/15,22
बालाम्टा
बालावा
बालि/8,43
बालिका/18,22,15
बालिग/18,22,15
बाली/15,22
बालीथुम
बालीनाली/18,22,15
बालीबिरुवा/15,22
बालीरामपुर
बालीविज्ञान/15,22
बालीसंरक्षण/15,22
बालुङपानी
बालुन/18,22,15
बालुवा/15,22
बालुवाटार/15,22
बालुवापाटी
बालुहावा
बालेटक्सार
बालो/15,22
बासखर्क
बासट्ठीऔं
बासतिम
बासन/15,22
बासना/15,22
बासबिटी
बासबोटे
बासमती/15,22
बासस्थान/18,22,15
बास्/1,41
बास्केटबल/18,22,15
बास्ना/15,22
बास्नादार
बासा/15,22
बासिन्दा/18,22,15
बासी/15,22
बासीखोला
बासुलिङ
बाह्य
बाह्योन्मुखी
बाह्रखरी/15,22
बाह्रबिसे
बाह्रभाइ/18,22,15
बाह्रमासे
बाह्रौं
बाह्वो
बाहाँ/15,22
बाहाकोट
बाहान/15,22
बाहाने
बाहिडा
बाहिर/15,22
बाहिरिया
बाहिरी
बाहीँ/18,22,15
बाहु/18,22,15
बाहुन/18,22,15
बाहुनडाँगी
बाहुनडाँडा
बाहुनी/18,22,15
बाहुबल/15,22
बाहुल्य/15,22,33
बाहुला/18,22,15
बाहेक
बिँगठ्याहा
बिँगठे
बिँगठो/14
बिँगो/15,22
बिँड/18,22,15
बिँडा/18,22,15
बिँडाल्ने
बिँडी/18,22,15
बिँडो/15,22
बिउ/15,22
बिउँझ/8,45
बिउँझाइ/8,43
बिउँझाउ/9,42
बिउँझि/8,43
बिउँतो/14
बिकटे
बिकर
बिक्/1,41
बिक्रम/18,22,15
बिक्री/15,22
बिक्रीकर/15,22
बिक्रीवितरण/15,22
बिक्रेता/18,22,15
बिकाइ/8,43
बिकाउ/9,42
बिकामे
बिकि/8,43
बिख/15,22
बिखड्याहा
बिखडो/14
बिखर्ची
बिखालु
बिखालो/14
बिखे
बिगबिगाइ/8,43
बिगबिगाउ/9,42
बिगबिगी
बिग्याहा
बिग्र/8,45
बिग्राइ/8,43
बिग्राउ/9,42
बिग्रि/8,43
बिगार/15,22
बिगार्/1,41
बिगारि/8,43
बिगु
बिगुटार
बिगुत/15,22
बिगुती
बिगुल/15,22
बिगो/15,22
बिगौती/15,22
बिगौते
बिघ्न/15,22
बिघ्नबाधा/15,22
बिघा/18,22,15
बिङङ्ग्याहा
बिङठो/14
बिङ्ग्याहा
बिङ्गो/15,22
बिङ्ठ्याइ/8,43
बिङ्ठ्याउ/9,42
बिङ्ठ्याहा
बिङ्ठि/8,43
बिङ्ठे
बिचरो/14
बिचल्ती
बिचल्ली/15,22
बिच्क/8,45
बिच्क्याहा
बिच्काइ/8,43
बिच्काउ/9,42
बिच्कि/8,43
बिच्छी/18,22,15
बिच्छुक/15,22
बिच्छुकी
बिचार्/1,41
बिचारि/8,43
बिचारी
बिचेत
बिचौर
बिछट्ट
बिछ्याउना/18,22,15
बिछ्यौना/18,22,15
बिछाइ/8,43
बिछाउ/9,42
बिछैयान
बिछोड/15,22
बिजन/15,22
बिजवनिया
बिज्जू
बिजाइँ/18,22,15
बिजात/15,22
बिजाती
बिजिनेस/15,22
बिजुक्छे/18,22,15
बिजुबार
बिजुली/15,22
बिजुलीकोट
बिजुले
बिजुवा/18,22,15
बिजोक/15,22
बिजोकी
बिजोग
बिजोडा
बिजोर
बिजौरा
बिजौरी
बिझ्/1,41
बिझाइ/8,43
बिझाउ/9,42
बिझि/8,43
बिट/15,22
बिटम्याप/18,22,15
बिटा/18,22,15
बिटुङ्गो/14
बिटुल्/1,41
बिटुलाइ/8,43
बिटुलाउ/9,42
बिटुलि/8,43
बिटुलो/14
बिटे
बिटो/15,22
बिडम्बना/15,22
बिडा/18,22,15
बिडाल/15,22
बिडालाक्ष
बिडो/15,22
बिढाङ्गी
बितरक /18,22,15
बितरा
बितल/15,22
बितलब
बितलव
बित्/1,41,33
बित्ते
बित्तो/14
बित्था
बित्थै
बित्पात/15,22
बित्पाती
बित्पाते
बित्यास/15,22
बिताइ/8,43
बिताउ/9,42
बिति/8,43
बितोल/15,22
बिथल्/1,41
बिथलाइ/8,43
बिथलाउ/9,42
बिथलाहा
बिथलि/8,43
बिथात
बिथुवा
बिथोल्/1,41
बिथोलाइ/8,43
बिथोलाउ/9,42
बिथोलि/8,43
बिद्युत्
बिदाबारी
बिधुवा
बिधुवी
बिन्/1,41
बिन्त्यारु
बिन्तिपत्र/18,22,15
बिन्ती/18,22,15
बिन्तीपत्र
बिन्द्रा
बिन्दी/15,22
बिना
बिनाइ/8,43
बिनाउ/9,42
बिनाबी
बिनामारे
बिनायो/18,22,15
बिनि/8,43
बिनु
बिनौना
बिपिउँ
बिफर/15,22
बिफर्याहा
बिब्लेंटो/14
बिभिन्ड्याइ/8,43
बिभिन्ड्याउ/9,42
बिभिन्ड्याहा
बिभिन्डि/8,43
बिभिन्डो/14
बिमस्टेक/15,22
बिम्बित
बिमाख/15,22
बिमान/18,22,15
बिमार
बिमिरो/15,22
बियर/18,22,15
बियाँ/15,22
बियाँल्/1,41
बियाँलि/8,43
बियाँलो
बियाउँदो/14
बियो/15,22
बिरक्त्याइ/8,43
बिरक्त्याउ/9,42
बिरक्ति/8,43
बिरङ्ग
बिरट
बिरला
बिरलाकोटी
बिरलै
बिरसिलो
बिर्के
बिर्केटोपी/18,22,15
बिर्को/15,22
बिर्ता/18,22,15
बिर्तादेउराल
बिर्तामोड/15,22
बिर्स/8,45
बिर्साइ/8,43
बिर्साउ/9,42
बिर्सि/8,43
बिर्सुवा
बिरा/15,22
बिराइ/8,43
बिराउ/9,42
बिराज्/1,41
बिराजि/8,43
बिराजी
बिरानो/14
बिराम
बिरामी/18,22,15
बिराली/18,22,15
बिरालो/15,22
बिरुवा/18,22,15
बिरुवाअर्चले
बिरूप
बिरोल्/1,41
बिरोलाइ/8,43
बिरोलाउ/9,42
बिरोलि/8,43
बिरौटो/15,22
बिल/18,22,15
बिलकन्ना
बिलकुल
बिलखबन्द
बिलखाइ/8,43
बिलखाउ/9,42
बिल्झ/8,45
बिल्झाइ/8,43
बिल्झाउ/9,42
बिल्झि/8,43
बिल्टो/15,22
बिल्पाते
बिल्पारी
बिल्ला/18,22,15
बिल्लीबाठ
बिलाइ/8,43
बिलाउ/9,42
बिलाउने/15,22
बिलान्डु
बिलायत/15,22
बिलायती
बिलासपुर
बिलिनू
बिलो/15,22
बिलौना
बिलौनी/15,22
बिसङ्खु
बिसद्दे
बिसन्चो
बिसरभोरा
बिसल्ला
बिस्कुट/18,22,15
बिस्कुन/18,22,15
बिस्केट/18,22,15
बिस्टी/15,22
बिस्तरा/18,22,15
बिस्तार
बिस्तारै
बिस्तारो
बिस्मयादिबोधक
बिस्मात/15,22
बिस्रमपुर
बिस्रामपुर
बिस्वाद
बिसाइ/8,43
बिसाउ/9,42
बिसान/15,22
बिसाहारी
बिसिद्धि
बिसुखर्क
बिसुद्धी
बिसुनपुर्वा
बिसुनपुरा
बिसुर
बिसेक/15,22
बिसौँदी
बिसौनी/18,22,15
बिसौली/15,22
बिहक
बिहा/18,22,15
बिहाइ/32
बिहादी
बिहान/15,22
बिहानी
बिहानीपख/15,22
बिहाल/15,22
बिहिबार/15,22
बिहिल्याइ/8,43
बिहिल्याउ/9,42
बिहिलि/8,43
बिही
बिहीँ/15,22
बिहीबार/15,22
बिहुनकोट
बिहे/15,22
बीच/15,22
बीचाबीच
बीज/15,22
बीजक
बीजाणु/18,22,15
बीजारोपण/15,22
बीपी/18,22,15
बीबीसी/15,22
बीस/15,22
बीसौं
बुँद/18,22,15
बुँदा/18,22,15
बुँदे
बुइँकल/15,22
बुइँगल/15,22
बुइगल
बुइपा
बुई/15,22
बुक/18,22,15
बुकपोस्ट
बुक्यान/15,22
बुकाइ/8,43
बुकाउ/9,42
बुकी/15,22
बुकुनी/15,22
बुकुनु/15,22
बुकुने
बुकुरा/15,22
बुकुरो/14
बुकुरो/15,22
बुकुल्टो/14
बुको/14
बुख्याँचा/15,22
बुगुल्ट्याइ/8,43
बुगुल्ट्याउ/9,42
बुगुल्टि/8,43
बुगुल्टो
बुङताङ
बुङमती
बुङ्खेल
बुङ्ग
बुङ्ग्याइ/8,43
बुङ्ग्याउ/9,42
बुङ्गि/8,43
बुङ्गे
बुङ्गो/14
बुङ्ङ
बुङ्चे
बुङ्चो/14
बुङ्बुङ्
बुङ्लुङ्ङ
बुच्चि/8,43
बुच्चे
बुच्चो/14
बुच्याइ/8,43
बुच्याउ/9,42
बुचुनु
बुचुरो/14
बुज्याइ/8,43
बुज्याउ/9,42
बुज्रुक
बुजि/8,43
बुजो/15,22
बुझ/15,22
बुझक्कड
बुझ्/1,41
बुझाइ/15,22
बुझाइ/8,43
बुझाउ/9,42
बुझि/8,43
बुट/18,22,15
बुटवल/15,22
बुट्टा/15,22
बुट्टे
बुट्यान/15,22
बुटी/18,22,15
बुटे
बुटेन/15,22
बुटो/15,22
बुड्/1,41
बुडाइ/8,43
बुडाउ/9,42
बुडि/8,43
बुढ्यौली/15,22
बुढा/18,22,15
बुढाकोट
बुढाखा
बुढागाउँ
बुढाथुम
बुढानिलकण्ठ
बुढामगर/18,22,15
बुढासिङ
बुढिया/15,22
बुढी/18,22,15
बुढीमोरङ
बुढेसकाल/15,22
बुढो/15,22
बुत्यौनी
बुता/15,22
बुथ/18,22,15
बुद्ध/15,22
बुद्धनगर
बुद्धमार्ग
बुद्धि/15,22
बुद्धिगङ्गा
बुद्धिचाल/15,22
बुद्धिचौर
बुद्धिजीवी/15,22
बुद्धिमान/15,22
बुद्धिमानी/18,22,15
बुद्धिस्ट
बुद्धू
बुध
बुधबार/15,22
बुधबारे
बुधुना/18,22,15
बुधुने
बुधे
बुनकोट
बुन्/1,41
बुनाइ/8,43
बुनाउ/9,42
बुनि/8,43
बुनियाँ
बुनियाद
बुनोट/15,22
बुबा/18,22,15
बुभ्रामादिचौर
बुभुक्षा/15,22
बुमिराज
बुरबुर
बुर्का/15,22
बुर्की/15,22
बुर्जा/18,22,15
बुर्जुवा/18,22,15
बुर्तीवाङ
बुर्र
बुर्लुक
बुरुकबुरुक
बुरुक्क
बुरुण्डी/15,22
बुरुस/18,22,15
बुलन्द/15,22
बुल्क्याइ/8,43
बुल्क्याउ/9,42
बुल्कि/8,43
बुल्झकी
बुलाकी/18,22,15
बुलिङटार
बुलियन/15,22
बुलुङ
बुलेटिन/18,22,15
बुवा/18,22,15
बुस/18,22,15
बुहार्तन/15,22
बुहारी/18,22,15
बूट/18,22,15
बूढा
बूढानीलकण्ठ/15,22
बूढापाका/15,22
बूढाबूढी/18,22,15
बूढिऔँला/15,22
बूढी/18,22,15
बूढो/14
बूढो/15,22
बूढोखाडो
बे
बेँसी/18,22,15
बेँसीशहर
बेइज्जत/15,22
बेइजिङ/15,22
बेइमान
बेइमानी/18,22,15
बेउलीबास
बेकम्मा
बेकसुर
बेक्त्याइ/8,43
बेक्त्याउ/9,42
बेक्ति/8,43
बेकाबु
बेकाम/15,22
बेकामी
बेकार/15,22
बेकुफ
बेखबर
बेखर्ची
बेखसिम्ले
बेखुस
बेगन्ती
बेगर
बेगल
बेगलाबेगलै
बेग्लाबेग्लै
बेग्लो/14
बेगार/15,22
बेगाशिव
बेचबिखन/15,22
बेच्/1,41
बेचाइ/8,43
बेचाउ/9,42
बेचाहा
बेचि/8,43
बेचैन/15,22
बेछन्द
बेजफ्ता
बेजवाफ
बेजात
बेजापुर
बेजोड
बेटिनी
बेटौना
बेठ/15,22
बेठी/18,22,15
बेठीक
बेठेगान
बेडा/18,22,15
बेडौल
बेढङ्गी
बेढव
बेढाइ/8,43
बेढाउ/9,42
बेत/15,22
बेतलबी
बेतान
बेताल/18,22,15
बेताली
बेतालुक
बेताले
बेतिनी
बेते
बेतेनी
बेतोड/15,22
बेथा/15,22
बेथान
बेथिति/15,22
बेथे/15,22
बेदखल
बेदना/18,22,15
बेदस्तुर
बेदाग
बेदाना
बेदाम
बेदौली
बेधडक
बेध्/1,41
बेधाइ/8,43
बेधाउ/9,42
बेधि/8,43
बेन्च/18,22,15
बेन्ची/18,22,15
बेन्जो/15,22
बेनाम
बेनामी/15,22
बेनी/15,22
बेनीघाट
बेनीमानीपुर
बेनेथोकदेउराली
बेनौली
बेपत्ता
बेपरवाह
बेपर्दा
बेपार/15,22
बेपारी/18,22,15
बेफ्वाँक
बेफाइदा/15,22
बेफिक्र
बेमज्जा/15,22
बेमतलब
बेमन्जुर/15,22
बेमनासिब
बेमरम्मत
बेमाख
बेमार
बेमुनासिब
बेमेल
बेमोज/15,22
बेमौका/15,22
बेमौसमी
बेरबेरै
बेरसिलो/14
बेर्/1,41
बेर्ना/15,22
बेर्नु/15,22
बेरा/15,22
बेराइ/15,22
बेराइ/8,43
बेराउ/9,42
बेराजी
बेराजू
बेरामी
बेरि/8,43
बेरियाबिर्ता
बेरीत
बेरुजू
बेरुवा
बेरोकटोक
बेरोजगार
बेरोजगारी/18,22,15
बेल/15,22
बेलकोट
बेलगछी
बेलघरी
बेलटार
बेलडन्डी
बेलडारी
बेलनाकार/15,22
बेलपत्र/18,22,15
बेलपाता
बेलबारी
बेलबुट्टा
बेलबुट्टे
बेलभार
बेलवासापुर
बेलविवाह
बेलहारा
बेल्/1,41
बेल्चा/15,22
बेल्जियम/15,22
बेल्ट/18,22,15
बेल्ना/18,22,15
बेल्वापर्सौनी
बेल्ही
बेल्हीछाप
बेला/15,22
बेलाइ/8,43
बेलाउ/9,42
बेलादेवीपुर
बेलापुर
बेलाबखत/15,22
बेलाबेला/15,22
बेलामौका/15,22
बेलायक
बेलायत/15,22
बेलायती
बेलावा
बेलाहा
बेलाहारी
बेलि/8,43
बेलिबिस्तार/15,22
बेली/15,22
बेलीविस्तार
बेलुका/15,22
बेलुकी
बेलुन/15,22
बेले/15,22
बेवकुफ
बेवकूफ/18,22,15
बेवारिस
बेवास्ता/15,22
बेस
बेसउर
बेसक्याम्प/18,22,15
बेसन/15,22
बेसमझ
बेसम्भार
बेसरम
बेसरमी
बेसरी
बेसहारा/18,22,15
बेस्बल/15,22
बेस्मारी
बेस्याहार
बेस्वाद
बेस्वादिलो/14
बेस्से/15,22
बेसाँध
बेसाइ/15,22
बेसाइ/8,43
बेसाउ/9,42
बेसार/15,22
बेसारे/18,22,15
बेसाहा/18,22,15
बेसाहारी
बेसी
बेसुर
बेसुरा
बेसूर
बेसौटे
बेसौरी
बेहद
बेहाल
बेहिसाब
बेहुली/18,22,15
बेहोर्/1,41
बेहोरा/15,22
बेहोराइ/8,43
बेहोराउ/9,42
बेहोरि/8,43
बेहोरिणी
बैँक/18,22,15
बैँस/15,22
बैंसे
बैकुण्ठ
बैगुन/15,22
बैङ्क/18,22,15
बैङ्कक/15,22
बैजनाथपुर
बैजनी
बैजीनाथ
बैठक/18,22,15
बैठ्याइ/8,43
बैठ्याउ/9,42
बैठाई
बैठान/15,22
बैडौली
बैतडी/15,22
बैदी
बैना/15,22
बैनाबट्टा
बैने
बैरवा
बैरिया
बैरेनी/15,22
बैल/15,22
बैला
बैसठ्ठी/15,22
बैसाखी/18,22,15
बैसालु
बोकर्याइ/8,43
बोक्‌र्याउ/9,42
बोक्/1,41
बोक्रा/18,22,15
बोक्रि/8,43
बोक्रे
बोक्रो/15,22
बोक्सी/18,22,15
बोक्से
बोका/18,22,15
बोकाइ/8,43
बोकाउ/9,42
बोकाहा
बोकि/8,43
बोकुवा
बोके
बोको/15,22
बोखिम
बोगटी/15,22
बोगडी
बोगुम्बा/15,22
बोङ्गादोभान
बोछा
बोजो
बोझ/15,22
बोझदायी
बोझिल
बोझिलो/14
बोझो/15,22
बोट/18,22,15
बोटबिरुवा/18,22,15
बोटी
बोटे/15,22
बोडी/15,22
बोडेगाउँ
बोडेबर्सा
बोडेभञ्झ्याङ
बोतल/18,22,15
बोतो/15,22
बोद्धव्य
बोद्धा
बोध/15,22
बोधक
बोधनीय
बोधयिता
बोध्य
बोध/36
बोधार्थ/18,22,15
बोधि/15,22
बोधित
बोधितव्य
बोधे
बोधो/14
बोनस/15,22
बोनिया
बोया
बोर्/1,41
बोर्ड/18,22,15
बोर्डर/15,22
बोर्डिङ/18,22,15
बोर्लाङ
बोरा/18,22,15
बोराइ/8,43
बोराउ/9,42
बोराहा
बोरि/8,43
बोरिया
बोल/15,22
बोलक्कड
बोलचाल/15,22
बोलपत्र/18,22,15
बोल्/1,41
बोल्देफेदी
बोलाइ/15,22
बोलाइ/8,43
बोलाउ/9,42
बोलावट/15,22
बोलि/8,43
बोली/15,22
बोलीचाली/15,22
बोलीवचन/15,22
बोलैया
बोवाङ
बोस/15,22
बोस्याइलो/14
बोसे
बोसो/15,22
बोहरागाउँ
बोहरीगाउँ
बोहोतो/15,22
बोहोरा/15,22
बौंडाई
बौघागुम्बा
बौघापोखराथोक
बौद्ध/15,22
बौद्धिक/33
बौर/8,45
बौराइ/8,43
बौराउ/9,42
बौरि/8,43
बौलाहा/15,22
बौलाही
भृकुटी/15,22
भृकुटीमण्डप/15,22
भृगु/15,22
भृत्य
भृति/15,22
भ/10
भँगडची
भँगडी/18,22,15
भँग्याहा
भँगाल्याइ/8,43
भँगाल्याउ/9,42
भँगालि/8,43
भँगेरो/15,22
भँचाइ/8,43
भँचाउ/9,42
भँडाइ/8,43
भँडाउ/9,42
भँडाहा
भँडिनी
भँडुवा
भँवरो/15,22
भइ/8,43
भइपरी
भइपरीआउने
भकन्जे
भकभक
भकभकी
भक्क
भक्कानि/8,43
भक्कानो/15,22
भक्कार
भक्कासे
भक्कुमार
भक्कू
भक्खर
भक्त/15,22
भक्तजन/18,22,15
भक्तपुर/15,22
भक्तपुरे
भक्तवत्सल
भक्तालु
भक्ति/15,22
भक्तिमान/18,22,15
भक्तिमान्
भक्तीपुर
भक्रन
भक्रन्त
भक्राङ
भक्रान
भक्षक
भक्ष्य/15,22
भक्ष्याभक्ष्य
भक्षी
भकाइ/8,43
भकाउ/9,42
भकाभक
भकारी/15,22
भकारो/15,22
भकुण्डे
भकुण्डो/18,22,15
भकुन्डे
भकुर्/1,41
भकुराइ/8,43
भकुराउ/9,42
भकुरि/8,43
भकुल्ले
भकुल्लो/14
भग/15,22
भगण/15,22
भगत/18,22,15
भगवत
भगवती/15,22
भगवतीटोल
भगवतीपुर
भगवान/18,27
भगवानपुर
भग्न
भग्नावशेष/18,22,15
भग्नोत्साह
भगाइ/8,43
भगाउ/9,42
भगाङ्कुर/15,22
भगिनी/18,22,15
भगीरथ/15,22
भगीरथप्रयास
भगुवा
भगौटे
भङनपुर
भङ्ग/15,22
भङ्गरभाउलो/14
भङ्गी/15,22
भङ्गुर
भङ्ज्याहा
भङ्याहा
भङाहा
भच्छी
भच्छे
भचेट
भजन/15,22,34
भजनानन्दी
भजनियाँ
भजनी
भज्/1,41
भजाइ/15,22
भजाइ/8,43
भजाउ/9,42
भजि/8,43
भञ्जक
भञ्जन/15,22
भञ्ज्याङ/18,22,15
भटभट
भटमास/15,22
भट्ट/15,22
भट्टराई/15,22
भट्ट्याइ/8,43
भट्ट्याउ/9,42
भट्टा/15,22
भट्टाचार्य/15,22
भट्टारक/15,22
भट्टी/15,22
भट्टीवाल
भट्टे/15,22
भट्टेदान
भट्याक्क
भटाभट
भटारभुटुर
भटार्/1,41
भटारि/8,43
भटौलिया
भटौली
भडक/15,22
भड्‍डु/15,22
भड्काउ/15,22
भड्किलो/14
भड्खालो/18,22,15
भण्डाफोर/15,22
भण्डार/15,22
भण्डारण/15,22
भण्डारा/15,22
भण्डारी/18,22,15
भतक्क
भतभत
भतभताइ
भतभती
भत्क/15,22
भत्क/8,45
भत्करु/15,22
भत्काइ/8,43
भत्काउ/9,42
भत्कि/8,43
भत्कोस/15,22
भत्खरु/15,22
भत्ता/15,22
भताबभुङ्ग
भताभत
भताभुङ्ग
भतारि/8,43
भताहा
भतिज/15,22
भतिजा/18,22,15
भतिजी/18,22,15
भतुवा/18,22,15
भतेर/15,22
भतेरे
भदन्त
भद्दा
भद्र
भद्रकाली/15,22
भद्रगोल/15,22
भद्रपीठं
भद्रपुर/15,22
भद्रा/15,22
भद्राई/15,22
भद्राक्ष/15,22
भद्रुटार
भद्रो/15,22
भदाहा/15,22
भदै/15,22
भदौ/15,22
भदौरे
भनक्क
भनभन
भन्/1,41
भन्क/8,45
भन्काइ/8,43
भन्काउ/9,42
भन्कि/8,43
भन्के
भन्ज्याङेली
भन्टा/15,22
भन्डाफोर
भन्डारा
भन्ते/15,22
भन्दामाथि
भन्न
भन्नुको/14
भन्ने
भन्सार/15,22
भनाइ/15,22
भनाइ/8,43
भनाउ/9,42
केलाउ/9,42
भनाभन
भनि/8,43
भने
भमरो/15,22
भय/15,22
भयाकुल
भयानक
भयावह
भयो
भर/15,22
भरण/15,22
भरणपोषण/15,22
भरणी
भरत/15,22
भरतगन्ज
भरतपुर/15,22
भरतपोखरी
भरतराज/15,22
भरथरी/15,22
भरद्वाज/15,22
भरपा
भरपाई/15,22
भरपूर
भरभर
भरभराउँदो/14
भरभित्तो
भरमग्दुर
भरमार
भरसक
भरस्ट
भर्‍याङ/18,22,15
भर्/1,41,33
भर्क/8,45
भर्काइ/8,43
भर्काउ/9,42
भर्कि/8,43
भर्खर
भर्तृ/15,22
भर्तृहरि/18,22,15
भर्त्सना/15,22
भर्ती/15,22
भर्तीकेन्द्र
भर्ना/15,22
भर्याक्क
भर्याङभुरुङ
भर्र
भर्सेला/15,22
भर्सेली
भराइ/8,43
भराउ/9,42
भरि/8,43
भरित
भरिपूर्ण
भरिभन्ड
भरिभराउ/15,22
भरिया/15,22
भरिलो/14
भरी
भरुवा
भरे-भोलि
भरे/15
भरेल्ती
भरेली
भरोस/15,22
भरोसा/15,22
भरौट/15,22
भरौटे
भरौल
भल/15,22
भलक्क
भलभल
भलभले
भल्/1,41
भल्क/8,45
भल्काइ/8,43
भल्काउ/9,42
भल्कि/8,43
भल्को/15,22
भल्भ/15,22
भला
भलाइ/15,22
भलाइ/8,43
भलाउ/9,42
भलाकुसारी/15,22
भलायो/15,22
भलायोखर्क
भलि/8,43
भलिबल/15,22
भलीभाँति
भलुवा
भलुवाजोर
भलेग्रो/15,22
भलेदो/15,22
भलो/14
भलो/15,22
भवदीय
भवन/15,22
भव्य/33
भवाङ
भवादीया
भवानपुर
भवानी/15,22
भवानीपुर
भवानीयपुर
भवितव्य
भवि/32
भविष्य/15,22
भविष्यत/15,22
भविष्यतकाल/15,22
भविष्यवाणी/18,22,15
भविष्यवादी
भसक्क
भसभस
भसभसी
भसरभुँडी
भस्‍र्याइ/15,22
भस्क/8,45
भस्काइ/8,43
भस्काउ/9,42
भस्कि/8,43
भस्म/15,22
भस्मसात्
भस्मावशेष
भस्मीभूत
भस्मे
भस्मेली
भस्याक-भुसुक
भसाइ/8,43
भसाउ/9,42
भसाभस
भसार
भसार्नी
भसारे
भ्या
भ्याइ/8,43
भ्याउ/9,42
भ्याकभ्याक
भ्याकुर/18,22,15
भ्यागुतो/18,22,15
भ्याङ्ल्याङ्
भ्याङ्ल्याङे
भ्याङ्ले
भ्याङ्लो/14
भ्याट/15,22
भ्याटभ्याट
भ्यातभ्यात
भ्यात्त
भ्यात्ले
भ्यात्लो/14
भ्यान्टे
भ्यार्र
भ्याल्सी
भ्याली/15,22
भ्यालेन्टाइन/15,22
भ्यासभ्यास
भ्यास्स
भ्रंश
भ्रंशित
भ्रंशी
भ्रम/15,22,36
भ्रमण/15,22
भ्रममूलक
भ्रमर/15,22
भ्रमित
भ्रमी
भ्रष्ट/15,22
भ्रष्टाचार/15,22
भ्रातृसंस्था
भ्राता
भ्रान्त
भ्रामक
भ्रुकुटी/15,22
भ्रूण/18,22,15
भ्रूमध्य
भ्वाँक
भ्वाँक्क
भ्वाँङ्ग
भ्वाँला
भ्वाङ/15,22
भ्वाङ्ङ
भ्वात्त
भ्वार्र
भ्वास्स
भाँच्/1,41
भाँचि/8,43
भाँज/15,22
भाँजो/18,22,15
भाँड/15,22
भाँड्/1,41
भाँडा/18,22,15
भाँडाकुँडा/18,22,15
भाँडि/8,43
भाँडो/15,22
भाँति/15,22
भाइ/18,22,15
भाइचारा/15,22
भाइबहिनी/18,22,15
भाइभारादार/15,22
भाइरस/18,22,15
भाइसरह
भाउ/15,22
भाउँटो/15,22
भाउँरी/15,22
भाउचर/18,22,15
भाउजू/18,22,15
भाउन्न/15,22
भाउसान्ती
भाकभुक
भाकल/15,22
भाक्/1,41
भाका/18,22,15
भाकि/8,43
भाखा/15,22
भाग/15,22
भागदौड/15,22
भागवत/15,22
भागसान्ती
भागसिङ/15,22
भाग्/1,41
भाग्य/15,22
भाग्यवादी
भाग्यस्वरी
भागा/15,22
भागार्ह
भागि/8,43
भागी
भागीरथी/15,22
भाङ/15,22
भाङग्रा
भाङभुङे
भाङभुजा
भाङ्‍ग्रो/15,22
भाङ्ग्रे
भाचोक
भाजक/18,22,15
भाजन/15,22
भाज्य
भाजित
भाट/18,22,15
भाटकटिया
भाटना
भाटा/15,22
भाटिया/18,22,15
भाटो/15,22
भाडा/15,22
भात/15,22
भातखोला
भातीगन्ज
भाते
भातेनिद्रा
भादगाउँ/15,22
भादगाउँले
भादगाउँसिनवारी
भादसार
भाद्र/15,22
भाद्रवास
भान्छा/15,22
भान्छे/18,22,15
भान्जा/18,22,15
भान्जी/18,22,15
भान्जे
भान्तिमान्
भान्सा/15,22
भान्साघर
भान्से/18,22,15
भानावानपुर
भानिज/15,22
भानु/15,22
भानुभक्त/15,22,34
भानुमती
भाने
भाबर/15,22
भामचौर
भाम्टो/15,22
भाम्लो/15,22
भायोलिन/15,22
भार/15,22
भारत/15,22,34
भारतवर्ष/15,22
भारती/15,22
भारतीपुर
भारतेली
भारद्वाज/15,22
भारदार/15,22
भारदेव
भारल/15,22
भारवि/15,22
भार्गव/18,22,15
भार्ते
भार्दह
भार्या/18,22,15
भार्रभुर्र
भार्से
भारा/15,22
भारादार/15,22
भारी/15,22
भारू
भारेभुरे
भारोप/34
भारोपेली
भाल्चे
भाला/18,22,15
भालु/15,22
भालुबाँस
भालुबाडी
भालुबारी
भालेजुधाइ
भाव/15,22,35,36,39
भावक/15,22
भावगत/15,22
भावचित्र
भावधारा/15,22
भावना/15,22
भावनामय
भावपरक
भावप्रधान
भावप्रवाह/15,22
भावबोधक
भावमय
भावमूलक
भावयित्री
भावव्यञ्जक
भाववाचक
भाववादी
भावविभोर
भावशून्य
भाव्य
भावाडम्बरी
भावातीत
भावानुकूल
भावार्थ/15,22
भावित
भावी
भावुक/33
भावोद्दीपक
भावोल्लास/15,22
भाषण/18,22,15
भाष्य/15,22
भाषा/18,22,15
भाषाभाषी/15,22
भाषाविज्ञान/15,22
भाषाविद/15,22
भाषाविद्
भाषाशास्त्र
भाषिक
भाषिका/18,22,15
भाषित
भाषी
भासभुस
भासभुसे
भासमान
भास्/1,41
भास्कर/18,22,15
भास्वत्
भास्वर
भासि/8,43
भासित
भासे
भासेभुसे
भिँडे
भिउँट/15,22
भिउँसिने
भिक्षा/15,22
भिक्षार्थी
भिक्षाशी
भिक्षु/18,22,15
भिखारी/18,22,15
भिज्/1,41
भिजाइ/8,43
भिजाउ/9,42
भिजि/8,43
भिटा/18,22,15
भिटामिन/18,22,15
भिड/15,22
भिडन्त/18,22,15
भिड्/1,41
भिडाइ/8,43
भिडाउ/9,42
भिडि/8,43
भिडियो/18,22,15
भिण्डी/15,22
भित्ता/15,22
भित्ति/15,22
भित्तेपात्रो
भित्तेलेखन/15,22
भित्तो/15,22
भित्र/15,22
भित्रै
भित्र्याउ/9,42
भित्रिनी/18,22,15
भित्रिने
भित्रिया
भित्री
भित्रीप्रदेश
भिन्दै
भिन्न/33
भिन्नाभिन्नै
भिन्नार्थ
भिना/15,22
भिनाजु/18,22,15
भिनु/15,22
भिमद
भिमल
भिमल्/1,41
भिमलाइ/8,43
भिमलाउ/9,42
भिमलि/8,43
भिमेस
भियतनाम/15,22
भियना/15,22
भिर/15,22
भिरमौरी
भिर्/1,41
भिर्लुङ
भिराइ/8,43
भिराउ/9,42
भिरालो/15,22
भिरि/8,43
भिरूङ्गी
भिल्ल/15,22
भिसा/15,22
भीख/15,22
भीड/15,22
भीडन्त/15,22
भीडभाड/15,22
भीत
भीम/15,22
भीमखोरी
भीमगिठ्ठे
भीमटार
भीमढुङा
भीमपोखरा
भीमफेदी/15,22
भीमस्थान
भीमसेन/15,22
भीमसेनी
भीमापुर
भीमेश्वर
भीर/15,22
भीरकोट
भीरगाउँ
भीरपानी
भीरु
भीषण
भीष्म/15,22
भीसीडी/18,22,15
भुँड्को/15,22
भुँडी/15,22
भुँडीफोर
भुँडुल्के
भुँडे
भुँवरो/15,22
भुइँ/15,22
भुइँकटहर
भुइँकुइरो/15,22
भुइँचालो/18,22,15
भुइँभुइँ
भुइँय्यँ
भुईँ/15,22
भुकभुकती
भुकभुक्याइ/8,43
भुकभुक्याउ/9,42
भुकभुकी
भुकभुके
भुकम्प/15,22
भुक्/1,41
भुक्क
भुक्त/15,22
भुक्त/8,45
भुक्तगते
भुक्तमान/15,22
भुक्ताइ/8,43
भुक्ताउ/9,42
भुक्तान/15,22
भुक्तानी/15,22
भुक्ति/15,22
भुक्ति/8,43
भुक्लुक्क
भुकाइ/8,43
भुकाउ/9,42
भुकि/8,43
भुकुल्ल
भुकुल्ले
भुगोल/15,22
भुङ्ग/15,22
भुङ्ग्‌र्याइ/8,43
भुङ्ग्‌र्याउ/9,42
भुङ्ग्रि/8,43
भुङ्ग्रे
भुङ्ग्रो
भुचक्र
भुच्चुक
भुज/15,22
भुजङ्ग/15,22
भुजबल
भुज्/1,41
भुजा/15,22
भुजाइ/8,43
भुजाउ/9,42
भुजि/8,43
भुजिया
भुजुङ
भुजुरी/15,22
भुजे
भुजेल/15,22
भुझावा
भुटन
भुटभुट्याइ
भुटभुटि/8,43
भुट्/1,41
भुट्को/15,22
भुट्टार
भुटाइ/15,22
भुटाइ/8,43
भुटाउ/9,42
भुटान/15,22
भुटाहिपाट
भुटाही
भुटि/8,43
भुटुन/18,22,15
भुटुवा/15,22
भुटेको/14
भुत/18,22,15
भुतभुत
भुत्ते
भुत्तो/14
भुत्याहा
भुत्रुक्क
भुत्रैसित
भुत्रैसिति
भुत्रो
भुत्ल्याइ/8,43
भुत्ल्याउ/9,42
भुत्ला/15,22
भुत्लि/8,43
भुत्ले
भुताहा
भुतुक्क
भुतुङ्गे
भुतुङ्गो/14
भुतुल्लो/14
भुतेग्रो/15,22
भुन्टी/18,22,15
भुन्टे/18,22,15
भुन्टो/14
भुन्न
भुनी/15,22
भुने/15,22
भुपाल/18,22,15
भुमरी/15,22
भुम्लीचोक
भुम्लुटार
भुमिकर/15,22
भुमिका/18,22,15
भुमे/15,22
भुमेश्वर
भुमेस्थान
भुर्कुट/15,22
भुर्र
भुरा/15,22
भुरुक
भुरुक्क
भुरुङ/15,22
भुरेटाकुरे
भुल/15,22
भुलभुल
भुलभुलाहट
भुलभुले
भुल्/1,41
भुल्क/8,45
भुल्काइ/8,43
भुल्काउ/9,42
भुल्कि/8,43
भुल्के
भुल्ल
भुल्लुक्क
भुलाइ/8,43
भुलाउ/9,42
भुलि/8,43
भुली
भुव/15,22
भुवन/15,22
भुवनपोखरी
भुवनेश्वर/15,22
भुवनेस
भुवा/15,22
भुस/15,22
भुसतिघ्रे/18,22,15
भुससिन्गा
भुस्कुट/15,22
भुस्याहा
भुस्सा/15,22
भुसाल/15,22
भुसुक्क
भुसुनो/15,22
भुसुल्ट्याइ/8,43
भुसुल्ट्याउ/9,42
भुसुल्टि/8,43
भुसुसुसु
भुसे
भू-उपग्रह
भूइँकटहर/15,22
भूउपग्रह/15,22
भूकम्प
भूक्षय/15,22
भूक्षरण/15,22
भूक्षेत्र/34
भूगर्भ/15,22
भूगोल/15,22
भूगोलपार्क/15,22
भूटान/15,22
भूत/18,22,15
भूतकाल/15,22
भूतप्रेत/15,22
भूतपूर्व/15,22
भूतबङ्गला
भूतल/15,22
भूतस्य
भूते
भूदान/15,22
भूपमंत्री
भूपरिवेष्टित
भूपाल/18,22,15
भूपेन्द्र/18,22,15
भूभाग/15,22
भूभौतिक
भूमण्डल/15,22
भूमध्य
भूमि/15,22
भूमिकर
भूमिका/18,22,15
भूमिगत
भूमिति/15,22
भूमिराजमाडाउ
भूमिसम्बन्धी
भूमिसुधार/15,22
भूमिहीन
भूयः
भूयशः
भूयसी
भूर्लोक/15,22
भूराजनयिक
भूराजनीति/30
भूरि
भूल/15,22
भूषण/18,22,15,34
भूषित
भेक/15,22
भेग/15,22
भेजा/15,22
भेट/15,22
भेटघाट/18,22,15
भेटवार्ता/15,22
भेटवाल/15,22
भेट्/1,41
भेट्टाइ/8,43
भेट्टाउ/9,42
भेट्नु/15,22
भेट्नो/15,22
भेटाइ/8,43
भेटाउ/9,42
भेटि/8,43
भेटी/15,22
भेटेरिनरी
भेडा/18,22,15
भेडापु
भेडिया
भेडियाही
भेडेटार
भेडो/14
भेडो/15,22
भेडोपन
भेद/15,22
भेदक
भेदकारक
भेददृष्टि
भेददर्शी
भेदभाव/15,22
भेद्/1,41
भेद्य
भेदाइ/8,43
भेदाउ/9,42
भेदाहा
भेदि/8,43
भेदित
भेदी
भेदुवा
भेरी/15,22
भेल/15,22
भेला/15,22
भेष/15,22
भेषधारी
भेषी
भेसी
भैँसी/18,22,15
भैंमाले
भैंसीपङ्खा
भैंसे
भैया/18,22,15
भैरव/15,22,34
भैरवनाथ/15,22
भैरवस्थान
भैरहवा/15,22
भैलक्के
भैलिनी
भैलो/15,22
भैषज्य
भैसीपाखा
भैसे
भो
भोक/15,22
भोकमरी/15,22
भोकराहा
भोकल/15,22
भोकसिङ
भोकहडताल
भोक्तव्य
भोक्ता
भोको/14
भोग/15,22
भोगचलन/15,22
भोगटे/15,22
भोगटेनी
भोगपत्र
भोगबन्धकी
भोगवादी
भोगविलास
भोग्/1,41
भोग्य
भोगाइ/15,22,18
भोगाइ/8,43
भोगाउ/9,42
भोगि/8,43
भोगी
भोज/15,22
भोजन/18,22,15
भोजनप्राप्ति
भोजनालय/18,22,15
भोजने
भोजपुर/15,22
भोजराज/18,22,15
भोज्य
भोजी
भोजे
भोट/15,22
भोटाहिटी/15,22
भोटिया
भोटे/15,22
भोटेओडार
भोटेकोशी/15,22
भोटेखोला
भोटेचिया/15,22
भोटेताल्चा
भोटो/15,22
भोडाहा
भोर/15,22
भोर्ले
भोर्लेटार
भोर्लो/15,22
भोल्टेज/15,22
भोला/15,22
भोलि/13
भौँडाहा
भौगर्भिक
भौगोलिक
भौतिक/32
भौतिकवाद/15,22
भौतिकशास्त्र/15,22
भौम/39
भौमे
मृग/15,22
मृगतृष्णा/15,22
मृगनयनी
मृगया/15,22
मृगलोचना
मृगाक्षी
मृगौला/15,22
मृगौलिया
मृण्मय
मृणाल/15,22
मृत
मृतसञ्जीवनी
मृत्तिका/15,22
मृत्यु/15,22
मृत्युदण्ड/15,22
मृत्युवरण/15,22
मृत्युशय्या/15,22
मृतात्मा
मृदङ्गी
मृदु
मृदुभाषी
मृदुल
मृन्मय
मृषा
म/6,16
मंदलोचन
मइन्टोल/15,22
मई/15,22
मकमक
मकर/15,22
मकल/15,22
मकवानपुर/15,22
मकवानपुरगढी
मकवानी
मक्ख
मक्खन/15,22
मक्खी/15,22
मक्खीबुट्टे
मक्रहर
मकालु/15,22
मकुन्डो/18,22,15
मकुनो
मकै/15,22
मखनाह
मखमल/15,22
मखिबुट्टे
मखुन्डी
मखुन्डे
मखुन्डो/15,22
मखेला
मगज/15,22
मगण/15,22
मगन
मगमग
मगर/18,22,15
मगरगडी
मगही
मग्न
मगाइ/15,22
मगाइ/8,43
मगाउ/9,42
मघा/15,22
मङलबारे
मङलसेन
मङसिर/15,22
मङ्गलकामना
मङ्गलकारी
मङ्गलटार
मङ्गलपुर
मङ्गलबार/18,22,15
मङ्गलाचरण/15,22
मङ्गले
मङ्गलेरी
मङ्गोल/18,22,15
मङ्गोलिया/18,22,15
मचक/15,22
मचक्क
मचमच
मचमचती
मच्क/8,45
मच्काइ/8,43
मच्काउ/9,42
मच्कि/8,43
मच्छे
मच्छेगाउँ
मच्याकमुचुक
मच्याक्क
मचान/15,22
मचिया
मछुवा
मजकुर
मजदुर/18,22,15
मजदुरी/15,22
मजनु/18,22,15
मजबुत/15,22
मजबुन/15,22
मजबुर
मज्जा/15,22
मजा/15,22
मजाक/15,22
मजाको/14
मजिपाटे
मजिस्ट्रेट/18,22,15
मजुर/15,22
मजुवा
मजेत्रो/15,22
मझगवा
मझाइ/8,43
मझाउ/9,42
मझारिया
मझारे
मझुवा
मझोराविष्णुपुर
मझौरा
मझौला
मझौलिया
मञ्‍जु/15,22
मञ्च/18,22,15
मञ्चन/15,22
मञ्जरित
मञ्जरी/15,22
मञ्जुर/15,22
मञ्जुल/15,22
मञ्जुश्री/15,22
मटक्क
मट्ट्याउ/9,42
मट्टि/8,43
मट्टितेल/15,22
मट्टीतेल
मट्टै
मट्याइ/8,43
मट्याइलो/14
मट्याङ्ग्रा/18,22,15
मट्याङ्ग्रे
मट्याङ्ग्रो/15,22
मट्यौलो/14
मटिलो/14
मटिहानी
मटेइलो/14
मटेउलो/14
मटेला
मठ/18,22,15
मठमन्दिर/18,22,15
मठ्या
मड्क/8,45
मड्काइ/8,43
मड्काउ/9,42
मड्कि/8,43
मड्किलो/14
मडाइ/15,22
मडाइ/8,43
मडाउ/9,42
मडार/8,45
मडारि/8,43
मडारिँदो/14
मडुवा
मढ्/1,41
मढाइ/8,43
मढाउ/9,42
मढि/8,43
मणय
मण्डने
मण्डप/18,22,15
मण्डल/18,22,15
मण्डलाकार
मण्डली/15,22
मण्डलेश्वर
मण्डित
मणिबन्ध
मणिराम/18,22,15
मत/15,22
मतगणना/15,22
मतदाता/18,22,15
मतदान/15,22
मतपत्र/18,22,15
मतपेटिका
मतभेद/18,22,15
मतमताउँदो/14
मतलब/15,22
मतलबी
मतलव/15,22
मतवाल
मतवाला
मत्त
मत्त्याहा
मत्ता/15,22
मत्तिमबिर्ता
मत्थर/15,22
मत्याइ/8,43
मत्याउ/9,42
मत्सर/15,22
मत्सरी
मत्स्‍य/18,22,15
मत्स्यपालक
मत्स्यपालन
मताधिकार/15,22
मतान्तर/15,22
मतानुयायी
मतापी
मतावलम्बी
मति/15,22
मतियार
मतिशाली
मतिहीन
मतो/15,22
मथल्/1,41
मथलाइ/8,43
मथलाउ/9,42
मथलि/8,43
मथ्/1,41
मथ्यौडो
मथाइ/8,43
मथाउ/9,42
मथि/8,43
मथित
मथिया
मथुरा/15,22
मथुरापा
मथेलो
मथैया
मथैराज
मदत/15,22
मदती
मदन/18,22,15
मदनकृष्ण/18,22,15
मदनकुन
मदनपोखरा
मदनमणि/18,22,15
मदना
मदमत्त
मदरसा/18,22,15
मद्दत/15,22
मद्देनजर
मद्य/15,22
मद्यपान/15,22
मदानपुर
मदान्ध
मदानी
मदार
मदालस
मदिरा/15,22
मदिराक्ष
मदिराक्षी
मदिरोन्मत्त
मदेसे
मदोन्मत्त
मधवलिया
मध्य
मध्यकाल/15,22
मध्यकालीन
मध्यगत
मध्यनजर/15,22
मध्यपश्चिम/15,22
मध्यपुर
मध्यपुर/15,22
मध्यपूर्व/15,22
मध्यबर्खा
मध्यभाग/15,22
मध्यम
मध्यम स्तर
मध्यमा/15,22
मध्यमाञ्चल/15,22
मध्ययुगीन
मध्यरात/15,22
मध्यलोचन
मध्यवर्ती
मध्यस्थ/33
मध्यस्थकर्ता/15,22
मध्यान्तर/15,22
मध्यान्ह/15,22
मध्ये
मध्येनजर
मधानी/15,22
मधिसे
मधु-रस
मधु/15,22
मधुकृष्ण/15,22
मधुकर/15,22
मधुपति
मधुपर्क/15,22
मधुमल्ला
मधुमेह/15,22
मधुर
मधुरिमा/15,22
मधुरीजब्दी
मधुरो/14
मधुरो/15,22
मधुवन/15,22
मधुवनगोठ
मधुवनी
मधुसूदन/15,22
मधेली
मधेस/15,22
मधेसा
मधोपुर
मधौरु/15,22
मन/15,22
मनकन्थे
मनकल्पित
मनकामना/15,22
मनकारी
मनखत
मनगल्टार
मनग्गे
मनचिन्ते
मनतातो/14
मनथली
मनन/15,22,34
मनपर्दी
मनपर्दो
मनपरी
मनपुर
मनपुरमैनापोखर
मनबहलाउ
मनभोग/15,22
मनमती/15,22
मनमन
मनमस्तिष्क/15,22
मनमानी
मनमाफिक
मनमुटाब
मनमुटाव/15,22
मनमैजु
मनमोजी
मनमोहक
मनमोहन/15,22
मनलागी
मनस्थिति/15,22
मनस्वी
मनसा/15,22
मनसाय/15,22
मनसुन/15,22
मनहरवा
मनहरा
मनहरी
मन्छ/8,45
मन्छाइ/8,43
मन्छाउ/9,42
मन्छि/8,43
मन्जन/15,22
मन्जुर/15,22
मन्जुरी
मन्डी/15,22
मन्तरे
मन्तव्य/15,22
मन्त्र/15,22
मन्त्र/8,45
मन्त्रणा/15,22
मन्त्रतन्त्र
मन्त्रपूत
मन्त्रमुग्ध
मन्त्राइ/8,43
मन्त्राउ/9,42
मन्त्रालय/18,22,15
मन्त्रि/8,43
मन्त्रित
मन्त्रिपदं
मन्त्रिपरिषद/15,22
मन्त्रिमण्डल/15,22,34
मन्त्री/18,22,15
मन्त्रोच्चारण
मन्तिर
मन्थन/15,22
मन्थर
मन्थरा/15,22
मन्थली/18,22,15
मन्द
मन्दमन्द
मन्दिर/18,22,15
मन्दी/15,22
मन्मथी
मन्मय
मन्स/8,45
मन्साइ/8,43
मन्साउ/9,42
मन्सि/8,43
मनाइ/8,43
मनाउ/9,42
मनाक्
मनाङ/18,22,15
मनारी
मनासिव/15,22
मनाही/15,22
मनि/15,22
मनिकापुर
मनिखेल
मनिटर/18,22,15
मनितो/15,22
मनिब्याग/18,22,15
मनियारी
मनीषा/18,22,15
मनीषी
मनु/15,22
मनुज/15,22
मनुवा/18,22,15
मनुष्य/18,22,15
मनेश्वर
मनोकामना
मनोगत
मनोग्रन्थि/15,22
मनोज/18,22,15
मनोज्ञ
मनोनयन/15,22
मनोनीत
मनोबल/15,22
मनोबाञ्छित
मनोभाव/15,22
मनोभावना/15,22
मनोभिराम
मनोमय
मनोमानी
मनोयोग
मनोरञ्जन/15,22
मनोरथ/15,22
मनोरम/15,22
मनोवृत्ति/15,22
मनोव्यथा
मनोविज्ञान/15,22
मनोविश्लेषक
मनोविश्लेषण/36
मनोवैज्ञानिक/15,22
मनोहर/15,22
मनोहरा/15,22
मनोहारी
मफत
मफती
मम/15,22
ममखा
ममचा/15,22
ममत्व
ममता/15,22
ममी/18,22,15
मयल/15,22
मयूर/18,22,15
मरक्क
मरण/15,22
मरणासन्न
मरनथाना
मरन्च्याँसे
मरमर
मरमरी
मरम्मत/15,22
मर्/1,41
मर्क/8,45
मर्का/15,22
मर्काइ/8,43
मर्काउ/9,42
मर्कि/8,43
मर्खु
मर्चवा
मर्चवाङ
मर्चेन्ट/15,22
मर्जी/15,22
मर्डर/15,22
मर्दा-मर्दा
मर्दानगी
मर्दाना/15,22
मर्दापर्दा
मर्दित
मर्म/15,22
मर्मघाती
मर्मच्छेदी
मर्मत/15,22
मर्मभेदी
मर्मर
मर्मवेधी
मर्मस्पर्शी
मर्मान्तक
मर्माहत
मर्याक्क
मर्याङ
मर्यादपुर
मर्यादा/15,22
मर्यादाक्रम
मर्यादाभङ्ग
मर्यादित
मर्यादी
मर्लान्त
मराइ/8,43
मराउ/9,42
मराठी/18,22,15
मरि/8,43
मरिच/15,22
मरिमेट्नु
मरीचे
मरुभूमि/15,22
मरुवा
मरेङ
मरोट/15,22
मरौट/15,22
मरौटो
मल/15,22
मलखाद/15,22
मलङ्गवा
मलजल/15,22
मलम/18,22,15
मलमल
मलहम/15,22
मल्/1,41
मल्क/8,45
मल्कवाङ
मल्काइ/8,43
मल्काउ/9,42
मल्कि/8,43
मल्खु/15,22
मल्टिमिडिया/15,22
मल्याकमिलिक
मल्याकमुलुक
मल्याङकोट
मल्ल/18,22,15
मल्लकाल/15,22
मल्लदेही
मल्लाज
मल्लाह/15,22
मल्लिँडो/15,22
मल्लिका/18,22,15
मल्ली
मलाइ/8,43
मलाउ/9,42
मलाम/15,22
मलामी/18,22,15
मलाया/15,22
मलाही
मलि/8,43
मलिका
मलिन
मलिमस
मलिलो/14
मलुको/14
मलुको/15,22
मलुवा
मलेठ
मलेरिया/15,22
मलेसिया/15,22
मलौटो/14
मष्तिष्क/15,22
मसृण
मसक्क
मसमन्डी
मसल/15,22
मसल्ची/15,22
मसला/15,22
मस्क/8,45
मस्काइ/8,43
मस्काउ/9,42
मस्कि/8,43
मस्को/15,22
मस्जिद/18,22,15
मस्त
मस्तनामडाली
मस्तमान्डौ
मस्तराम
मस्ती/15,22
मस्तै
मस्याइलो
मस्याम
मस्यौटो
मस्यौदा/15,22
मस्यौरा/18,22,15
मसाङ्ग्रि/8,43
मसाज/15,22
मसान/15,22
मसान्त/15,22
मसाने
मसार्/1,41
मसारि/8,43
मसाल/15,22
मसालजुलुस
मसाले
मसिन्याइ/8,43
मसिन्याउ/9,42
मसिना
मसिनि/8,43
मसिनी
मसिनु
मसी/15,22
मसुरिया
मसुली/15,22
मसेल्लो/14
मसौट/15,22
मसौदा/15,22
मह/15,22
महँगी/15,22
महँगो/14
महक/15,22
महक/8,45
महकाइ/8,43
महकाउ/9,42
महकि/8,43
महकिलो/14
महत/15,22
महतगाउँ
महत्/33
महत्तम
महत्तर
महत्त्व/15,22
महत्त्वपूर्ण/15,22
महत्त्वाकाङ्क्षी
महत्व/15,22
महत्वकाङ्क्षा/15,22
महत्वपूर्ण/15,22
महतो/18,22,15
महन्त/15,22
महनीय
महबुब/15,22
महर्जन/18,22,15
महर्षि/18,22,15
महरा/18,22,15
महल/15,22
महलदारी
महला/15,22
महलो/15,22
महसुर
महसुल/15,22
महसुस/15,22
महाकवि/18,22,15
महाकष्ट
महाकाल
महाकाली/18,22,15
महाकाव्य/18,22,15
महाकाव्यकार/15,22
महागुरु/18,22,15
महाङ्काल
महाजन/18,22,15
महाज्ञानी
महाजाली
महात्मा/18,22,15
महादल/15,22
महाद्धीप
महादान/15,22
महादानी
महादेव/15,22
महादेवता
महादेवथान
महादेवपट्टी
महादेवपुरी
महादेवस्थान
महादेवा
महादेश/18,22,15,34महादैया
महाधिवेशन/15,22
महानगर/18,22,15,34
महानगरपालिका
महान/33
महानन्द/15,22
महान्
महान्यायाधिवक्ता/18,22,15
महानिर्देशक/18,22,15
महानिर्वाचन/15,22
महानिरीक्षक/18,22,15
महानुभाव/18,22,15
महानौर
महाप्रबन्धक/18,22,15
महाप्राज्ञ
महाप्राण/15,22
महापुरुष/18,22,15
महाबल
महाबली
महाबाहु
महाभाग
महाभारत/15,22
महाभारा
महाभियोग
महाभूकम्प/15,22
महामति
महामन्त्री/18,22,15
महामना
महामहिस
महामाइ
महामादपुर
महामान्य
महामाया/15,22
महामारी/15,22
महामूर्ख
महायज्ञ/18,22,15
महारथ/15,22
महारथी/18,22,15
महार्घ
महार्घ्य
महाराज/18,27
महाराजगञ्ज
महाराजगन्ज/15,22
महाराजा/18,22,15
महाराजाधिराज/18,22,15
महाराणा/18,22,15
महारानी/18,22,15
महारानीझोडा
महारुद्र
महारोगी
महारौद्र
महालक्ष्मी/18,22,15
महालेखा/15,22
महाव्रती
महावाणी
महाविद्यालय/18,22,15
महावीर/18,22,15
महावौद्ध/15,22
महाशक्ति/15,22
महाशय/15,22
महाशाखा/15,22
महाशिवरात्रि/15,22
महासंघ/15,22
महासङ्घ/15,22
महासचिव/18,22,15
महासन्धि/15,22
महासभा/15,22
महासमिति/18,22,15
महासागर/18,22,15
महासाहसिक
महासेठ/15,22
महासेनानी/18,22,15
महिना/15,22
महिनाथपुर
महिमागान/15,22
महिमान्वित
महिमामय
महिला/18,22,15
महिष/15,22
महिषासुर
महिषी/15,22
महीतिघ्रे
महुवा/15,22
महेदेवा
महेन्द्र/15,22
महेन्द्रआदर्श
महेन्द्रकोट
महेन्द्रनगर/18,22,15
महेलकुना
महेश/18,22,15
महेशपुर
महेश्वर/18,22,15
महेश्वरी
महोत्तरी/15,22
महोत्सव/15,22
महोदय/15,22
म्याँ
म्याउँ/15,22
म्याउँचे
म्याक्सी
म्याग्दी/15,22
म्याङलुङ
म्याच/15,22
म्याट्रिक
म्याट्रिक्स/15,22
म्याडम/18,22,15
म्याद/15,22
म्यादी
म्यान/15,22
म्यानचेस्टर/15,22
म्यानपावर/18,22,15
म्यानमार/15,22
म्यान्डेट/15,22
म्यानेजर/18,22,15
म्यानेजिङ
म्यापी/15,22
म्याराथन/15,22
म्यालपोखरी
म्युजिक/15,22
म्युजियम/18,22,15
म्युनिख/15,22
म्युनिसिपल
म्रियमाणा
म्लान
म्लेच्‍छ/15,22
म्वाइ/15,22
म्वाइँ/15,22
म्वाल्या
मा
माँखा
मांसपेशी/18,22,15
मांसल
माइक/15,22
माइकल/18,22,15
माइक्रो/15,22
माइक्रोप्रोसेसर/18,22,15
माइक्रोफिल्म/18,22,15
माइक्रोबस/15,22
माइक्रोसफ्ट/15,22
माइजु/18,22,15
माइत/15,22
माइती/15,22
माइतीघर/15,22
माइपोखरी
माइमझुवा
माइल/15,22
माइली/15,22
माइस्थान
माउ/15,22
माउन्ट/15,22
माउरी/15,22
माउस/15,22
माउसबटन/15,22
माउसुली/15,22
माओ/15,22
माओवाद/15,22
माओवादी/18,27
माकादुम
माकुरा/18,22,15
माकुरे
माकुरो/15,22
माखा/18,22,15
माखे
माखोमुन्द्रो
माग/15,22
मागधी/15,22
मागफाराम
माग्/1,41
माग्ने/18,22,15
माग्पा
माग्मा
मागि/8,43
माघ/15,22
माघे
माङजाबुङ
माङ्गल्य
माङ्गलिक
माङ्री
माछा/18,22,15
माछापुच्छ्रे/15,22
माछो/15,22
माझ/15,22
माझकोट/15,22
माझगाउँ
माझथाना
माझफल
माझफाँट
माझ्/1,41
माझा
माझाकोट
माझाली
माझि/8,43
माझी/15,22
माझीगाउँ
माझीफेदा
माटसारी
माटा/15,22
माटे
माटो/15,22
माड/15,22
माड्/1,41
माडा
माडि/8,43
माडी/15,22
माडीकल्याणपुर
माण्डव्य
माणिक्य
मातृ/15,22
मातृक
मातृक्लेश
मातृकाप्रसाद/18,22,15
मातृत्व/15,22
मातृनाश
मातृभाषा/18,22,15
मातृभाषी
मातृभूमि/15,22
मातृसत्ता/36
मातङ्ग
मातदिल
मातहत
मातहती
मात्ति/8,43
मात्र
मात्रृभाषा/15,22
मात्रा/15,22
मात्राछन्द/15,22
मात्रिक
मात्रै
माता/18,22,15
मातातीर्थ
मातापिता/18,22,15
मातुल/15,22
मातुलक्लेश
माथ/15,22
माथवर
माथा/15,22
माथि/15,22
माथिल्लो/14
माद/15,22
मादक/33
मादल/15,22
मादले
मादवपुर
मादा
माधव/18,22,15
माधवकुमार/18,22,15
माधवप्रसाद/18,22,15
माधवी/18,22,15
माध्य
माध्यम/15,22,39
माध्याह्न/39
माध्व
माधावाप
माधुर्य/15,22
माधुरी/15,22
मान/15,22
मानक/15,22,37
मानचङ्गी
मानचित्र/18,22,15
मानदेव/15,22
मानन्धर/18,22,15
माननाश
माननीय/18,22,15
मानपकडी
मानपदवी/18,22,15
मानपाङ
मानपुर
मानबु
मानमटेरिया
मानमर्दन
मानमर्यादा/15,22
मानराजा
मानव/18,22,15,31,33,34,37,38
मानवअधिकार/15,22
मानवजाति/15,22
मानवजीवन/15,22
मानवतावाद/15,22
मानवती
मानववाद/15,22
मानववादी
मानवशरीर/18,22,15
मानवशास्त्र/15,22
मानवसभ्यता/15,22
मानवाधिकार/15,22
मानस/15,22
मानसपटल/15,22
मानसरोवर/15,22
मानसिक/33
मानसी
मानहानि
मान्/1,41
मान्छे/18,22,15
मान्द्रिलो/14
मान्द्रे
मान्द्रो/15,22
मान्धाता/15,22
मान्य/33
मान्यजन/15,22
मान्यवर/15,22
माना/15,22
मानाकोट
मानार्थ
मानि/8,43
मानिस/18,22,15
मानी/15,22
मानीलेक
मानुषिक
माने/15,22
मानेभञ्ज्याङ
मानेभन्ज्याङ
मानो/15,22
मानौं
माप/15,22
मापदण्ड/15,22
मापन/15,22,34
मापा
माफ/15,22
माफिया/18,22,15
माफी/15,22
माबे
माम/15,22
मामला/18,22,15
मामलो/15,22
माम्री
माम्सपेसी/15,22
मामा/15,22
मामाघर/15,22
मामाङ्खे
मामिला/15,22
मामी/15,22
मामुली
माया/15,22
मायादेवी/18,22,15
मायालु
मायावादी
मायाविनी/15,22
मायावी
मायी/39
मार/15,22
मारक
मारकाट/15,22
मारताल
मारपिट/15,22
मारभुङ
मारवाडी/15,22
मार्/1,41
मार्कअप/15,22
मार्क्‍सवाद/15,22
मार्क्स/15,22
मार्का/15,22
मार्की/15,22
मार्कु
मार्के
मार्ग/15,22
मार्गदर्शक
मार्गदर्शन/15,22
मार्गनिर्देशन
मार्गस्थ
मार्च/15,22
मार्जक
मार्जनीय
मार्जार
मार्जित
मार्तडी
मार्तोल/15,22
मार्दङ्गिक
मार्पाक
मार्फत
मार्फा/15,22
मार्बल/15,22
मार्बु
मार्मिक
मार्सल/15,22
मार्सी/15,22
मारामार/15,22
मारिया/15,22
मारी
मारुत/15,22
मारुनी/18,22,15
मारेककठारे
माल/15,22
मालगाडी
मालटार
मालताल/15,22
मालती/18,22,15
मालतीकोट
मालधनी
मालपोत
मालवार
मालश्री/15,22
मालसामान/15,22
मालसिरी/15,22
माल्का
माल्टा/15,22
माल्दिभ्स/15,22
माल्मा
माला/15,22
मालागिरी
मालामाल
मालिक/15,22
मालिक्याइँ
मालिका/15,22
मालिकाबोटा
मालिकार्जुन
मालिङ
मालिङ्गो/15,22
मालिनी/15,22
मालिस/15,22
माली/15,22
मालु
मालुङ्गा
मालुम
मालुमेला
माले/15,22
मालेकपुर
मालेमावाद/15,22
मावल/15,22
मावली/15,22
मावि/15,22
मास/15,22
मासदेव
मास्/1,41
मास्के/15,22
मास्केबारी
मास्टर/18,22,15
मास्तिर
मासाइ/8,43
मासाउ/9,42
मासि/8,43
मासिक/15,22
मासी/15,22
मासु/15,22
मासेल
माहिर/18,22,15
माहिला/18,22,15
माहिली/18,22,15
माहिलो/14
माहिलो/15,22
माहुत/15,22
माहुते/15,22
माहुर/15,22
माहुरी/15,22
माहुरे
माहेश्वर
माहोल
माहौल/15,22
मिखमपुर
मिच्/1,41
मिचाइ/8,43
मिचाउ/9,42
मिचामिच
मिचाहा
मिचि/8,43
मिजायसी
मिजास/15,22
मिजासिलो/14
मिजुरेडाँडा
मिझिङ
मिटर/15,22
मिट्टी/15,22
मिटिङ/15,22
मिठ्याइ/8,43
मिठ्याउ/9,42
मिठाइ/18,22,15
मिठाई/18,22,15
मिठास/15,22
मिठासे
मिठि/8,43
मिठौरे
मिडिया/15,22
मिडिल
मिडी
मित/15,22
मितभाषी
मितव्ययिता/15,22
मितव्ययी
मित्याल
मित्र/18,27,33
मित्रराष्ट्र/18,29
मित्रसङ्ग
मित्राणि
मिता/15,22
मितार्थक
मिताहारी
मिति/15,22
मिथवा
मिथ्या/15,22
मिथ्याचार
मिथिला/15,22
मिथिलेस्वो
मिथुन/18,22,15
मिनट/15,22
मिनार/15,22
मिनाहा/15,22
मिनी
मिनेट/15,22
मिया/15,22
मिरमिच्चे
मिरमिर
मिरमिरे
मिर्ग/15,22
मिर्गी/15,22
मिर्गे
मिर्गौला/15,22
मिर्गौलो/15,22
मिर्जापुर
मिर्धा
मिल/15,22
मिलजुल
मिलन/15,22
मिलनबिन्दु/15,22
मिलनसार
मिल्/1,41
मिल्क/8,45
मिल्क्याहट
मिल्क्याहा
मिल्क्याही
मिल्काइ/8,43
मिल्काउ/9,42
मिल्कि/8,43
मिल्के
मिल्चे
मिल्ती/15,22
मिल्दो/14
मिल्नु/15,22
मिल्मी
मिलाइ/8,43
मिलाउ/9,42
मिलान/15,22
मिलाप/15,22
मिलावट/15,22
मिलावटी
मिलि/8,43
मिलिग्राम/15,22
मिलिटरी
मिलित
मिलिन्द/15,22
मिलियन/15,22
मिलिसिया/18,22,15
मिलीजुली
मिलेमतो/15,22
मिलोमतो/15,22
मिश्र/15,22
मिश्रण/15,22,34
मिश्रित
मिष्ट
मिष्टभाषी
मिस/15,22
मिसन/18,22,15
मिसमास
मिस्/1,41
मिस्कट
मिस्टर/15,22
मिस्त्री/15,22
मिस्री/15,22
मिस्रेली
मिसाइ/8,43
मिसाउ/9,42
मिसावट/15,22
मिसावटी
मिसाहा
मिसि/8,43
मिसिन/15,22
मिसिल
मिसोट/15,22
मिसौटी
मिहिन
मिहिनेत/15,22
मिहिनेती
मिहीँ
मीठा
मीठे
मीठो/14
मीत/15,22
मीन
मीनपचास/15,22
मीना/15,22
मीमांसक
मीमांस्य
मीमांसित
मीरा/15,22
मीलित
मुअत्तल
मुआब्जा/15,22
मुकर्रर
मुक्का/15,22
मुक्कामुक्की
मुक्केबाज/18,22,15
मुक्त
मुक्त-हृदय
मुक्तक/15,22
मुक्तकण्ठ
मुक्तहस्त
मुक्तात्मा
मुक्ति/15,22
मुक्तिनाथ/18,22,15
मुकाम/15,22
मुकाली
मुकुट/15,22
मुकुन्डापुर
मुकुन्द/15,22
कुन्द/15,22
मुकुर्याइ/8,43
मुकुर्याउ/9,42
मुकुरि/8,43
मुकुल/15,22
मुकोट
मुख/15,22
मुखजमानी
मुखपत्र/15,22
मुखर/33
मुखर्जी/15,22
मुखरित
मुखसाबित
मुखसार
मुखसारी
मुख्तियार/18,22,15
मुख्तियारी
मुख्य
मुख्यमन्त्री/18,22,15
मुख्यसचिव/18,22,15
मुख्यालय/18,22,15
मुखाग्र
मुखापेक्षी
मुखामुखी
मुखारी/15,22
मुखाले
मुखिन्जी
मुखिया/18,22,15
मुखियापा
मुखी
मुखे
मुखेन्जी
मुगल/15,22
मुगलानियाँ
मुगलाने
मुग्ध
मुग्लान/15,22
मुग्लिङ/18,22,15
मुगा/15,22
मुगी/15,22
मुगु/15,22
मुगौतो/15,22
मुङ/15,22
मुङ्ग्रे
मुचुल्का/15,22
मुचोक
मुछ्/8,45
मुछाइ/8,43
मुछाउ/9,42
मुछि/8,43
मुजा
मुजुक्क
मुजुर
मुझुङ
मुटमुट्याउ/9,42
मुटु/15,22
मुटुरोग/15,22
मुटुरोगी/18,22,15
मुठ्ठी/15,22
मुठा/18,22,15
मुठार्/1,41
मुठार्नु
मुठारि/8,43
मुठी/15,22
मुड/15,22
मुडगन्ती
मुडवालावा
मुड्/1,41
मुड्क्याइ/8,43
मुड्क्याउ/9,42
मुड्कि/8,43
मुड्की/15,22
मुड्के
मुड्को
मुडाइ/8,43
मुडाउ/9,42
मुडि/8,43
मुडिकुवा
मुडी
मुडुले
मुडुलै
मुडुवा
मुढभारा
मुढ्याइ/8,43
मुढ्याउ/9,42
मुढा/15,22
मुढि/8,43
मुढे
मुढेगाउ
मुढेबास
मुढो/14
मुण्डित
मुत्/1,41
मुताइ/8,43
मुताउ/9,42
मुताबिक
मुताहा
मुति/8,43
मुतुवा
मुतौरो
मुद्‌गर
मुद्दती
मुद्दा/15,22,18
मुद्रक
मुद्रण/15,22,18
मुद्रणालय/26
मुद्रा/15,22,18
मुद्राक्षर/15,22
मुद्राङ्कित
मुद्रालय/15,22
मुद्रित
मुदित
मुन्ट्याइ/8,43
मुन्ट्याउ/9,42
मुन्टा/15,22
मुन्टि/8,43
मुन्टे
मुन्टो/15,22
मुन्डा
मुन्तिर
मुन्था
मुन्द्रा/18,22,15
मुन्द्रे
मुन्नी/15,22
मुन्सी/18,22,15
मुना/15,22
मुनाफा/15,22
मुनामदन/18,22,15
मुनाल/15,22
मुनासिब
मुनिम/18,22,15
मुनिया
मुनियाँ/15,22
मुनुवा
मुफत
मुबारक
मुम्बई/15,22
मुमा/15,22
मुमुक्षु
मुमूर्षू
मुरमुर्याइ/8,43
मुरमुर्याउ/9,42
मुरमुरि/8,43
मुरली/18,22,15
मुरलीभन्ज्याङ
मुर्कट्टा
मुर्कुचा
मुर्छा/15,22
मुर्ति/15,22
मुर्तिया
मुर्दा/15,22
मुर्दार
मुर्दावाद/15,22
मुर्याइ/8,43
मुर्याउ/9,42
मुर्रि/8,43
मुराद/15,22
मुरादी
मुरी/15,22
मुरु
मुरुक
मुरुकमुरुक
मुरुक्क
मुरुङमुरुङ
मुरुङ्ङ
मुल/15,22
मुलतबी
मुलम्मा
मुल्क्याइ/8,43
मुल्क्याउ/9,42
मुल्क्याहा
मुल्कि/8,43
मुल्को/15,22
मुल्याहा
मुला/15,22
मुलायम
मुलुक/18,22,15
मुलुक्क
मुलुकी
मुशल
मुसमुन्द्रे
मुसमुस
मुसमुसे
मुसर्रफ/18,22,15
मुसल/15,22
मुसलमान/18,22,15
मुसलमानी
मुसहर/15,22
मुस्कान/15,22
मुस्किल
मुस्कुराइ/8,43
मुस्कुराउ/9,42
मुस्ताङ/15,22
मुस्तैद
मुस्ल्याइ/8,43
मुस्ल्याउ/9,42
मुस्लि/8,43
मुस्लिम/15,22
मुस्लो/15,22
मुसा/18,22,15
मुसाउरो
मुसार्/1,41
मुसारि/8,43
मुसीकोट
मुसीकोटखलङा
मुसुक्क
मुसुमुसाइ/8,43
मुसुमुसाउ/9,42
मुसुमुसु
मुसुरी/15,22
मुसुरे
मुसुरो/15,22
मुसुली/15,22
मुसे
मुसो/15,22
मुसौली
मुहान/18,22,15
मुहार/15,22
मुहुनी/15,22
मुहूर्त/15,22
मूक
मूकदर्शक
मूढ
मूढात्मा
मूढे
मूत्रनली
मूर्ख/18,22,15,33
मूर्च्छा/15,22
मूर्च्छित
मूर्त
मूर्तरूप/15,22
मूर्ति/18,22,15
मूर्धन्य
मूर्धस्थानी
मूर्ध्नि
मूर्धा/15,22
मूर्धाभिषिक्त
मूल/15,22
मूलक
मूलखर्क
मूलघर
मूलत्रिकोण
मूलधार/15,22
मूलनाश
मूलप्रवाह/15,22
मूलपानी/15,22
मूलबाटो/15,22
मूलम्
मूलसडक/15,22
मूल्य/15,22,18
मूल्यबृद्धि/15,22
मूल्यमान्य/33
मूल्यवृद्धि/15,22
मूल्याङ्कन/15,22
मूल्याङ्कित
मूल्यानुपाती
मूली
मूषक
मेखला/15,22
मेगावट
मेघदूत/15,22
मेघनाथगोराहन्ना
मेघाच्छन्न
मेघालय/18,22,15
मेघौली
मेच/18,22,15
मेचक
मेची/15,22
मेचीनगर
मेचे/15,22
मेजमानी/15,22
मेजर/18,22,15
मेजर्नी/18,22,15
मेट्/1,41
मेटाइ/8,43
मेटाउ/9,42
मेटाफाइल/15,22
मेटि/8,43
मेटो/15,22
मेडिकल/29
मेडिसिन/18,22,15
मेढो/15,22
मेथी/15,22
मेथीनकोट
मेदकोष
मेदस्वी
मेध्य
मेधा/15,22
मेधावी
मेनका/15,22
मेनपावर/18,22,15
मेनपुर
मेनेजर/18,22,15
मेमेङ
मेयर/15,22
मेरिना/15,22
मेरीबास्सै
मेरु/15,22
मेरुदण्ड/15,22
मेरो/14
मेल/15,22
मेलछाम
मेलबिसौनी
मेलम्ची/15,22
मेलमिलाप/15,22
मेला/15,22
मेलाउली
मेलापक
मेलापात/15,22
मेलासन्जोग
मेलुङ
मेलो/15,22
मेवा/18,22,15
मेष/15,22
मेसिन/15,22
मेसिनगन
मेसो/15,22
मेहनत/15,22
मेहनती
मेहरबान
मेहेल/15,22
मेहेले
मैत्र
मैतालु
मैतीदेवी/15,22
मैथिल
मैथिली/15,22
मैथुन/15,22,39
मैथुनी
मैदा/15,22
मैदान/18,22,15
मैदी
मैन/15,22
मैनबत्ती/18,22,15
मैना/15,22
मैनाकाँडा
मैनाघाट
मैनामियान
मैनाली/15,22
मैनासाह
मैनाहिया
मैमत्त
मैरीकालिकाथुम
मैल्याइ/8,43
मैल्याउ/9,42
मैल्ही
मैला
मैलि/8,43
मैलो/14
मैलो/15,22
मोक्तान/15,22
मोक्ष/15,22
मोघ
मोचक
मोचन/15,22
मोच्याहा
मोज/15,22
मोजमज्जा/15,22
मोजा/15,22
मोजी
मोटक/15,22
मोटर/15,22
मोटरबाटो/15,22
मोटरसाइकल/18,22,15
मोट्याइलो/14
मोटामोटी
मोटिलो/14
मोटो/14
मोटोपन/15,22
मोठ
मोड/15,22
मोडदार
मोडल/15,22
मोडलिङ/15,22
मोड्/1,41
मोड्युल/15,22
मोडाइ/8,43
मोडाउ/9,42
मोडि/8,43
मोडेम/18,22,15
मोडेल/15,22
मोतियाविन्दु
मोती/15,22
मोतीकला/15,22
मोतीपुर
मोतीराम/18,22,15
मोतीसार
मोदक
मोदनाथ/18,22,15
मोनालिसा/18,22,15
मोफसल/15,22
मोबाइल/18,22,15
मोरङ/15,22
मोरङ्गे
मोर्चा/15,22
मोरावाङ
मोराहाङ
मोल/15,22
मोलमाल
मोल्/1,41
मोलाइ/8,43
मोलाउ/9,42
मोलि/8,43
मोसम
मोस्/1,41
मोसाइ/8,43
मोसाउ/9,42
मोसि/8,43
मोसो/15,22
मोह/15,22
मोहजाल
मोहडा/15,22
मोहन/15,22,34
मोहनचन्द्र/15,22
मोहनपुर
मोहनराज/15,22
मोहनी/15,22
मोहभङ्ग/15,22
मोहम्मद/15,22
मोहर/15,22
मोहराइ
मोहसिन/15,22
मोहित
मोहिनी
मोहियानी
मोही/15,22
मोहेटोली
मोहोराइ
मोहोरिया
मोहोरियाकोट
मौका/15,22
मौकापरीक्षा
मौज्दात/15,22
मौजा/15,22
मौजुद
मौजुदा/15,22
मौजेनी
मौद्‌गल्य
मौद्रिक
मौन/33
मौनधारण
मौनाबुधुक
मौनाली
मौनी
मौर्य/15,22
मौरा/15,22
मौरी/18,22,15
मौरो/15,22
मौल/8,43
मौलसिरी
मौलाइ/8,43
मौलाउ/9,42
मौलाली
मौलि/8,43
मौलिक/33
मौवा
मौवाबोटे
मौसम/15,22
मौसमी
मौसुफ/15,22
य/3
यक्ष/15,22
यकिन/15,22
यकिनन्
यगण/15,22
यजमान/15,22
यज्ञ/18,22,15,34
यज्ञकुण्ड
यज्ञभू
यज्ञराज/15,22
यजु/15,22
यजुर्वेद/15,22,34
यजुर्वेदी
यत्किञ्चित्
यत्ति
यत्निखेर
यत्र
यत्रा
यत्री
यत्रैसित
यत्रो/14
यता
यति/15,22
यतिखेर
यतिञ्जेल
यतिन्ज्याल
यतिन्जेल
यती/15,22
यतै
यथा
यथाकथित
यथाभाग
यथार्तता
यथार्थ/33,15,22,18
यथार्थवाद/15,22
यथावत्
यथावसर
यथाविधि
यथाशक्ति
यथाशक्य
यथासमय
यथासम्भव
यथास्थान
यथास्थित
यथासाध्य
यथेच्छ
यथेच्छाचारी
यथेप्सित
यथेष्ट
यथोक्त
यथोचित
यदृच्छ्या
यदृच्छित
यद्यपि
यद्वा
यदा
यदाकदा
यदि
यदुकुश
यदुनाथ/15,22
यन्त्र/18,22,15
यन्त्रकला
यन्त्रविद्या
यन्त्रशाला/15,22
यन्त्रित
यम/15,22
यमक/15,22
यमघण्ट
यमज
यमदूत/18,22,15
यमराज/18,22,15
यमरी
यमल
यमलोक/15,22
यम्घा
यमुना/15,22
ययाति/15,22
यश/15
यशस्कर
यशस्वान्
यशस्वी
यशोगान/15,22
यशोदा/15,22
यस/15,21
यसउसले
यसकी
यसकै
यसपटक/13
यसरी
यस्तरी
यस्ता
यस्तै
यस्तो/14
यसै
यसो
यसोरी
यहाँ
यही/16
यहीँ
या
या
याँ
याक/15,22
याक्खा
याकु
याङनाम
याङपाङ
याङशिला
याचक
याचना/15,22
याचन/34
याचिका
याचित
याजक
याज्य
यातना/15,22
यात्रा/18,22,15
यात्रायां
यात्री/18,22,15
यात्रु/18,22,15
यातायात/15,22
याद/15,22
यादगार
यादव/18,22,15
यान/18,22,15
यान्त्रिक
यापन/15,22
यापित
याम/15,22
यामफुदिन
याम्खा
याम्फुदिन
यामान
यामार्ध
यायावर
यार/15,22
यार्चागुम्बा
यार्सा
यावत्
यावन्त
यासम
यासोक
यिनै
यी
युआन/15,22
युक्त
युक्ति/15,22
युक्तिसम्मत
युके/15,22
युग/15,22
युगकवि/18,22,15
युगचेत/15,22
युगचेतना
युगबोध/15,22
युगल
युगवाणी/18,22,15
युगसापेक्ष
युग्म
युग्मक
युग्मज
युगान्डा/15,22
युगान्तक
युगानुकुल
युगोचित
युगोस्लाभीया/18,22,15
युगौँ/15,22
युटीएल/18,22,15
युत
युद्ध/18,22,15
युद्धक्षेत्र
युद्धबन्दी
युनानी
युनिकोड/15,22
युनिट/18,22,15
युनिभर्सिटी/18,22,15
युनियन/18,22,15
युनिसेफ/15,22
युरो/15,22
युरोप/15,22,34
युरोपियन
युरोपेली
युवक/18,22,15
युवती/18,22,15
युवराज/18,22,15
युवराज्ञी/18,22,15
युवराजाधिराज/18,22,15
युवा/18,22,15
युवापुस्ता/18,22,15
युवायुवती/18,22,15
युवालय/15,22
यूँ
यूरोप/15,22
यो/16
योग/15,22
योगदान/15,22
योगनिद्रा
योगफल/15,22
योगबल
योगमाया/15,22
योग्य/32
योगी/15,22
योगेश/15,22
योजक
योजना/15,22
योजनीय
योज्य
योजित
योजीत
योञ्जन/18,22,15
योद्धा/18,22,15
योधा
योनि/18,22,15
यौगिक
यौटा
यौद्धिक
यौन/15,22,39
यौनआनन्द/15,22
यौनरोग/15,22
यौनविकार
यौनशोषण/15,22
यौनसम्पर्क/15,22
यौनसम्बन्ध/15,22
यौवन/15,22
यौवराजिक
रँक्याइ/8,43
रँक्याउ/9,42
रँगरूट
रँग्/1,41
रँग्नु
रँगाइ/8,43
रँगाउ/9,42
रँगाउनु
रँगि/8,43
रँगिलो
रँगेल्/1,41
रँगेलाइ/8,43
रँगेलाउ/9,42
रँगेलि/8,43
रँधाइ/8,43
रँधाउ/9,42
रँबुवा
रकम/29
रकमी
रक्‍ती/15,22
रक्त
रक्तकोषिका
रक्तचाप/15,22
रक्तदान/15,22
रक्तपात/15,22
रक्तसञ्चार/15,22
रक्तसम्बन्ध
रक्त्योल
रक्ताक्ष
रक्ताम्मे
रक्तिम
रक्तै
रक्षक
रक्ष्य
रक्षा/15,22,39
रक्षाकवच
रक्षासूत्र
रक्षित
रक्स्याइ/8,43
रक्स्याउ/9,42
रक्स्याहा
रक्सि/8,43
रक्सी/18,22,15
रक्सौल/15,22
रकेट/18,22,15
रखबार
रखवार
रखवारे
रखवाला
रखवालो/14
रखाइ/8,43
रखाउ/9,42
रखालो
रखुवा
रखेल्नी
रखौटे
रगड्/1,41
रगडाइ/8,43
रगडाउ/9,42
रगडि/8,43
रगत/18,22,15
रगतपसिना/15,22
रगताम्मे
रगते
रगरग
रगरगाइ
रगेड्/1,41
रगेडाइ/8,43
रगेडाउ/9,42
रगेडि/8,43
रगेल्/1,41
रगेलाइ/8,43
रगेलाउ/9,42
रगेलि/8,43
रघु/15,22
रघुनाथ/18,22,15
रघुनाथपुर
रघुवीर/15,22
रङ/18,22,15
रङखानी
रङदानी/18,22,15
रङपुर
रङभङ
रङ्‍गाइ
रङ्/1,41
रङ्क
रङ्गकर्मी/18,22,15
रङ्गमञ्च/18,22,15
रङ्गवादी
रङ्गशाला/18,22,15
रङ्गित
रङ्गिन
रङ्गिलो/14
रङ्गी
रङ्गीचङ्गी
रङ्गीला/15,22
रङ्गेली
रङ्गोपजीवी
रङाइ/8,43
रङाउ/9,42
रङापुर
रङि/8,43
रङिलो/14
रङेल्/1,41
रङेलाइ/8,43
रङेलाउ/9,42
रङेलि/8,43
रचना/15,22,36
रचनाकार/18,22,15
रचनाकाल/15,22
रचनाकेशर/15,22
रचयिता
रच्/1,41
रचाइ/8,43
रचाउ/9,42
रचि/8,43
रचित
रछान/15,22
रछाने
रछायाँ
रज/15,22
रजक/15,22
रजत/15,22
रजतजयन्ती
रजनी/15,22
रजपूत
रजबन्धकी
रजस्वला/15,22
रज्जाक/15,22
रज्जु/15,22
रजाइँ/15,22
रजिस्टर्ड
रजिस्टरी/18,22,15
रजिस्ट्रार/18,22,15
रजैया
रजोगुणी
रजोवती
रजौटा
रजौटे
रझेना
रञ्‍जन/18,22,15
रञ्जक
रञ्जना/18,22,15
रञ्जनादेवी/15,22
रञ्जन/34
रञ्जित
रट्/1,41
रटाइ/8,43
रटाउ/9,42
रटि/8,43
रड/15,22
रड्क/8,45
रड्काइ/8,43
रड्काउ/9,42
रड्कि/8,43
रण/15,22
रणकौशल
रणन
रणनीति/15,22,39
रण्डी/18,22,15
रत/15,22
रतन/15,22
रतनचौर
रतनपुर
रतनपुरी
रतम्छा
रत्‍न/15,22
रत्ति/8,43
रत्ती
रत्नगर्भा
रत्नदास/15,22
रत्ननगर/15,22
रत्नपार्क/15,22
रत्नपुर
रत्ना/15,22
रत्नावती
रत्नेचौर
रत्याइ/8,43
रत्याउ/9,42
रति/15,22
रति/8,43
रतीभर
रतुवा
रतौली
रथ/18,22,15
रथी/18,22,15
रद्द/15,22
रद्दी
रन/15,22
रनक
रनघ्वाँक
रनबन
रनभुल्ल
रन्क/8,45
रन्काइ/8,43
रन्काउ/9,42
रन्कि/8,43
रन्दा/15,22
रन्ध्र/15,22
रन्न
रनाहा/15,22
रनिवास/15,22
रप्फु/15,22
रप्याइ/8,43
रप्याउ/9,42
रफ्तार/15,22
रबर/15,22
रबाफलो
रबाफिलो/14
रबि
रबिबार/15,22
रबीबाली
रम/15,22
रमजान
रमझम/15,22
रमण/34
रमता
रमन/15,22
रमन्ता
रमरमती
रमरमी
रम्/1,41
रम्घा
रम्पर
रम्भा/15,22
रम्य
रम्य्राइलो/14
रम्याइ/8,43
रम्याउ/9,42
रमा/15,22
रमाइ/15,22
रमाइ/8,43
रमाइडे
रमाइलो/14
रमाउ/9,42
रमि/8,43
रमिता/15,22
रमितारु
रमिते
रमितेखोला
रमेशकुमार/18,22,15
रमेशनाथ/18,22,15
रमोला/15,22
रल्ल
रवाना
रवाफ/15,22
रवि/18,22,15
रविओपी
रविन/15,22
रविभात्
रविराज/15,22
रवीन्द्र/15,22
रवौ
रश्मि/15,22
रस/15,22,36,39
रसगुल्ला/18,22,15
रसद/15,22
रसदपानी
रसदार
रसना/15,22
रसनीय
रसपाक
रसबरी/15,22
रसवादी
रसवान्
रससिद्ध
रस्नालु
रस्याइ/8,43
रस्याउ/9,42
रसाइ/8,43
रसाउ/9,42
रसादी
रसायन/15,22
रसालु
रसि/8,43
रसिद/15,22
रसिलो/14
रसीया/15,22
रसुवा/18,22,15
रह/15,22
रह/8,45
रहन/15,22
रहनसहन/15,22
रहर/15,22
रहरलाग्दो
रहरे
रहल
रहवास
रहस्य/15,22
रहस्यमय/15,22
रहस्यवाद/15,22
रहाइ/8,43
रहाउ/9,42
रहि/8,43
रहित
रहुवा
रहेपहेको/14
र्‌याँर्याँ
र्‌याइँर्‌याइँ
र्‌याखर्‌याख
र्‌याखर्‌याखती
र्‌याङर्‌याङ
र्‍याल/15,22
र्‌याल्ल
र्‌याले
र्‌वाइँर्‌वाइँ
र्‌वाम्म
र्याल्ल
र्यालेभीर
राँक्कि/8,43
राँकि/8,43
राँको/15,22
राँगा/15,22
राँगो/15,22
राँटा
राँटे
राँड/15,22
राँडभाँड
राँध्/1,41
राँधि/8,43
राँबो/15,22
राइगाउँ
राइजिङ/15,22
राइट/15,22
राइटर
राइपुर
राइफल/18,22,15
राइबाघा
राइबाघे
राइरत्ती
राइस/15,22
राई/18,22,15
राउटर/18,22,15
राउटे/15,22
राउत/15,22
राउतबेँसी
राउन्ड/15,22
राउल/15,22
राकस/15,22
राकसिराङ
राक्षस/18,22,15
राक्से
राकाचुली
राकाथुम
राकुवा
राकेश/15,22
राख्/1,41
राखादिप्सुङ
राखाबाङ्देल
राखि/8,43
राखी/15,22
राखुपिपले
राखुभगवती
राखेप/15,22
राग/15,22,36
रागादीप
रागानी
रागिनी/15,22
रागिलो
राघव/15,22
राघिनासे
राघे
राङकोट
राङसी
राज/15,22
राजकन्या/15,22
राजकर्णिकार/18,22,15
राजकवि/15,22
राजकाज/15,22
राजकाजी
राजकार्य/15,22
राजकीय
राजकुट
राजकुमार/18,22,15
राजकुमारी/15,22
राजकुल/15,22
राजकोष
राजगढ
राजगद्दी/15,22
राजघराना
राजघाट
राजतन्त्र/15,22,36
राजतान्त्रिक
राजदण्ड
राजदरबार/18,22,15
राजद्रोह/36
राजद्रोही
राजदूत/15,22
राजदूतावास/15,22
राजदेवी
राजधानी/18,22,15
राजन/15,22
राजन्य/15,22
राजनीति/15,22,39
राजनीतिकरण/15,22
राजनीतिकर्मी/18,22,15
राजनीतिज्ञ/15,22,18
राजनीतिपीडित/15,22,18
राजनेता/18,22,15
राजपत्र/18,22,15
राजपथ/15,22,15,39
राजपरिवार/15,22
राजपरिषद/15,22
राजप्रासाद/15,22
राजपुर
राजपुरतुलसी
राजबन्दी/15,22
राजबाडा
राजबिराज
राजभक्त
राजभण्डारी/15,22
राजभयम्
राजमहल/15,22
राजमहिषी
राजमार्ग/15,22
राजरक्षक
राजर्षि/15,22
राजरोगी
राजवंशी/15,22
राजविद्रोही
राजविराज/15,22
राजश्व/15,22
राजसंस्था/15,22
राजसत्ता/36
राजस्व/15,22
राजसेवायां
राजहाँस/15,22
राज्ञी/15,22
राज्य/18,22,15
राज्यं
राज्यकाल/15,22
राज्यपक्ष/15,22
राज्यप्राप्ति
राज्यमन्त्री/18,22,15
राज्यलक्ष्मी/18,22,15
राज्यवती/15,22
राज्यसत्ता/15,22
राज्याधिकार/15,22
राजा-रानी/15,22
राजा/27,18
राजापानी
राजापुर
राजारानी
राजाराम/15,22
राजाहर
राजी/15,22
राजीखुशी/15,22
राजीखुसी
राजीनामा/15,22
राजीव/15,22
राजु/15,22
राजेन्द्र/15,22
राजेन्द्रकुमार/18,22,15
राजेन्द्रप्रसाद/18,22,15
राजेश/15,22
राजेश्वर/15,22
राजै
राडार/15,22
राडी/18,22,15
राडो/15,22
राढी/15,22
राणा/18,22,15
राणाकाल/15,22
राणाजी/15,22
राणाशासन/15,22
राणाशाही/15,22
रात/15,22
रातदिन
रातमाटे
रात्तै
रात्र्यन्ध
रात्रि/15,22
रात्रिभोज/18,22,15
रात्रीभोज
रात्रौ
राताम्मे
रातारात
राति
राती/15,22
रातू
राते
रातो/14
रातोदिन
रातोपिरो/14
रातौ
राधा/18,22,15
राधाकृष्ण/15,22
राधापुर
राधिका/15,22
राधेश्याम/15,22
राधोपुर
राना/18,22,15
रानागाउँ
रानाभाट/18,22,15
रानी/15,22
रानीखेत
रानीगन्ज
रानीगाउँ
रानीचौर
रानीटार
रानीपानी
रानीपोकरी
रानीपोखरी/15,22
रानीयापुर
रानीवन
रानीवास
रानीशिखर
राप/15,22
रापती/15,22
राप्ती/15,22
राप्रपा/15,22
राप्रपा/15,22
राप्ला
रापाकोट
रापि/8,43
रापिलो/14
राम/15,22
कनक/15,22
रामकृष्ण/15,22
रामकुमार/15,22
रामकुमारी/15,22
रामकोट
रामखेलावन/15,22
रामगढवा
रामगन्जसिनुवारी
रामग्राम
रामगोपालपुर
रामघाट
रामचन्द्र/15,22
रामजान/15,22
रामजी/15,22
रामदल/15,22
रामनगर
रामनगरभुटाहा
रामनारायण/15,22
रामप्रसाद/15,22
रामपुर/15,22
रामपुरखाप
रामपुरम
रामपुरवीर
रामपुर्खा
रामपुर्जा
रामपुर्वा
रामफल/15,22
राममणि/15,22
राममन्दिर/15,22
रामरोसान
रामलाल/15,22
रामवन
रामविलास/15,22
रामशरण/15,22
रामशाह/15,22
रामशिखरझुला
रामसिंह/15,22
रामहरि/15,22
राम्/1,41
राम्चे
राम्छे
राम्जाकोट
राम्जातिलाहर
राम्जादेउराली
राम्दी
राम्ररी
राम्रो/14
रामायण/18,22,15
रामारुमी
रामि/8,43
रामीडाँडा
रामु/15,22
रामेछाप/15,22
रामेश/15,22
रामेश्वर/18,22,15
रामोराम
राय/15,22
रायडाँडा
रायपुर
रायमाझी/18,22,15
रायल
राया
रायाल
रायो/15,22
रारा
रारा/15,22
राल/15,22
रालुकादेवी
राव/15,22
रावण/18,22,15
रावत/15,22
रावतकोट
रावल/18,22,15
रावाडोलु
राशय
राशि नक्षत्र
राशि/18,22,15
राष्ट्र/18,22,15
राष्ट्रकवि/18,22,15
राष्ट्रनायक/18,22,15
राष्ट्रपति/18,22,15
राष्ट्रप्रमुख/18,22,15
राष्ट्रबैँक/15,22
राष्ट्रभाषा/18,22,15
राष्ट्रवाद/15,22
राष्ट्रसंघ/15,22
राष्ट्रसेवक/18,22,15
राष्ट्राध्यक्ष/18,22,15
राष्ट्रिय/33
रास /15,22
रासन/15,22
रासस/15,22
रासायन/39
राह/15,22
राहत/15,22
राहदानी/15,22
राहा
राहाफ
राहुभात्
राहुल/15,22
रिँगटा/15,22
रिँध्/1,41
रिँधाइ/8,43
रिँधाउ/9,42
रिँधि/8,43
रिकर्ड/15,22
रिक्त
रिक्सा/18,22,15
रिक्सावाला/18,22,15
रिकापी/15,22
रिकाब
रिकुट/15,22
रिकुटे
रिखीडोरो
रिगाउँ
रिघा
रिङनेरह
रिङ्/1,41
रिङ्गै
रिङाइ/8,43
रिङाउ/9,42
रिङि/8,43
रिजाल/15,22
रिजिमन्ट
रिट/15,22
रिट्ठे
रिटाइ/8,43
रिटाउ/9,42
रिटायर
रिठापाटा
रिडी/15,22
रित्ति/8,43
रित्तो/14
रित्याइ/8,43
रित्याउ/9,42
रिदीकोट
रिनी
रिपु
रिपोर्ट/15,22
रिबन/15,22
रिबाज
रिभन
रिमरिम
रिमरिमे
रिमीझिमी
रिमुवा
रियाजी
रियासती
रिलु
रिवाज/15,22
रिस/15,22
रिस्कु
रिस्ती
रिसाइ/15,22
रिसानी/15,22
रिसाहा
रिसोर्ट/15,22
रिसोर्स/15,22
रिसोर्सेज/15,22
रिहर्सल
रिहा/15,22
रिहाइ/15,22
रीत/15,22
रीता/15,22
रीति/15,22
रीतिथिति/15,22
रीतिरिवाज/15,22
रीना/15,22
रीस/15,22
रु/8,46,47
रुँग्/1,41
रुँगाइ/8,43
रुँगाउ/9,42
रुँगि/8,43
रुँध्/1,41
रुँधाइ/8,43
रुँधाउ/9,42
रुँधि/8,43
रुक्खो/14
रुक्मिणी/15,22
रुकुम/15,22
रुख/18,22,15
रुख्याइ/8,43
रुख्याउ/9,42
रुखि/8,43
रुगरुग
रुगरुगी
रुघा/15,22
रुङ्/1,41
रुङाइ/8,43
रुङाउ/9,42
रुङि/8,43
रुच्/1,41
रुचाइ/8,43
रुचाउ/9,42
रुचाङ
रुचि/8,43
रुचिर
रुजु/15,22
रुझ्/1,41
रुझाइ/8,43
रुझाउ/9,42
रुझि/8,43
रुट/15,22
रुढी/15,22
रुढीवादी/15,22
रुद्ध
रुद्र/15,22
रुद्रपुर
रुद्रराज/15,22
रुद्राक्ष/18,22,15
रुद्री/15,22
रुद्रेश्वर
रुन्चे
रुप/15,22,40
रुपन्देही/15,22
रुपरेखा/15,22
रुपल
रुप्सिलो/14
रुप्से
रुपा/15,22
रुपाकोट
रुपाटार
रुपी/15,22
रुपौलिया
रुम/15,22
रुमल्/1,41
रुमलाइ/8,43
रुमलाउ/9,42
रुमलि/8,43
रुमलो/15,22
रुम्जाटार/15,22
रुमानी/15,22
रुमाल/18,22,15
रुरू
रुरो/8,45
रुलर/15,22
रुवाइ/15,22
रुवाइ/8,43
रुवाउ/9,42
रुवाण्डा/15,22
रुष्ट
रुस/15,22
रुस्पुरकोट
रूँगालो
रूक्ष
रूखासूखा
रूखो
रूग्ण
रूगाखोकी
रूचि/15,22
रूटिन
रूढ
रूढिवाद
रूढिवादी
रूढी
रूद्र/15,22
रूद्रघन्टी
रूप/15,22
रूपक/15,22
रूपनगर
रूपन्देही/15,22
रूपमय
रूपराशि
रूपरेखा/15,22
रूपवती
रूपवान्
रूपसज्जा
रूपसी
रूपहारा
रूप्से
रूपा/15,22,36
रूपान्तर/15,22
रूपान्तरित
रूपायित
रूपिणी
रूपियाँ/18,22,15
रूपी/15,22
रूपैँया/18,22,15
रूपैयाँ/18,22,15
रूपौला
रूपौलो/14
रूवाबासी
रे
रेकर्ड/15,22
रेकर्डिङ/15,22
रेखदेख/15,22
रेखा/15,22,36
रेखाकृति
रेखाङ्कन/15,22
रेखाङ्कित
रेखाचित्र/18,22,15
रेखोपाखो
रेग्मी/15,22
रेचन/15,22
रेचित
रेट/15,22
रेट्/1,41
रेटाइ/15,22
रेटाइ/8,43
रेटाउ/9,42
रेटि/8,43
रेडक्रस/15,22
रेडियम/15,22
रेडियो/15,22
रेणु/15,22
रेत/15,22
रेत्/1,41
रेताइ/8,43
रेताउ/9,42
रेति/8,43
रेतिलो/14
रेनकोट/15,22
रेन्ची
रेन्जर/18,22,15
रेमिटेन्स/15,22
रेल/15,22
रेलमार्ग/15,22
रेल्/1,41
रेल्वे/15,22
रेलाइ/8,43
रेलाउ/9,42
रेलि/8,43
रेलिङ/15,22
रेलो/14
रेवती
रेष्टुराँ/26,18
रेष्टुरेण्ट/18,22,15
रेस
रेसम/15,22
रेसा
रैकर/15,22
रैतान/15,22
रैती/15,22
रैथाने
रैयती
रो/10
रोइ/8,43
रोइनीहवा
रोइला/15,22
रोक/15,22
रोकटोक
रोकथाम/15,22
रोक्/1,41
रोक्का/15,22
रोकाइ/8,43
रोकाउ/9,42
रोकाया/15,22
रोकायागाउँ
रोकावट/15,22
रोकाहा
रोकि/8,43
रोग/15,22,18
रोगब्याधी/15,22
रक्तनली
रोगभी
रोगाहा
रोगी/15,22
रोङ्
रोचक
रोचा
रोज/15,22
रोजगार/15,22
रोजगारदाता/15,22
रोजगारी/15,22
रोजनामा
रोजरोज
रोज्/1,41
रोजा
रोजाइ/15,22
रोजाइ/8,43
रोजाउ/9,42
रोजाना
रोजि/8,43
रोजिन्दा
रोजी/15,22
रोजीरोटी/18,22,15
रोट
रोटरी/15,22
रोटी/15,22
रोटे
रोड/15,22
रोडम्याप/15,22
रोडा/15,22
रोदन/15,22
रोदीकोट
रोध/15,22
रोधक
रोधन/15,22
रोधी/15,22
रोनास्ट/15,22
रोपनी/15,22
रोपवे/15,22
रोप्/1,41
रोपाइ/8,43
रोपाइँ/15,22
रोपाउ/9,42
रोपार
रोपाहार/15,22
रोपि/8,43
रोपुवा
रोपो/15,22
रोबदार
रोबरबाफ
रोबोट/18,22,15
रोम/15,22
रोमकूप
रोमन/15,22
रोमहर्षक
रोमाञ्च/15,22
रोमाञ्चित
रोमान्टिक
रोमान्स/15,22
रोमिल
रोयल/15,22
रोयल्टी/15,22
रोरे
रोल्/1,41
रोल्पा/15,22
रोलाइ/8,43
रोलाउ/9,42
रोलि/8,43
रोवा
रोशन/18,22,15
रोशनी/18,22,15
रोष/15,22
रोस्ट
रोहबर
रोहबार
रोहिणी
रोहित/18,22,15
रोही
रोहोटे
रौँ/15,22
रौँदालो/15,22
रौतहट/15,22
रौता
रौतेलीबिचवा
रौनक/15,22
रौप्य
रौरव
रौलेश्वर
रौवाही
रौस/15,22
रौस्याहा
रौसिली
ल
लँगडो/14
लँगौटिया
लँगौटी/15,22
लकडी/15,22
लकवा/15,22
लक्कड
लक्खन/15,22
लक्खन्
लक्खाँ
लक्ष/15,22
लक्षण/15,22
लक्षणा/15,22
लक्षमीनिया
लक्ष्मण/18,22,15
लक्ष्मणपुर
लक्ष्मी/15,22
लक्ष्मीनगर
लक्ष्मीनिया
लक्ष्मीनिवा
लक्ष्मीप्रसाद/18,22,15
लक्ष्मीप्राप्ति
लक्ष्मीपुर
लक्ष्मीपुरबेल्बिचावा
लक्ष्मीपूर्व
लक्ष्य/15,22
लक्ष्यप्राप्ति
लक्षार्थ/15,22
लक्षित
लकार/15,22
लकुरी
लकुवा/15,22
लख/15,22
लखतरान
लखन/15,22
लखनउ/18,22,15
लखनतरी
लखनपुर
लखन्तरे
लखने
लखपति
लखरलखर
लखेट्/1,41
लखेटाइ/8,43
लखेटाउ/9,42
लखेटि/8,43
लखौरी
लखौरो/14
लगडीगोद
लगत/15,22
लगत्तै
लगन/15,22
लगनखेल/15,22
लगनशील/33
लगभग
लगलग
लग्/1,41
लग्न/15,22
लगाइ/8,43
लगाउ/9,42
लगातार
लगान/15,22
लगानी/15,22
लगानीकर्ता/15,22
लगापात
लगाम/15,22
लगायत/15,22
लगार्/1,41
लगार्नु
लगाराइ/8,43
लगाराउ/9,42
लगारि/8,43
लगालगी
लगाव/15,22
लगि/8,43
लघार्/1,41
लघाराइ/8,43
लघाराउ/9,42
लघारि/8,43
लघु/33
लघुकथा/18,22,15
लघुकाव्य/18,22,15
लघुगणक/15,22
लघुतम
लघुतर
लङडी
लङ्गडाइ/8,43
लङ्गडाउ/9,42
लङ्गडो
लङ्गुर/18,22,15
लङ्गुरे
लङ्घन/34
लङ्घ्य
लङ्घित
लङौटिया
लचक/15,22,33
लच्क/8,45
लच्काइ/8,43
लच्काउ/9,42
लच्कि/8,43
लच्किलो/14
लच्के
लच्छिनी
लच्या
लच्याक
लच्याङ
लचिलो/14
लचेप्रो
लछप्प
लछराइ/8,43
लछराउ/9,42
लछाइ/8,43
लछाउ/9,42
लछार/15,22
लछार्/1,41
लछारि/8,43
लछारो
लछेर्/1,41
लछेराइ/8,43
लछेराउ/9,42
लछेरि/8,43
लज
लज्जा/15,22
लज्जालु
लज्जावती
लज्जावान्
लज्जाशील
लज्जित
लजालु
लटक्क
लटपट/15,22
लटपटे
लटमुखा
लटरम्म
लटरी/15,22
लट्क/8,45
लट्काइ/8,43
लट्काउ/9,42
लट्कि/8,43
लट्टि/8,43
लट्टु
लट्टू
लट्टे
लट्टो/15,22
लट्ठ
लट्ठक
लट्ठालट्ठी
लट्ठी/15,22
लट्ठू
लट्याइ/8,43
लट्याउ/9,42
लट्याकलुटुक
लट्याङपट्याङ
लट्याङ्ग्रो
लठ
लठरो/14
लठ्याङ्ग्रो/14
लठाङ्ग्‌र्याइ/8,43
लठाङ्ग्‌र्याउ/9,42
लठाङ्ग्रि/8,43
लठारो/15,22
लठिँगरे
लठिबज्र
लठिबज्रे
लठुवा
लठेउरो/14
लठेप्रो/14
लठैत/15,22
लड/15,22
लडका/18,22,15
लडकी/18,22,15
लडखड
लडन्त
लडन्ते
लडबड
लड्/1,41
लड्की/18,22,15
लड्डु/18,22,15
लडाइ/15,22
लडाइ/8,43
लडाइँ/15,22
लडाउ/9,42
लडाक/15,22
लडाका
लडाकी
लडाकू
लडि/8,43
लडीबुडी/15,22
लडे
लण्डन/15,22
लत/15,22
लतक्क
लतत
लतपत
लतपत्याइ
लतमाया/15,22
लतराइ/8,43
लतराउ/9,42
लतलत
लतलती
लत्‌र्याइ/8,43
लत्‌र्याउ/9,42
लत्क/8,45
लत्काइ/8,43
लत्काउ/9,42
लत्कि/8,43
लत्को/15,22
लत्त
लत्ता/15,22
लत्ताकपडा/18,22,15
लत्तो
लत्याकलुतुक
लत्याहा
लत्र/8,45
लत्रक्क
लत्र्याँस्स
लत्र्याङ्ङ
लत्र्यान्न
लत्राइ/8,43
लत्राउ/9,42
लत्रि/8,43
लता/15,22
लताम/15,22
लतार्/1,41
लतारि/8,43
लताहा
लतिका
लथरो/14
लथालिङ्ग
लथालिङ्गे
लदबद
लद्‌दू
लद्दी
लदाइ/8,43
लदाउ/9,42
लदाबदी
लदुरो/14
लन्च/15,22
लन्ठ
लन्ठक
लन्ठ्याङ
लन्ठा
लन्ठाधिराज
लन्ठू
लन्डन/18,22,15
लपक्क
लपटो/15,22
लपलप
लपलपे
लप्टन/18,22,15
लप्प
लप्रक्क
लप्सी/15,22
लप्सेफेदी
लपेट्/1,41
लपेटाइ/8,43
लपेटाउ/9,42
लपेटि/8,43
लफङ्गो/14
लफन्दर
लफन्दरे
लफन्दरो/14
लफन्धर
लफन्धरी
लफरलफर
लफलफ
लफलफाउँदो/14
लफ्‌य्राकलफ्‌य्राक
लफ्‌य्राक्क
लफ्रक्क
लबर
लबर्चट्टा
लबस्तरो/14
लब्ध
लब्धाङ्क
लबानी
लबार
लबालब
लबिधरे
लबेदा/15,22
लभ/15,22
लभ्य
लमकन्ना
लमकलमक
लमक्क
लमजुङ/15,22
लमतन्न
लमलम
लम्क/8,45
लम्कन्ना
लम्कनु
लम्काइ/8,43
लम्काउ/9,42
लम्कि/8,43
लम्को
लम्कोसे
लम्च्याइ/8,43
लम्च्याइलो/14
लम्च्याउ/9,42
लम्चाइलो/14
लम्चि/8,43
लम्छट
लम्टाङे
लम्तन्न
लम्तन्ने
लम्पट
लम्पसार
लम्फा
लम्फू
लम्ब/15,22
लम्बरी
लम्ब्याइ/8,43
लम्ब्याउ/9,42
लम्बा
लम्बाइ/15,22
लम्बाचौडा
लम्बि/8,43
लम्बित
लम्बुकोट
लम्बे
लम्बोत्तर
लम्मि/8,43
लम्याइ/8,43
लम्याउ/9,42
लम्लस्ट
लम्स्याइलो/14
लम्साल/15,22
लमाइ/15,22
लमि/8,43
लमिलस्ट
लमी/15,22
लय/15,22
लयबद्ध
लयस
लयाती
लयालु
लरक्क
लरखरे
लरबर
लरबरे
लरलर
लर्क/8,45
लर्काइ/8,43
लर्काउ/9,42
लर्कि/8,43
लर्को/15,22
लर्खर
लर्तरो/14
लर्बर
लर्याकलुरुक
लर्याङतर्याङ
लरिक
लरी/15,22
लरेन्स/15,22
लल
ललकराइ
ललकार
ललकार्/1,41
ललकारि/8,43
ललच्याइ/8,43
ललच्याउ/9,42
ललचाउनु
ललचि/8,43
ललनाबिलौना
लल्याकलुलुक
लल्याङलुलुङ
ललाइ/8,43
ललाउ/9,42
ललाट/15,22
ललाम
ललित
ललितकला/15,22
ललितपुर/15,22
ललिते
ललिपप/18,22,15
ललौरे
लवण/15,22
लवलेश
लसकन्डे
लसक्क
लसपस/15,22
लसपसे
लस्क/8,45
लस्कर/15,22
लस्करी
लस्काइ/8,43
लस्काउ/9,42
लस्कि/8,43
लस्को/15,22
लस्त
लस्सा/15,22
लस्सालु
लस्सी/15,22
लसुन/15,22
लसुने
लहड/15,22
लहडी
लहना/18,22,15
लहर/15,22
लहरा/18,22,15
लहरे
लहरेपौवा
लहरो/15,22
लहलह
लहलहाउँदो/14
लहान/15,22
लहुरो/15,22
लहै
ल्याइ/8,43,32
ल्याउ/9,42
ल्याकती
ल्यागती
ल्याङल्याङ
ल्याङ्कास्टर/15,22
ल्याङ्ग्वेज/15,22
ल्याटिन/15,22
ल्यात्त
ल्यापटप/18,22,15
ल्यापल्याप
ल्यापल्यापती
ल्याप्चे
ल्याप्प
ल्याफल्याफ
ल्याफल्याफती
ल्याब/15,22
ल्यासल्यास
ल्यासल्यासती
ल्यासे
ल्वाक्क
ल्वाङ/18,22,15
ल्वातल्वात
ल्वातल्वाती
ल्वात्त
ल्वापल्वाप
ल्वापल्वापती
ल्वामल्वाम
ल्वामल्वामती
ल्वाम्म
ल्वासल्वास
ल्वासल्वासती
ल्वास्स
ल्हासा/15,22
ल्हो
ला/8,45
लाँक्रो/15,22
लाँकुरी/15,22
लाँडो/18,22,15
लाइ/8,43
लाइटर
लाइन/15,22
लाइफ/15,22
लाइब्रेरी/15,22
लाइसेन्स/18,22,15
लाउ/9,42
लाउके
लाक्पा/15,22
लाक्षणिक
लाक्षा/15,22
लाकुरीडाँडा
लाख/15,22
लाखन्
लाखा-पाखा
लाखामरी
लाखेस्
लाखौँ/27,18
लाखौं
लाग/15,22
लागछाड/15,22
लागत/15,22
लाग्/1,41
लाग्दो/14
लाग्ने
लाग्मागाड
लागि/8,43
लागिपर्/1,41
लागिपरि/8,43
लागिमेली
लागु/15,22
लागूऔषध/15,22
लागूपदार्थ/18,22,15
लागो/15,22
लाङटाङ/15,22
लाचार/15,22
लाचारी
लाछ्/8,45
लाछा
लाछि/8,43
लाछी
लाज/15,22
लाजमर्दो
लाजवती/15,22
लाजा/15,22
लाञ्छन/15,22
लाञ्छना/15,22
लाञ्छित
लाटा/18,22,15
लाटामान्डौ
लाटी/18,22,15
लाटीनाथ
लाटो/14
लाटो/15,22
लाटोकोसेरो/15,22
लाटोरिस
लाठ
लाठी/15,22
लाठीचार्ज/15,22
लाठे/18,22,15
लाठो
लाडागाडा
लाडुक
लाडे
लात/15,22
लात्ती/15,22
लात्ते
लाद्/1,41
लाद्रे
लादि/8,43
लादी/15,22
लादे
लादो/15,22
लान्छना/18,22,15
लानाकेदारेश्वर
लापरबाही/15,22
लापरलोपर
लापरवाह
लापलाप
लापलिप
लापलिपे
लाप्चे/18,22,15
लाप्राक
लापा
लापीलाङ
लापु
लाफ्याङ
लाफ्रे
लाफागाउँ
लाफे
लाब्रे
लाबाटोली
लाभ/15,22
लाभ्रा
लाभ्रे/15,22
लाभा
लाभांश/15,22
लाभान्वित
लाम/15,22
लामखुट्टे/18,22,15
लामघारे
लामबन्दी
लाम्
लाम्काने
लाम्चि/8,43
लाम्चिलो/14
लाम्पाटो/15,22
लाम्पाते/15,22
लाम्पुछ्रे/15,22
लामा/18,22,15
लामाचौर
लामाटार
लामाटोल
लामाबगर
लामिछाने/15,22
लामीखाल
लामीडाँडा
लामू
लामो/15,22
लायक/18,27
लायकिलो/14
लायन्स/15,22
लार्भा/18,22,15
लारा/15,22
लाल/15,22
लालक
लालगेडी
लालची
लालदरबार/15,22
लालपर्सा
लालपाती
लालपुर
लालफित्ताशाही
लालबन्दी
लालबुझक्कड
लालमातिया
लालमोहर/15,22
लालमोहरिया
लालसा/15,22
लाल्ची
लालायित
लालित
लाली
लालीकाँडा
लालीकोइली
लालीगुराँस/15,22
लालु/15,22
लालुपाते
लावती/15,22
लावान
लाश/15,22
लास/15,22
लास्ट
लाहा/15,22
लाहाचोक
लाहान
लाहुर/15,22
लाहुरी
लाहोर/15,22
लि/8,43
लिँडुल्के
लिँडे
लिँडो/14
लिउँचिउँ
लिउन/15,22
लिकविश्रुत
लिखत/15,22
लिखा/18,22,15
लिखित
लिखु/15,22
लिखुरे
लिखुवापोखरी
लिखेटो
लिगलिग/15,22
लिगलिगे/15,22
लिङतेप
लिङ्कन/15,22
लिङ्खिम
लिङ्ग/15,22
लिङ्गे
लिङ्गो/15,22
लिच्चड
लिच्छवि/15,22
लिच्छविकाल/15,22
लिटर/15,22
लिटो/15,22
लिडर/18,22,15
लित्त
लितिक्क
लिदी/15,22
लिनक्स/15,22
लिपनीबिर्ता
लिपपोत/15,22
लिप्/1,41
लिप्ट्याइ/8,43
लिप्ट्याउ/9,42
लिप्टि/8,43
लिप्त
लिप्स/8,45
लिप्साइ/8,43
लिप्साउ/9,42
लिप्सि/8,43
लिप्सु
लिप्सो/14
लिपाइ/8,43
लिपाउ/9,42
लिपि/18,22,15
लिपि/8,43,39
लिपिक्क
लिपित्त
लिपिबद्ध
लिपिस्स
लिपु/15,22
लिफ्ट/18,22,15
लिफा/15,22
लिबलिब
लिबलिबती
लिभरपुल/15,22
लिम्घा
लिम्पाटार
लिम्बा
लिम्बुआन/15,22
लिम्बुदिन
लिम्बू/18,22,15
लिमिटेड/18,22,15
लिमी
लिमीथाना
लिरलिर
लिलाम/15,22
लिलामी/15,22
लिवाङ
लिसनखु
लिस्ट/15,22
लिस्टी
लिस्टे
लिस्ती/15,22
लिस्नु/15,22
लिस्याइलो/14
लिसिङपिसिङ
लिसीपिसी
लिसे
लिहल
लिहि
लीन
लीला/18,22,15
लीलाम/18,22,15
लीलामणि/18,22,15
लु
लुँड्याइ/8,43
लुँड्याउ/9,42
लुँडि/8,43
लुँडी/15,22
लुँडे/15,22
लुँडो/15,22
लुँदरी
लुँदो/15,22
लुइँटेल/18,22,15
लुइँलुइँ
लुइस/15,22
लुक्/1,41
लुक्ला/15,22
लुकाइ/8,43
लुकाउ/9,42
लुकामारी/15,22
लुकाहा
लुकि/8,43
लुकीछिपी
लुकुनी
लुकुवा
लुखुरलुखुर
लुखुरे
लुखुरो/14
लुगलुग
लुगलुगती
लुगलुगे
लुगा/18,22,15
लुगाफाटा/18,22,15
लुगाफाटो/15,22
लुङ्खुदेउराली
लुच्चो/14
लुछ्/8,45
लुछाइ/8,43
लुछाउ/9,42
लुछि/8,43
लुट/15,22
लुटपाट/18,22,15
लुट्/1,41
लुट्याइ/8,43
लुट्याउ/9,42
लुटाइ/8,43
लुटाउ/9,42
लुटाकाने
लुटान/15,22
लुटाहा
लुटाहार
लुटि/8,43
लुटुपुटु
लुटे
लुटेरा/18,22,15
लुटेरो/14
लुडबुड्याइ/8,43
लुडबुड्याउ/9,42
लुडबुडि/8,43
लुण्ठन
लुण्ठित
लुत्त
लुत्ति/8,43
लुत्याइ/8,43
लुत्याउ/9,42
लुत्याहा
लुत्रुक्क
लुत्रे
लुत्रो/14
लुतुक्क
लुते
लुतेङ्ग्रो/14
लुतो/15,22
लुन्डो/14
लुन्द्रे
लुन्द्रो
लुप्त
लुपुक्क
लुपुलुपु
लुब्ध/32
लुभु
लुम्बिनी/18,22,15
लुम्रुङलुम्रुङ
लुम्ले
लुम्व
लुम्सो/14
लुमुर
लुरखुर
लुर्कने
लुर्के
लुरीखुरी
लुरुलुरु
लुरे
लुल्याइ/8,43
लुल्याउ/9,42
लुलाङ
लुलि/8,43
लुले
लुवाम्फु
लुस्याइ/8,43
लुस्याउ/9,42
लुस्स
लुसि/8,43
लुसुक्क
लुसे
लुसेत्रो/14
लुसो/14
ले
लेक/15,22
लेकफाँट
लेकाली
लेख/18,22,15
लेखक/18,22,15,34
लेखगाउँ
लेखन/15,22,34
लेखनदास/18,22,15
लेखनाथ/15,22
लेखनी/18,22,15
लेखपढ/15,22
लेखपराजुल
लेखपोखरा
लेखर्क
लेख्/1,41
लेख्य
लेखा/15,22
लेखाइ/15,22
लेखाइ/8,43
लेखाउ/9,42
लेखानी
लेखापढी/18,22,15
लेखापरीक्षण/15,22
लेखापाल/18,22,15
लेखि/8,43
लेखी/15,22
लेखुवा
लेखोट/15,22
लेगुवा
लेच्याइ/8,43
लेच्याउ/9,42
लेचि/8,43
लेट
लेट्नु
लेटाङ
लेथ्नु
लेदो/15,22
लेन/15,22
लेनदेन/15,22
लेन्स/15,22
लेनिन/15,22
लेनिनवाद/15,22
लेनिनवाद/15,22
लेप/15,22
लेप्/1,41
लेप्चा/15,22
लेप्य्राक्क
लेप्रो
लेपाइ/8,43
लेपाउ/9,42
लेपि/8,43
लेफ्टिनेन्ट/18,22,15
लेबनान/18,22,15
लेबर/15,22
लेबल/15,22
लेबुल/15,22
लेले
लेलेप
लेस/15,22
लेसराइ/8,43
लेसराउ/9,42
लेस्/1,41
लेस्नु
लेस्याइलो/14
लेसाइ/8,43
लेसाइलो/14
लेसाउ/9,42
लेसार्/1,41
लेसारि/8,43
लेसि/8,43
लेसिलो/14
लेह्य
लैङ्गिक
लैजा/8,45
लैजाइ/8,43
लैनचौर/18,22,15
लैनू
लैबरी/15,22
लोक/15,22
लोककथा/18,22,15
लोककल्याण/15,22
लोकगाथा/18,22,15
लोकगायक/18,22,15
लोकगीत/18,22,15
लोकछन्द/18,22,15
लोकडो/14
लोकतन्त्र/15,22
लोकतन्त्री
लोकतान्त्रिक
लोकदूषण
लोकदोहोरी/18,22,15
लोकप्रसिद्ध
लोकप्रिय/33
लोकराज/15,22
लोकल/15,22
लोकलय/15,22
लोकसत्ता/36
लोकसभा
लोकसम्मति
लोकसाहित्य/15,22
लोकसिद्ध
लोकसेवा/15,22
लोकाचार/18,22,15
लोकान्तरित
लोकार्पण/18,22,15
लोकार्पित
लोकाहा
लोकेन्द्र/18,22,15
लोकोत्तर
लोकोपकारी
लोखर्के
लोख्खिम
लोग्ने/18,22,15
लोग्नेमान्छे/18,22,15
लोग्नेमानिस/18,22,15
लोग्नेस्वास्नी/18,22,15
लोगो/15,22
लोचन/15,22
लोट्/1,41
लोटा/18,22,15
लोटाइ/8,43
लोटाउ/9,42
लोटि/8,43
लोड/15,22
लोडन/15,22
लोत
लोत्‌र्याइ/8,43
लोत्‌र्याउ/9,42
लोत्याइ/8,43
लोत्याउ/9,42
लोत्रि/8,43
लोत्रे
लोति/15,22
लोति/8,43
लोथर
लोथ्रे
लोथ्रो
लोदर
लोदिङ
लोप/15,22
लोपचिह्न/15,22
लोपराइ/8,43
लोपराउ/9,42
लोप्‌र्याइ/8,43
लोप्‌र्याउ/9,42
लोप्य्राइ/15,22
लोप्रि/8,43
लोप्रे
लोप्रो/15,22
लोपार्/1,41
लोपारि/8,43
लोफर
लोभ/15,22
लोभनीय
लोभ्याइ/8,43
लोभ्याउ/9,42
लोभि/8,43
लोभित
लोभी/18,22,15
लोमश
लोमहर्षक
लोमानथाङ
लोमान्थाङ्ग/15,22
लोमे
लोर्के/15,22
लोरी
लोल
लोला/15,22
लोलाइ/8,43
लोलाउ/9,42
लोलित
लोलुप
लोलो/14
लोसन
लोस्याइ/8,43
लोस्याउ/9,42
लोसि/8,43
लोसे
लोसो/14
लोह/15,22
लोहना
लोहनी/15,22
लोहरपट्टी
लोहरपानी
लोहाजारा
लोहित
लोहोटा/18,22,15
लोहोरे
लोहोरो/15,22
लौ
लौकठ
लौकही
लौका/18,22,15
लौकिक
लौको/15,22
लौखा
लौत
लौन
लौनिया
लौरो/15,22
लौह/15,22
वृक्ष/15,22
वृक्षच्छाया
वृक्षारोपण/15,22
वृत्त/15,22
वृत्तचित्र/18,22,15
वृत्तांश/15,22
वृत्ताकार/15,22
वृत्तान्त/15,22
वृत्ति/15,22
वृत्तिदाता/15,22
वृथा
वृथाभिमानी
वृद्ध/15,22
वृद्धत्व/15,22
वृद्धभत्ता/15,22
वृद्धवृद्धा/15,22
वृद्धा/15,22
वृद्धावस्था/15,22
वृद्धाश्रम/15,22
वृद्धि/15,22
वृन्द/15,22
वृन्दावन/15,22
वृश्चिक/18,22,15
वृष/15,22
वृषदेव/15,22
वृषभ/15,22
वृष्‍टि/15,22
वृषे
वृहत्
वृहस्पति/18,22,15
वृहस्पतिवार/18,22,15
वंश/15,22
वंशज
वंशधर
वंशनाश
वंशपरम्परा/15,22
वंशवृक्ष/15,22
वंशाणु/15,22
वंशावली/15,22
वंशी/15,22
वंशीधर
वक्‍तृत्व/15,22
वक्तृता/15,22
वक्तव्य/18,22,15
वक्तव्यबाजी/18,22,15
वक्ता/18,22,15
वक्र/33
वक्रदृष्टि/15,22
वक्ररेखा/15,22
वक्रशैली/15,22
वक्रोक्ति/15,22
वक्ष/15,22
वक्षस्थल/15,22
वकालत/15,22
वकालतनामा/15,22
वकिल/18,22,15
वखत/15,22
वगला/15,22
वचत/15,22
वचन/18,22,15
वचनबद्ध/33
वच्चनपुर्वा
वजन/15,22
वजनी
वज्र/18,22,15
वज्रपात/15,22
वज्रयान/18,22,15
वज्रलेप/15,22
वज्राचार्य/15,22
वज्रासन/15,22
वजार/15,22
वञ्‍चना/15,22
वञ्चक
वञ्चन/34
वञ्च्य
वञ्चित
वटवृक्ष/18,22,15
वटा/30
वटुक/18,22,15
वटै
वडाअध्यक्ष/18,22,15
वडाखोला
वडाचौर
वडाभैरव
वडालाम्जी
वणिक्/15,22
वणिक्वृत्ति/15,22
वतन/15,22
वत्ता
वत्स/15,22
वत्सल
वद
वदन/15,22
वदी/18,22,15
वध/15,22
वधक
वधशाला/18,22,15
वध्य
वधू/18,22,15
वन/15,22
वनकट्टी
वनकटावा
वनकर/15,22
वनकुसुम/15,22
वनचर/15,22
वनचरी/18,22,15
वनझाँक्री/18,22,15
वनडढेलो/15,22
वनढाडे/15,22
वनदेवता/18,22,15
वनदेवी/18,22,15
वनपथ/15,22
वनपाले/15,22
वनपैदावार/15,22
वनबिरालो/15,22
वनभात/15,22
वनभूमि/15,22
वनभोज/18,22,15
वनमहोत्सव/15,22
वनमान्छे/15,22
वनमानुष/15,22
वनमारा/15,22
वनरक्षक/15,22
वनलेक
वनवृत्ति/15,22
वनवाटिका/15,22
वनवास/15,22
वनविज्ञान/15,22
वनविनाश/15,22
वनवीर/15,22
वनसम्पदा/15,22
वनस्थली/18,22,15
वनस्पति/15,22
वनस्पतिशास्त्र/15,22
वनसाङ्लो/15,22
वन्दना/15,22
वन्दन/34
वन्दर्गाह/15,22
वन्दित
वन्दी/15,22
वन्धुवान
वन्य
वन्यजन्तु/18,22,15
वन्यसम्पदा/15,22
वनिता/18,22,15
वनौषधी/15,22
वपलुखा
वमन/15,22
वमित
वयःस्थ
वयस्क
वयोवृद्ध/15,22
वर/15,22
वरण/15,22,34
वरणी/15,22
वरत्र
वरद
वरदान/15,22
वरदायक
वरन्
वरपर
वरमाला
वर्क/8,45
वर्काइ/8,43
वर्काइफर्काइ/15,22
वर्काउ/9,42
वर्कि/8,43
वर्ग/15,22,31,34,37
वर्गकोष्ठ/18,22,15
वर्गफल/15,22
वर्गमूल/15,22
वर्गविभाजन/15,22
वर्गविभेद/15,22
वर्गसंघर्ष/15,22
वर्गसमन्वय/15,22
वर्गाकार
ववर्चस्व/15,22
वर्चस्वान्
वर्चस्वी
वर्जन/15,22,34
वर्ज्य
वर्जित
वर्डस्वर्थ/15,22
वर्ण/15,22,36
वर्णदिदोषपरिहार
वर्णन/15,22,34,38
वर्णपट/15,22
वर्णभेद/15,22
वर्णमाला/18,22,15
वर्णव्यवस्था/15,22
वर्णविन्यास/15,22
वर्णश्रम/15,22
वर्णसङ्कर/18,22,15
वर्ण्य
वर्णानातीत
वर्णानुक्रम/15,22,39
वर्णित
वर्णी
वर्तमान/15,22
वर्तमानकाल/15,22
वर्त्‍स/15,22
वर्त्स्य/15,22
वर्तित
वर्ती
वर्तुल
वर्तुलाकृति
वर्तुलाकार
वर्द्धक
वर्धन/15,22
वर्मा/15,22
वर्य
वर्ल्ड/15,22
वर्वाद/15,22
वर्ष/15,22,34,18
वर्षा/15,22
वर्षान्त/15,22
वर्षित
वर्षी
वर्षे
वराह
वराहपोखरी
वराहा
वरि
वरिष्ठ
वर/34
वरुण/15,22
वरेण्य
वलय/15,22
वलयित
वल्कली
वल्तिर
वल्लभ/15,22
वल्लो/14
वली/15,22
ववरगन्ज
वश/15,22,31,37
वशवर्ती
वश्य
वशात्
वशिष्ठ
वशीभूत
वसन्त/18,22,15
वसन्तटार
वसन्ततिलका/15,22
वसन्तपञ्चमी/15,22
वसन्तपट्टी
वसन्तपुर/15,22
वसन्तश्रवण/15,22
वसन्ती/15,22
वसन्तोत्सव/15,22
वस्त्र/18,22,15
वस्त्रशस्त्र/15,22
वस्ताजी
वस्ताद/15,22
वस्ती/18,22,15
वस्तीपुर
वस्तु/18,22,15
वस्तुगत
वस्तुजगत/15,22
वस्तुतः
वस्तुनिष्ठ/33
वस्तुपरक/33
वस्तुभाउ/15,22
वस्तुविनियम/15,22
वस्तुस्थिति/15,22
वसियत/15,22
वसुधा/18,22,15
वसुन्धरा/18,22,15
वसेश्वर
वहन/15,22,34
वहस/18,22,15
वहाँ/15,22
वहाकीठाँटी
वहादुर/18,22,15
वहिः
वहिस्कार/15,22
वहीँ
वहुवचन/15,22
व्यक्त
व्यक्ति/18,22,15
व्यक्तिगत
व्यक्तिचित्र/18,22,15
व्यक्तित्व/15,22
व्यक्तिनिष्ठ
व्यक्तिप्रधान
व्यक्तिपूजा/15,22
व्यक्तिभाषा/15,22
व्यक्तिवृत्त/15,22
व्यक्तिवादी/15,22
व्यक्त/37
व्यग्र/33
व्यङ्ग
व्यङ्ग्य/18,22,15,36
व्यङ्ग्यचित्र/18,22,15
व्यङ्ग्यविनोद/15,22
व्यङ्ग्यार्थ/15,22
व्यङ्ग्योक्ति/15,22
व्यञ्‍जना/15,22
व्यञ्जक
व्यञ्जन/18,22,15
व्यञ्जित
व्यतिरेक/15,22
व्यतीत
व्यथा/15,22
व्यन्जन/18,22,15
व्यभिचार/15,22
व्यभिचारी
व्यय/15,22
व्ययभार/15,22
व्ययी
व्यर्थ
व्यवधान/15,22
व्यवधायक
व्यवस्था/15,22,32
व्यवस्थापक/15,22
व्यवस्थापन/15,22,34
व्यवस्थाप्य
व्यवस्थापिका/18,22,15
व्यवस्थापित
व्यवस्थामुखी
व्यवस्थावादी
व्यवस्थित
व्यवसाय/18,22,15
व्यवसायी/18,22,15
व्यवहृत
व्यवहार/15,22,39
व्यवहारक
व्यवहारवादी
व्यवहार्य
व्यवहारी
व्यसनी/15,22
व्यस्त/33
व्याकरण/18,22,15,36
व्याकरणकार/18,22,15
व्याकुल/33
व्याकुलित
व्याख्या/15,22,36
व्याख्याकार/15,22
व्याख्याता/15,22
व्याख्यान/15,22
व्याख्यानविधि/15,22
व्याख्यापन/15,22
व्याख्येय
व्याघ्र
व्याधित
व्यापक/15,22,33
व्यापकरूप/15,22
व्याप्त
व्याप्तता/15,22
व्यापार/18,22,15,39
व्यापारचिन्ह/15,22
व्यापारी/18,22,15
व्यापी
व्यायाम/18,22,15
व्यायामशाला/15,22
व्यायामी
व्यावसायिक/33
व्यावहार/15,22
व्यावहारिक/33
व्यास/15,22
व्यासासन/15,22
व्युत्‍पत्ति/15,22
व्युत्‍पत्तिशास्त्र/15,22
व्युत्पन्न
व्युत्पादक
व्युत्पादन/15,22
व्यूढ
व्यूह/15,22
व्योम/15,22
व्रत/15,22
व्रतबन्ध/15,22
व्रतबन्धे
व्रतालु/18,22,15
व्रती
वा
वाः
वाइँवाइँ
वाइबा/18,22,15
वाकवाक
वाकवाकती
वाकवाकी
वाकस्वतन्त्र/33
वाक्/1,41
वाक्क/15,22
वाक्कब्याक्क/15,22
वाक्कलह/15,22
वाक्पटु/33
वाक्पद्धति/15,22
वाक्प्रहार/15,22
वाक्य/18,22,15,36
वाक्यखण्ड/15,22
वाक्यगठन/15,22
वाक्यरचना/15,22
वाक्यविन्यास/15,22
वाक्यविश्लेषण/15,22
वाक्यांश/18,22,15
वाक्युद्ध/15,22
वाकाचोल
वाकि/8,43
वाकिफ
वाकु
वागदत्ता
वागमती/15,22
वाग्दत्ता
वाग्दान/15,22
वाग्देवी/15,22
वाग्दोष/15,22
वाग्मती/15,22
वाग्मी
वाग्मीता/15,22
वाग्ला
वाग्ले/18,22,15
वाग्वाण
वाग्विदग्ध
वाग्वीर
वागालेक
वागेश्वरी
वाङ्‍मय/15,22
वाङ्गोटिङ्गो
वाङ्मधुर
वाचक/18,22,15
वाचकी/18,22,15
वाचन/15,22,34,39
वाचनालय/15,22
वाचबी
वाचयिता
वाचस्पति/15,22
वाच्य/15,22
वाचा/18,22,15,39
वाचाबन्धन/15,22
वाचाल
वाची
वाजसनेयी
वाजिब
वाजिबी
वाजी/15,22
वाञ्छक
वाञ्छना/15,22
वाञ्छनीय
वाञ्छित
वाटर/15,22
वाटिका/15,22
वाण/15,22
वाणिज्य/15,22
वाणिज्यदूत/18,22,15
वाणिज्यबैङ्क/18,22,15
वाणी/15,22
वात्सल्य/15,22
वातानुकूलित
वातायन
वातावरण/15,22,34
वातावरणविद/18,22,15
वातुल
वाद/15,22
वादक
वादग्रस्त
वादन/15,22
वादविवाद/15,22
वादशाह/15,22
वाद्यवादन/15,22
वादी/15,22
वाध्य/33
वाधा/15,22
वान/15,22
वानप्रस्थ/15,22
वानप्रस्थी
वानर/15,22
वानरी
वानस्पत्य
वान्त
वापस
वापसी
वापिक
वाम
वामदेव/15,22
वामन/15,22
वामपक्ष/15,22
वामपक्षी
वामपन्थी
वाममारगी
वाममार्ग
वाममोर्चा/15,22
वामाचार
वामावर्त
वामीटक्सार
वायरलेस/18,22,15
वायव्य
वायव/34
वायु/15,22
वायुदेवता/15,22
वायुनाशक
वायुमञ्डल/15,22
वायुमण्डल/15,22
वायुमार्ग/18,22,15
वायुयान/18,22,15
वायुविकार/15,22
वायुवेग/15,22
वायुसेना/18,22,15
वायुसेवा/18,22,15
वायोभूत
वार
वार-वार
वार/15,22
वारक
वारपाक
वारभेदेन
वार्णिक
वार्ता/15,22
वार्तालाप/15,22
वार्तिक/15,22
वार्द्धक
वार्षिक
वार्षिकी/15,22
वार्षिकोत्सव/15,22
वार्हस्पत्य
वारा
वाराणसी/15,22
वाराणसेय
वारित्त
वारिपारि
वारिस/15,22
वारिसनामा/15,22
वारुण
वारुणयन्त्र/15,22
वारूणयन्त्र
वारेन/15,22
वारेन्ट/15,22
वारेन्टी/15,22
वाल/15,22
वालकृष्ण/18,22,15
वालक/18,22,15
वालकुमारी
वालकोट
वालचन्द्र/18,22,15
वालरस/15,22
वाल्टिमोर/15,22
वाल्मीकि/15,22
वाल्मीकीय
वाल्ल
वाला/18,22,15
वालाङखा
वालाङ्खा
वालिङ
वाली/15,22
वाशिष्ठ
वाशिष्ठी
वाष्प/15,22,31,34
वाष्पीभूत
वाषिर्कोत्सव/15,22
वास/18,22,15
वासन्तिक
वासना/15,22
वासपानी
वासबिट्टी
वासर/15,22
वासलात/15,22
वासस्थान/18,22,15
वास्तव/15,22
वास्तविक/33
वास्ता/15,22
वास्तु/15,22
वास्तुकला/15,22
वास्तुकार/15,22
वास्तुदेवता/15,22
वास्तुपूजा/15,22
वास्तुविज्ञान/15,22
वास्तुविद/15,22
वास्तुविद्या/15,22
वास्ते
वासिङ्टन/18,22,15
वासित
वासिल
वासिष्ठ
वासी
वासीङथर्पु
वासुदेव/18,22,15
वासुदेवपुर
वासुदेवी
वाह
वाहक
वाहन/15,22
वाहवाह
वाहिनी/18,22,15
वाहिनीपति
वाहियात
वाहियाती
वाही
विंशतितम
विंशोत्तरी
विकृत
विकृति/15,22
विकट/15,22,33
विकर्ण/15,22
विकर्मा
विकर्षण/15,22
विकराल/15,22
विकल/33,37
विकलन/15,22
विकल्प/18,22,15
विकल्पित
विकलाङ्ग
विकस्वर
विकसित
विक्रम/15,22,34
विक्रमसंवत/15,22
विक्रमसंवत्
विक्रमी
विक्रय/15,22
विक्रयार्थ
विक्रयी
विक्रान्त
विक्रीत
विक्रेता
विक्रेय
विक्षत
विक्षरण/15,22
विक्षिप्त
विक्षिप्तता/15,22
विक्षुब्ध/33
विक्षेप/15,22
विक्षेपण/15,22
विक्षोभ/15,22
विकार/15,22
विकारी
विकाशी
विकास/15,22
विकासक्रम/15,22
विकासकार्य/15,22
विकासखर्च/15,22
विकासनिर्माण/15,22
विकासवाद/15,22
विकासशील
विकासित
विकासी
विकासोन्मुख
विकिरण/15,22
विकीर्ण
विकुञ्चित
विकेन्द्र/31
विखण्डन/18,22,15
विखण्डित
विख्यात/18,22,15
विख्याति/15,22
विगत/15,22
विगलनशील
विगलित
विग्रह/15,22
विग्रही
विघटन/15,22
विघट्टन/34
विघटित
विचक्षण
विचरण/15,22
विचरित
विचलन/15,22
विचलित
विच्छन्द
विच्छिन्न
विच्छेद /15,22
विच्छेद/15,22
विच्छेदक/18,22,15
विच्छेदन/15,22,34
विच्छेदित
विचार/18,22,15
विचारक/18,22,15
विचारणीय
विचारधारा/15,22
विचारवान्
विचारविमर्श/15,22
विचारस्वतन्त्र/33
विचाराधीन
विचारित
विचारी/18,22,15
विचारीचौतारा
विचारोद्दीपक
विचित्र/33
विचित्रक
विचित्रित
विचिन्तनीय
विचिन्त्य
विचूर्ण
विचेत
विचेतन
विचेष्ट
विचेष्टित
विछोड/15,22
विजन/15,22
विजय/18,22,15
विजयकुमार/18,22,15
विजयखर्क
विजयनगर
विजयपुर
विजयपुरा
विजयमाला/15,22
विजयराज/15,22
विजयस्तम्भ/15,22
विजया/15,22
विजयादशमी/15,22
विजयार्थी
विजयी
विजयोत्सव/15,22
विजयोपहार/15,22
विजल
विज्ञ/15,22,33
विज्ञप्‍ति/18,22,15
विज्ञप्त
विज्ञप्ति
विज्ञात
विज्ञाता/15,22
विज्ञान/15,22
विज्ञानी
विज्ञापक/15,22
विज्ञापन/18,22,15
विज्ञाप्य
विज्ञापित
विज्ञेय
विजात/34
विजाति
विजिगीषु
विजित
विजेतव्य
विजेता/18,22,15
विट
विडम्बना/15,22
विडम्बनीय
विडम्बी
वितृष्ण
वितृष्णा/15,22
वितण्डा/15,22
वितण्डावादी
वितत
वितथ
वितथ्य
वितरक
वितरण/15,22
वितर्क/15,22
वितर्क्य
वितर्कित
वितरित
वितल/15,22
वित्त/34
वितान/15,22
विताल
वितुष
विदग्ध/33
विदल
विदलन/15,22
विदलित
विद्
विद्ध
विद्धान/18,22,15
विद्यमान/15,22
विद्यवान्
विद्या/15,22
विद्यादान/15,22
विद्यानगर
विद्यापरिषद/18,22,15
विद्यापीठ/18,22,15
विद्यापुर
विद्याभ्यास/15,22
विद्यामन्दिर/18,22,15
विद्यारम्भ/15,22
विद्यार्जन/15,22
विद्यार्थी/18,22,15
विद्यालय/18,22,15
विद्यावारिधि/15,22
विद्याश्रम/15,22
विद्याहीन
विद्युत/15,22,31
विद्युतआघात/15,22
विद्युतऊर्जा/15,22
विद्युतगृह/15,22
विद्युतचुम्बक/15,22
विद्युतशक्ति/15,22
विद्युत्‍तरङग/15,22
विद्रो/36
विद्रोही
विद्वतवर्ग/15,22
विद्वत्/33
विद्वत्तम
विद्वत्वृत्ति/15,22
विद्वत्सभा/15,22
विद्व/33
विद्वान/18,22,15
विद्वान्
विद्वेष/15,22
विद्वेषक
विदा/15,22
विदारक
विदारण/15,22
विदारित
विदित
विदिशा/15,22
विदीर्ण
विदुर/15,22
विदुषक/15,22
विदुषी/15,22,18
विदूषित
विदेश/15,22
विदेशनीति/18,22,15
विदेशमन्त्री/18,22,15
विदेशी
विदेह
विधर्म/15,22
विधर्मी
विधवा/18,22,15
विध्‍वंस/15,22
विध्य
विध्यनुकूल
विध्वंसक
विध्वंसी
विधा/15,22
विधाता/15,22
विधान/18,22,15
विधानअनुसार
विधानसभा/15,22
विधायक/18,22,15
विधायिका/18,22,15
विधायी
विधि/18,22,15,39
विधिगत
विधिनिषेध
विधिवत्
विधिवश
विधिवशात्
विधिविधान/18,22,15
विधु/15,22
विधुर/15,22
विधुवा
विधेय/15,22
विधेयक/15,22
विनत
विनतोदर
विनम्र/33
विनय/15,22
विनश्वर
विनष्ट
विन्डोज/15,22
विन्ती/15,22
विन्दावासिनी
विन्दु/18,22,15
विन्ध्यवासिनी/18,22,15
विन्ध्याबासनी
विन्धी
विन्यस्त
विन्यास/15,22
विना
विनायक/15,22
विनाश/15,22
विनाशक
विनाश्य
विनाशी
विनिपातक
विनिमय/15,22
विनिमेय
विनियुक्त
विनियोजक
विनियोजन/15,22
विनियोज्य
विनियोजित
विनिर्गत
विनिर्मुक्त
विनिसृत
विनीत
विनीपाती
विनोद/18,22,15
विनोदकुमार/18,22,15
विनोदी
विपक्ष/15,22
विपक्षी/15,22
विपत/15,22
विपत्ति/15,22
विपथ/15,22
विपथगामी
विपथन
विपद/15,22
विपद्/15,22
विपन्न/33
विपना/18,22,15
विपर्यस्त
विपर्यास/15,22
विपरीत
विपरीतार्थ/15,22
विप्र
विप्रकर्ष
विप्रतिपन्न
विप्रलब्ध
विप्रलब्धा
विप्रादि वर्ण
विप्लव/15,22
विप्लावी
विपिन/18,22,15
विपुल
विपुलता/15,22
विपुललक्ष्मी
विफल/33
विबद्ध
विभक्त
विभक्ति/15,22
विभव/15,22
विभ्रंश/15,22
विभ्रंशित
विभ्रम/15,22,36
विभ्राट्
विभ्रान्त
विभ्रान्ति/15,22
विभाग/18,22,15,34
विभागाध्यक्ष/15,22
विभाजक
विभाजन/15,22
विभाज्य
विभाजित
विभाव/15,22
विभावित
विभाषी
विभिन्न/33
विभीषक
विभीषण/18,22,15
विभीषिका/15,22
विभु
विभूति/18,22,15
विभूषण/18,22,15
विभूषित
विभेद/15,22
विभेदक
विभेदन/15,22
विभेद/31
विभोर
विमत
विमत्सर
विमति/15,22
विमद
विमनस्क
विमना
विमर्श/15,22
विमर्शित
विमल/15,22
विमला/15,22
विम्ब/18,22,15
विम्बविधान/15,22
विमातृकुल/15,22
विमाता/15,22
विमान/18,22,15
विमानघाट/18,22,15
विमानचालक/18,22,15
विमानस्थल/15,22
विमानित
विमार/15,22
विमारी/18,22,15
विमुक्त
विमुख/33
विमुग्ध
विमुढ/18,22,15
विमुद्र/37
विमूढ
विमोचन/15,22
विमोचित
विमोहक
विमोहन/15,22
विमोहित
वियुक्त
वियोग/15,22,36
वियोगान्त
वियोगी
वियोजक
वियोजन/15,22
वियोजित
विरक्त
विरक्ति/15,22
विरगाथा/15,22
विरङ्ग
विरङ्गी
विरचन/15,22
विरचित
विरत
विरत्व/15,22
विरथ
विरल/33
विरस/33
विरह/15,22
विरहित
विरही/18,22,15
विर्घा
विराग/15,22
विरागी
विराजमान/15,22
विराजित
विराट/15,22
विराटनगर/18,22,15
विराट्
विराम/18,22,15
विरामचिह्न/18,22,15
विरामी/18,22,15
विरासत/15,22
विरुद्ध/15,22
विरुवा/18,22,15
विरूप
विरूपाक्ष
विरूपी
विरेचक
विरेचन/15,22
विरोचन/15,22
विरोध/15,22
विरोधक
विरोधपत्र/15,22
विरोधप्रदर्शन/15,22
विरोधाभास/15,22
विरोह/15,22
विलक्षण/33
विलक्ष्य
विलग्न
विलङ्घन/34
विलम्ब /15,22
विलम्ब/15,22
विलम्बकारी
विलम्बशुल्क/15,22
विलम्बित
विलम्बी
विलय/15,22
विलयक
विलयन/15,22
विलल्पित
विलसित
विल्व/15,22
विलाप/15,22
विलास/15,22
विलासपुर
विलासिनी
विलासी
विलिप्त
विलियम/15,22
विलीन
विलुप्त
विलेप/15,22
विलेपन/15,22
विलोकन/34
विलोकित
विलोचन/15,22
विलोडन/15,22
विलोडित
विलोप/15,22
विलोपित
विलोम
विलोल
विलोलित
विवृत
विवृत्त
विवृति/15,22
विवक्षा/15,22
विवक्षित
विवक्षु
विवत्सा
विवर/15,22
विवरण/18,22,15
विवरणिका/18,22,15
विवर्जित
विवर्ण
विवर्तन/15,22
विवर्तित
विवर्धन/15,22
विवर्धित
विवश/15,22,33
विवसन
विवाद/15,22
विवादग्रस्त
विवादान्त
विवाह/15,22
विवाहित
विवाहे
विविध/31,33
विवेक/18,22,15
विवेकशील
विवेकाधीन
विवेकी
विवेचक
विवेचन/18,22,15,34,36
विवेचना/18,22,15
विवेच्य
विशृङ्खल/33
विशद
विशल्य
विश्‍वास/15,22
विश्रान्त/15,22
विश्रान्ति/15,22
विश्राम/18,22,15
विश्रामकक्ष/18,22,15
विश्रामपुर
विश्रामालय/18,22,15
विश्रुत
विश्लिष्ट
विश्लेषक/15,22
विश्लेषण/15,22,36
विश्लेष्य
विश्लेषित
विश्व/15,22
विश्वकप/18,22,15
विश्वकर्मा/18,22,15
विश्वकोश/18,22,15
विश्वनाथ/18,22,15
विश्वबजार/15,22
विश्वबन्धु/15,22
विश्वबन्धुत्व/15,22
विश्वबैँक/15,22
विश्वम्भर/15,22
विश्वयुद्ध/18,22,15
विश्वरूपी
विश्वव्यापक
विश्वव्यापी
विश्वविख्यात
विश्वविजयी
विश्वविद्यालय/18,22,15,34
विश्वविश्रुत
विश्वशान्ति/15,22
विश्वसन/34
विश्वसमुदाय/15,22
विश्वस्त
विश्वस्त सूत्र/18,22,15
विश्वसाहित्य/15,22
विश्वात्मा/15,22
विश्वामित्र/18,22,15
विश्वासघात/15,22
विश्वासपात्र/15,22
विश्वासिलो/14
विश्वासी
निश्चय
विश्वास/15
विश्वेश्वरप्रसाद/15,22
विशा
विशारद
विशाल/15,22,33
विशालकाय
विशालबजार/15,22
विशालाक्ष
विशालाक्षी
विशिष्ट/31,33
विशीर्ण
विशुद्ध/33
विशेष/15,22
विशेषक
विशेषज्ञ/18,22,15,33
विशेषण/18,22,15,35
विशेषतः
विशेष/33
विशेष्य/15,22
विशेषाङ्क/15,22
विशेषाधिकार/15,22
विशोक
विशोधन/15,22
विशोध्य
विशोधित
विष/18,22,15
विषकन्या/18,22,15
विषधर
विषम/33
विषमज्वर/15,22
विषमय
विषमित
विषमीभवन/15,22
विषय/18,22,15,36
विषयक
विषयप्रवेश/15,22
विषयवस्तु/15,22
विषयवासना/15,22
विषयसूची/18,22,15
विषयान्तर/15,22
विषयानुक्रमणिका/15,22
विषयासक्त
विषयी
विषयुक्त
विषवृक्ष/15,22
विष्‍ठा/15,22
विष्ट/15,22
विष्ठाहारी
विष्णु/15,22
विष्णुप्रसाद/15,22
विष्णुपादुका
विष्णुपुर
विष्णुविष्णु
विष्फोट/18,22,15
विषाक्‍त/33
विषाक्त/15,22
विषाणु/15,22
विषाद/15,22
विषादित
विषादी/18,22,15
विषालु
विषुवत्
विषोत्पादक
विसंवादी
विसङ्केतन/15,22
विसङ्गत/15,22
विसङ्गतिवाद/15,22
विसर्ग/15,22
विसर्जन/15,22,34
विसर्जित
विसर्पण/15,22
विस्तृत/31
विस्तृति
विस्तरण/15,22
विस्तार/15,22
विस्तारण/15,22
विस्तारित
विस्तीर्ण
विस्थापन /15,22
विस्थापन/15,22
विस्थापित
विस्फारित
विस्फीति
विस्फोट/18,22,15
विस्फोटक
विस्फोटन/18,22,15
विस्मृत
विस्मृतप्रायः
विस्मय/15,22
विस्मयाकुल
विस्मयादिबोधक
विस्मरण/15,22,34
विस्मित
विस्वाद
विसाद/15,22
विसुनपुर
विसुनपुर्वा
विसैन्य/37
विहृत
विहङ्गम
विहङ्गमदृष्टि/15,22
विहसित
विह्वल
विह्वलित
विहा/15,22
विहाङ्गावलोकन/15,22
विहार/18,22,15
विहारी
विहित
विहीन/33
वीक्षण/34
वीणा/18,22,15
वीतराग
वीतरोग
वीपी/18,22,15
वीभत्स/15,22
वीमा/15,22
वीर/18,22,15,33
वीरकोट
वीरगञ्ज
वीरगति/15,22
वीरगन्ज/18,22,15
वीरपुर
वीरपुरबारा
वीरबस
वीररस/15,22
वीर्य/15,22
वीर्यकोष/18,22,15
वीर्यपात/15,22
वीर्यस्खलन/15,22
वीरासन/15,22
वीरेन्द्र/18,22,15
वीरेन्द्रकुमार/18,22,15
वीरेन्द्रनगर/18,22,15
वेइज्ज्ती/18,22,15
वेग/15,22
वेगी
वेडा/15,22
वेणी/15,22
वेतन/15,22
वेतनमान
वेत्ता
वेताल
वेद/18,22,15
वेदना/15,22
वेदन/34
वेदमन्त्र/18,22,15
वेदव्यास
वेदवाक्य/15,22
वेदविहित
वेद्य
वेद्यशास्त्र/15,22
वेदाङ्ग/15,22
वेदाध्ययन/15,22
वेदाध्यायी
वेदान्त/15,22
वेदान्ती
वेदी/15,22
वेदोक्त
वेध/15,22
वेधक
वेधन/34
वेधशाला/15,22
वेध्य
वेधी
वेन्जु/15,22
वेब/15,22
वेबपृष्ठ/18,22,15
वेबफोल्डर/18,22,15
वेबब्राउजर/18,22,15
वेबमदत/15,22
वेबसाइट/18,22,15
वेभ/15,22
वेराग्य/15,22
वेल्स/15,22
वेला/15,22
वेलायत/15,22
वेवास्ता/15,22
वेश्या/18,22,15
वेश्यालय/15,22
वेश्यावृत्ति/15,22
वेष/15,22
वेषभूषा/18,22,15
वेष्टकोट/18,22,15
वेष्टित
वैकल्पिक
वैक्रम/34
वैकारिक
वैकालिक
वैकुण्ठ/15,22
वैकुण्ठवास/15,22
वैखरी/15,22
वैचारिक
वैजयन्ती/15,22
वैज्ञानिक/18,22,15,33
वैज्ञानिकी
वैज्ञानिक/31
वैतनिक
वैतरणी/15,22
वैद्य/18,22,15
वैद्यक
वैद्यखाना/15,22
वैद्यगिरी/15,22
वैद्यराज/15,22
वैदाङ्गी
वैदिक
वैदिकी
वैदेशिक
वैदेही
वैध/31,37
वैधता/15,22
वैधर्मिक
वैधानिक/31,33
वैभव/15,22
वैभाषिक
वैयक्तिक
वैयाकरण
वैर/8,45
वैरभाव/15,22
वैर्याइ/8,43
वैर्याउ/9,42
वैराइ/8,43
वैराउ/9,42
वैराग/15,22
वैरागी
वैरि/8,43
वैरी/18,22,15
वैल/8,43
वैलाइ/8,43
वैलाउ/9,42
वैलि/8,43
वैवाहिक
वैवाहिक सम्बन्ध/18,22,15
वैश्य/15,22
वैशाख/18,22,15
वैषयिक
वैष्णव/15,22
वोपुङ
वौद्धिक/15,22
शृगाल/15,22
शृङ्खला/18,26
शृङ्खलित
शृङ्ग/15,22
शृङ्गार/15,22,39
शृङ्गारित
शृङ्गी
शःशर्त
शंकरदेव/15,22
शंकरध्वज/15,22
शंका/15,22
शंसोधन/15,22
शक्त
शक्ति/15,22,18
शक्तिकेन्द्र/15,22
शक्तिखोर
शक्तिमान/15,22
शक्तिसन्तुलन
शकुन्तला/15,22
शकुनी
शङ्कर/15,22
शङ्करनगर
शङ्करपुर
शङ्करपोखरी
शङ्करसरैया
शङ्क्रान्तीबजार
शङ्का/15,22
शङ्कालु
शङ्कास्पद
शङ्कित
शङ्की
शङ्कु/15,22
शङ्ख/15,22
शङ्खमूल/15,22
शठ
शण्ठ
शतक/15,22
शतपथिक
शतभिषा
शतवार्षिक
शतवार्षिकी
शतशः
शत्रव
शत्रु/18,22,15,33
शताब्द/15,22
शताब्दी/15,22
शतायु
शतावधानी
शनि/15,22
शनिबार/18,22,15
शनिश्चरे/15,22
शनै
शनौ
शपथ/15,22
शपथग्रहण/15,22
शप्त
शबल
शब्द/18,22,15
शब्दकला/15,22
शब्दकुञ्जी/15,22
शब्दकोश/18,22,15
शब्दकोष/18,22,15
शब्दशुद्धि
शब्दावली/18,22,15
शब्दाश्रित
शम/15,22
शमन/15,22,34
शमशेर/15,22
शम्भु/18,22,15
शम्भुप्रसाद/18,22,15
शम्भुभगवतीपुर
शम्शेर/15,22
शम्शेरगन्ज
शमित
शमी/15,22
शयन
शयनकक्ष
शय्या/15,22
शय्यादान
शरण/15,22
शरण्य
शरणागत
शरणामती
शरणार्थी/15,22
शरद/15,22
शर्मा/15,22
शर्मिला/18,22,15
शर्मौली
शरीर/15,22
शरीरधारी
शरीरी
शल्यक्रिया/18,22,15
शल्यचिकित्सा
शव/18,22,15
शवदाह
शवयात्रा
शशक्तिकरण/15,22
शशी/15,22
शस्त्र/15,22
शस्त्रजीवी
शस्य/15,22
शहर/18,22,15,31
शहीद/15,22
श्‍लेष/15,22
श्‍लोक/18,22,15
श्‍वान/15,22
श्याम/15,22
श्यामकर्ण
श्यामल
श्यामलाल/18,22,15
श्यामव्यङ्ग्य
श्यामसुन्दर/18,22,15
श्यामा/15,22
श्यार्पा/18,22,15
श्रृजना/15,22
श्रद्धा/18,22,15
श्रद्धाञ्जली/15,22
श्रद्धालु
श्रद्धावान्
श्रद्धास्पद
श्रद्धेय
श्रम/15,22
श्रमजीवी/18,22,15
श्रमदान/15,22
श्रमिक/18,22,15
श्रवण/15,22,34
श्रव्य/15,22
श्राद्ध/15,22,34,39
श्रान्त
श्राप/18,22,15
श्रावण/15,22
श्रावणेर
श्राव्य
श्री/15,22
श्रीअन्तु
श्रीकृष्ण/18,22,15
श्रीकृष्णगण्डकी
श्रीकेदार
श्रीकोट
श्रीखण्ड
श्रीगणेश
श्रीगाउँ
श्रीचौ
श्रीजङ
श्रीधर/15,22
श्रीनगर/15,22
श्रीनगरबैरिया
श्रीनाथकोट
श्रीप्राप्ति
श्रीपाद/18,22,15
श्रीपुर
श्रीपुरजब्दी
श्रीपुरीचट्टीवन
श्रीपेच/18,22,15
श्रीमञ्जाङ
श्रीमती/18,22,15
श्रीमान/18,22,15
श्रीमान्/15,22
श्रीमास्था
श्रीयुक्त
श्रीराम/18,22,15
श्रीलङ्का/15,22
श्रीवत्स
श्रीविन्दु/18,22,15
श्रीसिया (नउ,टा,जा,)
श्रीहर्ष/18,22,15
श्रुत
श्रुतानुश्रुत
श्रुतिबोध
श्रुतिलेख/18,22,15
श्रुतिलेखन/18,22,15
श्रेणी/18,22,15
श्रेणीबद्ध
श्रेणीमूलक
श्रेय/15,22
श्रेयस्कर
श्रेष्ठ/18,22,15,33
श्रेस्ता/15,22
श्रोत
श्रोत्रिय
श्रोता/18,22,15
श्रौत
श्लाघन/34
श्लाघ्य
श्लिल
श्लिष्ट
श्वमशाने
श्वसन
श्वान
श्वास/15,22
श्वेत
श्वेतकाली/18,22,15
श्वेतपीतादि
श्वेतसार
शाक्त
शाक्य/15,22
शाकिन्या
शाकुन्तल/15,22
शाकुनिक
शाखा/18,22,15
शाखी
शाङ्कर
शाण्डिल्य
शाणित
शान्त/15,22
शान्तभवन/15,22
शान्ता/15,22
शान्ति/15,22,39
शान्तिनगर/18,22,15
शान्तिप्रिय
शान्तिपूर्ण
शान्तिपूर्वक
शान्तिमय
शान्तिवादी
शान्तिवार्ता/15,22
शान्तिसुरक्षा/15,22
शान्तिसेना/15,22
शान्तीडाँडा
शान्तीनगर
शान्तीपुर
शापित
शाब्दिक
शाब्दी
शाम्भव
शायद
शायी
शारङ्ग
शारदा/15,22
शारदानगर
शारदी
शारद/34
शारीरिक
शालिग्राम/15,22
शालिहोत्र
शाली
शालीन/32
शालु/15,22
शाव
शाश्‍वत/15,22
शाश्वत
शासक/15,22
शासक/34
शासन/15,22,34
शासनकर्ता/15,22
शासनकाल/15,22
शासनपतन्त्र/15,22
शासनपद्धति/15,22
शासनभार/15,22
शासनसत्ता/15,22
शासना/15,22
शासनाधिकारी
शासनारूढ
शास्त्र/18,22,15,34
शास्त्रकार
शास्त्रसम्मत
शास्त्री/15,22
शास्त्रोक्त
शासित
शाह/18,22,15
शाहजहाँ/15,22
शाहदेव/15,22
शाहवंश
शाही/15,22
शिक्षक/18,22,15
शिक्षण/15,22
शिक्षा/15,22
शिक्षापद्धति
शिक्षामन्त्री/18,22,15
शिक्षालय/18,22,15
शिक्षाविद/18,22,15
शिक्षाविद्
शिक्षिक/18,22,15
शिक्षित
शिखर/18,22,15
शिखरअम्
शिखरपुर
शिखरबेँसी
शिखा/15,22
शिखासूत्र
शिखि
शिघ्रतिशीघ्र
शिति
शिर/15,22
शिरफूल
शिरबन्दी
शिरीष/15,22
शिरोधार्य
शिरोपर/15,22
शिरोमणि/15,22
शिरोवर्ती
शिल्प/15,22,39
शिला/15,22
शिलाजित
शिलान्यास/15,22
शिलापत्र/18,22,15
शिलालेख/18,22,15
शिव/15,22
शिवकुमार/15,22
शिवगञ्ज
शिवगढी
शिवजी/15,22
शिवदेव/15,22
शिवनगर
शिवनाथ
शिवपुर
शिवमन्दिर
शिववास
शिवशङ्कर/15,22
शिवालय/15,22
शिवालिङ
शिवि/15,22
शिविर/15,22
शिश्‍न/15,22
शिशिर/15,22
शिशु/18,22,15
शिष्ट
शिष्टता
शिष्टाचार/15,22
शिष्टाचारी
शिष्य/15,22
शीघ्र/32
शीत/15,22
शीतज्वर
शीतयुद्ध/15,22
शीतल/33
शीतलपुरबैरगनिया
शीतलहर
शीतार्द्र
शीतोष्ण
शीर्ण
शीर्ष/15,22
शीर्षक/15,22
शीर्षपाठ/15,22
शीर्षभाग
शीर्षस्थ
शील/15,22
शीला/15,22
शुक्र/15,22
शुक्रकीट/15,22
शुक्रनगर
शुक्रबार/15,22
शुक्रराज/15,22
शुक्रवार/15,22
शुक्रवाहिनी
शुक्ल/15,22
शुक्लपक्ष
शुचि
शुद्धात्मा
शुद्धाशुद्धि /15,22
शुद्धि/15,22
शुद्ध/31,33,37
शुभ/15,22
शुभकामना/18,22,15
शुभचिन्तक
शुभजन्मोत्सव/15,22
शुभम्/15,22
शुभ्र
शुभाकाङ्क्षी
शुभारम्भ/15,22
शुभेच्छा/15,22
शुभेच्छु
शुल्क/15,22
शुश्रूषु
शुष्क/32
शुष्काङ्ग
शुषिर
शूद्र/18,22,15
शून्य/15,22
शून्यम्
शूभ्र
शूर
शूल/15,22
शूली/18,22,15
शेख/15,22
शेखर/18,22,15
शेरचन/18,22,15
शेरबहादुर/18,22,15
शेर्पा
शेरा
शेष/15,22
शेषनाग
शेषनारायण
शैक्षिक
शैतान/18,22,15
शैलज
शैलजा/18,22,15
शैल्पिक
शैली/15,22
शैलेस/18,22,15
शैव
शैशव/15,22
शैशिर
शोक/15,22
शोककाव्य
शोकाकुल
शोकातुर
शोकार्त
शोख/15,22
शोचन/34
शोच्य
शोण
शोणित
शोध/15,22
शोधक
शोधन/34
शोधपत्र/18,22,15
शोध्य
शोभराज/18,22,15
शोभा/18,22,15
शोभाकर/18,22,15
शोभान्वित
शोभायमान
शोभित
शोषक/18,22,15
शोषण/15,22,34
शोषित
शौक/15,22
शौकिया
शौकी
शौकीन
शौच/15,22
शौचालय/18,22,15
शौनक/15,22
शौरसेन/18,22,15
शौर्य
षट्चक्र
षडयन्त्र/18,22,15
षड्‍रस/18,22,15
षड्‍राग/15,22
षड्‌रिपु/18,22,15
षड्‌विन्दु/18,22,15
षड्मुख
षड्यन्त्रकारी
षड्रस
षड्विन्दु
षण्ड/15,22
षष्ठ
षाण्डव/15,22
षाण्मासिक
षोडश/15,22
षोडशी
स
सृजन/15,22,36
सृजनशील/33
सृजना/18,22,15
सृजामाता/15,22
सृजित
सृष्‍टि/15,22
सँग
सँगलाइ/8,43
सँगलाउ/9,42
सँगाती/18,22,15
सँगाल्/1,41
अँगाल्/1,41
सँगालि/8,43
सँगिनी/18,22,15
सँगी/18,22,15
सँगेट्/1,41
सँगेटाइ/8,43
सँगेटाउ/9,42
सँगेटि/8,43
सँगेल्/1,41
सँगेलाइ/8,43
सँगेलाउ/9,42
सँगेलि/8,43
सँघार/15,22
सँच्याइ/8,43
सँच्याउ/9,42
सँचाइ/8,43
सँचाउ/9,42
सँधाइ/15,22
सँधाइ/8,43
सँधाउ/9,42
सँभराइ/8,43
सँभराउ/9,42
सँभल्/1,41
सँभल्नु
सँभलाइ/8,43
सँभलाउ/9,42
सँभलि/8,43
सँभार्/1,41
सँभारि/8,43
सँभाल/15,22
सँभाल्/1,41
सँभालि/8,43
सँस्कृति/18,22,15
सँस्करण/18,22,15
सँस्कार/18,22,15
संक्षिप्त
संक्षेप/15,22
संख्या/15,22
संगालो
संघ/18,22,15
संघर्ष/18,22,15
संघसंस्था/18,22,15
संङ्घर्षमय
संज्ञाहीन
संझना/18,22,15
संझौता/18,22,15
संध्ययो
संन्यासी
संप्रदाय/18,22,15
संपादन/15,22
संबन्धी/15,22
संभव/15,22
संभावना/18,22,15
संयत
संयम/15,22
संयमित
संयमी
संयुक्त
संयुक्तरुप/15,22
संयुत
संयोग/36
संयोगान्त
संयोजक/18,22,15
संयोजकत्व/15,22
संयोजन/15,22,34
संयोज्य/32
संयोजित
संरक्षक
संरक्षण/15,22,34
संरक्ष्य
संरक्षित
संरचना/18,22,15
संरुद्ध
संरुप/15,22
संरूप
संलग्न/18,27
संलाप/15,22
संलापक
संलाप्य
संलापित
संवृत
संवृत्त
संवृद्ध
संवर/15,22
संवरण/34
संवर्द्धक
संवर्द्धन/34
संवर्द्धित
संवहन/15,22
संवाद/18,22,15,36
संवाददाता
संवादी
संवार/15,22
संवास/15,22
संवासित
संवाहक/18,22,15
संवाहनिक
संविद
संविद्/15,22
संविदा/15,22
संविधान/18,22,15
संविधानसभा/15,22
संवेग/18,22,15,36
संवेदनशील/33
संवेदन/34
संवेद्य
संवैधानिक
संशय/15,22,36
संशयात्मा
संशयालु
संशयी
संशुद्ध
संशुद्धि
संशोधक
संशोधन/18,22,15
संशोधनवादी
संसृत
संसृष्ट
संसृष्टि
संसद/18,22,15
संस्कृत/15,22
संस्कृति/18,22,15
संस्कर्ता
संस्कार
संस्कारक
संस्कार्य
संस्कारित
संस्तवन/15,22
संस्तुति/15,22
संस्था/18,22,15
संस्थागत
संस्थान/18,22,15
संस्थापन/15,22,34
संस्थाप्य
संस्थापित
संस्थित
संस्पर्श/15,22
संस्पर्शी
संस्मृति/15,22
संस्मरण/18,22,15,34
संसाधन/18,22,15
संसारी
संसेवित
संहारक
संहित
सअस्थिर
सइन/18,22,15
सइस/18,22,15
सकभर
सकर्मक/31,37
सकल
सकली
सकस/15,22
सकसकाइ
सकसके
सक्/1,41
सक्कल/15,22
सक्के
सक्खर/15,22
सक्खे
सक्तो
सक्दो
सक्रिय/32
सक्रौल
सक्षम
सकाइ/8,43
सकाउ/9,42
सकाम
सकार/15,22,36
सकार्/1,41
सकारि/8,43
सकारी
सकाल
सकि/8,43
सकुल्य
सकेट/18,22,15
सकेटबम/18,22,15
सकौनी/15,22
सखर
सखल्ल
सख्त
सखा/18,22,15
सखाप/15,22
सखार
सखारै
सखिया/18,22,15
सखी/18,22,15
सखुवा/15,22
सखुवाप्रसौनी
सगण/15,22
सगबग/15,22
सगबगाइ
सगबगाउँदो/14
सगबगाहट
सगर डढ्नु
सगर/15,22
सगरखन्ड/15,22
सगरमाथा/15,22
सगसग/15,22
सगसगे
सग्ल्याइ/8,43
सग्ल्याउ/9,42
सग्लाइ/8,43
सग्लाउ/9,42
सग्लि/8,43
सग्लिनु
सग्लो/14
सगुण
सगुन/15,22
सगुनी
सगोत्र/34
सगोत्री
सगोल
सघन
सघाइ/15,22
सघाउ
सघाउनु
सङ्‌खिया/15,22
सङ्‌खुवासभा
सङ्‌गिन/15,22
सङ्‌रङ्ग
सङ्‌रालो/15,22
सङ्कट/15,22
सङ्कटकाल/15,22
सङ्कटकालीन
सङ्कटमोचन
सङ्कटा/18,22,15
सङ्कथन
सङ्कर/15,22
सङ्कलक
सङ्कलन/18,22,15
सङ्कल्प/18,22,15
सङ्कल्पित
सङ्कलित
सङ्कष्‍ट/15,22
सङ्कष्ट
सङ्क्रमण/18,22,15
सङ्क्रान्ति/15,22
सङ्क्रामक
सङ्क्षिप्त/36,37
सङ्क्षेप/15,22
सङ्क्षेपक
सङ्क्षेप/37
सङ्काय/15,22
सङ्कीर्ण
सङ्कीर्तन
सङ्कुचित
सङ्कुल/15,22
सङ्कुलित
सङ्केत/18,22,15
सङ्केतक
सङ्केतन/15,22
सङ्केतार्थ/15,22
सङ्केतिका
सङ्केतित
सङ्कोचन/15,22
सङ्कोची
सङ्ख्य
सङ्ख्यक
सङ्ख्या/18,22,15
सङ्ख्याङ्कन
सङ्ख्यातीत
सङ्ख्यावाचक
सङ्ख्येय
सङ्खुवासभा/15,22
सङ्खे
सङ्खेत्रो/15,22
सङ्ग
सङ्गृहीत
सङ्गठन/15,22,36
सङ्गठित
सङ्गत/15,22
सङ्गति/15,22
सङ्गम/15,22
सङ्गमर्मर/15,22
सङ्ग्रह/18,22,15
सङ्ग्रहक
सङ्ग्रहकर्ता
सङ्ग्रहण/34
सङ्ग्रह्य
सङ्ग्रहालय/18,22,15
सङ्ग्रही/32
सङ्ग्राम/18,22,15
सङ्ग्रालि/8,43
सङ्ग्रालो/18,22,15
सङ्गी
सङ्गीत/15,22
सङ्गीतकार/18,22,15
सङ्गीतचेत/15,22
सङ्गीतशास्त्र
सङ्गीन/15,22
सङ्घ-स्थविर/15,22
सङ्घटन/15,22
सङ्घर्ष/18,22,15
सङ्घर्षण/36
सङ्घर्षमय
सङ्घर्षरत
सङ्घर्षशील
सङ्घर्षी
सङ्घसंस्था/18,22,15
सङ्घात/15,22
सङ्घारे
सङ्घ/34,36
सङ्रामपुर
सङ्ल/8,44
सङालि/43
सङ्लाइ/8,43
सङ्लाउ/9,42
सङ्लाउनु
सङ्लि/8,43
सङ्लो/14
सङाल्/1,41
सङालि/8,43
सचराचर
सचल
सच्चरित
सच्चरित्र
सच्चा/15,22
सच्चाइ/15,22
सच्चिदानन्द
सच्याइ/8,43
सच्याउ/9,42
सच्याउनु
सचि/8,43
सचित्र
सचिव/18,22,15
सचिवालय/18,22,15
सचेत/33
सचेतन
सचेतना/15,22
सचेष्ट
सजग
सजन
सजल
सज्/1,41
सज्जन/18,22,15
सज्जा/15,22,36
सज्जित
सजाइ/8,43
सजाउ/9,42
सजात/34
सजाति
सजाय/15,22
सजायाफ्ता
सजावट/15,22
सजि/8,43
सजिया
सजिलरी
सजिलै
सजिलो/14
सजिवन/15,22
सजिसजाउ
सजीव/18,22,15
सझिया
सझियार
सञ्चमान/18,22,15
सञ्चय/15,22
सञ्चयकोष
सञ्चयी
सञ्चरण/15,22
सञ्चरित
सञ्चलन/15,22
सञ्चार/15,22
सञ्चारक
सञ्चारकर्मी/18,22,15
सञ्चारण
सञ्चारमन्त्री/18,22,15
सञ्चारमाध्यम/18,22,15
सञ्चारिका
सञ्चारिणी
सञ्चारी
सञ्चालक
सञ्चालन/15,22
सञ्चालिका/18,22,15
सञ्चालित
सञ्चित
सञ्चो/15,22
सञ्जय/18,22,15
सञ्जात
सञ्जाल/15,22
सञ्जीव/18,22,15
सञ्जीवन/15,22
सञ्जीवनी
सट/15,22
सटनी/15,22
सटर/18,22,15
सटल/18,22,15
सटही/15,22
सट्क/8,45
सट्काइ/8,43
सट्काउ/9,42
सट्कि/8,43
सट्ट
सट्टा/15,22
सट्टापट्टा/15,22
सट्टाभर्ना
सट्याकसुटुक
सटाइ/8,43
सटाउ/9,42
सटासट
सटीक
सटुवा
सठिया
सडक/18,22,15
सडकबत्ती/18,22,15
सडन/15,22
सडल
सड्/1,41
सड्क/8,45
सड्कन्ताम्
सड्काइ/8,43
सड्काउ/9,42
सड्कि/8,43
सड्कुवा
सडाइ/8,43
सडाउ/9,42
सडि/8,43
सडियल
सडुवा
सडेगलेको
सतृष्ण
सतचालीस/15,22
सतचालीसौं
सतचुर
सतत
सतप्रतिशत/15,22
सतबरिया
सतबिउ/15,22
सतभतारे
सतम्/15,22
सतरन्ज/18,22,15
सतरन्जा/15,22
सतर्क/33
सतराज/15,22
सतसट्ठी/15,22
सतसट्ठीऔं
सतह/15,22
सतहत्तर/15,22
सतहत्तरौं
सतही
सत्
सत्‍व/15,22
सत्कृत
सत्कर्ता
सत्कर्म/18,22,15
सत्कार/15,22
सत्कारक
सत्कार्य/18,22,15
सत्कुल/15,22
सत्चालीस/15,22
सत्तम
सत्तरी/15,22
सत्तरीऔं
सत्तल/18,22,15
सत्त्वगुण
सत्ता/15,22
सत्ताइसौं
सत्ताईस/15,22
सत्ताधारी
सत्तान्तरित
सत्तापक्ष/18,22,15
सत्तामुखी
सत्तारुढ/18,22,15
सत्तारूढ
सत्तासीन
सत्ते/15,22
सत्पथ
सत्पुरूष
सत्मार्ग
सत्य/15,22,33
सत्यदेवी
सत्यनारायण/18,22,15
सत्यमोहन/18,22,15
सत्यलाल/18,22,15
सत्यलोक
सत्यवती
सत्यव्रती
सत्यवादी
सत्यवान/18,22,15
सत्यवान्
सत्यहाङमा/18,22,15
सत्याग्रह/15,22
सत्याग्रही
सत्यानाश
सत्यानाशी
सत्यापन/15,22
सत्याल/18,22,15
सत्र/15,22
सत्रान्त/15,22
सत्सङ्ग/15,22
सत्सङ्गी
सत्सट्ठी/15,22
सताइ/8,43
सताउ/9,42
सतार/18,22,15
सतासी/15,22
सतासीऔं
सतासीधाम
सतिबयर/15,22
सतिसाल/15,22
सती/18,22,15
सतीखेल
सतीदेवी/18,22,15
सतीप्रथा
सतीस्वरा
सतीसाल
सतुंगल
सतुवा/15,22
सतोसत
सदृश
सदन/18,22,15
सदय
सदर/15,22
सदरमुकाम/18,22,15
सदरिया
सदसद्विवेक
सदस्य/18,22,15
सदस्यता/15,22
सदस्यसचिव/18,22,15
सद्
सद्‌गत/15,22
सद्‌गुण/18,22,15
सद्‌गुणी
सद्‌गुरु/18,22,15
सद्‌धर्मी
सद्‌भाव/15,22
सद्‌भावी
सद्‌मी/15,22
सद्‌व्रती
सद्गति/15,22
सद्गुणी
सद्घर्मी
सद्दाम/18,22,15
सद्दे
सद्धर्मी
सद्भावना/18,22,15
सद्यः
सदा
सदाकाल
सदाचार/15,22
सदाचारी
सदाबर्त/15,22
सदाबर्ती
सदाबहार/15,22
सदाशय
सदाशयी
सदासर्वदा
सदिच्छा/18,22,15
सदी/15,22
सदुपयोग/15,22
सदेवा
सदेह
सदैव
सधन्यवाद
सधवा
सधाइ/15,22
सधाइ/8,43
सधाउ/9,42
सधान
सधुक्कडी
सधुवा/15,22
सधूम
सधैं
सन/15,22
सनई/15,22
सनक/15,22
सनक्क
सनकी
सनद/15,22
सनदसबाल
सनपाट/15,22
सनम/15,22
सनसन
सनसनती
सनसनाहट
सनसनी
सनही/18,22,15
सन्/15,22
सन्क/8,45
सन्काइ/8,43
सन्काउ/9,42
सन्काहा
सन्कि/8,43
सन्की
सन्च/15,22
सन्चालन/15,22
सन्चो/15,22
सन्जना
सन्जाप/15,22
सन्जे/15,22
सन्जोग/15,22
सन्झ्याल/18,22,15
सन्ठ
सन्ठी/18,22,15
सन्ड
सन्डमुसन्ड
सन्तृप्त
सन्त/15,22
सन्तति/15,22
सन्तप्त
सन्तपुर
सन्त्रस्त
सन्त्रास/18,22,15
सन्त्रास्त
सन्ताउन्न/15,22
सन्ताउन्नौं
सन्ताडा
सन्तान-दरसन्तान
सन्तान/15,22
सन्तानब्बे/15,22
सन्तानब्बेऔं
सन्तानवान्
सन्तानहानि
सन्तानी/18,22,15
सन्ताप/18,22,15
सन्तापित
सन्तापी
सन्ताल्ला
सन्तुलक
सन्तुलन/15,22
सन्तुलित
सन्तुष्ट
सन्तुष्टि/18,22,15
सन्तेश्वर
सन्तोक/15,22
सन्तोकी
सन्तोष/15,22
सन्तोषजनक
सन्तोषी
सन्था/15,22
सन्दर्भ/18,22,15
सन्दर्भिका
सन्दिग्ध/32
सन्दीपन
सन्दीप्त
सन्दुक/18,22,15
सन्दुके
सन्दुस/18,22,15
सन्देश/18,22,15
सन्देशवाहक
सन्देह/15,22,36
सन्देहास्पद
सन्ध्या/15,22
सन्ध्याकाल
सन्ध्योपासना
सन्धान/15,22
सन्धि/15,22
सन्धिजनित
सन्धिपत्र
सन्धिस्थल
सन्धीखर्क
सन्धेय
सन्न
सन्नति/15,22
सन्नद्ध
सन्न्‍यास/15,22
सन्न्यस्त
सन्न्यासी
सन्नाटा/15,22
सन्निकट
सन्निपात/15,22
सन्निविष्ट
सन्निविष्ट /15,22
सन्निवेश /15,22
सन्निहित
सन्नी/15,22
सन्मान/15,22
सन्मार्ग/18,22,15
सन्यास/15,22
सन्सार/15,22
सन्सारी
सनाखत/18,22,15
सनातन/15,22,32
सनातनी
सनासो/18,22,15
सनिश्चरवार/15,22
सनिस्चरे
सपक्क
सपक्ष/34
सपत्नीक
सपथ/15,22
सपना/15,22
सपरिवार
सपरिश्रम
सपसप
सप्‍तमी/15,22
सप्‍तर्षि/18,22,15
सप्‍तरी/15,22
सप्‍ताह/18,22,15
सप्काइ/15,22
सप्काइ/8,43
सप्काउ/9,42
सप्को/18,22,15
सप्तक
सप्तकोशी/18,22,15
सप्तम
सप्तरी
सप्तशती
सप्ताहव्यापी
सप्तेश्वर
सप्य्राकसुप्रुक
सप्र/15,22
सप्र/8,45
सप्रक्क
सप्रमाण
सप्र्याक/15,22
सप्राइ/15,22
सप्राइ/8,43
सप्राउ/9,42
सप्रि/8,43
सप्लाइ/15,22
सप्लेंठो/14
सपाइ/8,43
सपाउ/9,42
सपाट/15,22
सपाद
सपार्/1,41
सपारि/8,43
सपारिनु
सपासप
सपासपी
सपाही
सपिउँ
सपिण्डी
सपुत/18,22,15
सपूत
सपेटो/15,22
सपेरो/15,22
सफर/15,22
सफरी
सफल/33
सफलीभूत
सफ्टवेयर/18,22,15
सफा/15,22
सफाइ/15,22
सफाचट/15,22
सफारी/18,22,15
सफासफ
सफासुग्घर/15,22
सफेद
सब/27
सबक
सबथोक/15,22
सबन्ध
सबल
सबलाङ्ग
सबवेब/15,22
सब्लेँटो/14
सबा
सबाई/15,22
सबार/18,22,15
सबारीकर
सबारीचालक
सबुत/18,22,15
सबुद/15,22
सबेर/15,22
सबेरै
सबै/15,22
सबैथोक/15,22
सभ्य/33
सभा/18,22,15
सभाकक्ष/18,22,15
सभागृह/18,22,15
सभापति/18,22,15
सभामण्डप
सभामुख/18,22,15
सभायां
सभास्थल
सम
समृद्ध
सम/15,22
समक्रमण/15,22
समक्ष
समकोण
समग्र
समङकिता
समच्छे
समजात/34
समझ/15,22
समझदारी/18,22,15
समझदारीपत्र/18,22,15
समतल/15,22
समता/15,22
समताप
समतुल्य
समथर/15,22
समथर्याइलो/14
समदर्शी
समदुरी
समधिक
समन/15,22
समनपुर
समन्त
समन्वय/15,22,36
समन्वित
समभूमि
समय/15,22
समयनिष्ठ
समयबजी
समयविन्दु
समयाङ्कन/15,22
समयानुकूल
समयाभाव
समयावधि/15,22
समर/15,22
समरजङ्ग/15,22
समरस
समर्थ
समर्थक/18,22,15
समर्थन/18,22,15,34
समर्थित
समर्पक
समर्पण/15,22
समर्पयिता
समर्पित
समरुप/15,22
समरेखन/15,22
समरो/14
समवयस्क
समवर्ती
समवाय/15,22
समवेत
समवेदना/18,22,15
समशीतोष्ण
समष्टि/15,22
समस्त/15,22
समस्तर/15,22,34
समस्थल
समस्या/18,22,15
समस्यापूर्ति/15,22
समसाँझै
समसामयिक
सम्‍प्राप्‍ति/15,22
सम्‍म/15,22
सम्‍म्‍याइ/15,22
सम्झ/15,22
सम्झ/8,45,45
सम्झना/18,22,15
सम्झाइ/8,43
सम्झाउ/9,42
सम्झाउनी/15,22
सम्झि/8,43
सम्झिनु
सम्झौता/18,22,15
सम्झौतापत्र/18,22,15
सम्ठ/8,45
सम्ठ्याउनु
सम्ठाइ/8,43
सम्ठाउ/9,42
सम्ठि/8,43
सम्धिनी/18,22,15
सम्धी/18,22,15
सम्धीफेटा
सम्धीभेट
सम्पृक्त
सम्पत्ति/15,22
सम्पदा/18,22,15
सम्पन्न/32
सम्पर्क-अधिकृत
सम्पर्क/15,22
सम्पर्कअधिकृत/18,22,15
सम्प्रति
सम्प्रदाय/15,22
सम्प्रभुता
सम्प्रेषण/15,22,34
सम्प्रेषित
सम्पात/15,22
सम्पाति/15,22
सम्पादक/18,22,15,34
सम्पादन/15,22,34
सम्पाद्य
सम्पादिका
सम्पुट/15,22
सम्पुटक
सम्पुटित
सम्पुष्‍टि/15,22
सम्पूर्ण/33
सम्पोषक
सम्पोषण/15,22
सम्बृद्धि/15,22
सम्बत/15,22
सम्बद्ध/32
सम्बन्ध/18,22,15
सम्बन्धन/15,22
सम्बन्धित
सम्बन्धी
सम्बल/15,22
सम्बुद्ध
सम्बोधन/15,22,34
सम्बोध्य
सम्बोधीत
सम्भरण/15,22
सम्भव
सम्भवतः
सम्भ्रम/15,22
सम्भ्रान्त
सम्भार/15,22
सम्भार्नु
सम्भावना/18,22,15
सम्भाव्य/33
सम्भावित
सम्भाषण/15,22
सम्भाष्य
सम्भुना
सम्भोग/15,22
सम्म
सम्मत
सम्मति/15,22
सम्म्याइ/8,43
सम्म्याउ/9,42
सम्मान/15,22
सम्माननीय
सम्मानपत्र
सम्मान्य
सम्मानार्थ
सम्मानित
सम्मि/8,43
सम्मिनु
सम्मिलित
सम्मिश्रित
सम्मीलन
सम्मीलित
सम्मुख/31
सम्मेलन/18,22,15
सम्मोह/15,22
सम्मोहक
सम्मोहित
सम्यक्
सम्याइ/8,43
सम्याउ/9,42
सम्राज्ञी
सम्राट/18,22,15
सम्ल्ह/8,45
सम्ल्हि/8,43
सम्लाइ/8,43
सम्लाउ/9,42
सम्वर्द्धन/15,22
सम्वाद/15,22
सम्वाददाता/15,22
सम्वोधन/18,22,15
सम्हार/15,22
सम्हाल्/1,41
समा
समाइ/8,43
समाउ/9,42
समाकुल
समाख्याता
समागत
समागम/15,22
समाचार/18,22,15
समाचारदाता/15,22
समाचारपत्र
समाज/15,22
समाजकल्याण/15,22
समाजवाद/15,22
समाजशास्त्र/15,22
समाजशास्त्री
समाजसुधार/15,22
समाजसेवा/18,22,15
समाजी
समात्/1,41
समाति/8,43
समातिनु
समादृत
समादर/15,22
समादरण/34
समादान/15,22
समादेश/18,22,15
समादेशक
समाधान/18,22,15
समाधि/15,22
समाधेय
समान/33
समानाधिकरण
समानान्तर
समानार्थक
समानार्थी
समानुपात/39
समानुपाती
समापक
समापन/15,22,34
समापन्न/15,22
समापवर्तक
समापवर्तन
समाप्त
समाप्ति/15,22
समाप्य
समापिका
समापित
समायोजक
समायोजन/15,22
समारम्भ
समार्थक
समार्थी
समारोह/15,22
समाल्/1,41
समालि/8,43
समालोचना/18,22,15
समालोच्य
समालोचित
समावृत्त
समाविष्ट
समावेदन/15,22
समावेश/15,22,31
समावेश्य
समाश्रय/15,22
समाश्रित
समास/15,22
समासित
समासीन
समाहरण/15,22
समाहर्ता
समाह्‍वान/15,22
समाहा/18,22,15
समाहार/15,22
समाहित
समिज/18,22,15
समिति/15,22
समिधा/18,22,15
सम/31,37
समीक्षक/18,22,15
समीक्ष्य
समीक्षा/18,22,15
समीक्षित
समीचीन
समीपवर्ती
समीभवन/15,22
समीर/15,22
समुच्‍चय/15,22
समुच्चा
समुचित
समुज्ज्वल
समुत्तीर्ण
समुत्थान/15,22
समुत्सुक
समुद्घाटन/15,22
समुद्यत
समुद्र/18,22,15
समुद्रपार
समुद्री
समुदाय/18,22,15
समुन्द्रटार
समुन्द्रादेवी
समुन्नत
समुन्नति/15,22
समुपस्थित
समुपस्थिति
समूल
समूह/18,22,15,31
सामूहिकृत
समेट्/1,41
समेटाइ/8,43
समेटाउ/9,42
समेटि/8,43
समेत
समेना/18,22,15
समेरा मर्चवार
समेलो/15,22
समोच्च
समोसा/18,22,15
सय/15,22
सयकडा
सयकडौं
सयताल/15,22
सयपत्री/15,22
सयल/15,22
सयौं
सर/15,22
सरक्क
सरकार/18,22,15
सरकारवादी
सरकारिया
सरकारी
सरगम/15,22
सरचार्ज
सरजमिन/15,22
सरजिमी/18,22,15
सरजु/18,22,15
सरण/15,22
सरणि/15,22
सरणी/15,22
सरताप्रे/15,22
सरदर
सरदाबाट
सरदार/18,22,15
सरनाम
सरपञ्च/15,22
सरपोस/15,22
सरम/15,22
सरमथली
सरर्र
सरल/31,37
सरवाल
सरस
सरसफाइ/15,22
सरसर
सरसर्ती
सरसरी
सरसल्लाह/18,22,15
सरसहयोग
सरस्वती/18,22,15
सरस्वतीनगर
सरस्वर
सरसापट
सरसामान/15,22
सरह/15
सरहद/15,22
सरहदिया
सरहदी
सर्‍याइ/15,22
सर्/1,41
सर्क/8,45
सर्कल/18,22,15
सर्कस/18,22,15
सर्काइ/15,22
सर्काइ/8,43
सर्काउ/9,42
सर्कारिया
सर्कारी
सर्कि/8,43
सर्कुवा
सर्को/15,22
सर्ग/18,22,15
सर्जक/15,22
सर्जन/18,22,15
सर्जरी/15,22
सर्जाम/18,22,15
सर्जिकल
सर्ट
सर्टिफिकेट/18,22,15
सर्त/18,22,15
सर्तबन्दी
सर्दाम/18,22,15
सर्दार/15,22
सर्दु/15,22
सर्दो/14
सर्दोबन्दो
सर्प/15,22
सर्पट/15,22
सर्पभी
सर्बत/15,22
सर्भर/15,22
सर्भे/15,22
सर्म/15,22
सर्माइ/15,22
सर्माली
सर्मालु
सर्योपासना
सर्र
सर्रसर्र
सर्लाही/15,22
सर्व
सर्वज्ञ
सर्वज्ञाता
सर्वजित्
सर्वतः
सर्वत्र
सर्वतोभद्र
सर्वतोभावेन
सर्वतोमुख
सर्वथा
सर्वदर्शी
सर्वदल/34
सर्वदा
सर्वदिशा/15,22
सर्वनाम/18,22,15
सर्वनाश/15,22
सर्वनाशक
सर्वपर्वकाल
सर्वप्रथम
सर्वप्राचीन
सर्वप्रिय
सर्वभक्षी
सर्वभोगी
सर्वमङ्गला
सर्वमान्य
सर्वव्यापक
सर्वव्यापी
सर्वविदित
सर्वशक्तिमान्
सर्वश्री/18,22,15
सर्वश्रेष्ठ
सर्वसंहारक
सर्वसम्मत
सर्वस्व/15,22
सर्वस्वहरण
सर्वसाक्षी
सर्वसाधारण/18,22,15
सर्वाङ्ग/15,22
सर्वाङ्गीण
सर्वाधिक
सर्वास्तिवादी
सर्वे/15,22
सर्वेक्षक
सर्वेक्षण/15,22
सर्वेश/15,22
सर्वेश्‍वर/15,22
सर्वेश्वर
सर्वेसर्वा
सर्वोकृष्ट
सर्वोच्च/33
सर्वोत्कृष्ट
सर्वोत्तम
सर्वोपरि
सर्सराइ/8,43
सर्सराउ/9,42
सर्सवार
सर्स्‍यूँ/15,22
सर्सिउँ/15,22
सराइ/15,22,8,43
सराउ/9,42
सराघौँ/15,22
सराङ/15,22
सराङकोट/18,22,15
सराद्ध/15,22
सराप/15,22
सराप्/1,41
सरापि/8,43
सराब/15,22
सराबखाना
सराबरी/15,22
सराबी
सराय/15,22
सरासर
सरासरी
सराहना/15,22
सराहन/34
सरि/8,43
सरिक
सरित/15,22
सरिता/18,22,15
सरिप
सरिफ
सरिफा/15,22
सरियान
सरिशृप/18,22,15
सरी
सरीबरी
सरीसृप
सरुने
सरुभक्त/18,22,15
सरुवा
सरूप
सरेक/15,22
सरेस/15,22
सरो/15,22
सरोकार/15,22
सरोकारी
सरोज/18,22,15
सरोद/15,22
सरोबर
सरौँखोला
सरौटे
सरौटो/15,22
सरौतो/15,22
सरौलो/15,22
सल/15,22
सलक्क
सलकी
सलगम/18,22,15
सलज्ज
सलतनत/15,22
सलबल
सलबलाउँदो/14
सलबले
सलमा/18,22,15
सलवार/18,22,15
सलसल
सलसलती
सलसलाउँदो/14
सलसली
सलह/15,22
सल्‍ल्यान/15,22
सल्क/8,45
सल्काइ/8,43
सल्काइलो/14
सल्काउ/9,42
सल्कि/8,43
सल्याकसुलुक
सल्याङबल्याङ
सल्याङसुलुङ
सल्यान/15,22
सल्यानकोट
सल्यानटार
सल्ल
सल्ल्यानी
सल्लाघारी/18,22,15
सल्लाह/15,22
सल्लाहकार/18,22,15
सल्ली/15,22
सल्ले
सल्लेझार/15,22
सल्लेनी/15,22
सल्लेरी/15,22
सल्लो/15,22
सलाई/15,22
सलाद/15,22
सलाम/15,22
सलामी/18,22,15
सलिफा/18,22,15
सलिल/15,22
सलीमा/15,22
सलील
सलेगम/18,22,15
सलेदो/15,22
सलेना
सलेमपुर
सवर्ग/34
सवर्ण
सव्य
सवाई/15,22
सवार/18,22,15
सवारी/18,22,15
सवारीसाधन/18,22,15
सवाल/18,22,15
सविकल्प
सविता/18,22,15
सविनय
सविस्तार
सशक्त/31,32
सशङ्क
सशस्त्र
सशुल्क
सष्टासट
सस/15,22
ससम्मान
ससल्काउनु
ससल्को/15,22
सस्त्रीक
सस्तो/14
सस्मित
सस्य/15,22
सस्वर
ससानु
ससीम/15,22
ससुरा/15,22
ससुराल/15,22
ससुराली/18,22,15
ससुरो/15,22
सहृदय/15,22
सह-उत्पादन
सह-सेनानी/18,22,15
सह/15,22
सह/8,45
सहकार्य/18,22,15
सहकारिता
सहकारी/18,22,15
सहकाल/15,22
सहगमन/15,22
सहगान/15,22
सहचर
सहचारी
सहचालक
सहज/15,22,33
सहजकर्ता/15,22
सहजपुर
सहज्याइ/8,43
सहज्याउ/9,42
सहजाइ/15,22
सहजाइ/8,43
सहजाउ/9,42
सहजाउनु
सहजात
सहजि/8,43
सहजै
सहदेव/18,22,15
सहधर्मिणी
सहधर्मी
सहन/15,22,34
सहनाई
सहनायक
सहपथिक
सहप्रशासक
सहपाठी
सहभागिता/15,22
सहभागी/18,22,19
सहभाव
सहभावी
सहभोज/15,22
सहभोजन/15,22
सहभोजी
सहमत
सहमति/18,22,15
सहमतिपत्र/18,22,15
सहमरण/15,22
सहमहामन्त्री/18,22,15
सहयात्री/18,22,15
सहयोग/15,22
सहयोगी
सहर
सहर्ष/15,22
सहराउँदो/14
सहरिया
सहरी
सहरे
सहलकोट
सहलह/15,22
सहलिया
सहवरण/15,22
सहवास/15,22
सहवासी
सहवीर/18,22,15
सहशिक्षा/15,22
सहसंवेद्य
सहसचिव/18,22,15
सहसम्बन्ध/18,22,15
सहस्र/15,22
सहस्राक्षं
सहस्राब्दी/15,22
सहसा
सहसेनानी/18,22,15
सह्‍यार/15,22
सह्य/32
सह्यार्/1,41
सह्यारि/8,43
सह्राइ/8,43
सह्राउ/9,42
सहाइ/8,43
सहाउ/9,42
सहाध्यायी
सहानुभूति/18,22,15
सहाय/15,22,32
सहायक/15,22
सहारा/15,22
सहि/15,22
सहि/8,43
सहिद
सहिष्णु/33
सहीछाप
सहुलियत/15,22
सहेतुक
सहेली/18,22,15
सहोक्‍ति/15,22
सहोडा/15,22
सहोदर
स्कन्धे
स्क्यान/15,22
स्क्रोलबार/15,22
स्काउट/18,22,15
स्कुल/18,22,15
स्केल/18,22,15
स्कोर/15,22
स्खलन/15,22
स्टक/15,22
स्टर्लिङ/15,22
स्टल/18,22,15
स्ट्रबेरी/18,22,15
स्ट्राइकर/18,22,15
स्टाइल/15,22
स्टाफ/18,22,15
स्टार/18,22,15
स्टिकर/18,22,15
स्टिल/15,22
स्टुडियो/18,22,15
स्टेज/18,22,15
स्टेट/15,22
स्टेडियम/18,22,15
स्टेसन/18,22,15
स्टोभ/18,22,15
स्टोर/18,22,15
स्तन/18,22,15
स्तम्भ/18,22,15
स्तम्भकार
स्तर/15,22,31
स्तरण
स्तरवृद्धि
स्तरीय/33
स्त्री/18,22,15
स्त्रीकेशर
स्त्रीपीडा
स्त्रीरोग/18,22,15
स्त्रीलिङ्ग/15,22
स्तुति/15,22
स्तूप/18,22,15
स्तोत्र
स्थ
स्थगन/15,22
स्थल/15,22,18
संसार/15,18
स्थलकमल
स्थलचित्र
स्थलयुद्ध
स्थान/18,22,15,34
स्थानान्तर/15,22
स्थानानि
स्थानी
स्थापन/15,22
स्थापना/15,22
स्थापनाकाल/15,22
स्थापित/15,22
स्थायित्व/15,22
स्थायी
स्थाय/31
स्थित
स्थिति/15,22
स्थिर/33
स्थिरत्वम्
स्थैर्यशुभ
स्नात
स्नातक/18,22,15
स्नातकोत्तर/18,22,15
स्नान/15,22
स्नायु/15,22
स्नेह/15,22
स्नेहपात्र
स्पन्ज
स्पन्दन/15,22
स्पर्श/15,22
स्पष्ट/23,31,33
स्पिकर/18,22,15
स्पिनर/15,22
स्पेन/15,22
स्पेनिस/18,22,15
स्पेसबार/15,22
स्पोर्ट्स/15,22
स्फटिक
स्फूर्ति/15,22
स्फोटन
स्मृत
स्मृति/18,22,15
स्मृतिकेन्द्र/15,22
स्मृतिपट
स्मरण/15,22,34
स्मरणशक्ति
स्मरणार्थ
स्मारक/18,22,15
स्मार्त
स्मारिका/18,22,15
स्मिति
स्याँगी
स्याँठ
स्याँस्याँ
स्याँसे
स्याइँ
स्याउ/18,22,15
स्याउँस्याउँ
स्याउँस्याउँती
स्याउले
स्याखू
स्याङ्जा
स्याङ्ताने
स्याङ्बोचे
स्याङ्सिला
स्याट्ट
स्याडा
स्यान्डी
स्यानु
स्याप्प
स्याफ्रु
स्याबजी
स्यामसिला
स्याम्घा
स्याम्म
स्यामा
स्याल/18,22,15
स्यालगडी
स्याल्ल
स्यालापाखा
स्याहार/15,22
स्याहार्/1,41
स्याहारि/8,43
स्युँडी/15,22
स्युचटार
स्युस्यू
स्रष्टा/18,22,15
स्रावक
स्रावित
स्रुत
स्रेस्तेदार
स्रोत/18,22,15
स्रोतसाधन/18,22,15
स्व/31
स्वक्षरित
स्वक/34
स्वगृहाणि
स्वगत
स्वच्छ/33
स्वच्छन्द/33
स्वचालक
स्वचालन/15,22
स्वचालित
स्वजन
स्वज्ञान/15,22
स्वजात/34
स्वतः
स्वतन्त्र/33
स्वत्वाधिकारी
स्वदेश/15,22
स्वदेशी
स्वधा
स्वप्न/15,22
स्वभाव/15,22
स्वभावतः
स्वमत
स्वयं/15,22
स्वयंसिद्ध
स्वयंसेवक/18,22,15
स्वयम्
स्वयम्पाकी
स्वयम्भू/18,22,15
स्वयम्भूत
स्वयमेव
स्वर/15,22
स्वरयन्त्र
स्वर्ग/15,22,34
स्वर्गङ्गा/18,22,15
स्वर्गद्वारीखाल
स्वर्गवासी
स्वर्गस्थ
स्वर्गे
स्वर्णकार
स्वर्णपदक/18,22,15
स्वर्णमान
स्वरागम
स्वराज्य
स्वरूप/15,22
स्वरूपण/15,22
स्वरूपी
स्वलङ्कृत
स्वल्प
स्वल्पभाषी
स्वल्पाहारी
स्ववर्ग/34
स्ववियु/18,22,15
स्वशासित
स्वसञ्चालित
स्वस्ति/15,22
स्वस्थ
स्वस्थकर
स्वस्थानी/15,22
स्वहस्
ङ्कित
स्वाँ
स्वाँगिलो/14
स्वाँगी
स्वाँगे
स्वाँठ
स्वाँठे
स्वाँफ्वाँ
स्वाँरो
स्वाँस्वाँ
स्वाइँय
स्वाइँस्वाइँती
स्वाउँदो/14
स्वाउलीवाङ
स्वागत/15,22
स्वाङी
स्वाट्ट
स्वात्त
स्वात्म
स्वाती
स्वाद/15,22,18
स्वादिलो/14
स्वादिष्ठ
स्वादु
स्वादे
स्वाधीन/33
स्वापस्वाप
स्वाप्प
स्वाभाविक
स्वाभिमान/15,22
स्वाभिमानी
स्वाम्म
स्वामित्व/15,22
स्वामिस्व
स्वामी/18,22,15
स्वायत्त
स्वायत्तता/15,22
स्वारस्वार
स्वारस्वारती
स्वार्जित
स्वार्थपूर्ति/15,22
स्वार्थान्ध
स्वार्थी
स्वार्र
स्वारा
स्वारी
स्वालस्वाल
स्वालस्वालती
स्वाल्ल
स्वालालाला
स्वावलम्बी
स्वास/15,22
स्वास्थ्य/15,22
स्वास्थ्यकर्मी/18,22,15
स्वास्थ्यकेन्द्र/18,22,15
स्वास्थ्यसेवा/15,22
स्वास्थ्योपचार/15,22
स्वास्नी/18,22,15
स्वास्नीमानिस/18,22,15
स्वासी
स्वाहा/15,22
स्विँक्क
स्विकार्/1,41
स्विकारि/8,43
स्विच/18,22,15
स्विटर/18,22,15
स्विट्जरल्यान्ड/15,22
स्विस/18,22,15
स्वीकृत
स्वीकृतिपत्र
स्वीकार/15,22,36
स्वीकार्य
स्वीपर/18,22,15
स्वेच्छ्या
स्वेच्छा/15,22
स्वेच्छाकृत
स्वेच्छाचारी
स्वेटर
स्वेदक
स्वेदन
स्वैच्छिक
स्वोपार्जित
स्वोरेक
साँखा
साँखिलो/14
साँखु/18,22,15
साँखुलो/15,22
साँखे
साँगी
साँगु
साँगुरिनु
साँगे/15,22
साँघी/15,22
साँघु/18,22,15
साँघुटार
साँघुरी
साँघुरो/14
साँघुरो/15,22
साँच्/1,41
साँच्ची
साँच्चै
साँचासाँची
साँचि/8,43
साँचिलो
साँचो/14
साँचो/15,22
साँझ/15,22
साँझपख
साँठगाँठ/15,22
साँढ/15,22
साँढा
साँढी/15,22
साँढे/18,22,15
साँध/15,22
साँधसुँध/15,22
साँध्/1,41
साँध्नु
साँधि/8,43
साँधी/15,22
साँप्रे
साँप्रो/15,22
साँप्लो/15,22
साँपे
साँबलो
साँबी/15,22
साँबे
साँवल/15,22
साँवलो/14
साँवा/15,22
साँवाब्याज
सांवत्सर
सांवादिक
सांसद
सांसर्गीक
सांस्कृतिक
सांस्कारिक
सांसारिक
साइ/8,43
साइँली
साइँलो/14
साइकल/18,22,15
साइज/15,22
साइट/15,22
साइटिन/15,22
साइड/15,22
साइत/15,22
साइन/15,22
साइनबोर्ड/18,22,15
साइन्स/15,22
साइनु/15,22
साइनो/18,22,15
साइपाटो/15,22
साइपु
साइबर/18,22,15
साउ/9,42
साउँ/15,22
साउती/15,22
साउथ/15,22
साउन/15,22
साउनु
साउने
साउनेचौर
साउनेती
साउरपानी
साकट
साकफारा
साक्खे
साक्षर/18,22,15,33
साक्षरी
साक्ष्य
साक्षात्
साक्षी/18,22,15
साकार
साकाला
साकिनी
साकेत/15,22
साकेवा/18,22,15
साख
साखपत्र
साखिने
साखी/15,22
साखु/15,22
साखुल्ले
साखुवा
साखुवाधमौरा
साखुवान
साखेजुङ
साग/15,22
सागपात/18,22,15
सागर/15,22
साग्रह
सागा/15,22
साङपाङ
साङपानी
साङ्‌ग्रिला/15,22
साङ्केतिक/33
साङ्ग/32
साङ्गतिक
साङ्ग्रामिक
साङ्ग्रो/14
साङ्गीतिक
साङ्गे/15,22
साङ्गोपाङ्ग
साङ्घातिक
साङ्घिक
साङ्ला/18,22,15
साङ्ली/15,22
साङ्ले
साङ्लो/15,22
साची/15,22
साज/15,22
साजा
साजिस
साजी
साजेदार
साझा
साझेदार
साटन/15,22
साटफेर/15,22
साटसुटे
साट्/1,41
साटासाट/15,22
साटि/8,43
साटो फेराइ
साटो/15,22
साठी/15,22
साठीऔं
साडी/18,22,15
साडेपानी
साडो/15,22
साढु/18,22,15
साढे
सात/15,22
सातखानी
सातत्य
सातदिने
सातदोबाटो/15,22
सातपत्रे
सातपोके
सातफरी
सातसुत
सात्त्विक
साता/15,22
सातु/15,22
सातो/15,22
सातोपुग्लो/15,22
सातोसार
सातौं
साथ/15,22
साथसाथै
साथी/18,22,15
साथीघर
साथै
सादृश्य/15,22
सादगी/15,22
सादर
साद्धे
सादा
सादापाठ/18,22,15
साधक/18,22,15
साधन/15,22,34,35
साधना/18,22,15
साधनाभूमि
साध्/1,41
साध्य
साध्या/15,22
साध्वी/18,22,15
साधा
साधार
साधारण
साधारणतया
साधारणसभा/18,22,15
साधि/8,43
साधिका
साधिकार
साधित
साधु बिरालो
साधु/18,22,15
साधुत्व
साधुसन्त/18,22,15
सान-ढुङ्गो
सान/15,22
सानथाक्रा
सानदार/15,22
सानन्द
सानबान
सान्‍त्‍वना/18,22,15
सान्त्वना
सान्ती
सान्ध्य
सान्धा
सान्निध्य/15,22
सान्ने
सान्वा
साना/18,22,15
सानाइ
सानागाउँ
सानातिना
सानाश्री
सानी
सानीगाउँ
सानीमा/18,22,15
सानु
सानुनय
सानुबन्ध
सानुसिरु
साने
सानो/14
सानोठिमी/15,22
सानोडुम्मा
सानोतिनो
सानोदुम्मा
सानोवाङ
सापक/15,22
सापकोटा/15,22
सापट/15,22
सापटी/15,22
साप्/1,41
साप्ताहिक
सापि/8,43
सापिङ
सापिलो/14
सापे
सापेक्ष
सापेक्षता/15,22
सापेक्षिक
सापो/15,22
सापोनापो
साफ/15,22
साफल्य/15,22
साफ्टा/15,22
साफा/15,22
साफी/15,22
साबर
साबरी
साब्ला
साबिक
साबित
साबुत
साबुदाना/15,22
साबुन/15,22
साबेल/15,22
साबेला
साभार
साभिलाष
साम/15,22
सामग्री/18,22,15
सामञ्जस्य/15,22
सामदान/15,22
सामन्त/18,22,15
सामन्ततन्त्र
सामन्तवाद/15,22
सामन्तवादी
सामन्ती
सामना/15,22
सामयिक/32
सामयिकी
सामर्थ्य/15,22
सामर्थी
सामरिक
सामरी
सामल/15,22
सामलो/14
सामवेद/15,22
सामसुन
सामसुम
सामसुम्म
साम्दु
साम्पत्तिक
साम्प्रतिक
साम्प्रदायिक
साम्ब/15,22
साम्मे/15,22
साम्य/15,22
साम्यवाद/15,22
साम्यवादी
साम्राज्य/15,22
साम्राज्यवाद/15,22
साम्राज्यवादी
साम्सी
सामा/15,22
सामाखुसी/15,22
सामागाउँ
सामाजिक
सामाजिक तत्त्व
सामाजिक सेवा
सामान/18,22,15
सामान्य
सामायतः
सामालबुङ
सामासिक
सामियाना/15,22
सामिल/15,22
सामी/15,22
सामीप्य/15,22
सामु
सामुद्रिक
सामुदायिक
सामुन्ने
सामुसामु
सामूहिक/31
सामेल/15,22
सामेली
सायङ्काल
सायङ्कालिक
सायद
सायम/15,22
सायम्
सायमी/18,22,15
सायर/15,22
सायरी
साया/15,22
सायास
सायुज्य/15,22
सायुध
सार/15,22
सारगर्भित
सारग्राहिता
सारङडाँडा
सारङ्ग/15,22
सारङ्गी/18,22,15
सारण
सारणी/15,22
सारतत्त्‍व/15,22
सारथि/15,22
सारनी/15,22
सारफेर/15,22
सारवान्
सारस/18,22,15
सारसंक्षेप
सारसयुंक
सारस्वत
सारस्वर/15,22
सारसुर/15,22
सारसोर/15,22
सारसौंदो/14
सार्/1,41
सार्क/15,22
सार्की/18,22,15
सार्कीदेउ
सार्थ
सार्थक/33
सार्थवाह/15,22
सार्ध
सार्पालो
सार्वकालिक
सार्वजनिक
सार्वदेशिक
सार्वदेशिका
सार्वनामिक
सार्वभौम
सार्वभौमसत्ता/15,22
सार्वभौमिक/33
सार्विक
सारा
सारांश/15,22
सारि/8,43
सारिका/15,22
सारिणी/18,22,15
सारिण/31
सारी/18,22,15
सारीखेतपलासे
सारुँ/15,22
सारुप्य/15,22
सारो/14
सारौँ/18,22,15
सारौं
साल/15,22
सालक/18,22,15
सालकोट
सालघारी/18,22,15
सालझण्डी
सालतमाम/15,22
सालधूप/15,22
सालनाल/15,22
सालबसाल
सालसुल/15,22
साल्डाङ
साल्धारा
साल्बू/15,22
साल्मा
साल्मी/18,22,15
साल्मे/15,22
साल्मेचा
साला
सालाखाला/15,22
सालाङ
सालाना
सालिक/18,22,15
सालिजा
सालिन्दा
सालिम्बो/15,22
सालियाना
साली/18,22,15
सालीग्राम
सालुपाती
साले/15,22
सालैजु
सालो/15,22
सावकाश
सावगास/15,22
सावधान/15,22
सावधानी/15,22
सावधि
सावधिक
सावयव
सावरी/15,22
सावा/15,22
सावाँ/15,22
सावाकटहरे
सावादिन
सावालाखु
सावित्री/18,22,15
साष्टाङ्ग
सास/15,22
सासना/15,22
सास्ती/15,22
सासापुर
सासु/15,22
सासू
साह
साहचर्य/15,22
साहब/15,22
साहरूख/18,22,15
साहस/15,22,39
साहसिलो/14
साहसी
साहसौला
साह्रोगाह्रो
साहा/15,22
साहारतारा
साहारे
साहिँली
साहिँलो/14
साहित्य/15,22,39
साहित्यकार/18,22,15
साहित्यस्रोत/15,22
साहित्यानुरागी
साही/15,22
साहु-आसामी
साहु/18,22,15
साहुकार
साहुनी/18,22,15
साहेब/18,22,15
साहेबगन्ज
साहेबज्यू
साहोरावा
सिँक्क
सिँक्कसिँक्क
सिँगडा/15,22
सिँगाउरी/15,22
सिँगान/15,22
सिँगाने
सिँगार/15,22
सिँगार्/1,41
सिँगार्नु
सिँगारि/8,43
सिँगारी/15,22
सिँगारु/15,22
सिँगारे
सिँगालो/14
सिँङार/8,45
सिँङारि/8,43
सिँच्/1,41
सिँचाइ/15,22
सिँचाइ/8,43
सिँचाउ/9,42
सिँचि/8,43
सिँढी/15,22
सिँदुर/15,22
सिँदुरपोते
सिँदुरे
सिँधिया/15,22
सिँधुली/15,22
सिँधो/14
सिँधोपीठो
सिँबी/15,22
सिँवाली/15,22
सिंह/18,22,15
सिंहदरबार/15,22
सिंहल/15,22
सिंहली
सिंहावलोकन/15,22
सिंहासन/15,22
सिइ/8,43
सिउ/9,42
सिउँडी/15,22
सिउँडे/15,22
सिउँदो/18,22,15
सिउडी
सिउर/15,22
सिउरनु
सिउर्/1,41
सिउराइ/8,43
सिउराउ/9,42
सिउरि/8,43
सिउरी/18,22,15
सिउरे
सिउसिउ
सिकटे
सिकन्जा/15,22
सिकर्नी
सिकर्मी/18,22,15
सिकसिक
सिकसिको/14
सिक्/1,41
सिक्का/18,22,15
सिक्किम/15,22
सिक्त
सिक्री/15,22
सिक्रे
सिक्रो/14
सिक्रोन
सिक्लाइ
सिकाइ/15,22
सिकाइ/8,43
सिकाउ/9,42
सिकाथाना
सिकायत/18,22,15
सिकार/15,22
सिकारी/18,22,15
सिकारु
सिकास
सिकि/8,43
सिकिस्त
सिकुटी/15,22
सिकुटे
सिकैचा
सिको/15,22
सिख/15,22
सिखल/15,22
सिखौना
सिगार/15,22
सिगौडी
सिङ/15,22
सिङखोर
सिङदेवी
सिङपासो/18,22,15
सिङमाङ
सिङ्गना
सिङ्गापुर/15,22
सिङ्गारे
सिङ्गी/15,22
सिङ्गुलै
सिङ्गो/14
सिङ्घ्याहिम
सिङ्याही
सिङा
सिङिया
सिजि/8,43
सिजिनु
सिजिया/15,22
सिजुवा
सिञ्‍जा/15,22
सिञ्चन/15,22
सिञ्चित
सिञ्जाली
सिट/15,22
सिट्/1,41
सिट्ठी/18,22,15
सिट्ठो/14
सिटाइ/8,43
सिटाउ/9,42
सिटामोल/15,22
सिटि/15,22
सिटि/8,43
सिटी/15,22
सिटे/15,22
सिटो/15,22
सिटौला/18,22,15
सिठी/15,22
सिठुवा/15,22
सिठो/15,22
सिडि/15,22
सित
सित
सितन/15,22
सितमणि/15,22
सित्तैँ
सितार/15,22
सितारा/15,22
सितिमिति
सितो/15,22
सिद्दी
सिद्देश्वर
सिद्ध/15,22,32
सिद्धपुर
सिद्धा
सिद्धान्त/18,22,15
सिद्धान्ततः
सिद्धान्ती
सिद्धान्न
सिद्धार्थ/15,22
सिद्धार्थनगर/15,22
सिद्धासन/15,22
सिद्धि/15,22
सिद्धि/8,43
सिद्धिचरण/18,22,15
सिद्धिपुर
सिद्धीथुम्का
सिद्धीपुर
सिद्धेश्वर
सिद्याइ/8,43
सिद्याउ/9,42
सिद्रा
सिद्राहा
सिद्रो/15,22
सिदा/15,22
सिदिन
सिध्धारा
सिध्रा/15,22
सिध्रो/15,22
सिधा/15,22
सिधार्/1,41
सिधारि/8,43
सिधिया/15,22
सिधेनुन/15,22
सिनहासनी
सिन्की/15,22
सिन्के
सिन्को/18,22,15
सिन्कौली/15,22
सिन्ड्राङ
सिन्डिकेट/18,22,15
सिन्द्राङ
सिन्दुर/15,22
सिन्दुरे
सिन्दूरजात्रा
सिन्धु/15,22
सिन्धुकोट
सिन्धुपाल्चोक/15,22
सिन्धुली/15,22
सिन्हादेवी
सिन्हासेन
सिनाम
सिनुरजोडा
सिनेकर्मी
सिनेकला/15,22
सिनेट/15,22
सिनेटर/18,22,15
सिनेमा/18,22,15
सिनो/15,22
सिपनगर
सिपलकाभ्रे
सिपलीचिला
सिप्टी
सिप्रिक्क
सिप्रिङ/15,22
सिपाडोल
सिपापोखा
सिपालु
सिपावा
सिपाही/18,22,15
सिपी/15,22
सिफर
सिफारिस/18,22,15
सिफारिसी
सिबालिक
सिभिल/15,22
सिम/15,22
सिमकोट/15,22
सिमचौर
सिमजङ
सिमथाली
सिमन्टी/15,22
सिमपानी
सिमराभवानीपुर
सिमराहसी
सिमरिया
सिमल/15,22
सिमलचौ
सिमलतरुल/15,22
सिमलपानी
सिमलभञ्ज्याङ
सिमसाग
सिमसार/15,22
सिमसिम
सिम्टा/15,22
सिम्रिक/15,22
सिम्रौनगढ/15,22
सिम्ली
सिम्ले
सिमाना/18,22,15
सिमारदाही
सिमारा
सिमाली/15,22
सिमिभञ्ज्याङ
सिमी/15,22
सिमीकोट
सिमीचौर
सिमे
सिमेन्ट/15,22
सियाँल/15,22
सियाइ/8,43
सियाउ/9,42
सियो/15,22
सिरक/15,22
सिरप/15,22
सिरपाइ/18,22,15
सिरहा/15,22
सिर्क/15,22
सिर्कनो
सिर्का/18,22,15
सिर्को/15,22
सिर्जना/18,22,15
सिर्तो/15,22
सिर्दिखोला
सिर्दीबास
सिर्पा
सिर्फ
सिर्र
सिर्सा
सिर्सिहवा
सिर्सेकोट
सिर्सेनी
सिरा/15,22
सिरान/18,22,15
सिरानी/18,22,15
सिराहा/15,22
सिरि/15,22
सिरिङ्ङ
सिरिज/18,22,15
सिरियल/18,22,15
सिरिया/15,22
सिरिरी
सिरिस/15,22
सिरिसे
सिरी
सिरीखुरी
सिरु/15,22
सिरुटार
सिरूपाते
सिरेटो/15,22
सिरोभरो/15,22
सिरौँला/15,22
सिरौंला
सिल/15,22
सिलखाना
सिलगढी/15,22
सिलङ्गा
सिलबन्द
सिलबर
सिलवाल/18,22,15
सिलसा/15,22
सिलसिला/18,22,15
सिलसिलेवार
सिल्ड/15,22
सिल्दुजुरे
सिल्पट
सिल्बर/15,22
सिल्लड
सिल्ली/15,22
सिला
42/8,45
सिलाजित/15,22
सिलाबर/15,22
सिलाम/15,22
सिलिक/15,22
सिलिगुडी/15,22
सिलिङ/15,22
सिलिङबिलिङ
सिलित्त
सिलिन्डर/18,22,15
सिली/15,22
सिलीबिली
सिलुवा
सिलेट/15,22
सिलेभर/15,22
सिलो/15,22
सिलोक/18,22,15
सिलोके
सिलोट/18,22,15
सिलौटिया
सिलौटे
सिलौटो/18,22,15
सिवलिङ/15,22
सिलाउ/9,42
सिवाकोटी/18,22,15
सिवालय
सिविन/15,22
सिसमहल
सिसवनी
सिसवनीजहदा
सिसवनीबडहरा
सिसवाकटैया
सिस्टम/15,22
सिस्टर/18,22,15
सिस्नु/15,22
सिस्ने
सिस्नेरी/15,22
सिस्नेरीमहादेवस्थान
सिस्वाबेलही
सिसा/15,22
सिसाखानी
सिसार/15,22
सिसावा
सिसी/18,22,15
सिसोटिया
सिसोबासो
सिसौ/15,22
सिसौट
सीँसीँ
सीडी/18,22,15
सीडीओ/18,22,15
सीता/18,22,15
सीतापाइला/15,22
सीतापुर
सीताराम/18,22,15
सीताहरण/15,22
सीधा/15,22
सीप/15,22
सीपी/15,22
सीमा/18,22,15
सीमाक्षेत्र/18,22,15
सीमाना/18,22,15
सीमावर्ती
सीमास्तम्भ/18,22,15
सीमित
सीमोल्लाङ्घन
सीस/15,22
सीसहनिया
सीसा/15,22
सुँइँकाइ/8,43
सुँक्क
सुँक्कसुँक्क
सुँगाइ
सुँगुर/18,22,15
सुँघ्/1,41
सुँघाइ/8,43
सुँघाउ/9,42
सुँघि/8,43
सुँडिनी
सुअवसर/15,22
सुइँक/8,45
सुइँक्क
सुइँकाउ/9,42
सुइँकि/8,43
सुइँकुच्चा/15,22
सुइँको/15,22
सुइँखुट्टे
सुइँठ्याइ/8,43
सुइँठ्याउ/9,42
सुइँठि/8,43
सुइँय्य
सुइँसुइँ
सुइत्त
सुइय्य
सुइरे
सुइरो/15,22
सुई/15,22
सुक/15,22
सुकजोर
सुकर
सुकर्मा
सुकला/15,22
सुकसुक
सुकसुकाउँदो/14
सुक्‍ति/15,22
सुक्/1,41
सुक्खड
सुक्खा
सुक्ती
सुक्रीबिक्री
सुक्रौली
सुका/15,22
सुकाइ/8,43
सुकाउ/9,42
सुकाउरो/14
सुकाल/15,22
सुकि/8,43
सुकी/15,22
सुकीर्ति
सुकुटी/15,22
सुकुटे
सुकुन्डो/15,22
सुकुन्दा
सुकुमबासी
सुकुम्वासी/18,22,15
सुकुमार
सुकुमारी
सुकुमेल/15,22
सुकुल/18,22,15
सुके
सुकौरा
सुख/15,22
सुखकर
सुखदायक
सुखमय
सुखम्
सुखसाध्य
सुख्यात
सुखान्त
सुखानी/15,22
सुखी
सुखीपुर
सुखौरा
सुगठित
सुगत/15,22
सुगति/15,22
सुगन्ध/15,22
सुगन्धित
सुगन्धी
सुगम
सुगमक
सुगरखाल
सुग्घर
सुग्रीव/18,22,15
सुगा/18,22,15
सुगानिकास
सुगाभवानी
सुगामाध
सुगारटाइ
सुगौलीपटेर्वा
सुगौलीबिर्ता
सुङदेल
सुङनाम
सुचरित
सुचारु
सुचारू
सुचालक
सुजन/15,22
सुजाक/15,22
सुजात
सुजाता/18,22,15
सुजी/15,22
सुजेरो/15,22
सुझ्/8,45
सुझाइ/8,43
सुझाउ/18,22,15
सुझाउ/9,42
सुझाब
सुझाव/18,22,15
सुझि/8,43
सुट/15,22
सुटकेस
सुट्ट
सुटिङ/15,22
सुटुक्क
सुठुनी/15,22
सुठो/15,22
सुडान/15,22
सुडाल
सुडौल
सुतर
सुतरी/15,22
सुत्/1,41
सुत्केरी/18,22,15
सुत्त
सुत्लो/15,22
सुता/15,22
सुताइ/15,22
सुताइ/8,43
सुताउ/9,42
सुतारो
सुताहा
सुति/8,43
सुती/15,22
सुतीक्ष्ण
सुतुवा
सुदृढ/31
सुदखोरी
सुदर्शन/18,22,15
सुद्द
सुद्धि/8,43
सुद्धी/15,22
सुदाप
सुदाम
सुदामा
सुदि/15,22
सुदिन/18,22,15
सुदी/15,22
सुदूर
सुदूरपश्चिमाञ्चल/15,22
सुध्याइ/8,43
सुध्याउ/9,42
सुध्र/8,45
सुध्राइ/8,43
सुध्राउ/9,42
सुध्रि/8,43
सुधार/15,22
सुधारवादी
सुधार्/1,41
सुधाराइ
सुधारि/8,43
सुधी
सुधीर/18,22,15
सुधो
सुन/15,22
सुनकुडा
सुनकोशी/15,22
सुनखानी/18,22,15
सुनगाभा
सुनचाँदी/15,22
सुनपानी
सुनवाल
सुनसरी/15,22
सुनसान/15,22
सुनसेरा
सुन्/1,41
सुन्टोल
सुन्तला/18,22,15
सुन्तले
सुन्दर/32
सुन्दरपुर
सुन्दरबजार
सुन्दरादेवी
सुन्दरी
सुन्दरीजल
सुन्द्रावती
सुन्धारा
सुन्ना/15,22
सुन्नि/8,43
सुन्नी/18,22,15
सुन्ने
सुन्याइ/8,43
सुन्याउ/9,42
सुन्सरी
सुनाइ/8,43
सुनाउ/9,42
सुनाकोठी
सुनाखरी/15,22
सुनाम/15,22
सुनामपो
सुनामी/15,22
सुनार/15,22
सुनारपानी
सुनि/8,43
सुनियोजित
सुनीकोट
सुनीति
सुनील/15,22
सुनुवाइ/18,22,15
सुनुवार/18,22,15
सुनौलबजार
सुनौला
सुनौली/15,22
सुनौलो/14
सुप/18,22,15
सुपथ
सुपथ्य
सुपरस्क्रिप्ट/15,22
सुपर्णी/18,22,15
सुपरिटेन्डेन्ट/18,22,15
सुपरिवेक्षण/15,22
सुपरीक्षक
सुपसुप
सुप्‍लो/15,22
सुप्त
सुप्प
सुप्रतिष्ठित
सुप्रदीप्त
सुप्रशंसन/34
सुप्रसिद्ध
सुप्रुक्क
सुप्लुक्क
सुपाक्य
सुपाच्य
सुपात्र
सुपारी/15,22
सुपारे
सुपुक्क
सुपुत्र/18,22,15
सुपुर्द/15,22
सुपुर्दगी
सुपुसुपु
सुपौली
सुफल/15,22
सुफला
सुफी/15,22
सुबन्त
सुब्बा/18,22,15
सुब्बाङ्गी
सुब्बासाहेब/18,22,15
सुब्बेफाब्बे
सुबानी/15,22
सुबिस्ता/15,22
सुबेदारी
सुबोध/18,22,15
सुबोल/15,22
सुभग
सुभगा
सुभद्रा/18,22,15
सुभ्/1,41
सुभाइ/8,43
सुभाउ/9,42
सुभावना
सुभाष/18,22,15
सुभाषिणी
सुभाषित/15,22
सुभाषी
सुभि/8,43
सुभिक्षा/18,22,15
सुभो
सुमडी
सुमति/15,22
सुमन/15,22
सुमन्त्र/15,22
सुमन्त्रित
सुमर्/1,41
सुमराइ/8,43
सुमराउ/9,42
सुमरि/8,43
सुमसुम
सुमसुमे
सुम्ठ्याइ/8,43
सुम्ठ्याउ/9,42
सुम्प/8,45
सुम्पाइ/8,43
सुम्पि/8,43
सुम्पुवा
सुम्बेक
सुम्ल्याइ/8,43
सुम्ल्याउ/9,42
सुम्लि/8,43
सुम्लो/18,22,15
सुमाङ
सुमान्य
सुमित्रा/18,22,15
सुमुख
सुमुखी
सुमेरु/15,22
सुयोग
सुयोग्य
सुयोधन/15,22
सुर/15,22
सुरक्षा/15,22
सुरक्षाकर्मी/18,22,15
सुरक्षागार्ड/18,27
सुरक्षानिकाय/18,22,15
सुरक्षाफौज/18,22,15
सुरक्षाबल/15,22
सुरक्षास्तर/15,22
सुरक्षास्रोत/18,22,15
सुरक्षित
सुरङ्ग
सुरत/15,22
सुरभि/18,22,15
सुरभित
सुरमई
सुरम्य
सुरस
सुरसा/18,22,15
सुरसार/15,22
सुरसुर
सुरसुरती
सुर्क/8,45
सुर्काइ/8,43
सुर्काउ/9,42
सुर्काउनी
सुर्कि/8,43
सुर्की
सुर्के
सुर्ख
सुर्खाङ
सुर्खेत/15,22
सुर्जाहा
सुर्ता
सुर्ती/15,22
सुर्मा
सुर्याइ/8,43
सुर्याउ/9,42
सुर्र
सुरा/15,22
सुराक/15,22
सुराकी
सुराग/15,22
सुराही/18,22,15
सुरि/8,43
सुरिलो/14
सुरी/15,22
सुरु/15,22
सुरुआत/15,22
सुरुक्क
सुरुङ/18,22,15
सुरुङ्गा
सुरुमखिम
सुरुमाखिम
सुरुवा/15,22
सुरुसुरु
सुरू
सुरूङ
सुरूप
सुरूप्प
सुरूपा
सुरेन्द्र/15,22
सुल/15,22
सुलक्षण
सुलक्षणा
सुलग्न
सुलतान/18,22,15
सुलतानी
सुलभ
सुलसुल
सुलसुलती
सुलह/15,22
सुल्/1,41
सुल्क/8,45
सुल्काइ/8,43
सुल्काउ/9,42
सुल्कि/8,43
सुल्झनु
सुल्ट/8,45
सुल्टाइ/8,43
सुल्टाउ/9,42
सुल्टि/8,43
सुल्टो/14
सुल्पुङे
सुल्फा/18,22,15
सुल्याइ/8,43
सुल्याउ/9,42
सुल्ल
सुलाइ/8,43
सुलाउ/9,42
सुलि/8,43
सुली/15,22
सुलुक्क
सुलुत्त
सुलुबुङ
सुलुसुलु
सुलेख/15,22
सुलोचन
सुलोचना/18,22,15
सुलोचनी/18,22,15
सुवृत्त
सुवृत्ति
सुवर्ण/15,22
सुवर्णखाल
सुवर्णपुर
सुव्यवस्था/15,22
सुव्यवस्थित
सुवानौली
सुवाल/15,22
सुवास
सुविख्यात
सुविचारित
सुविधा/15,22
सुविधासम्पन्न
सुविस्ता/15,22
सुवेदा
सुवेदार/18,22,15
सुश्री/15,22
सुशासन/15,22
सुशासित
सुशिक्षित
सुशील/32
सुशीला/15,22
सुशोभन
सुशोभित
सुषमा
सुषमालोचन/15,22
सुषमित
सुष्ठु
सुष्माछेमावती
सुषुप्त
सुसंस्कृत
सुसङ्गठित
सुसङ्गत
सुसज्जित
सुसञ्चालन
सुसञ्चालित
सुसम्पन्न
सुस्केरा/18,22,15
सुस्त
सुस्त मनस्थिति
सुस्तरी
सुस्तसुस्त
सुस्ती/15,22
सुस्थ
सुस्थित
सुस्थिर/32
सुस्वर/15,22,32
सुस्वाद
सुस्वादु
सुस्वास्थ्य/15,22
सुसाङ्ख्य
सुसाध्य
सुसारे
सुसु
सुसुपाल
सुसे
सुसेधन्दा
सुसेल/15,22
सुसेलपारा
सुसेलपारे
सुसेल्/1,41
सुसेलाइ/8,43
सुसेलाउ/9,42
सुसेलि/8,43
सुसेलो/15,22
सुहाउँदो/14
सूक्‍ति/18,22,15
सूक्त
सूक्ष्म/32
सूक्ष्मदर्शक
सूचक
सूचन
सूचना-प्रवाह
सूचना/18,22,15
सूचनाप्रविधि/15,22
सूच्य
सूचित
सूची/15,22
सूचीकृत
सूचीकार/18,22,15
सूचीपत्र
सूत्र/18,22,15
सूत्रकार
सूत्रपट्टी/15,22
सूत्रपात/15,22
सूत्री
सूर्य/15,22
सूर्यदत्त/15,22
सूर्यनाथ/15,22
सूर्यपटावा
सूर्यप्रसाद/18,22,15
सूर्यपाक
सूर्यपाल
सूर्यपुरा
सूर्यभात्
सूर्यमण्डल
सूर्यवंश
सूर्यस्नान
सूर्यास्त
सूर्योदय/15,22
सूर्योन्मुख
सूरो/14
सूली/15,22
सेउलो
सेकताप
सेक्टर/15,22
सेक्युरिटिज/15,22
सेक्युरिटी/18,22,15
सेक्रिन
सेक्रेटरी/18,22,15
सेक्स/15,22
सेक्सन/15,22
सेकाइनु
सेकुवा
सेकेन्ड/18,22,15
सेखाम
सेखासेखी
सेखी/15,22
सेचक
सेचन/15,22
सेट/15,22
सेड/15,22
सेतफुले
सेताम्मे
सेती
सेतीदोभान
सेतु/15,22
सेन/15,22
सेन्ट/15,22
सेन्टअप/15,22
सेन्टर/18,22,15
सेन्सर/15,22
सेन्सरसिप/15,22
सेना/18,22,15
सेनाध्यक्ष/18,22,15
सेनानी/18,22,15
सेनापति/18,22,15
सेप/15,22
सेप्टेम्बर/15,22
सेपिलो
सेफ्टी
सेबइ/15,22
सेमजोङ
सेमलार
सेमिनार/18,22,15
सेमिफाइनल/15,22
सेयर/15,22
सेयरधनी/18,22,15
सेयरबजार/18,22,15
सेर/18,22,15
सेरबानी/18,22,15
सेर्तुङ
सेर्ना
सेर्नु
सेर्पा/18,22,15
सेरा/15,22
सेराम
सेरालो/15,22
सेरी
सेरोफेरो/15,22
सेल/15,22
सेलफोन/18,22,15
सेल्टर/18,22,15
सेल्नु
सेलाइ/8,43
सेलाउ/9,42
सेलाङ
सेवक/15,22
सेवडा/15,22
सेवती/15,22
सेवन/15,22
सेवन्ती/15,22
सेव्य
सेवा-अवधि
सेवा/15,22
सेवाकालीन
सेवाभाव
सेवामुखी
सेवी/15,22
सैँतीस/15,22
सैँवु
सैगाउँ
सैजुवालटाकुरा
सैतान/18,22,15
सैनपासेला
सैन्य
सैनिक/18,22,15,31
सैर/15,22
सैरिन्‍ध्री/15,22
सैलुङ/15,22
सैलुङेश्वर
सैवाल/15,22
सैसला
सैसैला/15,22
सो
सोंट्ठा
सोइला/18,22,15
सोइलो/15,22
सोक्पा/18,22,15
सोकेस
सोखी
सोच/15,22
सोचविचार/15,22
सोच्/1,41
सोचाइ/18,22,15
सोचि/8,43
सोचिनु
सोझ्याइनु
सोझी
सोट्ठिनु
सोडा/15,22
सोत्र्यान
सोताङ
सोद्देश्य
सोध/15,22
सोधखोज/15,22
सोधनी
सोधपुछ/15,22
सोध्/1,41
सोधाइ
सोधि/8,43
सोनपुर
सोनबर्षा
सोनापुर
सोनामा
सोनामाइ
सोनिगामा
सोनु/15,22
सोनौल
सोपाक
सोपान/18,22,15
सोपानक्रम/15,22
सोफा/18,22,15
सोभा
सोभियत/15,22
सोम/15,22
सोमत/15,22
सोमतिलो
सोमदिहा
सोमनाथ/18,22,15
सोमबार/15,22
सोमबारे
सोमादी
सोमानी
सोयाङ
सोरठी
सोरहवा
सोरही
सोर्स/15,22
सोराभाग
सोरुङसि
सोल/15,22
सोल्टा
सोल्टी/18,22,15
सोल्पाथान
सोल्मा
सोल्लर
सोल्लासमय
सोली/18,22,15
सोलुखुम्बु/15,22
सोस्ता
सोसाइटी/18,22,15
सोहर्वा
सोह्र/15,22
सोह्रश्राद्ध
सोह्रैआना
सोहादावा
सोही
सौकट
सौख्यंभवेत्
सौख्यंस्यात्
सौख्यम्
सौगन्ध
सौगात/15,22
सौता/18,22,15
सौदागर
सौदाबाज
सौदामिनी
सौन्दर्य/15,22
सौन्दर्यशास्त्र/15,22
सौभाग्य/15,22
सौम्य/32
सौरभ/18,22,15
सौरभित
सौराहफर्साटिकर
सौराहा/15,22
हृत
हृदय/15,22
हृदयङ्गम
हृदयेश्वर/15,22
हृद्‌गत
हृद्य
हृदि
हृष्ट
हृस्व
हँ
हँकाइ/15,22
हँकाइ/8,43
हँकाउ/9,42
हँकुवा
हँडिदो/14
हँपाइ/8,43
हँपाउ/9,42
हँसमुख
हँस्यौली/15,22
हँस्यौलो/14
हँस्सीमजाक
हँसाइ/8,43
हँसाउ/9,42
हँसालु
हँसिया/18,22,15
हँसिलो/14
हँसुवा
हँसेउली/15,22
हंस/15,22
हइ
हउनचौर
हक/15,22
हकअधिकार/15,22
हकदार/15,22
हकदावी/15,22
हकहित/15,22
हक्की
हकारपकार/15,22
हकार्/1,41
हकाराइ/15,22
हकारि/8,43
हकि/15,22
हकिकत/15,22
हकी
हगन/15,22
हगनगौँडी/15,22
हगने
हग्/1,41
हग्दीसीर
हगाइ/15,22,8,43
हगाउ/9,42
हगासन/15,22
हगि/8,43
हगुवा
हङकङ/15,22
हङ्गामा/15,22
हच्काइ
हचुवा/15,22
हजम/15,22
हज्मिनिया
हजाम/18,22,15
हजार/15,22
हजारन्
हजारिया
हजारी
हजारौं
हजुरआमा/18,22,15
हजुरबा/18,22,15
हजुरबुबा/18,22,15
हजुरमुमा/18,22,15
हटकी
हट्/1,41
हट्ट
हट्टाकट्टा
हट्टी/15,22
हट्ठाकट्ठा
हटाइ/8,43
हटाउ/9,42
हटि/8,43
हटिया/18,22,15
हटिलोमटिलो/14
हठकर्मी
हठधर्मिता/15,22
हठयोग/15,22
हठी
हडक
हडक्/1,41
हडकाइ/8,43
हडकाउ/9,42
हडकि/8,43
हडचुर/15,22
हडताल/18,22,15
हडताली/18,22,15
हडप/15,22
हडप्/1,41
हडपाइ/15,22
हडपाइ/8,43
हडपाउ/9,42
हडपि/8,43
हडबड/15,22
हडबडाइ/15,22
हडबडी/15,22
हडबडे
हड्क/8,45
हड्काइ/8,43
हड्काउ/9,42
हड्कि/8,43
हड्डी/15,22
हड्ताल/15,22
हड्प/8,45
हड्पाइ/8,43
हड्पाउ/9,42
हड्पि/8,43
हडिया
हण्डी/18,22,15
हत
हतक
हतकडी/18,22,15
हतकण्डा/18,22,15
हतचेत
हतपत/15,22
हतपती
हतपते
हतप्रभ
हतबुद्धि
हतभागी
हतर/15,22
हतश्री
हत्
हत्केला/15,22
हत्केलो/15,22
हत्त न पत्त
हत्त र पत्त
हत्तपत्त
हत्ति/8,43
हत्ती
हत्तू
हत्तेरी
हत्तेरो
हत्तेहाला
हत्था
हत्या/15,22
हत्याइ/8,43
हत्याउ/9,42
हत्याकृत्
हत्याकाण्ड/18,22,15
हत्यारा/18,27
हत्याहिंसा/15,22
हत्यौडो/15,22
हत्यौरी/15,22
हतार/15,22
हतारपतार/15,22
हतारो/15,22
हताश/15,22
हतास/15,22
हताहत
हति/8,43
हतियार/15,22
हतुवा
हतोत्साह
हतोत्साहित
हथियाही
हथियोल
हथौडा/18,22,15
हद
हदबन्दी/15,22
हदम्याद/15,22
हद्द
हनसारा
हनहन
हनहनती
हन्डर/15,22
हन्ड्याङहुन्डुङ
हन्तकाली
हन्तकाले
हन्न
हन्बेर्नो/15,22
हन्सपुर
हन्सीपुर
हनाइ/15,22
हनिमुन/15,22
हनुमान/18,22,15
हनुमूल/15,22
हपकृष्ट
हपक्क
हपहप
हपहपती
हप्क/8,45
हप्काइ/15,22,8,43
हप्काउ/9,42
हप्कि/8,43
हप्की/15,22
हप्कीदप्की/15,22
हप्ता/15,22
हप्प
हप्याक
हप्याक्क
हपाइ/15,22
हपार्/1,41
हपाराइ/15,22
हपारि/8,43
हपाहप
हबल्दार/18,22,15
हबल्दारी/15,22
हब्बाँ/15,22
हब्बेकब्बे/15,22
हब्बेहब्बे
हब्सी/18,22,15
हबालु
हबिगत/15,22
हमम्मेसि
हमरजङ
हमला/18,22,15
हम्क/8,45
हम्काइ/15,22
हम्काइ/8,43
हम्काउ/9,42
हम्काहम्की/15,22
हम्कि/8,43
हम्मेसि
हमाल/18,22,15
हमेसा
हर/15,22
हरकत/15,22
हरघडी
हरण/15,22
हरतरह
हरताली
हरदम
हरदिन
हरनमपुर
हरपुर
हरफ/18,22,15
हरफनमौला
हरबखत
हरबाङ्गे
हररोज
हरल
हरसमय
हरहमेसा
हरहर
हरहरी
हरहिसाब/15,22
हर्/1,41
हर्क/18,22,15,8,43
हर्कपुर
हर्कबहादुर/18,22,15
हर्काइ/8,43
हर्काउ/9,42
हर्कि/8,43
हर्जाना/15,22
हर्ता
हर्ताकर्ता/18,22,15
हर्थुङ्गो
हर्दिया
हर्न/15,22
हर्निया/15,22
हर्ने
हर्नैया
हर्पे/15,22
हर्मीचौर
हर्मोन/15,22
हर्र
हर्राचौर
हर्रो/15,22
हर्ष/15,22
हर्षबढाइँ/15,22
हर्षाश्रु/15,22
हर्षित
हर्षोल्लास/15,22
हर्सा/15,22
हर्साही
हर्से
हराइ/15,22,8,43
हराउ/9,42
हराम
हरामी
हरि/18,22,15
हरि/8,43
हरिऔँन
हरिकृष्ण/18,22,15
हरिगृह/15,22
हरिचौर
हरिजन
हरिण
हरिणाक्षी
हरित
हरितक्रान्ति/15,22
हरितगृह-प्रभाव/15,22
हरितालिका/15,22
हरितिमा/15,22
हरिद्वार/15,22
हरिनगरा
हरिनारायण/18,22,15
हरिप
हरिप्रसाद/18,22,15
हरिपुर
हरिपुर्वा
हरिबहादुर/18,22,15
हरिबिजोग/15,22
हरिबोधिनी/15,22
हरिभक्त/18,22,15
हरिमान/18,22,15
हरिमुस्ले
हरियाली/15,22
हरियोपरियो/15,22
हरिलट्ठक
हरिलम्फू
हरिलोभरिलो/14
हरिवंश/18,22,15
हरिशयनी/15,22
हरिश्चन्द्र/15,22
हरिस/15,22
हरिसिद्धि/15,22
हरिसिद्धी
हरिहर/15,22
हरिहरपुर
हरिहरपुरबिर्ता
हरुवा
हरुवाचरुवा/18,22,15
हरू
हरे
हरेउ/18,22,15
हरेक/15
हरेलो/15,22
हरेस/18,22,15
हरैँचा
हरैया
हरो
हरौरी
हल न चल
हल/15,22
हलक्क
हलका
हलकारा/18,22,15
हलखोरी
हलगोरु/18,22,15
हलगोरू
हलचल/15,22
हलन्त
हलपाटे
हलपिराहा
हलम्बू
हलसारो/15,22
हलहल
हलहले/15,22
हल्क/8,45
हल्करा/18,22,15
हल्का
हल्काइ/8,43
हल्काउ/9,42
हल्काफुल्का
हल्कि/8,43
हल्ट
हल्दीबारी
हल्पी
हल्ल/8,44
हलालि/43
हल्लनटट्टी
हल्लनदास
हल्लन्ताम्
हल्ला/15,22
हल्लाइ/15,22
हल्लाइ/8,43
हल्लाउ/9,42
हल्लाखल्ला/15,22
हल्लान्ताम्
हल्लि/8,43
हल्लीखल्ली/15,22
हल्लुँड/15,22
हल्लुँडे
हल्लुँडो/15,22
हल्ले
हल्वार
हलाइ/15,22
हलाल/15,22
हलिउड/15,22
हली/15,22
हलुको/14
हलुङ
हलुङ्कसी
हलुङ्गो/14
हलुवा/15,22
हलुवाई/18,22,15
हलुवाबेद/15,22
हले
हलेदे
हलेदो/15,22
हलेश्वर
हलेसी
हलेसो/15,22
हलो/15,22
हलौं
हवन/15,22,34
हवलदार/18,22,15
हवल्दार/18,22,15
हवस्
हव्य
हवाइजहाज/18,22,15
हवाइपत्र/15,22
हवाइसेवा/15,22
हवाई
हवाईजहाज
हवाङ्डी
हवाला/15,22
हवालाती
हविष्य
हसक्क
हसनदह
हसनपुर
हसहस
हसहसी
हस्
हस्क/8,45
हस्काइ/8,43
हस्काउ/9,42
हस्कि/8,43
हस्तकला/15,22
हस्तक्षेप/15,22
हस्तकौशल/15,22
हस्तपत्र/18,22,15
हस्तमुद्रा
हस्तमैथुन/15,22
हस्तरेखा/18,22,15
हस्तलिपी/18,22,15
हस्तलेख/15,22
हस्तलेखन/15,22
हस्ता
हस्ताक्षर/18,22,15
हस्ताक्षरित
हस्तान्तर/15,22
हस्त/40
हस्तामलक
हस्तिनापुर/15,22
हस्ती/18,22,15
हस्तीचौर
हस्ते
हस्पिटल/18,22,15
हस्स
हसुर/15,22
हसुर्/1,41
हसुराइ/15,22
हसुराइ/8,43
हसुराउ/9,42
हसुरि/8,43
हसुलिया
हह
ह्‍वेल/18,22,15
ह्दय/15,22
ह्नेदिक
ह्याउ/15,22
ह्योलमो/15,22
ह्रास/15,22
ह्रासोन्मुख
ह्लादक
ह्वाङह्वाङ
ह्वाङ्ग
ह्वात
ह्वातह्वात
ह्वात्त
ह्वानद्राङ्ङे
ह्वान्द्र्याङ्ङ
ह्वान्द्राङ्ङ
ह्वान्द्रे
ह्वाप्प
ह्वाम्म
ह्वारह्वार
ह्वारह्वारती
ह्वार्र
ह्वार्लाङ
ह्वार्लाङ्ङ
ह्वार्लाङे
ह्वालह्वाल
ह्वालह्वालती
ह्वाल्ल
ह्वालालाला
ह्वासह्वास
ह्वासह्वासी
ह्वास्स
ह्विस्की/18,22,15
ह्वेल
हा
हाँ
हाँक/15,22
हाँक्/1,41
हाँकि/8,43
हाँगा/18,22,15
हाँगाबिँगा/18,22,15
हाँगिनु
हाँगे
हाँगो/15,22
हाँच/18,22,15
हाँडी/18,22,15
हाँडीखोला
हाँप्/1,41
हाँपि/8,43
हाँस/18,22,15
हाँसपोसा
हाँस्/1,41
हाँसि/8,43
हाँसो/15,22
हाइ/15,22
हाइकु/15,22
हाइटी/15,22
हाइड्रोजन/15,22
हाइदुहाइ/15,22
हाइबरा
हाइलम्फू
हाइसन्चो/15,22
हाइस्कुल/18,22,15
हाइसुक्ख/15,22
हाइहलो/15,22
हाइहाइ/15,22
हाई-हाई
हाउगुजी/15,22
हाउडे
हाउभाउ/15,22
हाउस/15,22
हाक्कहुक्क
हाकाहाकी
हाकिम/18,22,15
हाकिमसाहेब/18,22,15
हाकिमी
हाकु
हाकुमाया/18,22,15
हाङदेवा
हाङपाङ
हाच्छिउँ/15,22
हाजिर/15,22
हाजिरकापि/18,22,15
हाजिरजमानी/15,22
हाजिरीजबाफ/15,22
हाट/18,22,15
हाटबजार/15,22
हाटराज
हाटहुटे
हाटिया
हाटे
हाड/18,22,15
हाडखोड/18,22,15
हाडछाला/18,22,15
हाडनाता/15,22
हाडे
हात-हालाहाल/15,22
हात/18,22,15
हातखुट्टा/18,22,15
हातपात/15,22
हातपाते
हातमुख/15,22
हातलागी/15,22
हातहतियार/18,22,15
हात्ती/15,22
हात्तीकोट
हात्तीपाइले/18,22,15
हात्तीमुढा
हात्तीसार/15,22
हाता/15,22
हाताहाती
हातिया
हातीबङाइ
हातीसार्वा
हाते
हातेमालो/15,22
हातो
हाथीखर्क
हाथीपुर्हा
हाथीलेट
हानथाप/15,22
हान्/1,41
हान्नि/8,43
हानाइ/8,43
हानाउ/9,42
हानाहान/15,22
हानि/15,22
हानिकर
हानी/15,22
हाप्प
हापा
हापुङ्ङ
हापुरे
हाफ
हाफहाफ
हाब्रे
हाम्म
हाम्रो/14
हामी/7,16,18
हाय
हायहाय
हायू
हार/15,22
हारक
हारगुहार/15,22
हारपुर
हारहुर
हार्/1,41
हार्डडिस्क/18,22,15
हार्डवेयर/15,22
हार्दिक/33
हार्दिया
हार्दुवोना
हार्देनी
हार्मोनियम/15,22
हार्रहुर्र
हाराबारा
हारालुछ
हाराहारी
हारि/8,43
हारी/15,22
हारीजिती
हारेवा
हाल/15,22
हालआबादी
हालखबर/15,22
हालचाल/15,22
हालत/15,22
हालवाला
हालसाबिक
हालसाल
हाल्/1,41
हाल्लहुल्ल
हालाबाला
हालि/8,43
हालै
हावा/15,22
हावापानी/15,22
हावाबाजी
हास्य
हास्य-रस/15,22
हास्य-व्यङ्ग्य/18,22,15
हास्यास्पद
हासिल/15,22
हासोन्मुख
हाहाकार/15,22
हाहाहुहु/15,22
हाहू
हिँडडुल/15,22
हिँडन्ता
हिँड्/1,41
हिँडाइ/15,22,8,43
हिँडाउ/9,42
हिँडि/8,43
हिँडुवा
हिँडैया
हिंसक
हिंस्य
हिंस्रक
हिंसा/15,22,36
हिंसालु
हिउँ/15,22
हिउँचितुवा/18,22,15
हिउँचुली/15,22
हिउँद/15,22
हिउँदे
हिकमती
हिकहिक/15,22
हिक्/1,41
हिक्क
हिक्मत/15,22
हिकाइ/8,43
हिकाउ/9,42
हिकि/8,43
हिकिला
हिङ/15,22
हिचकिच/15,22
हिचकिचाइ/15,22
हिचकिचाहट/15,22
हिजडा/18,22,15
हिज्जे/15,22
हिजै
हिजो/15,22
हिजोअस्ति
हिट
हिटर/15,22
हित/15,22
हित्तचित्त/15,22
हितेच्छु
हितैषी
हितोपदेश/15,22
हिनहिनाइ/15,22
हिनहिनाहट/15,22
हिन्दी/15,22
हिन्दु
हिन्दुत्व/15,22
हिन्दुस्तान/15,22
हिन्दुस्तानी
हिन्दू/18,22,15
हिन्दूधर्म/15,22
हिनामिना/15,22
हिप/15,22
हिप्पी/15,22
हिफाजत/15,22
हिफाजती
हिम/15,22
हिमकण/18,22,15
हिमगङ्गा
हिमगिरि/18,22,15
हिमचुली/18,22,15
हिमताल/18,22,15
हिमनदी/18,22,15
हिमपात/15,22
हिममानव/18,22,15
हिमयुग/15,22
हिमरेखा/18,22,15
हिमशृङखला/18,22,15
हिमशिखर/18,22,15
हिमशिला/15,22
हिमशैल/15,22
हिमस्खलन/15,22
हिम्मत/15,22
हिम्मती
हिमांशु/15,22
हिमाइती
हिमाइते
हिमाङ्क/15,22
हिमाच्छादित
हिमाञ्चल/15,22
हिमानी/18,22,15
हिमायत
हिमायती
हिमाल/18,22,15
हिमालचुली/18,22,15
हिमालय/18,22,15
हिमाली
हिमोट
हियाइ/8,43
हियाउ/9,42
हिरण्य/18,22,15
हिरण्यगर्भ/18,22,15
हिरण्यलाल/18,22,15
हिरन/15,22
हिर्काइ/15,22
हिर्काइ/8,43
हिर्काउ/9,42
हिर्दोक
हिर्दोख
हिरा
हिरासत/15,22
हिरिक्क
हिरो/15,22
हिल
हिल्याइ/15,22,8,43
हिल्याउ/9,42
हिल्ल
हिलारी/15,22
हिलि/8,43
हिलिलिलि
हिले
हिलेछाप
हिलेटक्सार
हिलेदेवी
हिलो/15,22
हिस्थनमण्डली
हिस्याइ/8,43
हिस्याउ/9,42
हिस्स
हिस्स्याइ/15,22
हिस्सा/15,22
हिस्सादार/15,22
हिस्सि/8,43
हिस्सी/15,22
हिस्सेदार
हिस्सेदारी/15,22
हिसाब/15,22
हिसाबकिताब/15,22
हिसाबसान्ती
हिसिला/15,22
हीँ
हीन/33
हीनत्व/15,22
हीनताबोध/15,22
हीनबुद्धि
हीनयान/15,22
हीरक/15,22
हीरा/15,22
हीराकाजी/18,22,15
हीरामणि/18,22,15
हीरामन्डी/15,22
हु/8,47
हुँ
हुँगी
हुँडलहाँडल/15,22
हुँडल्/1,41
हुँडलाइ/15,22,8,43
हुँडलाउ/9,42
हुँडलि/8,43
हुँडार/15,22
हुँदि
हुँदोखाँदो
हुइँय्या/15,22
हुक/15,22
हुकम
हुक्क
हुक्का/15,22
हुक्के
हुक्र/8,45
हुक्राइ/8,43
हुक्राउ/9,42
हुक्रि/8,43
हुकुम/15,22
हुकुमप्रमाङ्गी
हुकुमवासी/18,22,15
हुकुमी
हुङा
हुच्च/8,45
हुच्चाइ/8,43
हुच्चाउ/9,42
हुच्चि/8,43
हुच्ची
हुचिल/15,22
हुज्जती
हुटिट्याउँ/18,22,15
हुटेल
हुत
हुतराज/18,22,15
हुतहुत
हुत्त
हुती/15,22
हुद्दा
हुनसम्मको/14
हुनहुन
हुनहुनाहट
हुन्
हुन्डरी/15,22
हुन्डी/15,22
हुन्न
हुन्यौलो
हुनिविघ्न
हुनुहुन्छ
हुनैनाथ
हुप/15,22
हुप्प
हुप्सेकोट
हुबहु
हुम्ला/15,22
हुमिन
हुरहुर
हुरहुरती
हुरहुरे
हुर्क/8,45
हुर्काइ/15,22,8,43
हुर्काउ/9,42
हुर्कि/8,43
हुर्दुङ्ग्याहा
हुर्दुङ्गो
हुर्दुराउँदो/14
हुर्दुरे
हुर्नामाडी
हुर्मत/15,22
हुर्र
हुर्रे
हुर्हुर
हुरी/15,22
हुरीबतास/15,22
हुरुक्क
हुरुरुरु
हुरेल्/1,41
हुरेलाइ/15,22,8,43
हुरेलाउ/9,42
हुरेलि/8,43
हुल/18,22,15
हुलदङ्गा/18,22,15
हुलमुल/15,22
हुल्/1,41
हुल्याहा
हुलाइ/8,43
हुलाउ/9,42
हुलाक/18,22,15
हुलाकसार/15,22
हुलाकी/18,22,15
हुलास/15,22
हुलि/8,43
हुलिया/18,22,15
हुलुक्क
हुवास
हुस्स
हुस्सु/15,22
हुस्सू
हुसाम्बा/15,22
हुसिलो/15,22
हुसेन/15,22
हे
हेक्का/15,22
हेक्टर/15,22
हेक्लाङ
हेकुली
हेटौंडा/15,22
हेटौडा/15,22
हेड/15,22
हेडक्वार्टर/18,22,15
हेडमास्टर/18,22,15
हेडर/15,22
हेत्वाभास/15,22
हेतु/15,22
हेप्/1,41
हेप्का
हेपाइ/15,22,8,43
हेपाउ/9,42
हेपाहा
हेपि/8,43
हेपुवा
हेम/15,22
हेमन्त/15,22
हेमन्तवाडा
हेमपुर
हेमराज/15,22
हेमाजा
हेय
हेर
हेरचाह/15,22
हेरफेर/15,22
हेरविचार/15,22
हेर्/1,41
हेराइ/15,22,8,43
हेराउ/9,42
हेराहेर/15,22
हेरि/8,43
हेरोइन/15,22
हेरोफेरो
हेलछेक्‍र्याइँ/15,22
हेलम्बु/15,22
हेलमेल/15,22
हेल्/1,41
हेल्थ/15,22
हेला/15,22
हेलाँ/15,22
हेलाइ/15,22,8,43
हेलाउ/9,42
हेलि/8,43
हेलिकोप्टर/18,22,15
हेलीमेली
हेलै
हेलौचा
हेलौछा
है
हैंसेहोस्टे
हैकम/15,22
हैजा/15,22
हैटु
हैम
हैमन्तिक
हैमी
हैरान/15,22
हैरानी/15,22
हैसियत/15,22
हो
हो कि
होइ/11
होइएला
होइन
होइनन्
होइनस्
होइनेछ
होइनौ
होउञ्जेल
होऊ
होऊँ
होऊन्
होओस्
होक्काँ
होक्लाबारी
होक्सेबाज
होच्याइ/15,22,8,43
होच्याउ/9,42
होचाइ/15,22
होचि/8,43
होचो
होजियारी/15,22
होटल/18,22,15
होड/15,22
होडबाजी/15,22
होता
होनहार
होम/15,22
होमकुण्ड/18,22,15
होमटाङ
होमनाथ/18,22,15
होम्/1,41
होमाइ/15,22,8,43
होमाउ/9,42
होमि/8,43
होमियोपेथी/15,22
होमे
होरा/15,22
होरी/15,22
होल्डर/15,22
होला
होलान्
होलास्
होलिया
होली/15,22
होलो
होस/15,22
होसहवास/15,22
होस्
होस्टे/15,22
होस्राङ्दी
होस्ल्याङ
होस्ल्याङे
होसियार
होसियारी/15,22
होहल्ला/15,22
हौ
हौँ
हौदा/15,22
हौवा/15,22
हौस/8,45
हौसला/15,22
हौस्याउ/9,42
हौसि/8,43
########
अकासे/15,22
अकासेगाउँ/15,22
अजमेरकोट/15,22
अनुपरमेश्वर/15,22
अन्नपूर्ण/15,22
अन्नपूर्णा/15,22
अन्नपूर्णेश्वर/15,22
अबिरे/15,22
अमरनारायण/15,22
अमलवोटे/15,22
अमलेखगन्ज/15,22
अमृतपानी/15,22
अम्बरगन्ज/15,22
अम्बाटार/15,22
अम्बीटार/15,22
अम्ले/15,22
अम्वोटे/15,22
अरगजा/15,22
अरूणनदी/15,22
अर्खौले/15,22
अर्घा/15,22
अर्घाकोट/15,22
अर्घाखाँची/15,22
अर्घारजस्थल/15,22
अलैँचे/15,22
अल्ले/15,22
अशोकचैत्य/15,22
अशोकपत्तन/15,22
अशोकस्तम्भ/15,22
अशोकस्तूप/15,22
असीदरा/15,22
आँगु/15,22
आँपडाँडा/15,22
आइतबारे/15,22
आइतवारे/15,22
आइताङगु/15,22
आएडाडा/15,22
आखण्डे/15,22
आगेगाउँ/15,22
आङचोक/15,22
आङ्खोप/15,22
आङ्गेदिम/15,22
आङ्गेपा/15,22
आजीवुङ/15,22
आञ्जुङ/15,22
आञ्जोङ्वा/15,22
आढियामाल/15,22
आढ्यामाल/15,22
आतेबुङ/15,22
आदिग्राम/15,22
आनन्दकुटी/15,22
आपनकुण्ड/15,22
आमचोक/15,22
आमबोटे/15,22
आमागुफा/15,22
आम्बेबुङ/15,22
आम्बोटे/15,22
आम्वेगुदिन/15,22
आरूपिप्ले/15,22
आरूबोटे/15,22
आर्नाखाडी/15,22
आले/15,22
आशापूरेश्वर/15,22
आसाङपाटी/15,22
आहजङ/15,22
आहालढुङ्गा/15,22
आहाले/15,22
इँटेशङ्खु/15,22
इजुङ/15,22
इटुम्बहाल/15,22
इन्द्रचोक/15,22
इन्द्रडाँडो/15,22
इन्द्रदह/15,22
इन्द्रद्वार/15,22
इन्द्रपुरी/15,22
इन्द्रावती/15,22
इन्द्रेश्वर/15,22
इबहीटोल/15,22
इमाखाम/15,22
इलाम/15,22
इलुपा/15,22
इसेरा/15,22
उकालीपानी/15,22
उखुबारी/15,22
उग्रतारा/15,22
उग्रतीर्थ/15,22
उजीरेश्वरी/15,22
उत्तरगङ्गा/15,22
उत्तिसे/15,22
उदयपुर/15,22
उन्मत्तेश्वर/15,22
उपल्लोकोट/15,22
ऋणमोक्षदह/15,22
ऋषिकेश/15,22
एकचाना/15,22
एकु/15,22
एकुवे/15,22
एखिम/15,22
एथेबु/15,22
एनुवा/15,22
एभरेस्ट/15,22
ऐरावती/15,22
ओइजा/15,22
ओइफुङ/15,22
ओइम्बु/15,22
ओइरेबु/15,22
ओखरबोटे/15,22
ओखरे/15,22
ओखलढुङ्गा/15,22
ओख्रे/15,22
ओख्रेचौर/15,22
ओगेम्मा/15,22
ओङलेम्वा/15,22
ओछाबी/15,22
ओजीथोक/15,22
ओडारे/15,22
ओदक/15,22
ओदाखोप/15,22
ओदीले/15,22
ओदे/15,22
ओप्लाबुङ/15,22
ओम्रेमा/15,22
ओयाकजुङ/15,22
ओयाम/15,22
ओरक्पे/15,22
ओलक/15,22
ओलाङचुङगोला/15,22
ओलुङ/15,22
ओलुङमा/15,22
ओल्लोकिराँत/15,22
ओसाङ/15,22
ओसे/15,22
ककनी/15,22
कचुरे/15,22
कच्छपालपर्वत/15,22
कञ्चनजङ्गा/15,22
कटहरे/15,22
कटुवाल/15,22
कटुसे/15,22
कपिलवस्तु/15,22
कबेटा/15,22
कमलपोखरी/15,22
कमलामाईस्थान/15,22
कमाते/15,22
कमेरेडाँडा/15,22
कम्पुरूषदेश/15,22
करकले/15,22
करङ्गे/15,22
करापुटार/15,22
करूणामय/15,22
कर्णाल/15,22
कर्णाली/15,22
काँक्रेविहार/15,22
काँठ/15,22
काँडे/15,22
काँमीडाँडा/15,22
काँसघारी/15,22
काउले/15,22
काकबेनी/15,22
कागते/15,22
काठमाडौं/15,22
काठमारे/15,22
काठेसिम्भू/15,22
कातिके/15,22
कात्तीडबली/15,22
कानदेवता/15,22
कान्तिपुर/15,22
काफलबोटे/15,22
काब्राबोटे/15,22
काब्रे/15,22
काभ्राबोटे/15,22
काभ्रेपलान्चोक/15,22
कामीगाउँ/15,22
कामीटार/15,22
कामीडाँडा/15,22
काम्साङ/15,22
कार्कीगाउँ/15,22
कालभैरव/15,22
कालिका/15,22
कालिन्चोक/15,22
कालिपार/15,22
कालीखोला/15,22
कालीगण्डकी/15,22
कालीडाँडा/15,22
कालीह्रद/15,22
कालोसिस्टो/15,22
काष्ठमण्डप/15,22
कास्की/15,22
किटिनी/15,22
किपट/15,22
किम्पुरूषदेश/15,22
किराँत/15,22
किराँती/15,22
किराँतीछाप/15,22
किलागल/15,22
किसान/15,22
कीचकवध/15,22
कीर्तिपुर/15,22
कुइरेभीर/15,22
कुचिनटार/15,22
कुच्यामारी/15,22
कुटिसौग/15,22
कुन्नादरा/15,22
कुभिन्डेदह/15,22
कुमाईँगाउँ/15,22
कुमाखा/15,22
कुमारीचोक/15,22
कुमालगाउँ/15,22
कुम्भेश्वर/15,22
कुलुमभित्ता/15,22
कुवापानी/15,22
कुश्मा/15,22
कुश्लेकोट/15,22
कृष्णगण्डकी/15,22
कृष्णपुर/15,22
कृष्णागण्डकी/15,22
केत्छेरजोङ/15,22
केदार/15,22
केनिम/15,22
केपू/15,22
केराबारी/15,22
केल्लोक/15,22
केवलपुर/15,22
कैलाली/15,22
कैलालीगाउँ/15,22
कोइराले/15,22
कोइलाटारी/15,22
कोकले/15,22
कोकसाली/15,22
कोटगाउँ/15,22
कोटिल्ला/15,22
कोठावारी/15,22
कोठेबारी/15,22
कोदाबारी/15,22
कोदार/15,22
कोप्चे/15,22
कोयाबुङ/15,22
कोलडाँडा/15,22
कोलबारी/15,22
कोलबोटे/15,22
कोलवुङ/15,22
कोलीग्राम/15,22
कोवेक/15,22
कोसी/15,22
क्याङबा/15,22
क्याम्परोड/15,22
क्वहिटी/15,22
क्वहिटीटोल/15,22
क्वाथ/15,22
क्वापानी/15,22
क्वाबहा/15,22
क्वालखु/15,22
खड्पु/15,22
खतिवडागाउँ/15,22
खत्याड/15,22
खप्तड/15,22
खप्तडलेक/15,22
खप्पो/15,22
खबटे/15,22
खम्बागाउँ/15,22
खम्बुआन/15,22
खम्बुटोल/15,22
खरबारी/15,22
खरिबोटे/15,22
खरूटार/15,22
खर्कगाउँ/15,22
खर्कटोल/15,22
खलङ्गा/15,22
खसान/15,22
खस्यौली/15,22
खहरे/15,22
खाँचीकोट/15,22
खाक्सुवा/15,22
खागे/15,22
खानी/15,22
खानीगाउँ/15,22
खानीगौँडा/15,22
खानीटोल/15,22
खानीडाँडा/15,22
खानीवजिक/15,22
खामथाक/15,22
खाम्तोक्पा/15,22
खाम्देम्बे/15,22
खाम्पीचोक/15,22
खाम्लुङ/15,22
खाम्साक्पा/15,22
खाम्सादिन/15,22
खारीप्रदेश/15,22
खार्ते/15,22
खार्पुनाथ/15,22
खालिम्बु/15,22
खाल्टे/15,22
खास्टीबौद्व/15,22
खिरूवा/15,22
खुदीबजार/15,22
खुदुम्बो/15,22
खुदुर्का/15,22
खुन्दुर्के/15,22
खुन्द्रुका/15,22
खुम्बु/15,22
खुम्बुयुला/15,22
खुरथे/15,22
खुरीक्ला/15,22
खुरेश्वर/15,22
खुवा/15,22
खेताने/15,22
खेबेङ/15,22
खेमाखाम/15,22
खेम्लेबुङ/15,22
खेवाङ/15,22
खेसे/15,22
खेसेवा/15,22
खेसेवुङ/15,22
खोक्लादाङ/15,22
खोक्से/15,22
खोटाङ/15,22
खोटाङकोट/15,22
खोदम्बु/15,22
खोपासी/15,22
खोपिगाउँ/15,22
खोपी/15,22
खोपीखर्क/15,22
खोपीचउर/15,22
खोप्पी/15,22
खोप्रे/15,22
खोमेथला/15,22
खोयाङ/15,22
खोरबारी/15,22
खोर्साने/15,22
खोलमाटे/15,22
खोलाघारी/15,22
खोलीटार/15,22
खोलीपाखा/15,22
खोल्मे/15,22
खोल्मेटार/15,22
खोल्सापारी/15,22
खोवाखु/15,22
ख्याधोजे/15,22
ख्यूँलटोल/15,22
ख्यूजोङ/15,22
ख्वप/15,22
गङ्गाजमुना/15,22
गङ्गासागर/15,22
गडीडाँडा/15,22
गढ/15,22
गढी/15,22
गढीदेवी/15,22
गणेशकुण्ड/15,22
गणेशगुफा/15,22
गण्डकी/15,22
गद्दीचौतारो/15,22
गद्दीबैठक/15,22
गन्दुवा/15,22
गफीबारी/15,22
गमगढी/15,22
गरूडनाहिनी/15,22
गलकोट/15,22
गलेश्वर/15,22
गल्लीघर/15,22
गहुँबारी/15,22
गाःवहा/15,22
गाइनेगाउँ/15,22
गाइनेडाँडो/15,22
गाउँशहर/15,22
गाग्रे/15,22
गाड/15,22
गानटन/15,22
गिरिखोला/15,22
गुइँतःबही/15,22
गुच्चाटोल/15,22
गुच्चात्वा/15,22
गुञ्जनगर/15,22
गुञ्जितः/15,22
गुप्तिक्षेत्र/15,22
गुप्ते/15,22
गुप्तेश्वर/15,22
गुफा/15,22
गुफाकन्दरा/15,22
गुफाघर/15,22
गुमविहार/15,22
गुम्बा/15,22
गुम्बाघर/15,22
गुम्बातार/15,22
गुम्वाडाडा/15,22
गुराँसे/15,22
गुरूङगाउँ/15,22
गुरूङपाङफे/15,22
गुरूमापाको/15,22
गुर्जुधारा/15,22
गुलरिया/15,22
गुह्येश्वरी/15,22
गैरी/15,22
गैरीगाउँ/15,22
गैरीबारी/15,22
गोकर्ण/15,22
गोकुले/15,22
गोग्रहा/15,22
गोटिहवा/15,22
गोठीचौर/15,22
गोदावरी/15,22
गोपालेश्वर/15,22
गोपेक/15,22
गोपेपानी/15,22
गोमतीतीर्थ/15,22
गोरखपादुका/15,22
गोरखा/15,22
गोरेडाडा/15,22
गोर्खागाउँ/15,22
गोर्जाटार/15,22
गोलेगैरी/15,22
गोसाइँकुण्ड/15,22
गोसाइँथान/15,22
गौखुरी/15,22
गौतमडाँडा/15,22
गौमुखी/15,22
गौर/15,22
गौरीगाउँ/15,22
गौरीशङ्कर/15,22
घटमौरा/15,22
घटाल/15,22
घट्टेश्वर/15,22
घडेरीपाखा/15,22
घण्टाघर/15,22
घण्टेश्वर/15,22
घरकाटे/15,22
घले/15,22
घाङ्ग-ला/15,22
घाङ्गला/15,22
घार/15,22
घिमिरेगाउँ/15,22
घिसिङगाउँ/15,22
घुमाउने/15,22
घुरबिसे/15,22
घोरेटार/15,22
घ्याङ/15,22
चक्रनदी/15,22
चक्रमणशील/15,22
चखुँतीर्थ/15,22
चङखोले/15,22
चङ्खोले/15,22
चण्डेश्वर/15,22
चण्डेश्वरी/15,22
चनौटे/15,22
चन्दनप्रभातेश्वर/15,22
चन्द्रगढी/15,22
चन्द्रगन्ज/15,22
चन्द्रनगर/15,22
चन्द्रनिगाहापुर/15,22
चन्द्रभोया/15,22
चन्द्रागिरि/15,22
चन्द्रेश्वर/15,22
चप्लेटी/15,22
चमेरो/15,22
चरपाडा/15,22
चरीकोट/15,22
चल्ले/15,22
चाँगु/15,22
चाँगुनारायण/15,22
चाँपबोटे/15,22
चाकबही/15,22
चाक्सिबोटे/15,22
चाङ्गे/15,22
चाडेन/15,22
चापागाउँ/15,22
चापाबोटे/15,22
चाभेल/15,22
चाभेलमा/15,22
चामबोटे/15,22
चामलुङमा/15,22
चाम्बोटे/15,22
चाम्लुङ्गे/15,22
चारकेदार/15,22
चारकोसे/15,22
चारखोला/15,22
चारखोले/15,22
चारढुङ्गे/15,22
चारनारायण/15,22
चारपाटे/15,22
चारभन्ज्याङ/15,22
चारविनायक/15,22
चाराङ/15,22
चावा/15,22
चिउरीबोटे/15,22
चिचितेम्बा/15,22
चिचिहाङ्ग/15,22
चिचुवा/15,22
चिचेवा/15,22
चितवन/15,22
चितितिलाहार/15,22
चित्तोक/15,22
चित्रसारी/15,22
चित्रे/15,22
चिनाबुङ/15,22
चिन्चेला/15,22
चिप्ले/15,22
चिम्फाक/15,22
चियाबारी/15,22
चिलाउनेबोटे/15,22
चिलिङसे/15,22
चिसापानी/15,22
चिसोपानी/15,22
चिहानडाँडा/15,22
चिहानपाटा/15,22
चीभानचौर/15,22
चुँदी/15,22
चुङबुङ/15,22
चुचीढुङ्गा/15,22
चुत्राबेंसी/15,22
चुनीखेल/15,22
चुम्लोक/15,22
चुरे/15,22
चेतरट्ट/15,22
चेतरट्ठ/15,22
चेपे/15,22
चेमरेम्बा/15,22
चैनपुर/15,22
चोकपुर/15,22
चोखन्दाङ/15,22
चोदे/15,22
चोभार/15,22
चोमोलोङमा/15,22
चोर्छे/15,22
चोर्छेत्वा/15,22
चौकीटार/15,22
चौकोट/15,22
चौक्वाठ/15,22
चौतारा/15,22
चौदण्डीगढी/15,22
चौधबीसखोला/15,22
चौधबीसदरा/15,22
चौबीसी/15,22
चौरजाहारी/15,22
चौरीकोट/15,22
चौरीखर्क/15,22
चौलाने/15,22
च्यवनगिरि/15,22
च्यवनगुहा/15,22
च्यवननदी/15,22
च्यानडाँडा/15,22
च्यासः/15,22
च्यासल/15,22
छत्तीसकुरिया/15,22
छत्रगन्ज/15,22
छत्रस्थान/15,22
छरछरे/15,22
छसूम/15,22
छान्ना/15,22
छाप/15,22
छाब्दी/15,22
छायाछत्र/15,22
छायानाथ/15,22
छिउला/15,22
छिन्ताङ/15,22
छिरिङडाँडा/15,22
छिवुक/15,22
छुन्जुङ/15,22
छुमादिन/15,22
छुमेगझ्या/15,22
छुह्मगणेश/15,22
छेत्रपाटी/15,22
छेन्छेबुङ/15,22
छोटीगाउँ/15,22
छ्वास/15,22
जक्तिपुर/15,22
जग्मले/15,22
जङ्गेश्वर/15,22
जटापोखरी/15,22
जड्यान/15,22
जनकपुर/15,22
जनबहाल/15,22
जन्माद्यः/15,22
जमल/15,22
जम्बुझार/15,22
जयगढ/15,22
जयपृथ्वीनगर/15,22
जलजलाधुरी/15,22
जलेश्वर/15,22
जाजरकोट/15,22
जानकीमन्दिर/15,22
जामाच्व/15,22
जामुने/15,22
जाहादा/15,22
जिमीपोखरी/15,22
जिरी/15,22
जीतगढी/15,22
जीतपुरफेदी/15,22
जीतागढी/15,22
जुकेटार/15,22
जुद्वनगर/15,22
जुद्वसडक/15,22
जुम्ला/15,22
जुम्ली/15,22
जेमिरबोटे/15,22
जैवटार/15,22
जैसीडाँडा/15,22
जोगीडाँडा/15,22
जोमसोम/15,22
जोरसाल/15,22
जोरायल/15,22
जौबारी/15,22
ज्याठाटोल/15,22
ज्यामिरघाट/15,22
ज्यामिरे/15,22
ज्वालाक्षेत्र/15,22
ज्वालादेवी/15,22
ज्वालामाई/15,22
झाँक्रीस्थान/15,22
झापा/15,22
झारसाँधी/15,22
झिगाने/15,22
झिमरूक/15,22
झोछें/15,22
झोमोलुङमा/15,22
झ्यामोलोङमा/15,22
टक्सार/15,22
टक्सारटोल/15,22
टाकुरे/15,22
टार/15,22
टारी/15,22
टारीखेत/15,22
टाहारी/15,22
टिम्बुरे/15,22
टिस्टुङ/15,22
टुँडालदेवी/15,22
टुँडिखेल/15,22
आदिनाथ/15,22
हीटर/15,22
गिजर/15,22
डटपेन/15,22
ठलामान्छे/15,22
टौखेल/15,22
टुकुचा/15,22
टुकुचे/15,22
टुनीबोटे/15,22
टोटे/15,22
टौदह/15,22
टौमडी/15,22
ट्‍याक्ट्‍याके/15,22
ठँहिटी/15,22
ठँहिटीटोल/15,22
ठमेल/15,22
ठाकुरद्वार/15,22
ठाकुरीदह/15,22
ठाडाढुङ्गा/15,22
ठिनी/15,22
ठिमी/15,22
ठुलीटार/15,22
ठूलीगाउँ/15,22
ठेगुवा/15,22
ठोक्रे/15,22
ठोट्ने/15,22
ठौवा/15,22
डडेलधुरा/15,22
डडेली/15,22
डडेले/15,22
डाँडा/15,22
डाँडाखर्क/15,22
डाँडागाउँ/15,22
डाँडाघर/15,22
डाँडाचोक/15,22
डाँडाथर/15,22
डाँडावारी/15,22
डाकिनी/15,22
डिलमुनी/15,22
डिल्लीगाउँ/15,22
डुक्रने/15,22
डुम्राकोट/15,22
डुम्रिसे/15,22
डेविडफल/15,22
डोङ्ग्राहा/15,22
डोटी/15,22
डोल्पा/15,22
ढाँड/15,22
ढाँडखोरी/15,22
ढाँडगाउँ/15,22
ढाँडबारी/15,22
ढाँडे/15,22
ढाडगाउँ/15,22
ढाडेगाउँ/15,22
ढुङजा/15,22
ढुङला/15,22
ढुङ्गे/15,22
ढुङ्गेगढी/15,22
ढुङ्गेगाउँ/15,22
ढुङ्गेलबारी/15,22
ढुङ्गेसाँघु/15,22
ढोकाटोल/15,22
ढोर/15,22
ढोरपाटन/15,22
ढोरवाराही/15,22
तनहुँ/15,22
तनहुँसुर/15,22
तनामे/15,22
तन्हौं/15,22
तपोवन/15,22
तमान/15,22
तराई/15,22
तराईखण्ड/15,22
तरापगाड/15,22
तलामाथी/15,22
तलेजु/15,22
तलेबारी/15,22
तल्लोकोट/15,22
तहाफलेक्वाथ/15,22
ताकम/15,22
ताक्मा/15,22
ताङयूङवा/15,22
ताङसादीन/15,22
तातोपानी/15,22
तादी/15,22
तानसेन/15,22
तान्द्रे/15,22
तापेथोक/15,22
तापेबुङ/15,22
ताप्लेजुङ/15,22
तामावा/15,22
ताम्राङ/15,22
तारतुम/15,22
तारसिङ/15,22
ताराकोट/15,22
तारीबुङ/15,22
ताल/15,22
तालखर्क/15,22
तालबारा/15,22
तालिम्बा/15,22
तालुखर्क/15,22
तावा/15,22
तावाटार/15,22
तिडीबिडी/15,22
तितेनी/15,22
तिनचुले/15,22
तिनथापा/15,22
तिनधारे/15,22
तिन्तामा/15,22
तिब्रीकोट/15,22
तिमकोठिया/15,22
तिरतिरे/15,22
तिरहुत/15,22
तिरिङगे/15,22
तिरिङ्गे/15,22
तिरेवा/15,22
तिलखोला/15,22
तिलबारी/15,22
तिलमाधव/15,22
तिलाहार/15,22
तिलेबारी/15,22
तिलौराकोट/15,22
तीनधारा/15,22
तीनपाटन/15,22
तीनपानी/15,22
तीलाठी/15,22
तुङखाले/15,22
तुपुङ/15,22
तुमाङखे/15,22
तुमिया/15,22
तुम्बे/15,22
तुम्वेडाँडा/15,22
तेइङवुङ/15,22
तेखादीन/15,22
तेङखेम्वा/15,22
तेनेबुङ/15,22
तेन्थाप/15,22
तेबहाल/15,22
तेम्बे/15,22
तेम्बेवा/15,22
तेम्बोक/15,22
तेर्छे/15,22
तेलोक्पा/15,22
तेल्लाबुङ/15,22
तेल्लोक/15,22
तेह्रथुम/15,22
तोक्मा/15,22
तोक्माडाँडा/15,22
तोपदिन/15,22
तोप्पा/15,22
तोरीबारी/15,22
तौतर/15,22
तौमढी/15,22
तौलिहवा/15,22
तौलेश्वर/15,22
त्याङबोचे/15,22
त्याम्फु/15,22
त्रिभुवनबजार/15,22
त्रिवेणी/15,22
त्रिवेणीपुर/15,22
त्रिशूलगिरि/15,22
त्रिशूली/15,22
त्सा-चु/15,22
थक्वा/15,22
थरूहट/15,22
थर्पु/15,22
थलङ्गाडाँडा/15,22
थाकखोला/15,22
थाकगाउँ/15,22
थाकसातसय/15,22
थाकसातसे/15,22
थाङमाया/15,22
थानकोट/15,22
थापचोक/15,22
थापाथली/15,22
थाप्ले/15,22
थामखर्क/15,22
थाय्मरू/15,22
थिंछाप/15,22
थिङलावु/15,22
थिवा/15,22
थीमत्योदबू/15,22
थुङगिम/15,22
थुङथाप/15,22
थुङरूम्बा/15,22
थुम्कीगाउँ/15,22
थुम्बिवा/15,22
थुम्बे/15,22
थुम्बेदिन/15,22
थुम्मा/15,22
थुम्लोक/15,22
थुम्वेदिन/15,22
थेचम्बु/15,22
थेपासिडाँडा/15,22
थेवारा/15,22
थोतेमस्टो/15,22
थोतेवा/15,22
थोपेचुङ/15,22
थोपेवुङ/15,22
थोबाबुक/15,22
थोमुवा/15,22
थ्याङ्गबोचे/15,22
दक्षिणकाली/15,22
दक्षिणकोलीग्राम/15,22
दनेपाचो/15,22
दन्तकाली/15,22
दब्रे/15,22
दमाइली/15,22
दमाईथोक/15,22
दमौली/15,22
दम्ले/15,22
दरौं/15,22
दशघरे/15,22
दसगजा/15,22
दहचोक/15,22
दहरेलेक/15,22
दाङ/15,22
दाड/15,22
दाडेमस्टो/15,22
दानसाँघु/15,22
दानाबोटे/15,22
दानावारी/15,22
दाबगछी/15,22
दाबिलेटार/15,22
दारबोटे/15,22
दारीगाउँ/15,22
दारूगाउँ/15,22
दारे/15,22
दारेगौँडा/15,22
दार्चुला/15,22
दिक्तेल/15,22
दिङला/15,22
दिङ्ला/15,22
दिदिमा/15,22
दिबुङ/15,22
दुग्धवती/15,22
दुधिले/15,22
दुधे/15,22
दुधेसिलो/15,22
दुने/15,22
दुपाः/15,22
दुप्चेश्वर/15,22
दुम्जा/15,22
दुराडाँडा/15,22
दुर्वा/15,22
दुलेपानी/15,22
दुल्लु/15,22
दुवे/15,22
दूधकुण्ड/15,22
दूधकोसी/15,22
दूधखोला/15,22
दूधधारी/15,22
दूधपोखरी/15,22
देउघाट/15,22
देउढुङ्गा/15,22
देउपाटन/15,22
देउराली/15,22
देउलिङगेश्वर/15,22
देबीगौडा/15,22
देवग्राम/15,22
देवघाट/15,22
देवचुली/15,22
देवल/15,22
देवलहाट/15,22
देवलिङ्गे/15,22
देविकानदी/15,22
देविगैरी/15,22
देविथान/15,22
देवीघाट/15,22
देवीपाटन/15,22
देवीस्थान/15,22
देहलहाट/15,22
देही/15,22
देहीमाडौं/15,22
दैलेख/15,22
दोकिले/15,22
दोखु/15,22
दोबाटे/15,22
दोभान/15,22
दोरूम्बा/15,22
दोलखा/15,22
दोलालघाट/15,22
दोवेवुङ/15,22
दौडे/15,22
द्यःछें/15,22
द्यौपाटन/15,22
द्वारेगाउँ/15,22
धनकुटा/15,22
धनकेनी/15,22
धनमुगे/15,22
धनुषसर/15,22
धनुषा/15,22
धनेश्वर/15,22
धरहरा/15,22
धर्मढोका/15,22
धर्मशाला/15,22
धर्मस्थली/15,22
धर्मावती/15,22
धर्मौली/15,22
धवलागिरि/15,22
धादिङ/15,22
धान्यगिरि/15,22
धाप/15,22
धामीगाउँ/15,22
धारा/15,22
धारापानी/15,22
धालसिक्व/15,22
धिमालधुरा/15,22
धुनीबेंसी/15,22
धुन्द्रे/15,22
धुपी/15,22
धुपौरे/15,22
धुलावारी/15,22
धुलिखेल/15,22
धुले/15,22
धुसेनी/15,22
धुहेव्रे/15,22
धूलेश्वर/15,22
धैबुङ/15,22
धोबीखोला/15,22
धोरेटार/15,22
धोर्देटार/15,22
धौलागिरि/15,22
ध्यानोच्चगिरि/15,22
ध्वनाच्य/15,22
नःक्वा/15,22
नःत्वा/15,22
नःबही/15,22
नक्साल/15,22
नगरकोट/15,22
नछेंटोल/15,22
नमुरा/15,22
नम्लोक/15,22
नयाँछाप/15,22
नयाँमुलुक/15,22
नयाँवन/15,22
नरदेवी/15,22
नरदेवीटोल/15,22
नरपानी/15,22
नर्तनाचल/15,22
नवलपरासी/15,22
नस्पाते/15,22
नाकादिन/15,22
नागछाँगा/15,22
नागबहाल/15,22
नागवास/15,22
नागार्जुन/15,22
नागी/15,22
नागेश्वरी/15,22
नाङखोल्याङ/15,22
नाङ्गे/15,22
नाट्यश्वरी/15,22
नाप्सेवुङ/15,22
नाभिखोला/15,22
नाभिस्थान/15,22
नामथाङ/15,22
नाम्जे/15,22
नाम्फुक/15,22
नाम्रेप्कीला/15,22
नाम्ले/15,22
नाम्लेपाटी/15,22
नारखोला/15,22
नारा/15,22
नारानथान/15,22
नारानहिटी/15,22
नारायणगढ/15,22
नारायणपुर/15,22
नारायणहिटी/15,22
नारायणी/15,22
नाला/15,22
नाले/15,22
नासलचोक/15,22
निएक/15,22
निकास/15,22
निकासखोला/15,22
निगालासैनी/15,22
निगालीसागर/15,22
निगाले/15,22
निगिजुङ/15,22
निगुरादिन/15,22
निग्लिहवा/15,22
निबारे/15,22
निबुखाम/15,22
निमाङदीन/15,22
निशानस्थान/15,22
निसीभुजी/15,22
नीलकण्ठपर्वत/15,22
नीलकण्ठहिमाल/15,22
नीलकण्ठह्रद/15,22
नुनथला/15,22
नुनथले/15,22
नुप्पुनद्रङ्ग/15,22
नुम्लुवा/15,22
नुम्लोक/15,22
नुवाकोट/15,22
नेपालगन्ज/15,22
नेपु/15,22
नेरा/15,22
नेरेक/15,22
नेवारगाउँ/15,22
नेवारडाँडा/15,22
नेवारवारी/15,22
नेवारे/15,22
नेसुम/15,22
नौलखामन्दिर/15,22
न्यातपो/15,22
न्यासलचोक/15,22
न्यौपानेगाउँ/15,22
पखुङवा/15,22
पखेरे/15,22
पङ्गिबोटे/15,22
पचली/15,22
पचास/15,22
पञ्चकोशी/15,22
पञ्चदेवल/15,22
पञ्चमी/15,22
पटको/15,22
पट्टनपुरी/15,22
पडारे/15,22
पड्केघारी/15,22
पत्तार/15,22
पद्मकाष्ठ/15,22
पद्मकाष्ठपुरी/15,22
पधेरे/15,22
पनौती/15,22
पब्बतरट्ट/15,22
परवेदीन/15,22
पराशरक्षेत्र/15,22
पराशरगुफा/15,22
परेला/15,22
पर्णेना/15,22
पर्वत/15,22,34
पर्सा/15,22
पर्सागढी/15,22
पलाटेडाँडा/15,22
पलान्चोक/15,22
पशुपति/15,22
पशुपतिक्षेत्र/15,22
पशुपतिनगर/15,22
पहाडखण्ड/15,22
पहेले/15,22
पाँखापा/15,22
पाँचगाउँ/15,22
पाँचथर/15,22
पाँचपोखरी/15,22
पाँचमाने/15,22
पाँचसय/15,22
पाँचसुब्बा/15,22
पाकनेम्वा/15,22
पाकोपोखलड्याङ/15,22
पाखाघर/15,22
पाङमा/15,22
पाङलावुङ/15,22
पाटन/15,22
पाटी/15,22
पाटीगाउँ/15,22
पाटीटार/15,22
पाण्डवनगर/15,22
पाण्डुसेरागुफा/15,22
पात्ती/15,22
पाथरी/15,22
पाथीभरा/15,22
पाथीभराचोक/15,22
पादुकाखोला/15,22
पादुकास्थान/15,22
पानीअड्डा/15,22
पान्थेरलाइन/15,22
पान्दोलुङ/15,22
पापकुण्ड/15,22
पापीटारा/15,22
पाबेक/15,22
पारकोट/15,22
पारावत/15,22
पालपा/15,22
पालुङ/15,22
पाल्पाभैरव/15,22
पाल्ही/15,22
पावा/15,22
पिगुवा/15,22
पिङवुङवा/15,22
पितलुङ/15,22
पिपलबोटे/15,22
पिपुमा/15,22
पिप्रावा/15,22
पिरनीबारी/15,22
पिरिङ्गे/15,22
पुङ्गीगाउँ/15,22
पुछारगाउँ/15,22
पुछारटार/15,22
पुथादह/15,22
पुनिमलपट्टी/15,22
पुरानो/15,22
पुर्णेडाँडा/15,22
पुलचोक/15,22
पुला/15,22
पुलाचौर/15,22
पुवाडाँडा/15,22
पूचो/15,22
पूच्व/15,22
पृथ्वीगढी/15,22
पृथ्वीधारा/15,22
पृथ्वीनगर/15,22
पेदाङ/15,22
पेनेवा/15,22
पेलुङ्गा/15,22
पेवा/15,22
पेसुवा/15,22
पैपुङ/15,22
पैय्युँबोटे/15,22
पैरे/15,22
पोक्लामा/15,22
पोखरा/15,22
पोखरी/15,22
पोखरीटार/15,22
पोखरीथोक/15,22
पोटलासैनी/15,22
पोरोक्मी/15,22
पौवा/15,22
पौवासार्ताप/15,22
प्रतापपुर/15,22
प्रसाईँगाउँ/15,22
फकताङलुङमा/15,22
फटकशिला/15,22
फटेङग्रे/15,22
फड्के/15,22
फलाटे/15,22
फलेसाँगु/15,22
फसिक्यबटोल/15,22
फाकफुक/15,22
फाकुम्वा/15,22
फाक्चा/15,22
फाक्दिङ्ग/15,22
फाक्से/15,22
फाखोलिङ/15,22
फाबेगु/15,22
फावाखोला/15,22
फावाटार/15,22
फासेबुङ/15,22
फिकेवा/15,22
फिदिम/15,22
फिदिमगढी/15,22
फिपरूम्बा/15,22
फुकान्दीन/15,22
फुगुवा/15,22
फुङथाप्ला/15,22
फुङफुङ/15,22
फुङलादिन/15,22
फुङलिङ/15,22
फुङलिङबजार/15,22
फुङलीङबारी/15,22
फुङवातामा/15,22
फुटासिली/15,22
फुदुबुङ/15,22
फुद्रुबुङ/15,22
फुन्चेबुङ/15,22
फुन्द्रुवा/15,22
फुम्पेडाँडा/15,22
फुरूम्बु/15,22
फुलचोक/15,22
फुलचोकी/15,22
फुलपातीडाँडा/15,22
फुलवारी/15,22
फुवा/15,22
फुवागु/15,22
फूखोला/15,22
फूगाउँ/15,22
फूच्व/15,22
फूलदीन/15,22
फूलबोटे/15,22
फूलहर/15,22
फूले/15,22
फेदी/15,22
फेदेनगढी/15,22
फेम्फु/15,22
फेरनेम्वा/15,22
फेरे/15,22
फेवाताल/15,22
फोकताङ/15,22
फोकसाली/15,22
बखानपुर/15,22
बखुङटोल/15,22
बखोटे/15,22
बगालेगाउँ/15,22
बघोरतप्पा/15,22
बचिष्टेडाँडा/15,22
बजार/15,22
बजेनी/15,22
बझाङ/15,22
बट्टार/15,22
बडहरे/15,22
बडारे/15,22
बतासे/15,22
बत्तीसपुतली/15,22
बनेपा/15,22
बनेम/15,22
बनौली/15,22
बमुटार/15,22
बयरबना/15,22
बयलकाँढा/15,22
बयलपाटा/15,22
बरखुम्म/15,22
बरबोटे/15,22
बरमाझिया/15,22
बरमुनि/15,22
बरालगाउँ/15,22
बराह/15,22
बरिगाड/15,22
बर्दिया/15,22
बर्मालीटोल/15,22
बलडाँडा/15,22
बहानन्दे/15,22
बाँके/15,22
बाँकेटार/15,22
बाँझोगरा/15,22
बाँसघारी/15,22
बाँसथला/15,22
बाँसबोटे/15,22
बाइसधारा/15,22
बाइसी/15,22
बाउन्नगण्डा/15,22
बाउन्नचुले/15,22
बाउन्नझ्याले/15,22
बाक्ले/15,22
बाक्लोगाउँ/15,22
बागमती/15,22
बागेश्वरी/15,22
बाघभैरव/15,22
बाङगेलाम/15,22
बाङेलाम/15,22
बाङ्गेमूढा/15,22
बाच्छाखोला/15,22
बाजथलो/15,22
बाजुरा/15,22
बाजे/15,22
बाझियान/15,22
बाझोखेत/15,22
बाझोगरा/15,22
बाटोमुनि/15,22
बाणगङ्गा/15,22
बान्द्रेडाँडा/15,22
बान्नीमस्टो/15,22
बाबाहाङ/15,22
बारगाउँ/15,22
बारबीस/15,22
बारमगरात/15,22
बारहाते/15,22
बारा/15,22
बारीधाप/15,22
बारून्दिन/15,22
बार्‍हगाउँ/15,22
बार्‍हमगरात/15,22
बार्‍हवर्षे/15,22
बालाजु/15,22
बालाबुङ/15,22
बालुवाही/15,22
बासुकि/15,22
बाही/15,22
बाहुनमारा/15,22
बिकेङ/15,22
बिचगाउँ/15,22
बिचेवा/15,22
बिजुली/15,22
बिजेपुर/15,22
बिजेश्वरी/15,22
बिराटे/15,22
बिसमुरे/15,22
बिहारे/15,22
बीरेठाँटी/15,22
बुकी/15,22
बुगुवा/15,22
बुङकुलुङ/15,22
बुङदाप/15,22
बुङधाक/15,22
बुङरूङ/15,22
बुङ्गद्यः/15,22
बुङ्गमती/15,22
बुट्टावाडी/15,22
बुडूगाउँ/15,22
बुढान/15,22
बुद्रुकसिङ/15,22
बुरूमखिम/15,22
बुर्की/15,22
बुलबुले/15,22
बूढानीलकण्ठ/15,22
बूढासुब्बा/15,22
बेंसीशहर/15,22
बेजम्बु/15,22
बेतेनी/15,22
बेत्ररोपण/15,22
बेत्रावती/15,22
बेदीपुर/15,22
बेनी/15,22
बेनीबजार/15,22
बेबादिन/15,22
बेलेबोटे/15,22
बैतडी/15,22
बैताङगु/15,22
बैरीछल/15,22
बैसाङ/15,22
बोखिम/15,22
बोजेनी/15,22
बोझे/15,22
बोदोक/15,22
बोधलासैनी/15,22
बोरादेन/15,22
बोरीढुङ्गा/15,22
बोहोरादिन/15,22
बौद्व/15,22
ब्युहुँकोट/15,22
भक्तपुर/15,22
भगवतीस्थान/15,22
भगेनी/15,22
भञ्ज्याङ/15,22
भण्डारखाल/15,22
भदौरे/15,22
भद्रासे/15,22
भन्ज्याङ/15,22
भन्सारचोक/15,22
भन्सारटोल/15,22
भन्सारहिटी/15,22
भविष्यवक्ता/15,22
भष्मे/15,22
भाउनेटार/15,22
भाङटार/15,22
भाजङ्गाल/15,22
भादगाउँ/15,22
भानुमती/15,22
भामा/15,22
भार्गवसर/15,22
भालुखोप/15,22
भालुढुङ्गा/15,22
भावर/15,22
भित्ते/15,22
भित्रीकोट/15,22
भिमलठाना/15,22
भिरकटेरी/15,22
भिरकुना/15,22
भिरगाउँ/15,22
भिरमुनी/15,22
भीमढुङ्गा/15,22
भीमनगर/15,22
भीमफेदी/15,22
भीममुक्तेश्वर/15,22
भीमलगुफा/15,22
भीमलपाकु/15,22
भीमसेनथान/15,22
भीमाद/15,22
नारायणघाट/15,22
भीमेश्वर/15,22
भीरकोट/15,22
भुँडीफुट्टा/15,22
भुइजःसी/15,22
भुकले/15,22
भुखाद्यः/15,22
भुरिचुला/15,22
भुसुने/15,22
भेटवालगाउँ/15,22
भेडासिङ/15,22
भेडियारी/15,22
भेडीचोक/15,22
भेदबारी/15,22
भेरी/15,22
भेलपा/15,22
भैँसे/15,22
भैंसालोटन/15,22
भैरवथान/15,22
भोजपुर/15,22
भोट/15,22
भोटाहिटी/15,22
भोटेकोसी/15,22
भोटेगाउँ/15,22
भोटेटार/15,22
भोटेबहाल/15,22
भोलाछें/15,22
भौल्वापुखु/15,22
भ्याकुरे/15,22
मकवानपुर/15,22
मगरगाउँ/15,22
मगराँत/15,22
मङ्गः/15,22
मङ्गःटोल/15,22
मङ्गलबजार/15,22
मङ्गलसेन/15,22
मच्छिन्द्रबहाल/15,22
मच्छेगाउँ/15,22
मजिमपाट/15,22
मझकोट/15,22
मझुवा/15,22
मञ्जुपत्तन/15,22
मञ्जुश्री/15,22
मञ्जुश्रीस्थान/15,22
मटिहानी/15,22
मणिचूड/15,22
मणिचूडपर्वत/15,22
मणिचूर/15,22
मणिमण्डप/15,22
मणिमती/15,22
मत्स्यदेश/15,22
मदारथान/15,22
मदेश/15,22
मध्यपुर/15,22
मनकामना/15,22
मनमती/15,22
मनमय्जु/15,22
मनहरा/15,22
मनाङ/15,22
मनाङताल/15,22
मनाङभोट/15,22
मनाङे/15,22
मनोहरा/15,22
मयामडाँडा/15,22
मयामढुङ्गेनी/15,22
मयालुङ/15,22
मयुमडाँडा/15,22
मरूटोल/15,22
मरूसतः/15,22
मरूसत्तल/15,22
मर्स्याङताल/15,22
मर्स्याङ्दी/15,22
मलयनाथ/15,22
मलवारा/15,22
मलाते/15,22
मलेबम/15,22
मल्ल/15,22
मल्लाज/15,22
मस्टामान्डु/15,22
मस्टो/15,22
महभीर/15,22
महल/15,22
महवीर/15,22
महवुङ/15,22
महाकाली/15,22
महादेवखोला/15,22
महादेवगुफा/15,22
महादेवटार/15,22
महापाल/15,22
महाबुङ/15,22
महाभारतवर्ष/15,22
महामण्डप/15,22
महेले/15,22
महेशदोभान/15,22
महोत्तरी/15,22
महोदरी/15,22
माई/15,22
माईपोखरी/15,22
माईबेनी/15,22
माके/15,22
माक्लुवा/15,22
माखातोप/15,22
माखोजा/15,22
माग/15,22
माङजाबुङ/15,22
माङदिन/15,22
माछापुच्छ्रे/15,22
माछापोखरी/15,22
माझकिराँत/15,22
माझगाउँ/15,22
माझीकुनो/15,22
माडीफाँट/15,22
मातातीर्थ/15,22
मादीबुङ/15,22
मादीवुङ/15,22
मानविहार/15,22
मानु/15,22
मानेडाँडा/15,22
मानेथुम्की/15,22
मानेश्वर/15,22
मामाङखे/15,22
मामासिक/15,22
मामुङखे/15,22
माम्साङ/15,22
मायुङवा/15,22
मारूगोरू/15,22
मार्केनी/15,22
मार्गेम/15,22
मालटार/15,22
मालबाँसे/15,22
मालसाँप्रे/15,22
मालिका/15,22
मालिकास्थान/15,22
मालिङ्गे/15,22
मालीगाउँ/15,22
मिक्तेला/15,22
मिचिम/15,22
मिचिरीङ/15,22
मिजेरे/15,22
मितलुङ/15,22
मित्ते/15,22
मिथिला/15,22
मिथिलाविहारी/15,22
मिलनचोक/15,22
मिश्रटार/15,22
मीरो/15,22
मुकुन्दपुर/15,22
मुकुन्देश्वर/15,22
मुक्तिक्षेत्र/15,22
मुक्तिनाथ/15,22
मुक्तुरा/15,22
मुछेरा/15,22
मुडे/15,22
मुडेटार/15,22
मुढे/15,22
मुलुङ/15,22
मुसिकोट/15,22
मुसुमतेम्वे/15,22
मुसेमाडू/15,22
मुस्ताङ/15,22
मूर्तिढुङ्गा/15,22
मूलगढी/15,22
मृगस्थली/15,22
मृगेन्द्रशिखर/15,22
मृगेश्वर/15,22
मेकेन्डा/15,22
मेची/15,22
मेदीबुङ/15,22
मेलडाँडा/15,22
मेलबोटे/15,22
मेलुङ/15,22
मेवाखा/15,22
मेवाराजा/15,22
मेहेलटार/15,22
मेहेलबोटे/15,22
मेहेलसैनी/15,22
मेहेले/15,22
मैखु/15,22
मैदाने/15,22
मैनाधोपा/15,22
मोदी/15,22
मोदीबेनी/15,22
मोमदुगल्ली/15,22
मोरङ/15,22
मोहनचोक/15,22
मौलाडाँडा/15,22
म्याखा/15,22
म्याग्दी/15,22
म्याङलुङ/15,22
यँकिदह/15,22
यँगालहिटी/15,22
यङ्गाल/15,22
यदवा/15,22
यल/15,22
याकतेली/15,22
याक्थुम्वा/15,22
याक्से/15,22
याक्सेडाँडा/15,22
यागु/15,22
याङखरा/15,22
याङथुङ/15,22
याङदेली/15,22
याङपाङ/15,22
याङलापु/15,22
याङलिजुङ/15,22
याङसिम्बे/15,22
याजेक्रा/15,22
यादेन/15,22
यापूधाप/15,22
यापोक/15,22
याफ्रे/15,22
यामासेन/15,22
याम्फुदिन/15,22
यारूङ/15,22
यासाङ/15,22
यासोक/15,22
युम्की/15,22
यूपग्राम/15,22
रक्तसैनी/15,22
रजवाबजार/15,22
रजस्थल/15,22
रजाबनौली/15,22
रजाया/15,22
रण/15,22
रत्नसागर/15,22
रत्नेश्वर/15,22
रभुवा/15,22
रमापानी/15,22
रमिते/15,22
रमितेडाँडा/15,22
रम्भापानी/15,22
रसुवागढी/15,22
राईगाउँ/15,22
राउते/15,22
राउलाकेदार/15,22
राजधानी/15,22
राजमार्ग/15,22
राजविराज/15,22
राजविहार/15,22
रातमाटे/15,22
रातु/15,22
रातेडाँडा/15,22
रानागाउँ/15,22
रानीघाट/15,22
रानीताल/15,22
रानीपोखरी/15,22
रानीपौवा/15,22
रानीवन/15,22
रापती/15,22
राप्ती/15,22
रामकुवा/15,22
रामकोट/15,22
रामग्राम/15,22
रामग्रामस्तूप/15,22
रामघाट/15,22
रामपुर/15,22
राममन्दिर/15,22
रामेछाप/15,22
रामेश्वर/15,22
राम्दी/15,22
राम्दीघाट/15,22
रारा/15,22
रारादह/15,22
रिग्मागाउँ/15,22
रिठाबोटे/15,22
रिडी/15,22
रिडीबजार/15,22
रिन्जिङलिङ/15,22
रिमिघा/15,22
रिसिङ/15,22
रूकमाने/15,22
रूकुम/15,22
रूकुमकोट/15,22
रूखु/15,22
रूद्रगङ्गा/15,22
रूद्रताल/15,22
रूद्रबेनी/15,22
रूपटोल/15,22
रूपन्देही/15,22
रूम्जाटार/15,22
रूरूक्षेत्र/15,22
रेसुङ्गा/15,22
रैणेसैनी/15,22
रोदी/15,22
रोल्पा/15,22
रोसी/15,22
रोहिणी/15,22
रौतहट/15,22
लगना/15,22
लप्सीबारी/15,22
लप्से/15,22
लप्सेटार/15,22
लमजुङ/15,22
लमागे/15,22
लम्बे/15,22
ललितपत्तन/15,22
ललितपुर/15,22
लसुनबारी/15,22
लहबोङ्गा/15,22
लाक्चुङ/15,22
लाखिम/15,22
लाङसेम्वा/15,22
लाजिम्पाट/15,22
लाटसेटार/15,22
लाटीकोइली/15,22
लाबुङ/15,22
लामटाङ/15,22
लामाथाडा/15,22
लामाथान/15,22
लामापाँगो/15,22
लामाबगर/15,22
लामाविष्णु/15,22
लाम्रा/15,22
लायकू/15,22
लायकूसाः/15,22
लारापा/15,22
लाली/15,22
लालीखर्क/15,22
लिखु/15,22
लिङतेप/15,22
लिङवाङ/15,22
लिमी/15,22
लिम्खिम/15,22
लिम्बु/15,22
लिम्बुवान/15,22
लिम्वुदिन/15,22
लिसिङबारी/15,22
लुँमडी/15,22
लुँहिटी/15,22
लुकूवा/15,22
लुखुदिन/15,22
लुङजा/15,22
लुङजोक्पा/15,22
लुङथुङ/15,22
लुङसुङबाङ/15,22
लुङ्खे/15,22
लुङ्ग्री/15,22
लुप्ली/15,22
लुभु/15,22
लुम्बाखोप/15,22
लुम्बिनी/15,22
लेक्टीन/15,22
लेखानी/15,22
लेचुवा/15,22
लेले/15,22
लेवादीन/15,22
लोकुम्बा/15,22
लोक्पावुङ/15,22
लोटनी/15,22
लोतखर्क/15,22
लोभेक/15,22
लोमान्टाङ्ग/15,22
लोरीकुदान/15,22
लौरीविनायक/15,22
लौरोविनाको/15,22
ल्याङवा/15,22
ल्याङसेला/15,22
ल्हासा/15,22
ल्हुति/15,22
वङ्गः/15,22
वङ्गल/15,22
वज्रयोगिनी/15,22
वज्रेश्वर/15,22
वनकापो/15,22
वनपाले/15,22
वरक्पा/15,22
वरदादेवी/15,22
वराह/15,22
वराहक्षेत्र/15,22
वल्लोकिरात/15,22
वाइवा/15,22
वागेश्वरी/15,22
वाग्द्वार/15,22
वाग्मती/15,22
वाणगङ्गा/15,22
वाद्वँ/15,22
वामीटक्सार/15,22
वाल्मीकिनगर/15,22
वासुकिक्षेत्र/15,22
विजयपुर/15,22
विजयश्री/15,22
विजयस्तम्भ/15,22
विजयेश्वर/15,22
विदेह/15,22
विनायक/15,22
विमानघाट/15,22
विराटनगर/15,22
विराटपोखरी/15,22
विरूपाक्ष/15,22
विशालनगर/15,22
विश्रामपुर/15,22
विष्णाप/15,22
विष्णुमती/15,22
विहीटार/15,22
वीरगन्ज/15,22
वीरेन्द्रनगर/15,22
वेत्रावती/15,22
वैशाखे/15,22
वैश्वानगर/15,22
व्यास/15,22
व्यासगर्खा/15,22
व्यासगाउँ/15,22
व्यासगाड/15,22
व्यासगुफा/15,22
व्यासाश्रम/15,22
शङ्खदह/15,22
शङ्खपुर/15,22
शङ्खमूल/15,22
शनिश्चरे/15,22
शहरगाउँ/15,22
शहरतारा/15,22
शान्तिपुर/15,22
शामुङ्ग/15,22
शारदानगर/15,22
शालिग्रामनदी/15,22
शिरवानी/15,22
शिलादेवी/15,22
शिवगढी/15,22
शिवजल/15,22
शिवदेवविहार/15,22
शिवपुरगढी/15,22
शिवपुरी/15,22
शिवभन्ज्याङ/15,22
शिवारा/15,22
शैलेश्वरी/15,22
शोणितपुर/15,22
श्मशान/15,22
श्यामडाडा/15,22
श्यामसिला/15,22
श्रीमानविहार/15,22
श्रीरीक्मा/15,22
श्लेष्मान्तक/15,22
सक्व/15,22
सखडा/15,22
सगरमाथा/15,22
सगरहवा/15,22
सङ्क्रान्तिडाँडा/15,22
सङ्खु/15,22
सङ्खुवा/15,22
सङ्खुवासभा/15,22
सतरपाङथोक/15,22
सती/15,22
सत्तले/15,22
सत्यवती/15,22
सत्यवतीमाई/15,22
सत्रमुरे/15,22
सदामचोक/15,22
सदाशिवमल्लचोक/15,22
सन्तोले/15,22
सपादलक्ष/15,22
सप्तकोसी/15,22
सप्तगण्डकी/15,22
सप्तरी/15,22
सप्तोक/15,22
सभा/15,22
सभापोखरी/15,22
समदा/15,22
समनपुर/15,22
सम्मख्यः/15,22
सम्यक्पर्वत/15,22
सम्हिम्वा/15,22
सरदारगाउँ/15,22
सरदारडाँडा/15,22
सरस्वतीतीर/15,22
सरापकोट/15,22
सलेष/15,22
सल्यान/15,22
सल्यानकोट/15,22
सल्यानटार/15,22
सल्लावोटे/15,22
सल्ले/15,22
सल्लेरा/15,22
सल्लेरी/15,22
ससरका/15,22
ससुरधारा/15,22
सहबुङ्गा/15,22
सा-सोम/15,22
साँखु/15,22
साँगा/15,22
साँगुटार/15,22
साँघु/15,22
साँवागाउँ/15,22
साईकुमारी/15,22
साउनेपानी/15,22
साकफारा/15,22
सागरहवा/15,22
सागुडाँडा/15,22
साङगदिन/15,22
साङथा/15,22
साङबुङ/15,22
साङमागु/15,22
साङरूम्वा/15,22
साङलुप्पा/15,22
साङ्गादिन/15,22
साजपानी/15,22
साजेबारी/15,22
साठी/15,22
सातखम्ब/15,22
सातगाउँ/15,22
सातदोबाटो/15,22
सातसय/15,22
सादेवा/15,22
साधुबारी/15,22
सानथाक्रा/15,22
सान्नीटोल/15,22
साप्तेन/15,22
साप्तेल/15,22
साप्सुखोला/15,22
साप्सुधाप/15,22
साब्लिखोप/15,22
साम-जोङ/15,22
सामलीङ/15,22
सामाङथुङ/15,22
सामेखाम/15,22
सामेबा/15,22
सामेलाबुङ/15,22
साम्तुङ/15,22
साम्फुङ/15,22
साम्बेवा/15,22
साम्मेखाम/15,22
साम्रीखोला/15,22
साम्सीबुङ/15,22
सारस्वर/15,22
सार्कीटोल/15,22
सार्कीडाँडा/15,22
सालबारी/15,22
सालबोटे/15,22
सालिम्बे/15,22
साली-भिनाजु/15,22
सावलाखु/15,22
सिंसावा/15,22
सिंहदरबार/15,22
सिंहदेवी/15,22
सिंहपुर/15,22
सिंहसतल/15,22
सिउनाथ/15,22
सिउरामेडाँडा/15,22
सिकारीडाँडा/15,22
सिकैचा/15,22
सिखनपुरवा/15,22
सिखारे/15,22
सिगेनेम्वा/15,22
सिघामतेलाक/15,22
सिङगोप्मा/15,22
सिङग्याक/15,22
सिङचोक/15,22
सिङदम्बे/15,22
सिङदीन/15,22
सिङसा/15,22
सिङ्गीमा/15,22
सिङ्गु/15,22
सिञ्चेबु/15,22
सिञ्जा/15,22
सिञ्जाखोला/15,22
सिञ्जेमा/15,22
सिटेनी/15,22
सिद्धीडाँडा/15,22
सिद्वकाली/15,22
सिद्वगुफा/15,22
सिद्वपाइला/15,22
सिद्वपोखरी/15,22
सिद्वार्थकूप/15,22
सिद्विविनायक/15,22
सिनाम/15,22
सिन्चेला/15,22
सिन्चोक/15,22
सिन्धुकोट/15,22
सिन्धुपाल्चोक/15,22
सिन्धुबेसी/15,22
सिन्धुली/15,22
सिन्धुलीगढि/15,22
सिपिङला/15,22
सिबुटार/15,22
सिमकेला/15,22
सिमपाने/15,22
सिमरा/15,22
सिमरिङमा/15,22
सिमरौनगढ/15,22
सिमलबोटे/15,22
सिमसारे/15,22
सिमीकोट/15,22
सिमैजा/15,22
सिम्तादरो/15,22
सिम्बेवा/15,22
सिम्ब्रेक/15,22
सिम्रौनगढ/15,22
सिम्ले/15,22
सिम्वु/15,22
सिम्सारे/15,22
सिरवानी/15,22
सिरानगाउँ/15,22
सिरानघर/15,22
सिरिसे/15,22
सिरूबारी/15,22
सिलगढी/15,22
सिलिम्बु/15,22
सिलु/15,22
सिलौटी/15,22
सिवा/15,22
सिवाखोला/15,22
सिवालिक/15,22
सिवुदिन/15,22
सिवुवादिन/15,22
सिवोक/15,22
सिसम्बा/15,22
सिसवा/15,22
सिसवाबजार/15,22
सिस्ने/15,22
सिहदीङ्ला/15,22
सि‍ङलुप/15,22
सीकारीडाँडा/15,22
सीताकुण्ड/15,22
सीतापाइला/15,22
सीतामढी/15,22
सीबहाः/15,22
सीबान/15,22
सुइरागाउँ/15,22
सुकेटार/15,22
सुकौराबजार/15,22
सुधाप/15,22
सुनउखडागढ/15,22
सुनकोसी/15,22
सुनगुफा/15,22
सुनचौर/15,22
सुनछहरी/15,22
सुनधारा/15,22
सुनसरी/15,22
सुनारगाउँ/15,22
सुनीगाड/15,22
सुनौलाबजार/15,22
सुन्दरीचोक/15,22
सुन्दरीजल/15,22
सुप्रभानगरी/15,22
सुबेब्रा/15,22
सुब्बाटार/15,22
सुमसिरोवर/15,22
सुरूमखिम/15,22
सुरौदीफाँट/15,22
सुर्के/15,22
सुर्खेत/15,22
सुवर्णमय/15,22
सूर्यविनायक/15,22
सूर्यावती/15,22
सेक्रे/15,22
सेखेवा/15,22
सेगु/15,22
सेगुम्बा/15,22
सेगेना/15,22
सेङमा/15,22
सेङवा/15,22
सेतिटार/15,22
सेती/15,22
सेतीगण्डकी/15,22
सेतीबेनी/15,22
सेतेपानी/15,22
सेनेसुम/15,22
सेरम्फु/15,22
सेरा/15,22
सेर्पाटोल/15,22
सेलुथाप/15,22
सेल्जुङ/15,22
सेसम्बु/15,22
सैलुङ/15,22
सोखुवा/15,22
सोगिरा/15,22
सोगीदुप/15,22
सोतीपसल/15,22
सोतीबारी/15,22
सोबुवा/15,22
सोबेबुङ/15,22
सोमेश्वर/15,22
सोम्फेबुङ/15,22
सोयाङ/15,22
सोरठपुर/15,22
सोरेलुङ/15,22
सोर्‍हखुट्टे/15,22
सोलावन/15,22
सोलिमा/15,22
सोलुखुल्बु/15,22
सोलोक/15,22
सोवेवुङ/15,22
सोसीनाला/15,22
सौगल/15,22
सौरेडाँडा/15,22
सौरेनी/15,22
स्याङजा/15,22
स्यामटार/15,22
स्यालडाँडा/15,22
स्यूराज/15,22
स्वर्गद्वारी/15,22
स्वाँरा/15,22
स्वाडो/15,22
स्वारा/15,22
स्वारो/15,22
हटियाथोक/15,22
हनुमत्तीर्थ/15,22
हनुमानढोका/15,22
हनुमाननगर/15,22
हनुमानभञ्ज्याङ/15,22
हपारा/15,22
हरनन्दे/15,22
हरन्दी/15,22
हरन्दे/15,22
हरिहरपुरगढी/15,22
हर्कटे/15,22
हर्राबोटे/15,22
हलिथुम/15,22
हलेसी/15,22
हल्जी/15,22
हल्दारगाउँ/15,22
हाँडीगाउँ/15,22
हाँसपोखरी/15,22
हाउडी/15,22
हाङगुप्पा/15,22
हाङजाम/15,22
हाङदेवा/15,22
हाङदेवाडाँडा/15,22
हाङपाङ/15,22
हाङफा/15,22
हाङसुलुङ/15,22
हाङहाङ्गे/15,22
हाट/15,22
हाटसिञ्जा/15,22
हाटेश्वर/15,22
हात्तीखावा/15,22
हात्तीटार/15,22
हात्तीसार/15,22
हानगादी/15,22
हान्द्रुङ/15,22
हाम्फावुङ/15,22
हासीदीन/15,22
हिङ्खाबु/15,22
हिजाखुसि/15,22
हिज्याखुसि/15,22
हिटिकुनी/15,22
हिटी/15,22
हिमदले/15,22
हिमादिन/15,22
हिमाल/15,22
हिमालखण्ड/15,22
हिरिङटार/15,22
हिरूवादिन/15,22
हुड्के/15,22
हुपुटार/15,22
हुम्ला/15,22
हृषिकेश/15,22
हृषिकेशव/15,22
हेटौंडा/15,22
हेम्फे/15,22
हेलीप्याड/15,22
हेलुम्बा/15,22
हेल्लोक/15,22
होकतोक/15,22
होक्तु/15,22
होक्मा/15,22
होक्सीरी/15,22
हौगल/15,22
अँधेरीडाँडा/15,22
टोखा/15,22
स्विकार
हुनाले
कतापट्टि
अलिकता
आफ्नाआफ्ना
जोडीजोडी
दिनदिन
दिनपरदिन
जेलपर्ने
देवीचन्द्र
हरिशरण/18,22,15
कताकता
कताकताबाट
कताबाट
उताबाट
जताबाट
बाटैबाटो
पुष्पाञ्जलि/82
यस्तेयस्ता
बडाद्मी/18,22,15
भलाद्मी/18,22,15
भल्यूम/18,22,15
पल्ट/23
कुर्ल/23
उभ/23
बुर्क/23
पौड/23
बाउ/23
गुन्ज/23
निख्र/23
लड्क/23
लुर्क/23
सट्/1,41
गड्/1,41
घुल्/1,41
पाक्/1,41
फट्/1,41
हुर्र/23
भिड्क/23
मकि/83
अकमक/25
उङ्/1,41
धुक्/1,41
ओथाउ/9,42
ओथाइ/8,43
ओबाउ/9,42
ओबाइ/8,43
टुसाउ/9,42
टुसाइ/8,43
पलाउ/9,42
पलाइ/8,43
उक्ताउ/9,42
उक्ताइ/8,43
विच्क/23
कहालि/8,43
अललि/8,43
खसखसाउ/9,42
खसखसाइ/8,43
खिरखिर्याउ/9,42
खिरखिर्याइ/8,43
खुसाउ/9,42
खुसाइ/8,43
गुत्थ/23
भबाइ/8,43
भबाउ/9,42
भोकाउ/9,42
भिकाइ/8,43
मात्/1,41
घिनाउ/9,42
घिनाइ/8,43
फहराउ/9,42
फहराइ/8,43
सुसाउ/9,42
सुसाइ/8,43
जँगि/8,43
जोस/25
रक्त/25
झकाउ/9,42
झकाइ/8,43
झोक/25
ठुस्स/25
डराउ/9,42
डराइ/8,43
रिसाउ/9,42
रिसाइ/8,43
रौस/25
लजाउ/9,42
लजाइ/8,43
लठ्ठ/25
तिर्खाउ/9,42
तिर्खाइ/8,43
पछुताउ/9,42
पछुताइ/8,43
परपराउ/9,42
परपराइ/8,43
सर्माउ/9,42
सर्माइ/8,43
अन्म/23
कहालि/8,43
कम्लाउ/9,42
कम्लाइ/8,43
खच्क/23
चटपटाउ/9,42
चटपटाइ/8,43
चलमलाउ/9,42
चलमलाइ/8,43
टङ्च/23
खुरमुर/23
घँस/23
घात्/1,41
छिँक्/1,41
दुब्लाउ/9,42
दुबलाइ/8,43
धप/25
व्याउ/9,42
व्याइ/8,43
मोटाउ/9,42
मोटाइ/8,43
अगाल्/1,41
ओइर/23
ओड्/1,41
काड्/1,41
अचाउ/9,42
अचाइ/8,43
खँगार्/1,41
खात्/1,41
खैँच/23
गुँथ्/1,41
गोप्/1,41
चोब्/1,41
छढ्कार्/1,41
छिर्क/23
छाँस्/1,41
उझाड्/1,41
उघिन्/1,41
उबाउ/9,42
उबाइ/8,43
तौल/23
थुङ्/1,41
ददार्/1,41
दाब्/1,41
दार्/1,41
धुत्/1,41
नोच्/1,41
पकड/23
पुर्याउ/9,42
पुर्याइ/8,43
फसेल्/1,41
फार्/1,41
फिस्/1,41
फेँक्/1,41
फ्याँक्/1,41
झाड्/1,41
बिउल्/1,41
वेध्/1,41
वेर्/1,41
मोर्/1,41
मोहोर्/1,41
सिच्/1,41
सिन्च/23
सिमट्/1,41
सेक्/1,41
सेच्/1,41
सेप्/1,41
सोस्/1,41
सोहोर्/1,41
हाप्/1,41
बाट्/1,41
सिर्ज/23
कथुर्/1,41
चिहाउ/9,42
चिहाइ/8,43
फड्क/23
फर्माउ/9,42
फर्माइ/8,43
कजाउ/9,42
कजाइ/8,43
थोप्/1,41
गुहार्/1,41
न्याक्/1,41
पिरर्ल्/1,41
परख्/1,41
घँचेट्/1,41
घसिट्/1,41
घुर्क्याउ/9,42
घुर्क्याइ/8,43
बरार्ल्/1,41
मुसा/23
रिझाउ/9,42
रिझाइ/8,43
लत्याउ/9,42
लत्याइ/8,43
डाँट्/1,41
इच्छाउ/9,42
इच्छाइ/8,43
बक्/1,41
चिताउ/9,42
चिताइ/8,43
जँच्/1,41
छ्याप्/1,41
जताउ/9,42
जताइ/8,43
उछ्र्/23
फर्माउ/9,42
फर्माइ/8,43
मनपर्/23
फलाँक्/1,41
सुहाउ/9,42
सुहाइ/8,43
चौबल्/1,41
झास्/1,41
तैर/23
दब्/1,41
बज्र/23
उँचाल्/1,41
खौप्/1,41
खौस्र/23
गाँड्/1,41
छेल्/1,41
सुँध्/1,41
खिहिर्याउ/9,42
खिहिर्याइ/8,43
चियाउ/9,42
चियाइ/8,43
घड्/1,41
भवाउ/9,42
भवाइ/8,43
विउँझ/23
भड्क/23,41
रुझ/23
रोसि/83
ताछ्/1,41
फाब्/1,41
नियमत:
आदित:
शुध्द
अर्थहीन
त्वरण
शिघ्र
संचय
संग्रह
यावत
समुच्चय
बीजगणित
बीजीयानुरु
विधि-विशेष
अशेषभाजक
अल्फा
एकान्तर
उचाई
सन्दिग्ध
मिश्रधन
कोणाँक
शून्यकारी
विर्षिक
प्रति-अवकलन
प्रति-लघुगणक
अनावर्ती
प्रयोज्य
लागू
निगम्य
काण्माडौँ/26
प्रविन/27
आइतबार/28
क्याल्कुलेटर/29
साँप/30
अपर्ण/34
गणन/34
बीज/34
आनुपूर्व/34
स्थान/40
सीमान्त/34
पर्यायवरण/34
तार्किक
तात्विक
पारम्परिक
रुपायन/39
वाक्यान्तर/39
प्रष्ट
एकवर्ष
अप्रभावकारी
मङ्सिर/28
ब्याङ्क/15,22,18
जघन्य
परम्परागत
नम्बर/15,22,18
पिकअप
रुपिया/29
दबाब
कमी
बाध्य
प्रतीक्षालय/18,29
तस्करीतन्त्र/15,22,31
नवीनतम्
आश्वासन/15,22,18
शक्तिशाली
सिंगो
उल्लंघन
सामान्यतः
बित्तिकै
पञ्च/18,26
निष्कासन
सुकुम्बासी/18,27
पढ्/41
अँकाइ/8,43
अँचेटि/8,43
आइ/8,43
आउ/9,42
भइ/8,43
जाउ/9,42
गइ/8,43
अंगाल्/1,41
अोढ्/1,41
उभि/43
उभ्याउनुपर्दछ
आइपरेछ
आइपर्यो
आइपुगेको
आइपुगेछ
आइपुगेछन्
आइपुग्नुभयो
आइपुग्यो
औंल्याउ/9,42
कराइदिन्छौं
किनिटोपल्यो
खर्चनुपर्दछ
खाइपरेछ
खाइबस्छे
उभिइरहनुहुन्थ्यो
उभिनुभयो
उभिनुहुन्छ
उभिनुहोला
उभिबस्छे
खोज्/1,41
चलिआएको
चिप्लिनसक्छ
छँदैछन्
छुनलाग्यो
छुनुहुँदैन
कुर्नलाग्यो
खाइसक्छ
खानलाग्यो
खानुपरेछ
खानुहोला
गुज्रनुपर्दछ
दिलाउ/9,42
दोहोर्याउ/9,42
धकाल्/1,41
दिँदोरहेछ
धुनुपर्दछ
नुवाइ/8,43
नुवाउ/9,42
पकाइ/8,43
पकाउ/9,42
पठाइ/8,43
पठाउ/9,42
दिनसक्दैन
दौडिनुहोला
नबिर्सिनुहोला
नभन्नुहोला
नभोग्नुहोला
नमिलाउनुहोला
नलेख्नुहोला
नाँच्नलाग्यो
पाउँदैछन्
पाउनसक्छ
पारिनुहुन्न
पारेनछन्
जाइलाग्यो
जानुपरेछ
जानुभएछ
जानुहुन्नथ्यो
जानेछिन्
जिस्काइरहन्छ
जानुहोला
फुर्क्याउ/9,42
लखट्/1,41
लेराउ/9,42
लेराइ/8,43
लगाउ/9,42
लगाइ/8,43
भड्काउ/9,42
रूवाउ/9,42
बसाल्नुपर्छ
बसिसकेपछि
बहनुभयो
बिर्सनुहुँदैन
मिल्नजान्छ
रहँदैछन्
रहनेछन्
रूनुहुन्छ
रूनुहोला
लगिदिएपछि
लानुपर्दछ
लिनसक्दैन
ल्याइपुर्यायौ
सिलाउ/9,42
सुघ्/1,41
स्वीकार्/41,1
सुइकाउ/9,42
व्यहोर्नुपर्छ
सम्झाइबुझाइ
सिलाइबस्छे
सिलाइहाल्छ
सिलाउनुपर्नेछैन
सुइकिहाल्छन्
सुइक्याँइहाल्छ
सुइक्याइदिन्छ
हिँडिरह्यौं
हिँड्नेछिन्
हिच्किचाउनुभयो
हुइकिहाल्छन्
हुनजान्छ
हुनलाग्यो
हुनसक्छ
हुनसक्दैन
हुनुपर्दछ
हुनुहुँदैन
हुनुहुन्न
हुनेगर्दछ
हुनेछन्
हुनेछिन्
हुनेछेस्
हुनैपर्छ
चम्कनलाग्यो
भेटिनेछन्
चोली/29
भोलिपल्ट/28,48