Martin Stransky 412df4
72dc63821ce33f2b97a151a909b06ff8  alsa-lib-1.0.14a.tar.bz2