Zdenek Prikryl d650c8
1d9c52fe2c0b51f8463f357c2a3d3ddb  acpid-1.0.8.tar.gz