Blame hyph_cop_EG/hyph-cop.tex

Packit b7fb47
% Unicode (UTF-8) patterns generated by copthyph-utf8 script
Packit b7fb47
%
Packit b7fb47
% These patterns for use with XeTeX should be considered experimental
Packit b7fb47
% and are provided with no warranty or support!
Packit b7fb47
%
Packit b7fb47
% Changes made to the original (non-Unicode) patterns
Packit b7fb47
% * catcode and lccode settings disabled
Packit b7fb47
% * Letters within the patterns mapped to Unicode as follows:
Packit b7fb47
%  # => ⲯ
Packit b7fb47
%  ) => ⲝ
Packit b7fb47
%  + => ⲫ
Packit b7fb47
%  . => .
Packit b7fb47
%  / => ϩ
Packit b7fb47
%  1 => OMIT
Packit b7fb47
%  2 => ⳉ
Packit b7fb47
%  3 => ϯ
Packit b7fb47
%  8 => ⲑ
Packit b7fb47
%  9 => ⲓ̈
Packit b7fb47
%  ; => ϫ
Packit b7fb47
%  > => ⲙ̀
Packit b7fb47
%  ? => ⲛ̀
Packit b7fb47
%  a => ⲁ
Packit b7fb47
%  b => ⲃ
Packit b7fb47
%  c => ⲥ
Packit b7fb47
%  d => ⲇ
Packit b7fb47
%  e => ⲉ
Packit b7fb47
%  f => ϥ
Packit b7fb47
%  g => ⲅ
Packit b7fb47
%  h => ⲏ
Packit b7fb47
%  i => ⲓ
Packit b7fb47
%  j => ϧ
Packit b7fb47
%  k => ⲕ
Packit b7fb47
%  l => ⲗ
Packit b7fb47
%  m => ⲙ
Packit b7fb47
%  n => ⲛ
Packit b7fb47
%  o => ⲟ
Packit b7fb47
%  p => ⲡ
Packit b7fb47
%  q => ϭ
Packit b7fb47
%  r => ⲣ
Packit b7fb47
%  s => OMIT
Packit b7fb47
%  t => ⲧ
Packit b7fb47
%  u => ⲩ
Packit b7fb47
%  v => ⲩ̈
Packit b7fb47
%  w => ⲱ
Packit b7fb47
%  x => ⲭ
Packit b7fb47
%  y => ϣ
Packit b7fb47
%  z => ⲍ
Packit b7fb47
Packit b7fb47
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Packit b7fb47
%
Packit b7fb47
% Hyphenation patterns for Coptic valid for the "copto" font which
Packit b7fb47
% does not comply with any official encoding scheme (does really exist
Packit b7fb47
% out here an official TeX compliant font encoding for coptic fonts?)
Packit b7fb47
% **********************************************
Packit b7fb47
% VVVVERY EXPERIMENTAL !!!!!!!!!!!!
Packit b7fb47
%
Packit b7fb47
% This pattern set allows hyphenation just before or between consonants
Packit b7fb47
% No attempt is made to distinguish diphthongs and/or hyathi.
Packit b7fb47
%
Packit b7fb47
% Rules 1. a consonant followed by a vowel belong to the same syllable
Packit b7fb47
%    2. a group of consonants is divided in such a way that the right
Packit b7fb47
%     syllable consonants may appear also at the beginning
Packit b7fb47
%     of a Coptic word
Packit b7fb47
%
Packit b7fb47
% Compound words are divided without any attention to component words;
Packit b7fb47
% manual intervention is required in case of bad divisions.
Packit b7fb47
%
Packit b7fb47
% The decimal TeX charcodes, the Coptic glyphs and the corresponding ASCII
Packit b7fb47
% signs (if any) are in the following table.
Packit b7fb47
% 21 "trema"      \textendash
Packit b7fb47
% 22 "emdash"     \texemdash
Packit b7fb47
% 33 "threepoints"   %
Packit b7fb47
% 35 epsi       #
Packit b7fb47
% 36 Epsi       $
Packit b7fb47
% 40 Thida       (
Packit b7fb47
% 41 exi        )
Packit b7fb47
% 42 Exi        *
Packit b7fb47
% 43 phi        +
Packit b7fb47
% 44 Phi        ,
Packit b7fb47
% 45 "hyphen"     -
Packit b7fb47
% 46 "period"     .
Packit b7fb47
% 47 hori       /
Packit b7fb47
% 48 Hori       0
Packit b7fb47
% 49 "ligature1"    1
Packit b7fb47
% 50 hori akh     2
Packit b7fb47
% 51 ti        3
Packit b7fb47
% 52 Ti        4
Packit b7fb47
% 53 "crux"      5
Packit b7fb47
% 56 thida       8
Packit b7fb47
% 57 i-trema      9
Packit b7fb47
% 58 "very short dash" :
Packit b7fb47
% 59 giangia      ;
Packit b7fb47
% 60 Giangia      <
Packit b7fb47
% 61 "double sloping dash"  =
Packit b7fb47
% 62 em (`m)      >
Packit b7fb47
% 64 en (`n)      ?
Packit b7fb47
% 65 Alpha       A
Packit b7fb47
% 66 Bida, Vida    B
Packit b7fb47
% 67 Cima       C
Packit b7fb47
% 68 Dalda       D
Packit b7fb47
% 69 Ei        E
Packit b7fb47
% 70 Fei        F
Packit b7fb47
% 71 Gamma       G
Packit b7fb47
% 72 Ita        H
Packit b7fb47
% 73 Iauda       I
Packit b7fb47
% 74 Hei        J
Packit b7fb47
% 75 Kabba       K
Packit b7fb47
% 76 Laula       L
Packit b7fb47
% 77 Mi, Mei      M
Packit b7fb47
% 78 Ni, Nei      N
Packit b7fb47
% 79 O         O
Packit b7fb47
% 80 Pi, Pei      P
Packit b7fb47
% 81 Shima       Q
Packit b7fb47
% 82 Ro        R
Packit b7fb47
% 83 "ligatureS"    S
Packit b7fb47
% 84 Tau        T
Packit b7fb47
% 85 Ue        U
Packit b7fb47
% 86 "crucicula"    V
Packit b7fb47
% 87 Omega       W
Packit b7fb47
% 88 Chi        X
Packit b7fb47
% 89 Shei       Y
Packit b7fb47
% 90 Zida       Z
Packit b7fb47
% 91 "open bracket"  [
Packit b7fb47
% 93 "closed bracket" ]
Packit b7fb47
% 96 "grave accent"  `
Packit b7fb47
% 97 alpha       a
Packit b7fb47
% 98 bida, vida    b
Packit b7fb47
% 99 cima       c
Packit b7fb47
%100 dalda       d
Packit b7fb47
%101 ei        e
Packit b7fb47
%102 fei        f
Packit b7fb47
%103 gamma       g
Packit b7fb47
%104 ita        h
Packit b7fb47
%105 iauda       i
Packit b7fb47
%106 hei        j
Packit b7fb47
%107 kabba       k
Packit b7fb47
%108 laula       l
Packit b7fb47
%109 mi, mei      m
Packit b7fb47
%110 ni, nei      n
Packit b7fb47
%111 o         o
Packit b7fb47
%112 pi, pei      p
Packit b7fb47
%113 shima       q
Packit b7fb47
%114 ro        r
Packit b7fb47
%115 "ligatures"    s
Packit b7fb47
%116 tau        t
Packit b7fb47
%117 ue        u
Packit b7fb47
%118 ue-trema     v
Packit b7fb47
%119 omega       w
Packit b7fb47
%120 chi        x
Packit b7fb47
%121 shei       y
Packit b7fb47
%122 zida       z
Packit b7fb47
%
Packit b7fb47
%
Packit b7fb47
\patterns{%
Packit b7fb47
 .ⲃ2 .ⲥ2 .ⲇ2 .ϥ2 .ⲅ2 .ϧ2 .ⲕ2 .ⲗ2 .ⲙ2 .ⲛ2 .ⲡ2 .ϭ2 .ⲣ2 .ⲧ2 .ⲱ2 .ⲭ2 .ϣ2 .ⲍ2 
Packit b7fb47
 .0ⲯ2 .0ⲑ2 .0ⲝ2 .0ⲫ2 .0ϩ2 .0ϫ2 .0ⲙ̀2 .0ⲛ̀2 .0ⲓ̈2 .0ϯ2 
Packit b7fb47
%
Packit b7fb47
1ⲃ 2ⲃⲃ 2ⲃⲅ 2ⲃⲇ 2ⲃⲍ 2ⲃϧ 2ⲃⲕ ⲃ2ⲗ 2ⲃⲙ 2ⲃⲛ 2ⲃⲭ 2ⲃⲡ ⲃ2ⲣ 2ⲃⲥ 2ⲃⲧ 2ⲃϥ 2ⲃϭ 2ⲃϣ 2ⲃ. 2ⲃ1ⲯ0 2ⲃ1ⲑ0 2ⲃ1ⲝ0 2ⲃ1ⲫ0 2ⲃ1ϩ0 2ⲃ1ϫ0 1ⲃ2ⲙ̀0 1ⲃ2ⲛ̀0 2ⲃ1ⳉ0 2ⲃ1ϯ0 
Packit b7fb47
%
Packit b7fb47
1ⲅ 2ⲅⲃ 2ⲅⲅ 2ⲅⲇ 2ⲅⲍ 2ⲅϧ 2ⲅⲕ ⲅ2ⲗ 2ⲅⲙ 2ⲅⲛ 2ⲅⲭ 2ⲅⲡ ⲅ2ⲣ 2ⲅⲥ 2ⲅⲧ 2ⲅϥ 2ⲅϭ 2ⲅϣ 2ⲅ. 2ⲅ1ⲯ0 2ⲅ1ⲑ0 2ⲅ1ⲝ0 2ⲅ1ⲫ0 2ⲅ1ϩ0 2ⲅ1ϫ0 1ⲅ2ⲙ̀0 1ⲅ2ⲛ̀0 2ⲅ1ⳉ0 2ⲅ1ϯ0 
Packit b7fb47
%
Packit b7fb47
1ⲇ 2ⲇⲃ 2ⲇⲅ 2ⲇⲇ 2ⲇⲍ ⲇ2ϧ 2ⲇⲕ 2ⲇⲗ 2ⲇⲙ 2ⲇⲛ 2ⲇⲭ 2ⲇⲡ ⲇ2ⲣ 2ⲇⲥ 2ⲇⲧ 2ⲇϥ 2ⲇϭ 2ⲇϣ 2ⲇ. 2ⲇ1ⲯ0 2ⲇ1ⲑ0 2ⲇ1ⲝ0 2ⲇ1ⲫ0 2ⲇ1ϩ0 2ⲇ1ϫ0 1ⲇ2ⲙ̀0 1ⲇ2ⲛ̀0 2ⲇ1ⳉ0 2ⲇ1ϯ0 
Packit b7fb47
%
Packit b7fb47
1ⲍ 2ⲍⲃ 2ⲍⲅ 2ⲍⲇ 2ⲍⲍ 2ⲍϧ 2ⲍⲕ 2ⲍⲗ 2ⲍⲙ 2ⲍⲛ 2ⲍⲭ 2ⲍⲡ 2ⲍⲣ 2ⲍⲥ 2ⲍⲧ 2ⲍϥ 2ⲍϭ 2ⲍϣ 2ⲍ. 2ⲍ1ⲯ0 2ⲍ1ⲑ0 2ⲍ1ⲝ0 2ⲍ1ⲫ0 2ⲍ1ϩ0 2ⲍ1ϫ0 1ⲍ2ⲙ̀0 1ⲍ2ⲛ̀0 2ⲍ1ⳉ0 2ⲍ1ϯ0 
Packit b7fb47
%
Packit b7fb47
1ϧ 2ϧⲃ 2ϧⲅ 2ϧⲇ 2ϧⲍ 2ϧϧ 2ϧⲕ ϧ2ⲗ 2ϧⲙ ϧ2ⲛ 2ϧⲭ 2ϧⲡ 2ϧⲣ 2ϧⲥ 2ϧⲧ 2ϧϥ 2ϧϭ 2ϧϣ 2ϧ. 2ϧ1ⲯ0 2ϧ1ⲑ0 2ϧ1ⲝ0 2ϧ1ⲫ0 2ϧ1ϩ0 2ϧ1ϫ0 1ϧ2ⲙ̀0 1ϧ2ⲛ̀0 2ϧ1ⳉ0 2ϧ1ϯ0 
Packit b7fb47
%
Packit b7fb47
1ⲕ 2ⲕⲃ 2ⲕⲅ 2ⲕⲇ 2ⲕⲍ 2ⲕϧ 2ⲕⲕ ⲕ2ⲗ 2ⲕⲙ 2ⲕⲛ 2ⲕⲭ 2ⲕⲡ ⲕ2ⲣ 2ⲕⲥ ⲕ2ⲧ 2ⲕϥ 2ⲕϭ 2ⲕϣ 2ⲕ. 2ⲕ1ⲯ0 2ⲕ1ⲑ0 2ⲕ1ⲝ0 2ⲕ1ⲫ0 2ⲕ1ϩ0 2ⲕ1ϫ0 1ⲕ2ⲙ̀0 1ⲕ2ⲛ̀0 2ⲕ1ⳉ0 2ⲕ1ϯ0 
Packit b7fb47
%
Packit b7fb47
1ⲗ 2ⲗⲃ 2ⲗⲅ 2ⲗⲇ 2ⲗⲍ 2ⲗϧ 2ⲗⲕ 2ⲗⲗ 2ⲗⲙ 2ⲗⲛ 2ⲗⲭ 2ⲗⲡ 2ⲗⲣ 2ⲗⲥ 2ⲗⲧ 2ⲗϥ 2ⲗϭ 2ⲗϣ 2ⲗ. 2ⲗ1ⲯ0 2ⲗ1ⲑ0 2ⲗ1ⲝ0 2ⲗ1ⲫ0 2ⲗ1ϩ0 2ⲗ1ϫ0 1ⲗ2ⲙ̀0 1ⲗ2ⲛ̀0 2ⲗ1ⳉ0 2ⲗ1ϯ0 
Packit b7fb47
%
Packit b7fb47
1ⲙ 2ⲙⲃ 2ⲙⲅ 2ⲙⲇ 2ⲙⲍ 2ⲙϧ 2ⲙⲕ 2ⲙⲗ 2ⲙⲙ 2ⲙⲛ 2ⲙⲭ 2ⲙⲡ 2ⲙⲣ 2ⲙⲥ 2ⲙⲧ 2ⲙϥ 2ⲙϭ 2ⲙϣ 2ⲙ. 2ⲙ1ⲯ0 2ⲙ1ⲑ0 2ⲙ1ⲝ0 2ⲙ1ⲫ0 2ⲙ1ϩ0 2ⲙ1ϫ0 1ⲙ2ⲙ̀0 1ⲙ2ⲛ̀0 2ⲙ1ⳉ0 2ⲙ1ϯ0 
Packit b7fb47
%
Packit b7fb47
1ⲛ 2ⲛⲃ 2ⲛⲅ 2ⲛⲇ 2ⲛⲍ 2ⲛϧ 2ⲛⲕ 2ⲛⲗ 2ⲛⲙ 2ⲛⲛ 2ⲛⲭ 2ⲛⲡ 2ⲛⲣ 2ⲛⲥ 2ⲛⲧ 2ⲛϥ 2ⲛϭ 2ⲛϣ 2ⲛ. 2ⲛ1ⲯ0 2ⲛ1ⲑ0 2ⲛ1ⲝ0 2ⲛ1ⲫ0 2ⲛ1ϩ0 2ⲛ1ϫ0 1ⲛ2ⲙ̀0 1ⲛ2ⲛ̀0 2ⲛ1ⳉ0 2ⲛ1ϯ0 
Packit b7fb47
%
Packit b7fb47
1ⲭ 2ⲭⲃ 2ⲭⲅ 2ⲭⲇ 2ⲭⲍ 2ⲭϧ 2ⲭⲕ 2ⲭⲗ 2ⲭⲙ 2ⲭⲛ 2ⲭⲭ 2ⲭⲡ 2ⲭⲣ 2ⲭⲥ 2ⲭⲧ 2ⲭϥ 2ⲭϭ 2ⲭϣ 2ⲭ. 2ⲭ1ⲯ0 2ⲭ1ⲑ0 2ⲭ1ⲝ0 2ⲭ1ⲫ0 2ⲭ1ϩ0 2ⲭ1ϫ0 1ⲭ2ⲙ̀0 1ⲭ2ⲛ̀0 2ⲭ1ⳉ0 2ⲭ1ϯ0 
Packit b7fb47
%
Packit b7fb47
1ⲡ 2ⲡⲃ 2ⲡⲅ 2ⲡⲇ 2ⲡⲍ 2ⲡϧ 2ⲡⲕ ⲡ2ⲗ 2ⲡⲙ ⲡ2ⲛ 2ⲡⲭ 2ⲡⲡ ⲡ2ⲣ 2ⲡⲥ ⲡ2ⲧ 2ⲡϥ 2ⲡϭ 2ⲡϣ 2ⲡ. 2ⲡ1ⲯ0 2ⲡ1ⲑ0 2ⲡ1ⲝ0 2ⲡ1ⲫ0 2ⲡ1ϩ0 2ⲡ1ϫ0 1ⲡ2ⲙ̀0 1ⲡ2ⲛ̀0 2ⲡ1ⳉ0 2ⲡ1ϯ0 
Packit b7fb47
%
Packit b7fb47
1ⲣ 2ⲣⲃ 2ⲣⲅ 2ⲣⲇ 2ⲣⲍ 2ⲣϧ 2ⲣⲕ 2ⲣⲗ 2ⲣⲙ 2ⲣⲛ 2ⲣⲭ 2ⲣⲡ 2ⲣⲣ 2ⲣⲥ 2ⲣⲧ 2ⲣϥ 2ⲣϭ 2ⲣϣ 2ⲣ. 2ⲣ1ⲯ0 2ⲣ1ⲑ0 2ⲣ1ⲝ0 2ⲣ1ⲫ0 2ⲣ1ϩ0 2ⲣ1ϫ0 1ⲣ2ⲙ̀0 1ⲣ2ⲛ̀0 2ⲣ1ⳉ0 2ⲣ1ϯ0 
Packit b7fb47
%
Packit b7fb47
1ⲥ ⲥ2ⲃ ⲥ2ⲅ ⲥ2ⲇ 2ⲥⲍ 2ⲥϧ ⲥ2ⲕ ⲥ2ⲗ ⲥ2ⲙ ⲥ2ⲛ 2ⲥⲭ ⲥ2ⲡ ⲥ2ⲣ 2ⲥⲥ ⲥ2ⲧ ⲥ2ϥ 2ⲥϭ 2ⲥϣ 2ⲥ. 2ⲥ1ⲯ0 2ⲥ1ⲑ0 2ⲥ1ⲝ0 2ⲥ1ⲫ0 2ⲥ1ϩ0 2ⲥ1ϫ0 1ⲥ2ⲙ̀0 1ⲥ2ⲛ̀0 2ⲥ1ⳉ0 2ⲥ1ϯ0 
Packit b7fb47
%
Packit b7fb47
1ⲧ 2ⲧⲃ 2ⲧⲅ 2ⲧⲇ ⲧ2ⲍ ⲧ2ϧ 2ⲧⲕ 2ⲧⲗ ⲧ2ⲙ 2ⲧⲛ 2ⲧⲭ 2ⲧⲡ ⲧ2ⲣ ⲧ2ⲥ 2ⲧⲧ 2ⲧϥ 2ⲧϭ 2ⲧϣ 2ⲧ. 2ⲧ1ⲯ0 2ⲧ1ⲑ0 2ⲧ1ⲝ0 2ⲧ1ⲫ0 2ⲧ1ϩ0 2ⲧ1ϫ0 1ⲧ2ⲙ̀0 1ⲧ2ⲛ̀0 2ⲧ1ⳉ0 2ⲧ1ϯ0 
Packit b7fb47
%
Packit b7fb47
1ϥ 2ϥⲃ 2ϥⲅ 2ϥⲇ 2ϥⲍ 2ϥϧ 2ϥⲕ ϥ2ⲗ 2ϥⲙ 2ϥⲛ 2ϥⲭ 2ϥⲡ ϥ2ⲣ 2ϥⲥ ϥ2ⲧ 2ϥϥ 2ϥϭ 2ϥϣ 2ϥ. 2ϥ1ⲯ0 2ϥ1ⲑ0 2ϥ1ⲝ0 2ϥ1ⲫ0 2ϥ1ϩ0 2ϥ1ϫ0 1ϥ2ⲙ̀0 1ϥ2ⲛ̀0 2ϥ1ⳉ0 2ϥ1ϯ0 
Packit b7fb47
%
Packit b7fb47
1ϭ 2ϭⲃ 2ϭⲅ 2ϭⲇ 2ϭⲍ ϭ2ϧ 2ϭⲕ ϭ2ⲗ 2ϭⲙ ϭ2ⲛ 2ϭⲭ 2ϭⲡ ϭ2ⲣ 2ϭⲥ ϭ2ⲧ 2ϭϥ 2ϭϭ 2ϭϣ 2ϭ. 2ϭ1ⲯ0 2ϭ1ⲑ0 2ϭ1ⲝ0 2ϭ1ⲫ0 2ϭ1ϩ0 2ϭ1ϫ0 1ϭ2ⲙ̀0 1ϭ2ⲛ̀0 2ϭ1ⳉ0 2ϭ1ϯ0 
Packit b7fb47
%
Packit b7fb47
1ϣ 2ϣⲃ 2ϣⲅ 2ϣⲇ 2ϣⲍ 2ϣϧ 2ϣⲕ 2ϣⲗ 2ϣⲙ 2ϣⲛ 2ϣⲭ 2ϣⲡ 2ϣⲣ 2ϣⲥ 2ϣⲧ 2ϣϥ 2ϣϭ 2ϣϣ 2ϣ. 2ϣ1ⲯ0 2ϣ1ⲑ0 2ϣ1ⲝ0 2ϣ1ⲫ0 2ϣ1ϩ0 2ϣ1ϫ0 1ϣ2ⲙ̀0 1ϣ2ⲛ̀0 2ϣ1ⳉ0 2ϣ1ϯ0 
Packit b7fb47
%
Packit b7fb47
0ⲙ̀0 2ⲙ̀1ⲃ 2ⲙ̀1ⲅ 2ⲙ̀1ⲇ 2ⲙ̀1ϧ 2ⲙ̀1ⲕ 2ⲙ̀1ⲗ 2ⲙ̀1ⲙ 2ⲙ̀1ⲛ 2ⲙ̀1ⲭ 2ⲙ̀1ⲡ 2ⲙ̀1ⲣ 2ⲙ̀1ⲥ 2ⲙ̀1ⲧ 2ⲙ̀1ϥ 2ⲙ̀1ϭ 2ⲙ̀1ϣ 2ⲙ̀0. % `m
Packit b7fb47
%
Packit b7fb47
0ⲛ̀0 2ⲛ̀1ⲃ 2ⲛ̀1ⲅ 2ⲛ̀1ⲇ 2ⲛ̀1ϧ 2ⲛ̀1ⲕ 2ⲛ̀1ⲗ 2ⲛ̀1ⲙ 2ⲛ̀1ⲛ 2ⲛ̀1ⲭ 2ⲛ̀1ⲡ 2ⲛ̀1ⲣ 2ⲛ̀1ⲥ 2ⲛ̀1ⲧ 2ⲛ̀1ϥ 2ⲛ̀1ϭ 2ⲛ̀1ϣ 2ⲛ̀0. % `n
Packit b7fb47
%
Packit b7fb47
1ⲓ̈0 1ⲓ̈0. % {\"\i}
Packit b7fb47
1ⲩ̈0 1ⲩ̈0. % {\"u}
Packit b7fb47
2ϩ1ⲣ 3ϩ0 2ϩ0.  % hori
Packit b7fb47
1ⲫ0 2ⲫ0.  % phi
Packit b7fb47
1ⲝ0 2ⲝ0.  % exi
Packit b7fb47
1ⲑ0 2ⲑ0.  % thida
Packit b7fb47
1ⲯ0 2ⲯ0.  % epsi
Packit b7fb47
1ϫ0 2ϫ0.  % giangia
Packit b7fb47
1ⲏ2ϧ0 2ⲏ2ϧ0. % hei
Packit b7fb47
3ⳉ0 2ⳉ0. 3ⲏ2ⳉ0 2ⲏ2ⳉ0. % hori akh
Packit b7fb47
1ϯ0 2ϯ0. 2ⲧ2ϧ. % ti
Packit b7fb47
%
Packit b7fb47
 ⲁ1ⲉ ⲁ1ⲟ ⲁ1ⲏ ⲁ1ⲱ ⲁ2ⲟⲩ ⲁ2ⲉ2ⲓ ⲁ1ⲓⲁ ⲁ1ⲓⲉ ⲁ1ⲓⲟ ⲁ1ⲓⲱ 
Packit b7fb47
 ⲉ1ⲁ ⲉ1ⲟ ⲉ1ⲏ ⲉ1ⲱ ⲉ2ⲟⲩ ⲉ2ⲓ 
Packit b7fb47
 ⲏ1ⲁ ⲏ1ⲉ ⲏ1ⲟ ⲏ1ⲱ ⲏ1ⲓⲁ ⲏ1ⲓⲉ ⲏ1ⲓⲟ ⲏ1ⲓⲱ ⲏ1ⲟⲩ .ⲏ2ⲓ 
Packit b7fb47
 ⲟ1ⲁ ⲟ1ⲉ ⲟ1ⲏ ⲟ1ⲱ ⲟ1ⲓⲁ ⲟ1ⲓⲉ ⲟ1ⲓⲟ ⲟ1ⲓⲱ ⲟ2ⲟⲩ 
Packit b7fb47
 ⲟⲩ2ⲁ ⲟⲩ2ⲉ ⲟⲩ2ⲏ ⲟⲩ2ⲟ ⲟⲩ2ⲩ ⲟⲩ2ⲱ ⲟⲩ2ⲓ 
Packit b7fb47
 ⲱ1ⲟⲩ .ⲱ2ⲟⲩ 
Packit b7fb47
}