Kalev Lember 89343a
e47dc12e663d511318882cc6b73b0c3e  fedora-25.xml.gz
Kalev Lember 89343a
e41e1d2ef1fa3855f4b341c921cc51e6  fedora-25-icons.tar.gz