Blob Blame History Raw
/******************************************************************************
 *
 *
 *
 * Copyright (C) 1997-2015 by Dimitri van Heesch.
 *
 * Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its
 * documentation under the terms of the GNU General Public License is hereby
 * granted. No representations are made about the suitability of this software
 * for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.
 * See the GNU General Public License for more details.
 *
 * Documents produced by Doxygen are derivative works derived from the
 * input used in their production; they are not affected by this license.
 */

/*
 * Translation by
 * Armen Tangamyan <armen.tangamyan@anu.edu.au>
 */

#ifndef TRANSLATOR_AM_H
#define TRANSLATOR_AM_H

class TranslatorArmenian : public TranslatorAdapter_1_8_0
{
 public:
  /*! Used for identification of the language. */
  virtual QCString idLanguage()
  { return "armenian"; }

  /* Used to get the command(s) for the language support. */
  virtual QCString latexLanguageSupportCommand()
  {
    return "<pre>\\usepackage[latin]{armtex}\n"
			  "\\usepackage[armscii8]{inputenc}\n</pre>";
  }

  // --- Language translation methods -------------------

  /*! used in the compound documentation before a list of related functions. */
  virtual QCString trRelatedFunctions()
  { return "Դասին վերաբերվող ֆունկցիաներ"; }

  /*! subscript for the related functions. */
  virtual QCString trRelatedSubscript()
  { return "(Հաշվի առեք, որ սրանք անդամ ֆունկցիաներ չեն)"; }

  /*! header that is put before the detailed description of files, classes and namespaces. */
  virtual QCString trDetailedDescription()
  { return "Մանրամասն նկարագրություն"; }

  /*! header that is put before the list of typedefs. */
  virtual QCString trMemberTypedefDocumentation()
  { return "Անդամ տիպի սահմանումներ (typedef)"; }

  /*! header that is put before the list of enumerations. */
  virtual QCString trMemberEnumerationDocumentation()
  { return "Անդամ hամարակալումներ"; }

  /*! header that is put before the list of member functions. */
  virtual QCString trMemberFunctionDocumentation()
  { return "Անդամ ֆունկցիաներ"; }

  /*! header that is put before the list of member attributes. */
  virtual QCString trMemberDataDocumentation()
  {
   if (Config_getBool(OPTIMIZE_OUTPUT_FOR_C))
   {
    return "Դաշտեր";
   }
   else
   {
    return "Անդամ տվյալներ";
   }
  }

  /*! this is the text of a link put after brief descriptions. */
  virtual QCString trMore()
  { return "Մանրամասն..."; }

  /*! put in the class documentation */
  /* Isn't used when optimization for C is on. */
  virtual QCString trListOfAllMembers()
  {
   return "Բոլոր անդամների ցուցակը";
  }

  /*! used as the title of the "list of all members" page of a class */
  /* Isn't used when optimization for C is on. */
  virtual QCString trMemberList()
  {
   return "Անդամների ցուցակ";
  }

  /*! this is the first part of a sentence that is followed by a class name */
  /* Isn't used when optimization for C is on. */
  virtual QCString trThisIsTheListOfAllMembers()
  { return "Սա դասի անդամների ամբողջական ցուցակն է "; }

  /*! this is the remainder of the sentence after the class name */
  /* Isn't used when optimization for C is on. */
  virtual QCString trIncludingInheritedMembers()
  { return ", ներառյալ բոլոր ժառանգված անդամները"; }

  /*! this is put at the author sections at the bottom of man pages.
   * parameter s is name of the project name.
   */
  virtual QCString trGeneratedAutomatically(const char *s)
  { QCString result="Ավտոմատ ստեղծված է ելքային կոդից, Doxygen-ի միջոցով, ";
   if (s) result+=s+(QCString)" համար:";
   return result;
  }

  /*! put after an enum name in the list of all members */
  virtual QCString trEnumName()
  { return "համարակալման անուն"; }

  /*! put after an enum value in the list of all members */
  virtual QCString trEnumValue()
  { return "համարակալման արժեք"; }

  /*! put after an undocumented member in the list of all members */
  virtual QCString trDefinedIn()
  { return "սահմանված"; }

  // quick reference sections

  /*! This is put above each page as a link to the list of all groups of
   * compounds or files (see the \\group command).
   */
  virtual QCString trModules()
  { return "Մոդուլներ"; }

  /*! This is put above each page as a link to the class hierarchy */
  virtual QCString trClassHierarchy()
  { return "Դասերի հիերարխա"; }

  /*! This is put above each page as a link to the list of annotated classes */
  virtual QCString trCompoundList()
  {
   if (Config_getBool(OPTIMIZE_OUTPUT_FOR_C))
   {
    return "Տվյալների կառուցվածք";
   }
   else
   {
    return "Դասերի ցուցակ";
   }
  }

  /*! This is put above each page as a link to the list of documented files */
  virtual QCString trFileList()
  { return "Ֆայլերի ցուցակ"; }

  /*! This is put above each page as a link to all members of compounds. */
  virtual QCString trCompoundMembers()
  {
   if (Config_getBool(OPTIMIZE_OUTPUT_FOR_C))
   {
    return "Տվյալների դաշտեր";
   }
   else
   {
    return "Դասի անդամներ";
   }
  }

  /*! This is put above each page as a link to all members of files. */
  /*??*/
  virtual QCString trFileMembers()
  {
   if (Config_getBool(OPTIMIZE_OUTPUT_FOR_C))
   {
    return "Գլոբալներ";
   }
   else
   {
    return "Ֆայլի անդամներ";
   }
  }

  /*! This is put above each page as a link to all related pages. */
  virtual QCString trRelatedPages()
  { return "Նմանատիպ էջեր"; }

  /*! This is put above each page as a link to all examples. */
  virtual QCString trExamples()
  { return "Օրինակներ"; }

  /*! This is put above each page as a link to the search engine. */
  virtual QCString trSearch()
  { return "Որոնում"; }

  /*! This is an introduction to the class hierarchy. */
  virtual QCString trClassHierarchyDescription()
  { return "Այս ժառանգման ցուցակը կոպտորեն է տեսակավորված, "
       "բայց ոչ ամբողջապես, այբբենական կարգով.";
	}

  /*! This is an introduction to the list with all files. */
  virtual QCString trFileListDescription(bool extractAll)
  {
   QCString result="Բոլոր ";
   if (!extractAll) result+="փաստագրված ";
   result+="ֆայլերի մի ցուցակ` կարճ բացատրություններով:";
   return result;
  }

  /*! This is an introduction to the annotated compound list. */
  virtual QCString trCompoundListDescription()
  {
   if (Config_getBool(OPTIMIZE_OUTPUT_FOR_C))
   {
    return "Տվյալների կառուցվածքը` կարճ բացատրություններով.";
   }
   else
   {
    return "Դասերը, կառուցվածքները, միավորումները "
				"և ինտերֆեյսները` կարճ բացատրություններով.";
   }
  }

  /*! This is an introduction to the page with all class members. */
  virtual QCString trCompoundMembersDescription(bool extractAll)
  {
    QCString result="Բոլոր ";
    if(!extractAll) result+="փաստագրված ";
    if (Config_getBool(OPTIMIZE_OUTPUT_FOR_C))
     result+="կառուցվածքների և միավորումների դաշտերի ";
    else
     result+="դասի անդամների ";
		result+="ցուցակը`";
		result+=" հղումներով դեպի ";
    if(!extractAll)
    {
     if (Config_getBool(OPTIMIZE_OUTPUT_FOR_C))
      result+="կառուցվածք/միավորում փաստագրությունները բոլոր անդամների համար.";
     else
      result+="դասի փաստագրությունը բոլոր անդամների համար.";
    }
    else
    {
     if (Config_getBool(OPTIMIZE_OUTPUT_FOR_C))
      result += "կառուցվածքները/միավորումները, որոնց նրանք պատկանում են.";
     else
      result += "դասերը, որոնց նրանք պատկանում են.";
    }
    return result;
  }

  /*! This is an introduction to the page with all file members. */
  virtual QCString trFileMembersDescription(bool extractAll)
  {
   QCString result="Բոլոր ";
   if (!extractAll) result+="փաստագրված ";

   if (Config_getBool(OPTIMIZE_OUTPUT_FOR_C))
   {
    result+="ֆունկցիաների, փոփոխականների, մակրո-հայտարարությունների, "
        "համարակալումների և տիպի սահմանումների (typedef)";
   }
   else
   {
    result+="ֆայլի անդամների ";
   }
	 result+="ցուցակը`";
   result+=" հղումներով դեպի ";
   if (extractAll)
    result+="ֆայլերը, որոնց նրանք պատկանում են.";
   else
    result+="փաստագրությունը.";
   return result;
  }

  /*! This is an introduction to the page with the list of all examples */
  virtual QCString trExamplesDescription()
  { return "Բոլոր օրինակների ցուցակը."; }

  /*! This is an introduction to the page with the list of related pages */
  virtual QCString trRelatedPagesDescription()
  { return "Բոլոր նմանատիպ փաստագրության էջերի ցուցակը."; }

  /*! This is an introduction to the page with the list of class/file groups */
  virtual QCString trModulesDescription()
  { return "Բոլոր մոդուլների ցուցակը."; }

  // index titles (the project name is prepended for these)


  /*! This is used in HTML as the title of index.html. */
  virtual QCString trDocumentation()
  { return " - Փաստագրություն"; }

  /*! This is used in LaTeX as the title of the chapter with the
   * index of all groups.
   */
  virtual QCString trModuleIndex()
  { return "Մոդուլներ"; }

  /*! This is used in LaTeX as the title of the chapter with the
   * class hierarchy.
   */
  virtual QCString trHierarchicalIndex()
  { return "Դասակարգումներ"; }

  /*! This is used in LaTeX as the title of the chapter with the
   * annotated compound index.
   */
  virtual QCString trCompoundIndex()
  {
   if (Config_getBool(OPTIMIZE_OUTPUT_FOR_C))
   {
    return "Տվյալների կառուցվածք";
   }
   else
   {
    return "Դասեր";
   }
  }

  /*! This is used in LaTeX as the title of the chapter with the
   * list of all files.
   */
  virtual QCString trFileIndex()
  { return "Ֆայլեր"; }

  /*! This is used in LaTeX as the title of the chapter containing
   * the documentation of all groups.
   */
  virtual QCString trModuleDocumentation()
  { return "Մոդուլներ"; }

  /*! This is used in LaTeX as the title of the chapter containing
   * the documentation of all classes, structs and unions.
   */
  virtual QCString trClassDocumentation()
  {
   if (Config_getBool(OPTIMIZE_OUTPUT_FOR_C))
   {
    return "Տվյալների կառուցվածքներ";
   }
   else
   {
    return "Դասեր";
   }
  }

  /*! This is used in LaTeX as the title of the chapter containing
   * the documentation of all files.
   */
  virtual QCString trFileDocumentation()
  { return "Ֆայլեր"; }

  /*! This is used in LaTeX as the title of the chapter containing
   * the documentation of all examples.
   */
  virtual QCString trExampleDocumentation()
  { return "Օրինակներ"; }

  /*! This is used in LaTeX as the title of the chapter containing
   * the documentation of all related pages.
   */
  virtual QCString trPageDocumentation()
  { return "Էջեր"; }

  /*! This is used in LaTeX as the title of the document */
  virtual QCString trReferenceManual()
  { return "Հղումների ձեռնարկ"; }

  /*! This is used in the documentation of a file as a header before the
   * list of defines
   */
  virtual QCString trDefines()
  { return "Մակրոսներ"; }

  /*! This is used in the documentation of a file as a header before the
   * list of typedefs
   */
  virtual QCString trTypedefs()
  { return "Տիպի սահմանումներ (typedef)"; }

  /*! This is used in the documentation of a file as a header before the
   * list of enumerations
   */
  virtual QCString trEnumerations()
  { return "Համարակալումներ"; }

  /*! This is used in the documentation of a file as a header before the
   * list of (global) functions
   */
  virtual QCString trFunctions()
  { return "Ֆունկցիաներ"; }

  /*! This is used in the documentation of a file as a header before the
   * list of (global) variables
   */
  virtual QCString trVariables()
  { return "Փոփոխականներ"; }

  /*! This is used in the documentation of a file as a header before the
   * list of (global) variables
   */
  virtual QCString trEnumerationValues()
  { return "Հաշվիչ"; }

  /*! This is used in the documentation of a file before the list of
   * documentation blocks for defines
   */
  virtual QCString trDefineDocumentation()
  { return "Մակրոսներ"; }

  /*! This is used in the documentation of a file/namespace before the list
   * of documentation blocks for typedefs
   */
  virtual QCString trTypedefDocumentation()
  { return "Տիպի սահմանումներ (typedef)"; }

  /*! This is used in the documentation of a file/namespace before the list
   * of documentation blocks for enumeration types
   */
  virtual QCString trEnumerationTypeDocumentation()
  { return "Համարակալման տիպեր"; }

  /*! This is used in the documentation of a file/namespace before the list
   * of documentation blocks for functions
   */
  virtual QCString trFunctionDocumentation()
  { return "Ֆունկցիաներ"; }

  /*! This is used in the documentation of a file/namespace before the list
   * of documentation blocks for variables
   */
  virtual QCString trVariableDocumentation()
  { return "Փոփոխականներ"; }

  /*! This is used in the documentation of a file/namespace/group before
   * the list of links to documented compounds
   */
  virtual QCString trCompounds()
  {
   if (Config_getBool(OPTIMIZE_OUTPUT_FOR_C))
   {
    return "Տվյալների կառուցվածք";
   }
   else
   {
    return "Դասեր";
   }
  }

  /*! This is used in the documentation of a group before the list of
   * links to documented files
   */
  /*! This is used in the standard footer of each page and indicates when
   * the page was generated
   */
  virtual QCString trGeneratedAt(const char *date,const char *projName)
  {
   QCString result=(QCString)"Ստեղծվել է "+date;
   if (projName) result+=projName+QCString(" -ի համար,");
   result+=(QCString)" հետևյալ համակարգով.";
   return result;
  }

  /*! this text is put before a class diagram */
  virtual QCString trClassDiagram(const char *clName)
  {
   return clName+QCString(" -ի ժառանգման գծագիրը.");
  }

  /*! this text is generated when the \\internal command is used. */
  virtual QCString trForInternalUseOnly()
  { return "Միայն ներքին օգտագործման համար"; }

  /*! this text is generated when the \\warning command is used. */
  virtual QCString trWarning()
  { return "Զգուշացում"; }

  /*! this text is generated when the \\version command is used. */
  virtual QCString trVersion()
  { return "Տարբերակ"; }

  /*! this text is generated when the \\date command is used. */
  virtual QCString trDate()
  { return "Տարեթիվ"; }

  /*! this text is generated when the \\return command is used. */
  virtual QCString trReturns()
  { return "Վերադարձնում է"; }

  /*! this text is generated when the \\sa command is used. */
  virtual QCString trSeeAlso()
  { return "Տեսեք նաև"; }

  /*! this text is generated when the \\param command is used. */
  virtual QCString trParameters()
  { return "Պարամետրեր"; }

  /*! this text is generated when the \\exception command is used. */
  virtual QCString trExceptions()
  { return "Բացառություններ"; }

  /*! this text is used in the title page of a LaTeX document. */
  virtual QCString trGeneratedBy()
  { return "Ստեղծված է հետևյալ համակարգի կողմից"; }

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// new since 0.49-990307
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  /*! used as the title of page containing all the index of all namespaces. */
  virtual QCString trNamespaceList()
  { return "Անունների տարածությունների ցուցակ"; }

  /*! used as an introduction to the namespace list */
  virtual QCString trNamespaceListDescription(bool extractAll)
  {
   QCString result="Բոլոր ";
   if (!extractAll) result+="փաստագրված ";
   result+="անունների տարածությունների ցուցակը` կարճ բացատրություններով.";
   return result;
  }

  /*! used in the class documentation as a header before the list of all
   * friends of a class
   */
  virtual QCString trFriends()
  { return "Ընկերներ"; }

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// new since 0.49-990405
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  /*! used in the class documentation as a header before the list of all
   * related classes
   */
  virtual QCString trRelatedFunctionDocumentation()
  { return "Դասի ընկերներ և կապված ֆունկցիաներ"; }

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// new since 0.49-990425
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  /*! used as the title of the HTML page of a class/struct/union */
  virtual QCString trCompoundReference(const char *clName,
                 ClassDef::CompoundType compType,
                 bool isTemplate)
  {
   QCString result=(QCString)clName;
   if (isTemplate)
   {
    switch(compType)
    {
     case ClassDef::Class:   result+=" Դասի"; break;
     case ClassDef::Struct:   result+=" Կառուցվածքի"; break;
     case ClassDef::Union:   result+=" Միավորման"; break;
     case ClassDef::Interface: result+=" Ինտերֆեյսի"; break;
     case ClassDef::Protocol:  result+=" Արձանագրության"; break;
     case ClassDef::Category:  result+=" Դասակարգման"; break;
     case ClassDef::Exception: result+=" Բացառության"; break;
     default: break;
    }
    result+=" Ձևանմուշներ";
   }
   else
   {
    switch(compType)
    {
     case ClassDef::Class:   result+=" Դաս"; break;
     case ClassDef::Struct:   result+=" Կառուցվածք"; break;
     case ClassDef::Union:   result+=" Միավորում"; break;
     case ClassDef::Interface: result+=" Ինտերֆեյս"; break;
     case ClassDef::Protocol:  result+=" Արձանագրություն"; break;
     case ClassDef::Category:  result+=" Դասակարգում"; break;
     case ClassDef::Exception: result+=" Բացառություն"; break;
     default: break;
    }
   }
   return result;
  }

  /*! used as the title of the HTML page of a file */
  virtual QCString trFileReference(const char *fileName)
  {
   return fileName+QCString(" ֆայլեր");
  }

  /*! used as the title of the HTML page of a namespace */
  virtual QCString trNamespaceReference(const char *namespaceName)
  {
   QCString result=namespaceName;
   result+=" անունների տարածություններ";
   return result;
  }

  virtual QCString trPublicMembers()
  { return "Բաց անդամ ֆունկցիաներ"; }
  virtual QCString trPublicSlots()
  { return "Բաց սլոթեր"; }
  virtual QCString trSignals()
  { return "Ազդանշաններ"; }
  virtual QCString trStaticPublicMembers()
  { return "Բաց ստատիկ անդամ ֆունկցիաներ"; }
  virtual QCString trProtectedMembers()
  { return "Պաշտպանված անդամ ֆունկցիաներ"; }
  virtual QCString trProtectedSlots()
  { return "Պաշտպանված սլոթեր"; }
  virtual QCString trStaticProtectedMembers()
  { return "Պաշտպանված ստատիկ անդամ ֆունկցիաներ"; }
  virtual QCString trPrivateMembers()
  { return "Փակ ֆունկցիաներ"; }
  virtual QCString trPrivateSlots()
  { return "Փակ սլոթեր"; }
  virtual QCString trStaticPrivateMembers()
  { return "Փակ ստատիկ անդամ ֆունկցիաներ"; }

  /*! this function is used to produce a comma-separated list of items.
   * use generateMarker(i) to indicate where item i should be put.
   */
  virtual QCString trWriteList(int numEntries)
  {
   QCString result;
   int i;
   // the inherits list contain `numEntries' classes
   for (i=0;i<numEntries;i++)
   {
    // use generateMarker to generate placeholders for the class links!
    result+=generateMarker(i); // generate marker for entry i in the list
                  // (order is left to right)

    if (i!=numEntries-1) // not the last entry, so we need a separator
    {
     if (i<numEntries-2) // not the fore last entry
      result+=", ";
     else        // the fore last entry
      result+=" և ";
    }
   }
   return result;
  }

  /*! used in class documentation to produce a list of base classes,
   * if class diagrams are disabled.
   */
  virtual QCString trInheritsList(int numEntries)
  {
   return "Հենքային դասեր - "+trWriteList(numEntries)+":";
  }

  /*! used in class documentation to produce a list of super classes,
   * if class diagrams are disabled.
   */
  virtual QCString trInheritedByList(int numEntries)
  {
   return "Ժառանգորդ դասեր - "+trWriteList(numEntries)+":";
  }

  /*! used in member documentation blocks to produce a list of
   * members that are hidden by this one.
   */
  virtual QCString trReimplementedFromList(int numEntries)
  {
   return "Վերասահմանված ֆունկցիաներ - "+trWriteList(numEntries)+":";
  }

  /*! used in member documentation blocks to produce a list of
   * all member that overwrite the implementation of this member.
   */
  virtual QCString trReimplementedInList(int numEntries)
  {
   return "Վերասահմանված է "+trWriteList(numEntries)+" ում:";
  }

  /*! This is put above each page as a link to all members of namespaces. */
  virtual QCString trNamespaceMembers()
  { return "Անունների տարածության անդամներ"; }

  /*! This is an introduction to the page with all namespace members */
  virtual QCString trNamespaceMemberDescription(bool extractAll)
  {
   QCString result="Բոլոր ";
   if (!extractAll) result+="փաստագրված ";
   result+="անունների տարածության անդամների ցուցակը` "
			"հղումներով դեպի ";
   if (extractAll)
    result+="բոլոր անդամների անունների տարածության փաստագրությունը.";
   else
    result+="անունների տարածությունը, որին նրանք պատկանում են.";
   return result;
  }

  /*! This is used in LaTeX as the title of the chapter with the
   * index of all namespaces.
   */
  virtual QCString trNamespaceIndex()
  { return "Անունների տարածություններ"; }

  /*! This is used in LaTeX as the title of the chapter containing
   * the documentation of all namespaces.
   */
  virtual QCString trNamespaceDocumentation()
  { return "Անունների տարածություն"; }

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// new since 0.49-990522
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  /*! This is used in the documentation before the list of all
   * namespaces in a file.
   */
  virtual QCString trNamespaces()
  { return "Անունների տարածություններ"; }

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// new since 0.49-990728
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  /*! This is put at the bottom of a class documentation page and is
   * followed by a list of files that were used to generate the page.
   */
  virtual QCString trGeneratedFromFiles(ClassDef::CompoundType compType,
    bool single)
  {
   QCString result = (QCString)"Այս ";
   switch(compType)
   {
    case ClassDef::Class:   result+="դասի"; break;
    case ClassDef::Struct:   result+="կառուցվածքի"; break;
    case ClassDef::Union:   result+="միավորման"; break;
    case ClassDef::Interface: result+="ինտերֆեյսի"; break;
    case ClassDef::Protocol:  result+="արձանագրության"; break;
    case ClassDef::Category:  result+="դասակարգման"; break;
    case ClassDef::Exception: result+="բացառության"; break;
    default: break;
   }
   result+=" փաստագրությունը ստեղծվել է հետևյալ ֆայլ";
   if (single) result+="ից."; else result+="երից.";
   return result;
  }

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// new since 0.49-990901
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  /*! This is used as the heading text for the retval command. */
  virtual QCString trReturnValues()
  { return "Վերադարձվող արժեքներ"; }

  /*! This is in the (quick) index as a link to the main page (index.html)
   */
  virtual QCString trMainPage()
  { return "Գլխավոր էջ"; }

  /*! This is used in references to page that are put in the LaTeX
   * documentation. It should be an abbreviation of the word page.
   */
  virtual QCString trPageAbbreviation()
  { return "էջ:"; }

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// new since 0.49-991106
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  virtual QCString trDefinedAtLineInSourceFile()
  {
   return "Սահմանումը @1 ֆայլի @0 տողում է:";
  }
  virtual QCString trDefinedInSourceFile()
  {
   return "Սահմանումը @0 ֆայլում է:";
  }

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// new since 0.49-991205
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  virtual QCString trDeprecated()
  {
   return "Հնացած է";
  }

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// new since 1.0.0
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  /*! this text is put before a collaboration diagram */
  virtual QCString trCollaborationDiagram(const char *clName)
  {
   return (QCString)clName+"-ի համագործակցությունների գծագիր.";
  }
  /*! this text is put before an include dependency graph */
  virtual QCString trInclDepGraph(const char *fName)
  {
   return (QCString)fName+"-ի ներառումների կախվածությունների գծագիր.";
  }
  /*! header that is put before the list of constructor/destructors. */
  virtual QCString trConstructorDocumentation()
  {
   return "Կառուցիչներ";
  }
  /*! Used in the file documentation to point to the corresponding sources. */
  virtual QCString trGotoSourceCode()
  {
   return "Տե'ս այս ֆայլի ելքային կոդը";
  }
  /*! Used in the file sources to point to the corresponding documentation. */
  virtual QCString trGotoDocumentation()
  {
   return "Տե'ս այս ֆայլի փաստագրությունը:";
  }
  /*! Text for the \\pre command */
  virtual QCString trPrecondition()
  {
   return "Նախապայման";
  }
  /*! Text for the \\post command */
  virtual QCString trPostcondition()
  {
   return "Հետպայման";
  }
  /*! Text for the \\invariant command */
  virtual QCString trInvariant()
  {
   return "Անփոփոխ";
  }
  /*! Text shown before a multi-line variable/enum initialization */
  virtual QCString trInitialValue()
  {
   return "Նախնական արժեք";
  }
  /*! Text used the source code in the file index */
  virtual QCString trCode()
  {
   return "Ելքային կոդ";
  }
  virtual QCString trGraphicalHierarchy()
  {
   return "Գրաֆիկական դասերի հիերարխիա:";
  }
  virtual QCString trGotoGraphicalHierarchy()
  {
   return "Տե'ս դասերի գրաֆիկական հիերարխիան:";
  }
  virtual QCString trGotoTextualHierarchy()
  {
   return "Տե'ս դասերի տեքստային հիերարխիան:";
  }
  virtual QCString trPageIndex()
  {
   return "էջեր";
  }

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// new since 1.1.0
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  virtual QCString trNote()
  {
   return "Նշում";
  }
  virtual QCString trPublicTypes()
  {
   return "Բաց տիպեր";
  }
  virtual QCString trPublicAttribs()
  {
   if (Config_getBool(OPTIMIZE_OUTPUT_FOR_C))
   {
    return "Տվյալների դաշտեր";
   }
   else
   {
    return "Բաց ատրիբուտներ";
   }
  }
  virtual QCString trStaticPublicAttribs()
  {
   return "Բաց ստատիկ ատրիբուտներ";
  }
  virtual QCString trProtectedTypes()
  {
   return "Պաշտպանված տիպեր";
  }
  virtual QCString trProtectedAttribs()
  {
   return "Պաշտպանված ատրիբուտներ";
  }
  virtual QCString trStaticProtectedAttribs()
  {
   return "Պաշտպանված ստատիկ ատրիբուտներ";
  }
  virtual QCString trPrivateTypes()
  {
   return "Փակ տիպեր";
  }
  virtual QCString trPrivateAttribs()
  {
   return "Փակ ատրիբուտներ";
  }
  virtual QCString trStaticPrivateAttribs()
  {
   return "Փակ ստատիկ ատրիբուտներ";
  }


//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// new since 1.1.3
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  /*! Used as a marker that is put before a todo item */
  virtual QCString trTodo()
  /*??*/
  {
   return "Կատարման ենթակա";
  }
  /*! Used as the header of the todo list */
  virtual QCString trTodoList()
  /*??*/
  {
   return "Խնդիրների ցուցակ";
  }

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// new since 1.1.4
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  virtual QCString trReferencedBy()
  {
   return "Օգտագործվում է հետևյալում - ";
  }
  virtual QCString trRemarks()
  {
   return "Դիտողություններ";
  }
  virtual QCString trAttention()
  {
   return "Ուշադրություն";
  }
  virtual QCString trInclByDepGraph()
  {
   return "Այս գրաֆը ցույց է տալիս, թե որ ֆայլերն են "
			"ուղղակի կամ անուղղակի ներառում տվյալ ֆայլը.";
  }
  virtual QCString trSince()
  /*??*/
  {
   return "Սկսած";
  }

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// new since 1.1.5
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  /*! title of the graph legend page */
  virtual QCString trLegendTitle()
  {
   return "Լեգենդ";
  }
  /*! page explaining how the dot graph's should be interpreted
   * The %A in the text below are to prevent link to classes called "A".
   */
  virtual QCString trLegendDocs()
  {
   return
		"Այս էջը նկարագրում է, թե ինչպես մեկնաբանել doxygen-ի ստեղծած գրաֆները:<p>\n"
    "Դիտարկենք հետևյալ օրինակը.\n"
    "\\code\n"
    "/*! Կրճատման հետևանքով անտեսանելի դաս */\n"
    "class Invisible { };\n\n"
    "/*! Կրճատված դաս, ժառանգությունների հարաբերությունը փակ է */\n"
    "class Truncated : public Invisible { };\n\n"
    "/* Չփաստագրված դաս */\n"
    "class Undocumented { };\n\n"
    "/*! Բաց ժառանգում */\n"
    "class PublicBase : public Truncated { };\n\n"
    "/*! Դասի ձևաչափ */\n"
    "template<class T> class Templ {};\n\n"
    "/*! Պաշտպանված ժառանգում */\n"
    "class ProtectedBase { };\n\n"
    "/*! Փակ ժառանգում */\n"
    "class PrivateBase { };\n\n"
    "/*! Դաս, որը օգտագործվում է Inherited դասի կողմից */\n"
    "class Used { };\n\n"
    "/*! Դաս, որը ժառանգում է մի շարք այլ դասերից */\n"
    "class Inherited : public PublicBase,\n"
    "         protected ProtectedBase,\n"
    "         private PrivateBase,\n"
    "         public Undocumented,\n"
    "         public Templ<int>\n"
    "{\n"
    " private:\n"
    "  Used *m_usedClass;\n"
    "};\n"
    "\\endcode\n"
    "Սրանով կստանանք հետևյալ գրաֆը."
    "<p><center><img src=\"graph_legend."+getDotImageExtension()+"\"></center>\n"
    "<p>\n"
    "Այս գրաֆի ուղղանկյունները ունեն հետևյալ իմաստը.\n"
    "<ul>\n"
    "<li>%A լցոնվաց մոխրագույն ուղղանկյունը ներկայացնում է այն դասը կամ կառուցվածքը, "
		"որի համար ստեղծվել է տվյալ գրաֆը:</li>\n"
		"<li>%A սև եզրերով ուղղանկյունը նշանակում է փաստագրված դաս կամ կարուցվածք:</li>\n"
		"<li>%A մոխրագույն եզրերով ուղղանկյունը նշանակում է չփաստագրված դաս կամ կառուցվածք:</li>\n"
    "<li>%A կարմիր եզրերով ուղղանկյունը նշանակում է դաս կամ կառուցվածք, որի համար\n"
		" ոչ բոլոր ժառանգում/պարունակում կապերն են ցուցադրված: Գրաֆը կրճատված է, "
		"եթե այն չի տեղավորվում նշված սահմաններում:</li>\n"
    "</ul>\n"
    "Սլաքները ունեն հետևյալ իմաստը.\n"
    "<ul>\n"
		"<li>%A մուգ կապույտ սլաքը օգտագործվում է երկու դասերի միջև բաց ժառանգում "
		"կապը ցուցադրելու համար:</li>\n"
		"<li>%A մուգ կանաչ սլաքը օգտագործվում է պաշտպանված ժառանգման համար:</li>\n"
    "<li>%A մուգ կարմիր սլաքը օգտագործվում է փակ ժառանգման համար:</li>\n"
    "<li>%A մանուշակագույն կետագիծ սլաքը օգտագորշվում է, եթե դասը պարունակվում է"
		"այլ դասում կամ օգտագորշվում է այլ դասի կողմից: Սլաքը պիտակավորվաշ է"
		"փոփոխական(ներ)ով, որի միջոցով մատնանշված դասը կամ կառուցվածքը հասանելի է:</li>\n"
    "<li>Դեզին կետագիծ սլաքը ցույց է տալիս ձևանմուշի օրինակի կապը այն ձևանմուշի հետ, "
		"որից այն իրականցվել է. Սլաքը պիտակավորված է օրինակի ձևանմուշային պարամետրերով:</li>\n"
    "</ul>\n";
  }
  /*! text for the link to the legend page */
  virtual QCString trLegend()
  {
   return "լեգենդ";
  }

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// new since 1.2.0
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  /*! Used as a marker that is put before a test item */
  virtual QCString trTest()
  {
   return "Թեստ";
  }
  /*! Used as the header of the test list */
  virtual QCString trTestList()
  {
   return "Թեստերի ցուցակ";
  }

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// new since 1.2.2
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  /*! Used as a section header for IDL properties */
  virtual QCString trProperties()
  {
   return "Հատկություններ";
  }
  /*! Used as a section header for IDL property documentation */
  virtual QCString trPropertyDocumentation()
  {
   return "Հատկություններ";
  }

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// new since 1.2.4
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  /*! Used for Java classes in the summary section of Java packages */
  virtual QCString trClasses()
  {
   if (Config_getBool(OPTIMIZE_OUTPUT_FOR_C))
   {
    return "Տվյալների կառուցվածք";
   }
   else
   {
    return "Դասեր";
   }
  }
  /*! Used as the title of a Java package */
  virtual QCString trPackage(const char *name)
  {
   return (QCString)"Փաթեթ "+name;
  }
  /*! Title of the package index page */
  virtual QCString trPackageList()
  {
   return "Փաթեթների ցուցակ";
  }
  /*! The description of the package index page */
  virtual QCString trPackageListDescription()
  {
   return "Բոլոր փաթեթները` կարճ բացատրություններով (եթե հասանելի են).";
  }
  /*! The link name in the Quick links header for each page */
  virtual QCString trPackages()
  {
   return "Փաթեթներ";
  }
  /*! Text shown before a multi-line define */
  virtual QCString trDefineValue()
  {
   return "Արժեքներ";
  }

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// new since 1.2.5
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  /*! Used as a marker that is put before a \\bug item */
  virtual QCString trBug()
  {
   return "Սխալ";
  }
  /*! Used as the header of the bug list */
  virtual QCString trBugList()
  {
   return "Սխալների ցուցակ";
  }

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// new since 1.2.6
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  /*! Used as ansicpg for RTF file */
  virtual QCString trRTFansicp()
  {
   return "armscii-8";
  }
  /*! Used as ansicpg for RTF fcharset */
  virtual QCString trRTFCharSet()
  {
   return "0";
  }
  /*! Used as header RTF general index */
  virtual QCString trRTFGeneralIndex()
  {
   return "Ցուցիչ";
  }

  /*! This is used for translation of the word that will possibly
   * be followed by a single name or by a list of names
   * of the category.
   */
  virtual QCString trClass(bool first_capital, bool singular)
  {
   if (Config_getBool(OPTIMIZE_OUTPUT_FOR_C))
   {
    QCString result((first_capital ? "Տվյալների կառուցվածք" : "տվյալների կառուցվածք"));
    return result;
   }
   else
   {
    QCString result((first_capital ? "Դաս" : "դաս"));
    if(!singular) result+="եր";
    return result;
   }
  }

  /*! This is used for translation of the word that will possibly
   * be followed by a single name or by a list of names
   * of the category.
   */
  virtual QCString trFile(bool first_capital, bool singular)
  {
   QCString result((first_capital ? "Ֆայլ" : "ֆայլ"));
   if (!singular) result+="եր";
   return result;
  }

  /*! This is used for translation of the word that will possibly
   * be followed by a single name or by a list of names
   * of the category.
   */
  virtual QCString trNamespace(bool first_capital, bool singular)
  {
   QCString result((first_capital ? "Անունների տարածություն" : "անունների տարածություն"));
   if (!singular) result+="ներ";
   return result;
  }

  /*! This is used for translation of the word that will possibly
   * be followed by a single name or by a list of names
   * of the category.
   */
  virtual QCString trGroup(bool first_capital, bool singular)
  {
   QCString result((first_capital ? "Խ" : "խ"));
   result+=(singular ? "ումբ" : "մբեր");
   return result;
  }

  /*! This is used for translation of the word that will possibly
   * be followed by a single name or by a list of names
   * of the category.
   */
  virtual QCString trPage(bool first_capital, bool singular)
  {
   QCString result((first_capital ? "Էջ" : "էջ"));
   if (!singular) result+="եր";
   return result;
  }

  /*! This is used for translation of the word that will possibly
   * be followed by a single name or by a list of names
   * of the category.
   */
  virtual QCString trMember(bool first_capital, bool singular)
  {
   QCString result((first_capital ? "Անդամ" : "անդամ"));
   if (!singular) result+="ներ";
   return result;
  }

  /*! This is used for translation of the word that will possibly
   * be followed by a single name or by a list of names
   * of the category.
   */
  virtual QCString trGlobal(bool first_capital, bool singular)
  {
   QCString result((first_capital ? "Գլոբալ" : "գլոբալ"));
   if (!singular) result+="ներ";
   return result;
  }

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// new since 1.2.7
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  /*! This text is generated when the \\author command is used and
   * for the author section in man pages. */
  virtual QCString trAuthor(bool first_capital, bool singular)
  {
   QCString result((first_capital ? "Հեղինակ" : "հեղինակ"));
   if (!singular) result+="ներ";
   return result;
  }

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// new since 1.2.11
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  /*! This text is put before the list of members referenced by a member
   */
  virtual QCString trReferences()
  {
   return "Հղումներ - ";
  }

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// new since 1.2.13
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  /*! used in member documentation blocks to produce a list of
   * members that are implemented by this one.
   */
  virtual QCString trImplementedFromList(int numEntries)
  {
   return "Իրագործում է հետևյալ դաս(եր)ի ֆունկցիաները - "+trWriteList(numEntries)+":";
  }

  /*! used in member documentation blocks to produce a list of
   * all members that implementation this member.
   */
  virtual QCString trImplementedInList(int numEntries)
  {
   return "Իրագործվում է հետևյալում - "+trWriteList(numEntries)+":";
  }

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// new since 1.2.16
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  /*! used in RTF documentation as a heading for the Table
   * of Contents.
   */
  virtual QCString trRTFTableOfContents()
  {
   return "Բովանդակություն";
  }

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// new since 1.2.17
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  /*! Used as the header of the list of item that have been
   * flagged deprecated
   */
  virtual QCString trDeprecatedList()
  {
   return "Հնացած սահմանումների ցուցակը";
  }

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// new since 1.2.18
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  /*! Used as a header for declaration section of the events found in
   * a C# program
   */
  virtual QCString trEvents()
  {
   return "Պատահարներ";
  }
  /*! Header used for the documentation section of a class' events. */
  virtual QCString trEventDocumentation()
  {
   return "Պատահարների ցուցակը";
  }

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// new since 1.3
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  /*! Used as a heading for a list of Java class types with package scope.
   */
  virtual QCString trPackageTypes()
  {
   return "Փաթեթի տիպեր";
  }
  /*! Used as a heading for a list of Java class functions with package
   * scope.
   */
  virtual QCString trPackageMembers()
  {
   return "Փաթեթի ֆունկցիաներ";
  }
  /*! Used as a heading for a list of static Java class functions with
   * package scope.
   */
  virtual QCString trStaticPackageMembers()
  {
   return "Փաթեթի ստատիկ ֆունկցիաներ";
  }
  /*! Used as a heading for a list of Java class variables with package
   * scope.
   */
  virtual QCString trPackageAttribs()
  {
   return "Փաթեթի ատրիբուտներ";
  }
  /*! Used as a heading for a list of static Java class variables with
   * package scope.
   */
  virtual QCString trStaticPackageAttribs()
  {
   return "Փաթեթի ստատիկ ատրիբուտներ";
  }

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// new since 1.3.1
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  /*! Used in the quick index of a class/file/namespace member list page
   * to link to the unfiltered list of all members.
   */
  virtual QCString trAll()
  {
   return "Բոլոր";
  }
  /*! Put in front of the call graph for a function. */
  virtual QCString trCallGraph()
  {
   return "Այս ֆունկցիայի կանչերի գրաֆը.";
  }

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// new since 1.3.3
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  /*! This string is used as the title for the page listing the search
   * results.
   */
  virtual QCString trSearchResultsTitle()
  {
   return "Որոնման արդյունքները";
  }
  /*! This string is put just before listing the search results. The
   * text can be different depending on the number of documents found.
   * Inside the text you can put the special marker $num to insert
   * the number representing the actual number of search results.
   * The @a numDocuments parameter can be either 0, 1 or 2, where the
   * value 2 represents 2 or more matches. HTML markup is allowed inside
   * the returned string.
   */
  virtual QCString trSearchResults(int numDocuments)
  {
   if (numDocuments==0)
   {
    return "Ներեցեք, բայց Ձեր որոնումը արդյունք չտվեց:";
   }
   else if( numDocuments == 1 )
   {
    return "Հայտնաբերվել է 1 փաստաթուղթ:";
   }
   else
   {
    return "Հայտնաբերվել է <b>$num</b> փաստաթուղթ:"
     "Փաստաթղթերը դասակարգված են ըստ համապասխանության";
   }
  }
  /*! This string is put before the list of matched words, for each search
   * result. What follows is the list of words that matched the query.
   */
  virtual QCString trSearchMatches()
  {
   return "Որոնման արդյունքներ:";
  }

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// new since 1.3.8
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  /*! This is used in HTML as the title of page with source code for file filename
   */
  virtual QCString trSourceFile(QCString& filename)
  {
   return "Ելակետային ֆայլ " + filename;
  }

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// new since 1.3.9
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  /*! This is used as the name of the chapter containing the directory
   * hierarchy.
   */
  virtual QCString trDirIndex()
  { return "Ֆայլադարանների հիերարխիա"; }

  /*! This is used as the name of the chapter containing the documentation
   * of the directories.
   */
  virtual QCString trDirDocumentation()
  { return "Ֆայլադարաններ"; }

  /*! This is used as the title of the directory index and also in the
   * Quick links of a HTML page, to link to the directory hierarchy.
   */
  virtual QCString trDirectories()
  { return "Ֆայլադրաններ"; }

  /*! This returns a sentences that introduces the directory hierarchy.
   * and the fact that it is sorted alphabetically per level
   */
  virtual QCString trDirDescription()
  { return "Այս ֆայլադարանների հիերարխիան կարգավորված է կոպտորեն, "
			"բայց ոչ ամբողջապես, այբբենական կարգով.";
	}

  /*! This returns the title of a directory page. The name of the
   * directory is passed via \a dirName.
   */
  virtual QCString trDirReference(const char *dirName)
  { QCString result=dirName; result+=" Ֆայլադարան"; return result; }

  /*! This returns the word directory with or without starting capital
   * (\a first_capital) and in sigular or plural form (\a singular).
   */
  virtual QCString trDir(bool first_capital, bool singular)
  {
   QCString result((first_capital ? "Ֆայլադարան" : "ֆայլադարան"));
   if (!singular) result+="ներ";
   return result;
  }

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// new since 1.4.1
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  /*! This text is added to the documentation when the \\overload command
   * is used for a overloaded function.
   */
  virtual QCString trOverloadText()
  {
    return "Սա վերաբեռնված ֆունկցիա է` տրամադրված հարմարության համար: "
			 "Այն տարբերվում է նախնականից միայն արգումնետներով:";
  }

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// new since 1.4.6
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  /*! This is used to introduce a caller (or called-by) graph */
  virtual QCString trCallerGraph()
  {
   return "Այս ֆունկցիայի կանչերի գրաֆը.";
  }

  /*! This is used in the documentation of a file/namespace before the list
   * of documentation blocks for enumeration values
   */
  virtual QCString trEnumerationValueDocumentation()
  { return "Համարակալումներ"; }


//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// new since 1.5.4 (mainly for Fortran)
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  /*! header that is put before the list of member subprograms (Fortran). */
  virtual QCString trMemberFunctionDocumentationFortran()
  { return "Անդամ ֆունցիաներ/ենթածրագրեր"; }

  /*! This is put above each page as a link to the list of annotated data types (Fortran). */
  virtual QCString trCompoundListFortran()
  { return "Տվյալների տիպերի ցուցակը"; }

  /*! This is put above each page as a link to all members of compounds (Fortran). */
  virtual QCString trCompoundMembersFortran()
  { return "Տվյալների դաշտեր"; }

  /*! This is an introduction to the annotated compound list (Fortran). */
  virtual QCString trCompoundListDescriptionFortran()
  { return "Տվյալների տիպերը` կարճ բացատրություններով."; }

  /*! This is an introduction to the page with all data types (Fortran). */
  virtual QCString trCompoundMembersDescriptionFortran(bool extractAll)
  {
   QCString result="Բոլոր ";
   if (!extractAll)
   {
    result+="փաստագրված ";
   }
   result+="տվյալների տիպերի անդամների ցուցակը` հղումներով դեպի ";
   if (!extractAll)
   {
		result+="բոլոր անդամների տվյալների կառուցվածքի փաստագրությունը";
   }
   else
   {
    result+="տվյալների տիպերը, որոնց նրանք պատկանում են";
   }
   return result;
  }

  /*! This is used in LaTeX as the title of the chapter with the
   * annotated compound index (Fortran).
   */
  virtual QCString trCompoundIndexFortran()
  { return "Տվյալների տիպեր"; }

  /*! This is used in LaTeX as the title of the chapter containing
   * the documentation of all data types (Fortran).
   */
  virtual QCString trTypeDocumentation()
  { return "Տվյալների տիպեր"; }

  /*! This is used in the documentation of a file as a header before the
   * list of (global) subprograms (Fortran).
   */
  virtual QCString trSubprograms()
  { return "Ֆունկցիաներ/ենթածրագրեր"; }

  /*! This is used in the documentation of a file/namespace before the list
   * of documentation blocks for subprograms (Fortran)
   */
  virtual QCString trSubprogramDocumentation()
  { return "Ֆունկցիաներ/ենթածրագրեր"; }

  /*! This is used in the documentation of a file/namespace/group before
   * the list of links to documented compounds (Fortran)
   */
   virtual QCString trDataTypes()
  { return "Տվյալների տիպեր"; }

  /*! used as the title of page containing all the index of all modules (Fortran). */
  virtual QCString trModulesList()
  { return "Մոդուլների ցուցակ"; }

  /*! used as an introduction to the modules list (Fortran) */
  virtual QCString trModulesListDescription(bool extractAll)
  {
   QCString result="Բոլոր";
   if (!extractAll) result+="փաստագրված ";
   result+="մոդուլների ցուցակը` կարճ բացատրություններով.";
   return result;
  }

  /*! used as the title of the HTML page of a module/type (Fortran) */
  virtual QCString trCompoundReferenceFortran(const char *clName,
                  ClassDef::CompoundType compType,
                  bool isTemplate)
  {
   QCString result=(QCString)clName;
   if (!isTemplate)
   {
    switch(compType)
    {
     case ClassDef::Class:   result+=" Մոդուլ"; break;
     case ClassDef::Struct:   result+=" Տիպ"; break;
     case ClassDef::Union:   result+=" Միավորում"; break;
     case ClassDef::Interface: result+=" Ինտերֆեյս"; break;
     case ClassDef::Protocol:  result+=" Արձանագրություն"; break;
     case ClassDef::Category:  result+=" Դասակարգում"; break;
     case ClassDef::Exception: result+=" Բացառություն"; break;
     default: break;
    }
   }
   else
   {
    switch(compType)
    {
     case ClassDef::Class:   result+=" Մոդուլի"; break;
     case ClassDef::Struct:   result+=" Տիպի"; break;
     case ClassDef::Union:   result+=" Միավորման"; break;
     case ClassDef::Interface: result+=" Ինտերֆեյսի"; break;
     case ClassDef::Protocol:  result+=" Արձանագրության"; break;
     case ClassDef::Category:  result+=" Դասակարգման"; break;
     case ClassDef::Exception: result+=" Բացառության"; break;
     default: break;
    }
    result+=" Ձևանմուշ";
   }
   return result;
  }
  /*! used as the title of the HTML page of a module (Fortran) */
  virtual QCString trModuleReference(const char *namespaceName)
  {
   return QCString("Մոդուլ ") + namespaceName;
  }

  /*! This is put above each page as a link to all members of modules. (Fortran) */
  virtual QCString trModulesMembers()
  { return "Մոդուլի անդամներ"; }

  /*! This is an introduction to the page with all modules members (Fortran) */
  virtual QCString trModulesMemberDescription(bool extractAll)
  {
   QCString result="Մոդուլի բոլոր ";
   if (!extractAll) result+="փաստագրված ";
   result+="անդամների ցուցակը` հղումներով դեպի ";
   if (extractAll)
   {
    result+="բոլոր անդամների փաստագրությունները.";
   }
   else
   {
    result+="մոդուլները, որոնց նրանք պատկանում են.";
   }
   return result;
  }

  /*! This is used in LaTeX as the title of the chapter with the
   * index of all modules (Fortran).
   */
  virtual QCString trModulesIndex()
  { return "Մոդուլներ"; }

  /*! This is used for translation of the word that will possibly
   * be followed by a single name or by a list of names
   * of the category.
   */
  virtual QCString trModule(bool first_capital, bool singular)
  {
   QCString result((first_capital ? "Մոդուլ" : "մոդուլ"));
   if (!singular) result+="ներ";
   return result;
  }
  /*! This is put at the bottom of a module documentation page and is
   * followed by a list of files that were used to generate the page.
   */
  virtual QCString trGeneratedFromFilesFortran(ClassDef::CompoundType compType,
    bool single)
  { // here s is one of " Module", " Struct" or " Union"
   // single is true implies a single file
   QCString result=(QCString)"Այս ";
   switch(compType)
   {
    case ClassDef::Class:   result+="մոդուլի"; break;
    case ClassDef::Struct:   result+="տիպի"; break;
    case ClassDef::Union:   result+="միավորման"; break;
    case ClassDef::Interface: result+="ինտերֆեյսի"; break;
    case ClassDef::Protocol:  result+="արձանագրության"; break;
    case ClassDef::Category:  result+="դասակարգման"; break;
    case ClassDef::Exception: result+="բացառության"; break;
    default: break;
   }
   result+=" փաստագրությունը ստեղծվել է հետևալ ֆայլ";
   if (single) result+="ից."; else result+="երից.";
   return result;
  }
  /*! This is used for translation of the word that will possibly
   * be followed by a single name or by a list of names
   * of the category.
   */
  virtual QCString trType(bool first_capital, bool singular)
  {
   QCString result((first_capital ? "Տիպ" : "տիպ"));
   if (!singular) result+="եր";
   return result;
  }
  /*! This is used for translation of the word that will possibly
   * be followed by a single name or by a list of names
   * of the category.
   */
  virtual QCString trSubprogram(bool first_capital, bool singular)
  {
   QCString result((first_capital ? "Ե" : "ե"));
   if (singular) result+="նթածրագիր"; else result+="նթածրագրեր";
   return result;
  }

  /*! C# Type Constraint list */
  virtual QCString trTypeConstraints()
  {
   return "Տիպերի Սահմանափակումներ";
  }
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// new since 1.6.0 (mainly for the new search engine)
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  /*! directory relation for \a name */
  virtual QCString trDirRelation(const char *name)
  {
   return QCString(name)+" Կապ";
  }

  /*! Loading message shown when loading search results */
  virtual QCString trLoading()
  {
   return "Բեռնում...";
  }

  /*! Label used for search results in the global namespace */
  virtual QCString trGlobalNamespace()
  {
   return "Գլոբալ անունների տարածություն";
  }

  /*! Message shown while searching */
  virtual QCString trSearching()
  {
   return "Որոնում...";
  }

  /*! Text shown when no search results are found */
  virtual QCString trNoMatches()
  {
   return "Անարդյունք";
  }

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// new since 1.6.3 (missing items for the directory pages)
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  /*! when clicking a directory dependency label, a page with a
   * table is shown. The heading for the first column mentions the
   * source file that has a relation to another file.
   */
  virtual QCString trFileIn(const char *name)
  {
   return (QCString)"Ֆայլը " + name + " ում";
  }

  /*! when clicking a directory dependency label, a page with a
   * table is shown. The heading for the second column mentions the
   * destination file that is included.
   */
  virtual QCString trIncludesFileIn(const char *name)
  {
   return (QCString)"Ներառում է ֆայլը " + name + " ում";
  }

  /** Compiles a date string.
   * @param year Year in 4 digits
   * @param month Month of the year: 1=January
   * @param day Day of the Month: 1..31
   * @param dayOfWeek Day of the week: 1=Monday..7=Sunday
   * @param hour Hour of the day: 0..23
   * @param minutes Minutes in the hour: 0..59
   * @param seconds Seconds within the minute: 0..59
   * @param includeTime Include time in the result string?
   */
  virtual QCString trDateTime(int year,int month,int day,int dayOfWeek,
                int hour,int minutes,int seconds,
                bool includeTime)
  {
   static const char *days[]  = { "Երկուշաբթի,","Երեքշաբթի,","Չորեքշաբթի,","Հինգշաբթի,",
								"Ուրբաթ,","Շաբաթ,","Կիրակի," };
   static const char *months[] = { "Հունիսի","Փետրվարի","Մարտի","Ապրրիլի","Մայիսի","Հունիսի",
								"Հուլիսի","Օգոստոսի","Սեպտեմբերի","Հոկտեբմերի","Նոյեմբերի","Դեկտեմբերի" };
   QCString sdate;
   sdate.sprintf("%s %d %s %d",days[dayOfWeek-1],day,months[month-1],year);
   if (includeTime)
   {
    QCString stime;
    stime.sprintf(" %.2d:%.2d:%.2d ",hour,minutes,seconds);
    sdate+=stime;
   }
   return sdate;
  }

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// new since 1.7.5
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  /*! Header for the page with bibliographic citations */
  virtual QCString trCiteReferences()
  { return "Գրականություն"; }

  /*! Text for copyright paragraph */
  virtual QCString trCopyright()
  { return "Հեղինակային իրավունք"; }

  /*! Header for the graph showing the directory dependencies */
  virtual QCString trDirDepGraph(const char *name)
  { return name + QCString("-ի ֆայլադարանների կախվածությունների գծագիր:"); }

};

#endif