Kalev Lember 22a7e9
84f34e29795c02d6e12e7fd03b4f3177  fedora-26.xml.gz
Kalev Lember 22a7e9
7658b423de3f0e43890e6943f780c89a  fedora-26-icons.tar.gz